Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment

Hlavní řešitel: 
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Technologická agentura České republiky
Klíčová slova: 
Dukovany
Territorial Impact Assessment
mikroregion
jaderná elektrárna

Další řešitelé:
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
RNDr. Marie Feřtrová, Ph.D.
RNDr. David Hána
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.
Mgr. Nina Dvořáková
Mgr. Jiří Nemeškal
Mgr. Ivana Přidalová
Vítězslav Jonáš (Energetické Třebíčsko)
Ing. Bedřich Mozor (Energetické Třebíčsko)

 

Projekt TD2-0354 je řešen s finanční podporou  Technologické agentury České republiky .

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit tři scénáře vývoje spádového regionu jaderné elektrárny Dukovany zaměřené na dopady v sociálním a ekonomickém prostředí zohledňující (i) odstavení jaderné elektrárny Dukovany; (ii) zachování stávajícího výkonu a (iii) případné vybudování 5. bloku elektrárny. Hlavními úkoly je posoudit dopady na počet a strukturu pracovních příležitostí v regionu, dopady na firmy napojené na fungování jaderné elektrárny a dopady na obce, kraj a jejich fungování.


Hodnocení dopadů sociálního a ekonomického vývoje bude založeno na přístupu, který zohledňuje geografické měřítko a umožňuje vnímat klady a zápory navrhovaných variant rozvoje z hlediska lokálních potřeb obcí, širšího regionu i celospolečenské dopady na úrovni celého státu. Je přitom zřejmé, že vnitřní percepce problémů se bude lišit od vnějšího vidění nezávislé výzkumné instituce. Kombinaci těchto perspektiv chceme využívat a vzájemně sdílet v rámci uzavřeného partnerství obou řešitelů projektu a dalších regionálních partnerů (Západomoravská Univerzita, samosprávy obcí, kraje a firmy).

V teoreticko-metodologické rovině vychází projekt z přístupů zaměřených na posuzování územních dopadů veřejných intervencí, především Territorial Impact Assessment (TIA). Tento metodický přístup zdůrazňuje potřebu prostorového (geografického) vnímání dopadů strategických rozhodnutí ex ante.

Projekt je složen z osmi dílčích cílů a jeho výsledkem je celkem 25 výsledků uplatnitelných v RIV. Většina výsledků bude realizována v podobě specializovaných map zpracovaných jako projekty ArcGIS. Významným výstupem bude metodika hodnocení vycházející z přístupu Territorial Impact Assessment aplikovatelná rovněž v dalších podobných oblastech Česka, dále vizualizační software pro převod kartografických výstupů do prostředí internetu a články do profesních časopisů.

Doba řešení:

leden 2014 - prosinec 2015