Domů

Metody terénního výzkumu v sociální geografii

Martin Ouředníček, Jana Jíchová a URRlab

- letní semestr 2/3 (2/0, z nebo zk)

 

Výběrová přednáška je koncipovaná pro studenty, kteří začínají psát diplomovou práci. V průběhu přednášky budou diskutovány a prakticky předvedeny základní i pokročilejší techniky a metody výzkumu využívané v sociální geografii. Studenti si osvojí postupy při práci s literaturou, statistickými podklady, zásady designu výzkumného projektu, kvantitativní i kvantitativní metody výzkumu. Součástí cvičení je praktická část, která je realizována formou 3denního výjezdu do terénu. Závěrečná část je věnována statistickému a kartografickému zpracování terénního šetření, interpretaci výsledků, jejich prezentaci, popř. také publikaci.  Přednáška probíhá ve čtyřech blocích - ve vstupním bloku budou představeny hlavní zásady výzkumné práce za účasti několika pozvaných specialistů; následovat bude práce v terénu, jejíž součástí výjezdu je také jeden blok přednášek; finální blok je věnován interpretaci výsledků, popř. přípravě publikace.

 

Doporučená l iteratura

CRESWELL, J.W. (1994): Research Design. Qualitative and Quantitative Approach. Sage. Thousand Oaks. 228 s.

DISMAN, M. (1996): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. 124 s.

HENDL, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál. Praha. 408 s.

KITCHIN, R., TATE, N.J. (2000): Conducting Research into Human Geography : Theory, Methodology and Practice. Prentice-Hall. Harlow 330 s.

KÜHNL, K. (1985): Výběr ze základních kvantitativních metod socioekonomické geografie. Pedagogický ústav hl. M. Prahy. 28 s.

MURDYCH, Z. (1987): Tematická kartografie. MŠ ČSR. Praha. 248 s.

PAVLÍK, Z., KÜHNL, K. (1985): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. SPN. Praha. 267 s.

PUNCH, K. F. (2008): Základy kvantitativního šetření. Portál. 

ROBINSON, G.M. (1998): Methods and Techniques in Human Geography. John Wiley and Sons. Chichester. 556 s.