Domů

Facebook

Seminář k bakalářské práci

Mineralogická posluchárna, pátek 10:40

 

Kurz Seminář k bakalářské práci je určen pro studenty, kteří zpracovávají bakalářskou práci na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními požadavky kladenými na tento typ prací a diskutovat s nimi problémy spojené se zpracováním jednotlivých témat.

 

Termíny a náplň seminářů:

V průběhu semestru se budou konat čtyři bloky semináře.

Pátek 12.10.2018 - představení účelu a formy semináře, požadavků k zápočtu; diskuze témat bakalářských prací a jejich výběru

Pátek 9.11.2018 - představení zásad zpracování bakalářské práce; představení průběhu obhajoby; představení základních postupů při vyhledávání zdrojů (náplň bude upřesněna na základě přání studentů)

Pátek 14.12.2018 - prezentace studentských námětů bakalářských prací

Pátek 11.1.2019 - představení jednotlivých částí BP, diskuze používaných metod

Na všech seminářích bude prostor pro dotazy studentů. 

 

Požadavky k zápočtu:

Zápočet je možné obdržet při splnění následujících povinností:

1. student bude mít zapsané téma bakalářské práce v SISu a potvrzené vedoucím práce

2. student připraví záměr bakalářské práce a včas ji odevzdá v systému moodle (nejpozději do 13.1.2018, případná druhá verze do 10.1.2019)

3. student připraví kritickou rešerši podle zadání a včas ji odevzdá v systému moodle (nejpozději do 27.1.2019)

4. student se aktivně zúčastní alespoň tří ze čtyř seminářů, přičemž účast na semináři, kde se prezentují záměry bakalářské práce je povinná

 

 

Záměr bakalářské práce 

Prezentace (PowerPoint) shrnující záměr bakalářské práce.

Prezentace obsahuje následujících šest slidů:

1. jméno studenta, název práce, jméno vedoucího práce

2. cíle práce, společenská a vyzkumná relevance tématu, výzkumná otázka

3. struktura práce, názvy kapitol práce

4. využitý teoreticky koncept

5. návrh metodiky empirické části práce

6. literatura k tématu - seznam zásadních publikací

 

Kritická rešerše

Kritická rešerše tří článků úzce vázaných k teoretické části bakalářské práce.

Články musí být vybrány ze třech různých prestižních zahraničních geografických (popřípadě sociálně-vědních) časopisů s vysokým impact faktorem, alespoň dva z vybraných článků musí být publikovány po roce 2010.

Kritická rešerše se zaměřuje na:

- hypotézy nebo výzkumné otázky formulované v publikacích

- hlavní argumenty autorů (vypište formou citace)

- využívané metody

- konfrontace metodických, teoretických i empirických přístupů článků mezi sebou a možnosti využití pro Vaši bakalářskou práci

- vlastní kritické hodnocení článků (nejméně v rozsahu jednoho odstavce)

 

Více informací v moodlu