Domů

Facebook

Studentské práce

Mobilita a každodenní život

Časoprostorová mobilita středoškolských studentů (možno navázat na již provedené šetření v roce 2009 a 2010)

Vztah místa školy a míst dalších každodenních aktivit (možno navázat na již provedené šetření v roce 2009 a 2010), místa práce/bydliště a míst dalších každodenních aktivit

Bariéry/omezení každodenního života a strategie vedoucí k jejich překonání

Práce x volný čas - vliv zaměstnání a péče o rodinu na časoprostorové ukotvení volnočasových aktivit

Město z pohledu různých skupin obyvatel (handicapovaní lidé, bezdomovci, bohatí, cizinci, ženy, muži, děti)

Vnímání a prožívání městského prostředí, vztah k místům

Staří lidé (nebo jiné skupiny obyvatel - studenti, matky s dětmi aj.) a časoprostorové bariéry ve městě

Proměna každodenního života a prostorové mobility po změně místa bydliště (případová studie nové residenční lokality ve městě nebo zázemí)

Každodenní strategie v rámci domácnosti

Role ICT v každodenním životě mladých lidí

Role ICT v každodenním životě nevidomých

Důležité mezníky v každodenním životě a prostorovém chování

Proměny každodenního života s přechody mezi fázemi životního cyklu

 

Sociální a demografické proměny města

Proměny sociální a demografické struktury městských čtvrtí v transformačním období

Historický vývoj demografické a sociální struktury města či vybrané čtvrti

Procesy proměňující strukturu obyvatel a uživatelů městských čtvrtí

 

Přítomné obyvatelstvo a denní rytmy

Nové metody zjišťování přítomného (faktického) obyvatelstva města a městských lokalit

Každodenní pohyb a jeho vliv na lokality

Porovnání sociální struktury obyvatel a uživatelů vybrané lokality

Denní rytmus městských lokalit - residenční, obchodní, pracovní lokality a lidé, kteří je využívají během dne

Posouzení dopadů denní mobility na městské lokality

Sociálně prostorová struktura přítomného obyvatelstva

 

Feministická geografie

Vliv genderových vztahů na denní mobilitu a každodenní život

Genderové vztahy v městském plánování a organizaci městského prostředí

Město z pohledu žen

Místo a vztah k místu z pohledu feministické geografie

Mocenské vztahy v prostoru a jejich vliv na každodenní život

Rozhodování a každodenní strategie domácností

Výběr jakéhokoliv aktuálního tématu české sociální geografie a pokus o jeho zhodnocení z pohledu feministické geografie