Domů

Seminář k bakalářské práci

Levá rýsovna, středa 13:10; G2, úterý 9:00

 

Kurz Seminář k bakalářské práci je určen pro studenty, kteří zpracovávají bakalářskou práci na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními požadavky kladenými na tento typ prací a diskutovat s nimi problémy spojené se zpracováním jednotlivých témat.

 

Termíny a náplň seminářů:

V průběhu semestru se budou konat čtyři bloky semináře.

Středa 11.10.2017 (13:10) - představení účelu a formy semináře, požadavků k zápočtu; představení výzkumných týmů a nabízených témat bakalářských prací

Středa 18.10.2017 (13:10) - diskuze témat bakalářských prácí a jejich výběru; představení zásad zpracování bakalářské práce; představení průběhu obhajoby; představení základních postupů při vyhledávání zdrojů

Úterý 28.11.2017 (9:00) - představení jednotlivých částí BP, diskuze používaných metod

Úterý 9.1.2018 (9:00)- prezentace studentských námětů bakalářských prací

Na všech seminářích bude prostor pro dotazy studentů. 

 

Požadavky k zápočtu:

Zápočet je možné obdržet při splnění následujících povinností:

1. student bude mít zapsané téma bakalářské práce v SISu a potvrzené vedoucím práce

2. student připraví záměr bakalářské práce a včas ji odevzdá v systému moodle (nejpozději do 7.1.2018)

3. student připraví kritickou rešerši podle zadání a včas ji odevzdá v systému moodle (nejpozději do 28.1.2018)

4. student se aktivně zúčastní alespoň dvou z prvních tří seminářů a semináře konaného dne 9.1.2018 od 9:00 (všichni studenti budou připraveni prezentovat záměr bakalářské práce; někteří budou vyzváni k prezentaci)

 

Záměr bakalářské práce 

Prezentace (PowerPoint) shrnující záměr bakalářské práce.

Prezentace obsahuje následujících šest slidů:

1. jméno studenta, název práce, jméno vedoucího práce

2. cíle práce, společenská a vyzkumná relevance tématu, výzkumná otázka

3. struktura práce, názvy kapitol práce

4. využitý teoreticky koncept

5. návrh metodiky empirické části práce

6. literatura k tématu - seznam zásadních publikací

 

Kritická rešerše

Kritická rešerše tří článků úzce vázaných k teoretické části bakalářské práce.

Články musí být vybrány ze třech různých prestižních zahraničních geografických (popřípadě sociálně-vědních) časopisů s vysokým impact faktorem, alespoň dva z vybraných článků musí být publikovány po roce 2010.

Kritická rešerše se zaměřuje na:

- hypotézy nebo výzkumné otázky formulované v publikacích

- hlavní argumenty autorů (vypište formou citace)

- využívané metody

- konfrontace metodických, teoretických i empirických přístupů článků mezi sebou a možnosti využití pro Vaši bakalářskou práci

- vlastní kritické hodnocení článků (nejméně v rozsahu jednoho odstavce)

 

Více informací v moodlu