Domů

Jan Kubeš

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Katedra geografie

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

Telefon: 387 773 058

E-mail: kubes@pf.jcu.cz

 

Vzdělání

prom. geograf - Ekonomická a regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha (1985)

RNDr. - Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha (1987)

CSc. - Regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK Praha (1991)

doc. - Regionální a sociální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě ČZU Praha (2002)

 

Profesní zkušenosti

 • Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích - vědecký pracovník (1985-1993)
 • Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, později Fakulta Managementu Vysoké školy ekonomické v Praze - odborný asistent (1993-1995)
 • Katedra ekologie, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - odborný asistent na dílčí úvazek (1995-1997)
 • Katedra geografie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1995-dosud) - odborný asistent, docent (2002), vedoucí katedry (1995-2014)
 • Ve výzkumu je zaměřen na venkovské, chatařské, suburbánní a městské osídlení a příslušné procesy, územní a krajinné plánování, regionální rozvoj, vývoj osídlení a krajiny.

 

Projekty

Nositel projektu

 • 1997-1999 Trvale udržitelný rozvoj venkova. Stabilita venkovského osídlení a prostorové plánování – významné podmínky trvale udržitelného rozvoje venkova. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant GAČR, reg. č. 205/97/0081 (Kubeš, J., ….; analýzy venkovského osídlení jižních Čech)
 • 2005 Příprava nového předmětu – Geografie a historie pohraničí České republiky, FRVŠ reg.č. 1678/2005 (Kubeš, J., Mičková, K.)
 • 2009 Urbánní geografie a územní rozvoj měst a aglomerací – tvorba nového předmětu pro studijní obor Geografie pro veřejnou správu, FRVŠ reg. č. 1976/2009 (Kubeš, J., tvorba dvoudílníé publikace)

Účast na projektu, spoluřešitel

 • 1986-1990: Různé geoekologické výzkumné projekty Státního plánu závěrečného výzkumu ČSAV (spoluřešitel; sídelně ekologická problematika na Šumavě)
 • 1991-1993: Různé projekty stabilizace a obnovy venkova pro Výzkumný ústav výstavby a architektury v Praze (Perlín. R., Kubeš, J., a kol.; metodiky programu obnovy venkova)
 • 1992-1994: Venkovská sídla  jako biocentra v zemědělské krajině, Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích, grant Grantové agentury Akademie věd ČR, reg. č. A64904 (Boháč, J., Kubeš, J., a kol.; bioindikace v sídlech a jejich okolí)
 • 1991-1993: Model ekologického  informačního systému s využitím DPZ, Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích, grant GAČR, reg. č. 64909 (Zemek, F., Kubeš, J., a kol.; znečištění vod na Šumavě)
 • 1995-1996: Services for Universities, VŠB TU Ostrava a Centrum pro otázky životního prostředí, UK Praha, grant PHARE, reg.č. 91/24/SER/3 (Moldan, B., Ganduly, P., …, Kubeš, J.; postupy krajinného plánování)
 • 1998-2004: Biodiverzita a společenstva vod. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant CEZ J06/98/124100001 (Papáček, M., Kubeš, J., a kol.; vývoj land-use a hydrografie v Novohradských horách)
 • 2001-2003: Druhé bydlení v České republice a vztah k jiným formám cestovního ruchu. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, …, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant GAČR reg. č. 403/01/0726, (Vágner, J., Kubeš, J.,a kol.; chatařské osídlení jižních Čech a České republiky)
 • 2006: Land use / cover changes in Czechia, Austria and Slovenia - exchange of research results, concept of further research cooperation.", mezinárodní grantový projekt ASO BRNO 9 – 2006, (Mičková, K., Kubeš, J.)
 • 2010-2012: Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu Českých Budějovic, grant GA JU, reg. č. 072/2010/S. (Vančura, M., Kubeš, J., a kol.; suburbanizace v zázemí Českých Budějovic)

Vědecké konference

 • 23.-24.9. 1987,  Praha - Kubeš, J.: Úrovně krajinných jednotek a osídlení. Problémy venkovského osídlení, malých a středně velkých měst Československa a jejich demografické struktury. Výzkumný ústav výstavby a architektury Praha, Česká demografická společnost.
 • 25.-26.1. 1989, České Budějovice - Kubeš, J.: Hodnocení sídelních struktur v rámci projektů krajinné stabilizace. Metody krajinně-ekologických  analýz a syntéz. Ústav krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích.
 • 23.2. 1989, Prachatice - Kubeš, J.: Geoekologická analýza venkovských sídelních systémů. Metody regionální demoekonomické analýzy  a prognózy. Dům ČSVTS Prachatice.
 • 3.-4.4. 1989, Těrlicko - Kubeš, J.: Geoekologie – syntéza geografie a ekologie? Geografický výzkum životního prostředí. Pedagogická fakulta v Ostravě, katedra geografie.
 • 23.-24.9. 1990, Brno - Kubeš, J.: Cesty k ekologické výchově dětí a dospívající mládeže.  Ekologická výchova.  Československá společnost pro životní prostředí a Dům techniky ČSVTS Brno.
 • 28.9.-3.10. 1992 - Kuopio, Finland - Boháč, J., Fuchs, R., Čurnová, A., Kubeš, J.: The use of biomonitoring for ecological planning and ecological policy in agricultural settlements in Czechoslovakia. VIIth International Bioindicators Symposium.
 • 1992, Amsterdam - Fuchs, R., Kubeš, J.: „Point mapping“ of bird communities  in agricultural landscape: a possible device to describe the „Territorial system of ecological stability“. 12th Int Conference IBCC + EOAC.
 • 7.-9.9. 1992, Ždár n.S. - Kubeš, J., Boháč, J., Fuchs, R., Bukovský, A.: Not only people live in villages. Cultural aspects of  landscape.  International Association of Landscape Ekology - Work Group Culture  and Landscape.
 • 15.-21.9. 1992, České Budějovice -  Boháč, J., Kubeš, J.: Ecological structure of invertebrate communities in agricultural settlements as indicator of the environmental quality. + Fuchs, R., Kubeš, J. Species diversity of bird communities of small settlements in agricultural landscape as indicator of the environmental quality. Bioindicatores deteriorisationis regionis.  Institute of Landscape Ecology, Academy of Science of Czech Republic.
 • 20.-21.4. 1994, Jindřichův Hradec - Slepička, A., Kubeš, J.: Sídelní systém a osobní dopravní  obsluha periferních území. Konference Doprava a region.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.
 • 21.-23.8. 1994, Manchester - Boháč, J., Kubeš, J., Fuchs, R., Sedláček, F.: Rural settlements as biocentres in the agricultural landscape. Progress to meet  the Challenge of Environmental Change - 6th Int. Congres of  Ecology.
 • 22.-26.8. 1994, Praha - Kubeš, J., Boháč, J., Fuchs, R.: Landscape ecological paradox: Villages as biocentres in agricultural landscape.  Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition. Regional  Conference of the International Geographical Union. Charles University in Prague, Faculty of Science.
 • 6.-9.9. 1994, České Budějovice - Kubeš, J., Boháč, J.: Village people, environment and right for life. Ecology and democracy – the challenge of the 21st century. Institute of Landscape Ecology in České Budějovice, Academy of Science of Czech Republic.
 • 20-25.9. 1994, Vienna - Fuchs, R., Kubeš, J.: Habitat Selection in Fragmented Urban Environments: Case Study on the Bird Communities of Villages. XXI International Ornithological Congress.
 • 3.-4.4. 1995, Eisgarn, Austria - Kubeš, J.: Territorialplanung in der Tschechischen Republic. EUPRI Confernz.
 • 3.-4.4. 1997, Tábor -  Kubeš, J., Fiala, P.: Optimalizace využití kapacit zařízení  cestovního ruchu v historických městech okresu Jindřichův  Hradec. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.
 • 26.-27.3. 1998, Tábor - Kubeš, J., Barták, R.: Krajinný ráz - součást rekreačního potenciálu krajiny. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.
 • 30.6.-3.7. 1998, Praha - Kubeš, J.: Venkovská sídla jako biocentra v zemědělské krajině. 19. sjezd České geografické společnosti - Geografie na prahu 21. století. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
 • 1.-3.7. 1998, Praha - Kubeš, J.: Územní, krajinné a regionální plánování a problematika trvalé udržitelnosti ve vysokoškolské přípravě geografů. Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů.  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
 • 2.-3.7. 1998, České Budějovice - Kubeš, J., Horáková, I.: Venkovské školství a stabilita venkovských sídel - geografická analýza venkovských území  okresů Písek a Tábor. 6. konference České asociace pedagogického výzkum. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
 • 18.-19.3. 1999, České Budějovice - Kubeš, J.: Systém krajinného plánování v České republice.  Ekotrend - trvale udržitelný rozvoj, cesta do 3. tisíciletí. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice.
 • 25.-26.3. 1999, Tábor - Kubeš, J., Samec, P.: Vybavenost venkovských sídel technickou infrastrukturou - významný faktor stability venkovských sídel. Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.
 • 1.-5.9. 1999, Bratislava - Kubeš, J.: Depopulation of the South Bohemia rural areas. 2. slovensko-česko-polská konferencia. Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia.
 • 10.-11.1. 2002 České Budějovice - Kubeš, J., Mičková, K.: Analýza vývoje prostorové struktury krajiny v Novohradských horách mezi lety 1938 - 2000. Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor I. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta a Entomologický ústav ČAV v Českých Budějovicích. (+člen organizačního výboru).
 • 3.-4.4. 2002, České Budějovice - Kubeš, J., Mičková, K.: Vývoj struktury využití krajiny a struktury krajinného krytu v Novohradských horách. Ekotrend  - trvale udržitelný rozvoj.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. 
 • 28.-30.8. 2002, Ústí nad Labem - Kubeš, J., Mičová, M.:  Vývoj prostorové struktury krajiny v regionu Pohořsko (Novohradské hory) 1938 až 2000. XX. sjezd České geografické společnosti - Evropská integrace - česká společnost a krajina. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 • 12.-13.1. 2003, České Budějovice - Kubeš, J.: Vodní toky Novohradských hor – hydrogeografická syntéza. + Kubeš, J., Rýparová, H., Týmová, D.: Terénní hydrologický a hydrografický průzkum povodí Stropnice, Lužnice a Černé. Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta a Entomologický ústav ČAV v Českých Budějovicích.
 • 15.-21.9. 2003, Brno - Kubeš, J., Voráček, O.: Vývoj chataření v blízkém zázemí Českých Budějovic, Geografické aspekty středoevropského prostoru. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta Prírodných vied.
 • 30.-31.8. 2004, Ostrava - Kubeš, J.: Typologická rozmanitost českého chataření. Geografie a proměny poznání prostorové reality. Ostravská univerzita v Ostravě,  Přírodovědecká fakulta. (+řízení sekce H).
 • 7.-10.9. 2004, Bratislava - Kubeš, J.: Recreation in individual weekend cabins in Czechia and its typological diversity. Regional geography, regional developmant and European Union. Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Science, Department of Regional Geography, Landscape Protection and Landscape Planning.
 • 9.-10.6. 2004, České Budějovice - Soukup, R., Kubeš, J.: Hodnocení www stránek vysokoškolských geografických pracovišť v Česku. Pedagogický software 2004, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
 • 14.-15.2. 2005, Brno - Mičková, K., Kubeš, J.: Souvislosti vývoje krajiny a osídlení na česko-rakouském pomezí v Novohradských horách – projekt výzkumu a první výsledky. Konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti - Fyzická geografie – krajinná ekologie – trvalá udržitelnost, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta a Česká geografická společnost.
 • 6.-7.9. 2005 Prešov - Kubeš, J., Mičková, K.: Odlišnosti vývoje obyvatelstva a osídlení v česko-rakouském přeshraničním regionu Novohradské hory mezi lety 1869–2001. + Mičková, K., Kubeš, J.: Connections between development of lansdscape and settlement structures in the Czech - Austrian cross-border region The Novohradské Mountains – research project and first results. Interdisciplinary Dimensions of Regional Development. Prešov University, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Regional Development.
 • 30.8.-2.9. 2006, České Budějovice - Kubeš, J.: České Budějovice – historická geografie města 1265 – 2005 + Kubeš, J., Švec, P.: České Budějovice – populační vývoj města a aglomerace mezi lety 1850 – 2005 + Kubeš, J., Švec, P.: České Budějovice - současná geografická a urbanistická struktura města. XXI. sjezd České geografické společnosti - Česká geografie v evropském prostoru, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie (+ řízení sekce „Local and Regional Development/Policy“, + člen organizačního výboru).
 • 7.-8.11. 2007, Plzeň - Kubeš, J.: Methods of population development analyses in rural settlements in marginal border and cross-border regions (use in the Czech – Austrian cross-border region „Novohradské hory Mountains – Freiwald Mountains“).  Metody geografického výzkumu. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, katedra geografie.
 • 13.-14.11. 2007, Brno - Kubeš J.: Územní, stavební a populační vývoj Českých Budějovic. ProREGIO2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel. Institut regionálních informací, s.r.o., Brno.
 • 31.8.-3.9. 2010, Ostrava - Kubeš, J.:  Sociální exkluze a sociálně populační ne/stabilita periferních a urbanizovaných území. XXII. sjezd České geografické společnosti - Geografie pro život ve 21. století, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (+ řízení panelu 27 „Rurální geografie“).
 • 8.-11.9. 2010, Košice - Kubeš, J.: Chatové oblasti České republiky. 15. kongres Slovenskej geografickej společnosti.  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav Geografie (+ předsedající sekce Cestovný ruch Slovenskej republiky).
 • 10.-11.2. 2011, Praha - Kraft, S., Kubeš, J.: Sociální a populační ne/stabilita periferních území a prostorově podmíněná sociální exkluze. Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta.
 • 20.-21.10. 2011 - Jindřichův Hradec, Kubeš, J., Kraft, S.:  Periferní oblasti jižních Čech. České pohraničí po Schengenu ve (středo)evropském kontextu. Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. a Univerzita Karlova v Praze.
 • 3.-7.9. 2012, Brno - Kubeš, J., Pavlíková, P., Hána, J., Jurák, O., Karas, V., Tomíček, F. : Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města – Českých Budějovic. Výroční konference České geografické společnosti - Nové výzvy pro geografii, katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno.
 • 29.-30.9. 2012, Łódź, Poland - Temelová, J., Kadarik, K., Kährik, A., Kubeš, J.: What attracts people to inner-urban areas? The case of two post-socialist second-tier cities in Estonia and the Czech Republic. CAT thematic workshop -  Gentrification in post-socialist contexts.
 • 24.-27.6. 2012, Lillehammer, Norway - Kährik, A., Temelová, J., Kadarik, K., Kubeš, J.: Residential mobility and inner-urban areas′ change in the second- tier cities of East-Central Europe. European Network for Housing Research (ENHR) Conference 2012.
 • 3.-4.2. 2015 Hradec Králové - Kubeš, J.: Geografická přijatelnost statistických dat za administrativní regiony Česka. Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 - Ekonomický rozvoj a management regionů, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a management.
 • 21.5. 2015, Praha - Kubeš, J.: Suburbia a typy suburbií v zázemí Českých Budějovic. 6. ročník konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí - Od regionálního ke globálnímu rozvoji, Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze.
 • 18.-19.6. 2015, Hustopeče - Kebza, M., Kubeš, J., Nováček, A. : Východo-západní gradient sociální a ekonomické prostorové diferenciace Maďarska. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

 

Publikace / Publications

Článek na WoS a SCOPUS / Article on WoS and Scopus

Kniha / Book

 • KUBEŠ, J. A KOL. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I. Vydal: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 166 s. + přílohy. 
 • KUBEŠ, J. A KOL. (2009): Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Vydal: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 189 s. 
 • KUBEŠ, J., ed.(2004): Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 200 s. 
 • KUBEŠ, J., ed. (2000): Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 164 s. 

Skriptum / textbook

 • KUBEŠ, J., PERLÍN, R. (1998): Územní plánování pro geografy. Skripta. Karolinum, Praha, 89 s. 
 • KUBEŠ, J. (1997): Vybrané postupy krajinného plánování. Skripta. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 248 s. 
 • KUBEŠ, J. (1996): Plánování venkovské krajiny. Skripta. Univerzita Karlova v Praze a Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě s pomocí projektu Phare "Services for Universities", 180 s. 

Kapitola v knize / Chapter in book

 • KUBEŠ, J. (2009): Územní, stavební a populační vývoj Českých Budějovic mezi lety 1265-2007 v historickogeografických souvislostech. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 20-28.  
 • KUBEŠ, J., ŠVEC, P. (2009): Populační vývoj v typech sídelních jednotek Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace mezi lety 1850 - 2005. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 31-47.  
 • KUBEŠ, J. (2009): Poloha, struktura, infrastruktura a obraz Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 51-105. 
 • KUBEŠ, J., HAJÍČKOVÁ, J., ŠVEC, P. (2009): Rozmanitost sociální a demografické prostorové struktury Českých Budějovic a jejich zázemí. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace I.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 114-140. 
 • KUBEŠ, J.(2009): Chataření a zahrádkaření v nejbližším a blízkém rekreačním zázemí Českých Budějovic. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 120-139. 
 • DVOŘÁK, J., KUBEŠ, J.(2009): Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 87-100. 
 • KUBEŠ, J., BAUMRUKOVÁ, D. (2009): Strategický plán města České Budějovice 2008 - 2013 - popis, komentáře, doporučení. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.", Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 142-151. 
 • KUBEŠ J. (2008): Diverse population development in Czech and Austrian settlements in cross-border region "Novohradské hory (Mountains) - Freiwald (Mountains)" between 1930 (1934) - 2001. In: Svatoňová, H. et al.:"Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practice at the onset of 21st century", Masaryk University, Brno, p. 298-303. 
 • KUBEŠ, J. (2004): Vývoj chataření v zázemí Českých Budějovic. In: Vágner, J., Fialová, D. a kol.: "Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 70-80. 
 • KUBEŠ, J. (2004): Prvky územní struktury chataření a jejich typologie. In: Vágner, J., Fialová, D. a kol.: "Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku", Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 184-200.  
 • KUBEŠ, J. (2003): Vodní toky Novohradských hor - hydrogeografická syntéza. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II.", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 9-17. 
 • KUBEŠ, J., RÝPAROVÁ, H., TÝMOVÁ, D. (2003): Terénní hydrologický a hydrografický průzkum povodí Stropnice, Lužnice a Černé. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II.", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 25-31. 
 • KUBEŠ, J., MIČKOVÁ, K. (2002): Analýza vývoje prostorové struktury krajiny v Novohradských horách. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor I.", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 21-28.  
 • KUBEŠ, J. (2000): Vývoj obyvatelstva venkovských sídel 1910-1998. Okresy Písek, Tábor a jihočeská oblast. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 7-34. 
 • KUBEŠ, J. (2000): Literatura o geodemografických aspektech vývoje venkovského obyvatelstva a osídlení v českých zemích a na Slovensku. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 35-60. 
 • KUBEŠ, J., PAHORECKÁ, J. (2000): Obslužná vybavenost, střediskovost a spádovost venkovských sídel. Okresy Písek, Tábor a okolí, rok 1998. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 61-95. 
 • KUBEŠ, J. (2000): Obslužná vybavenost, střediskovost a spádovost v české a slovenské geografické literatuře. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 97-115. 
 • KUBEŠ, J. (2000): Výstavba bytů a technické infrastruktury ve venkovských sídlech. Okresy Písek a Tábor, rok 1999. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 117-121. 
 • KUBEŠ, J., HORÁKOVÁ, I. (2000): Zařízení základního školství a zdravotnictví ve venkovských sídlech. Okresy Písek a Tábor, rok 1966 a 1999. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 129-132. 
 • KUBEŠ, J., SLEZÁKOVÁ, A. (2000): Vybavenost venkovských sídel hromadnou dopravou. Okresy Písek a Tábor, rok 1998/99. In: Kubeš, J. (ed.): "Problémy stabilizace venkovského osídlení ČR", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 123-128. 

Článek v časopise mimo WoS a SCOPUS / Article in journal outside WoS a SCOPUS

 • KUBEŠ, J. (2015): Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města - Českých Budějovic. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015 (2): 11 s.
 • KUBEŠ, J. 2014. Evropská územní spolupráce v regionální politice EU - vývoj, formy, výhled a kritika. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2014 (3): 17 p. 
 • JURÁK, O., KUBEŠ, J. (2013) : Suburbanizace ve výuce zeměpisu. Biologie – chemie – zeměpis, 22 (1): 44-47. 
 • KUBEŠ, J.(2012): České Budějovice - metropole jižních Čech (geografické charakteristiky s implikacemi pro rozvoj). Geografické rozhledy, 21 (3): s. 8-9. 
 • DVOŘÁK, J., KUBEŠ, J. (2010): Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století. Historická geografie, 36 (2): 255-289. 
 • KUBEŠ J.(2008): Metody analýz populačního vývoje ve venkovských sídlech periferních pohraničních a přeshraničních regionů (na příkladu česko - rakouského přeshraničního regionu "Novohradské hory - Freiwald"). Miscellanea Geographica - Západočeská univerzita v Plzni, 14 (14): 85-91. 
 • KUBEŠ, J. (2007): Rozdílný populační vývoj v sídlech české a rakouské části přeshraničního regionu "Novohradské hory - Freiwald" mezi lety 1869 - 2001. Klaudyán, 4 (1) :32-35
 • KUBEŠ, J., MIČKOVÁ, K. (2006): Connections between development of lansdscape and settlement structures in the Czech - Austrian cross-border region "The Novohradské Mountains" - research project and first results. Acta Facultatits Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, 45 (10): 346-354. 
 • KUBEŠ, J., MIČKOVÁ, K. (2006): Odlišnosti vývoje obyvatelstva a osídlení v česko-rakouském přeshraničním regionu "Novohradské hory" mezi lety 1869 - 2001. Acta Facultatits Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, 45 (10): 291-299. 
 • KUBEŠ, J. (2005): Recreation in individual weekend cabins in Czechia and its typological diversity. Acta Facultatis Rerum Naturalium Univesitatis Comenianae - Geographica, Supplementum 3, 2005 (2005): 309-318. 
 • KUBEŠ, J. (2004): Typologická rozmanitost českého chataření. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Geographia - Geologia, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Supplementum 216/2004 (9): 85-96. 
 • KUBEŠ, J. (1999): Depopulation of the South Bohemian rural areas. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica. Supplementum 1999 (2/II): 43-53. 

Novější článek ve sborníku mimo WoS a SCOPUS / Newer article in proceedings outside of WoS and Scopus

Starší článek ve sborníku mimo WoS a SCOPUS / Older article in proceedings outside of WoS and Scopus

 • KUBEŠ, J. (2007): Územní, stavební a populační vývoj Českých Budějovic. In: Nováček, V. (ed.): „Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel – proREGIO“ – Sborník z konference, Brno, Institut regionálních informací, 10 s. – compact disk.
 • MIČKOVÁ, K., KUBEŠ, J. (2005). Souvislosti vývoje krajiny a osídlení na česko-rakouském pomezí v Novohradských horách – projekt výzkumu a první výsledky. In: Herber, V. (ed.): „Fyzickogeografický sborník 3, Fyzická geografie – krajinná ekologie – trvalá udržitelnost“, konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta a Česká geografická společnost, Brno, s. 55-61.
 • SOUKUP, R., KUBEŠ, J. (2004): Hodnocení www stránek vysokoškolských geografických pracovišť v Česku. In: Řehout, V. a kol.: „Pedagogický software 2004“ – sborník z 9. ročníku mezinárodní konference, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 577-580.
 • KUBEŠ, J., VORÁČEK, O. (2003): Vývoj chataření v blízkém zázemí Č. Budějovic. In: Novák, S. (ed.): „Geografické aspekty středoevropského prostoru“, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 210-215.
 • KUBEŠ, J., MIČKOVÁ, K. (2002): Vývoj struktury využití krajiny a struktury krajinného krytu v Novohradských horách. In: Pecharová, E., Sýkorová, Z. (eds.): „Ekotrend 2002“. České Budějovice, Jihočeská univerzita, s. C46-C49.
 • KUBEŠ, J., MIČKOVÁ, K. (2002): Vývoj prostorové struktury krajiny v regionu Pohořsko (Novohradské hory) 1938-2000. In: Balej, M., Kunc, K. (eds.): "Proměny krajiny a udržitelný rozvoj" - sborník z XX. sjezdu České geografické společnosti v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 136-147. 
 • KUBEŠ, J. (1999): Systém krajinného plánování v České republice. In: Pecharová, R. (ed.): "Ekotrend - trvale udržitelný rozvoj, cesta do 3. tisíciletí" – sborník z mezinárodní konference (1999), Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice, s. 67-71.
 • KUBEŠ, J., SAMEC, P. (1999): Vybavenost venkovských sídel technickou infrastrukturou - významný faktor stability venkovských sídel. In: Hasman, M., Říha, J., Šitter, E. (eds.): "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství" – sborník ze 4. mezinárodní konference (1999), Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Tábor, s. 99-105.
 • KUBEŠ, J., BARTÁK, R. (1998): Krajinný ráz - součást rekreačního potenciálu krajiny. In: Hasman, M., Říha, J. (eds.): "Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství" - sborník z 3. mezinárodní konference (1998), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra cestovního ruchu v Táboře, s. 86-93. 
 • KUBEŠ, J. (1998): Územní, krajinné a regionální plánování a  problematika trvalé udržitelnosti ve vysokoškolské přípravě geografů. In: Šulcová, R. (ed.): "Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů" - konference s mezinárodní účastí (1998), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, s. 193-198.
 • KUBEŠ, J., HORÁKOVÁ, I. (1998): Venkovské školství a stabilita venkovských sídel - geografická analýza venkovských území okresů Písek a Tábor. In: Švejda, G. (ed.): Sborník příspěvků ze 6. konference České  asociace pedagogického výzkumu (1998), Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, s. 358-362.
 • KUBEŠ, J., FIALA, P. (1997): Optimalizace využití kapacit zařízení  cestovního ruchu v historických městech okresu Jindřichův  Hradec. In: Hasman, M., Nevšímal, K. (eds.): „Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství“ – sborník z 2. mezinárodní konference (1997), Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity, Tábor, s. 93-96.
 • KUBEŠ, J., BOHÁČ, J., FUCHS, R. (1995): Landscape ecological paradox: Villages as biocentres in agricultural landscape. In: Kučera, T. (ed.): "Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition" - Regional Conference of the International Geographical Union (1994), Faculty of Science, Charles University, Prague, Compact disk, 12 pp. 
 • SLEPIČKA, A., KUBEŠ, J. (1994): Sídelní systém a osobní dopravní obsluha periferních území. In: Černý, J., Lukšů, V. (eds.): "Doprava a region" – sborník z konference (1994), Fakulta managementu Jihočeské univerzity, Jindřichův Hradec, s. 137-141.
 • KUBEŠ, J., BOHÁČ, J., FUCHS, R., BUKOVSKÝ, A. (1992): Not only people live in villages. In: Svobodová, H. (ed.): "Cultural aspects of landscape" - proceedings of the 2nd Int. Con. IALE, Work Group Culture and Landscape (1992), Ždár n. S., pp. 110-126. 
 • KUBEŠ, J., BOHÁČ, J., FUCHS, R., BUKOVSKÝ, A. (1992): Ve venkovských sídlech nežijí jen lidé. Krajinně ekologický paradox – venkovská sídla jako biocentra. In: Svobodová, H. (ed.): „Kultura, příroda, krajina“ – sborník z 2. mezinárodní konference organizované Work Group „Culture and Landscape“ – IALE (1992), Žďár n. S., s. 41-51.
 • FUCHS, R., KUBEŠ, J.(1992): Species diversity of bird communities in agricultural settlements as indicator of the environmental quality. In: Boháč, J.(ed.): "Bioindicatores Deteriorisationis Regionis" - proceedings of the 6th Int. Con. (1991), Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, pp. 211-218. 
 • BOHÁČ, J., KUBEŠ, J. (1992): Ecological structure of invertebrate communities in agricultural settlements as indicator of the environmental quality. In: Boháč, J.(ed.): "Bioindicatores Deteriorisationis Regionis" - proceedings of the 6th Int. Con. (1991), Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, pp. 202-210. 
 • KUBEŠ, J. (1990): Geoekologická analýza venkovských sídelních systémů. In.: "Metody regionální demoekonomické analýzy a prognózy“ – sborník z konference (1989), Dům ČSVTS Prachatice, s. 51 -53.
 • KUBEŠ, J. (1990): Geoekologie - syntéza geografie a ekologie? In: Holuša, V. (ed.): "Geografický výzkum životního prostředí" – sborník z konference (1989), Pedagogická fakulta Ostrava, s. 35 - 42.
 • KUBEŠ, J. (1990): Krajině ekologická koncepce venkovského osídlení.  In: Ryšavý, Z. (ed.): "Problémy rozvoje venkovského osídlení ..." – sborník z konference (1988), Výzkumný ústav výstavby a architektury, Československá demografická společnost ČSAV, Praha, s. 143-151.
 • KUBEŠ, J. (1990): Cesty k ekologické výchově dětí a dospívající mládeže. In: "Ekologická výchova" – sborník z konference (1990), Československá společnost ŽP, Dům techniky ČSVTS, Brno, s. 58-61.
 • KUBEŠ, J. (1989): Hodnocení sídelních struktur v rámci projektů krajinné stabilizace. In: Landa, M. (ed.): "Metody krajinně ekologických analýz a syntéz" – sborník z mezinárodní konference (1989), Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice, s. 34 - 38.