Domů

Studentské práce

Témata studentských prací nabízená v roce 2018

 

Studenti jsou prioritně zváni ke zpracování dvou témat s danou metodikou práce a s napojením na výzkumné projekty týmu URRlab:

1. Analýza prostorových aspektů, každodennosti a strategií domácností v konkrétním prostředí (suburbium, nové areály výstavby) na základě analýzy diskusních fór lokálních komunit.

2. Historie domů v konkrétní lokalitě, typech lokalit s cílem stanovit míru stability/fluktuace v typech rezidenčních oblastí (vesnice, suburbium, sídliště, centrum města, vilová čtvrť...). Metodou bude retrospektivní sledování historie majitelů/uživatelů/nájemníků domů v konkrétní lokalitě. Mapování, výpovědi současných a minulých 

 

Urbanizační procesy obyvatelstva

Teoretické přístupy k výzkumu urbanizace, suburbanizace a města

Deurbanizace (kontraurbanizace) v post-socialistických státech Evropy

Migrace starých a mladých lidí

Vnitropražská migrace – kdo, z jakého důvodu, odkud a kam se v Praze stěhuje? A proč?

Diferenciální urbanizace – ověření nové teorie na příkladu Česka (jednoduché, ale nutno vysvětlit

 

Suburbanizace                                                                                                  

Residenční suburbanizace (Praha, velká města Česka, Evropy)

Pozitivní a negativní dopady suburbanizace v zázemí velkých měst/jádrech měst

Jak mění suburbanizace ostatní části měst

Teoretické přístupy k výzkumu suburbanizace

Prostorová forma suburbánního rozvoje a urban sprawl

Reurbanizace - návrat suburbanitů zpátky do měst?

 

Sociálně-prostorová struktura obyvatelstva a její změny

Vzdělanostní, ekonomická, národnostní struktura obyvatelstva (Praha, města, malé území)

Historický vývoj sociální struktury Prahy na základě dat ze sčítání

Bydlení bohatých, dobré adresy ve městě

Bydlení chudých, špatné adresy ve městě

Sociální deprivace

Zpracování výsledků SLDB 2011 za obce nebo zsj Česka (vybraná problematika)

 

Sociální prostředí uvnitř a v zázemí velkých měst

Vztahy nových a starých residentů nových suburbií

Současný vývoj socialistických sídlišť

Změna sociálního prostředí socialistických sídlišť

Životní styl obyvatelstva pražských čtvrtí

Sociální soudržnost a participace v suburbánních sídlech

Lokální sociální sítě

Časoprostorová geografie a pohyb sociálních skupin v prostoru

Edge cities – okrajová města ve vyspělých zemích

Sociálně-prostorová struktura Prahy

Dojížďka a proměny lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu

 

Ostatní

Sociální ekologie města (chicagská škola a její pokračovatelé)

Community studies – případové studie pražských čtvrtí a sídel v zázemí Prahy

Statistické územní jednotky a jejich použití v geografii

Lokální zodpovědnost za sociální život a rozvoj

Lokalizace práce - možnosti měření

Po domluvě jsou možná i další (studentem navržená) témata.

 

 

Dosud vedené studentské práce: 

Bakalářské a ročníkové práce:

TROUPOVÁ, J. (2002): Migrační bilance mezi Prahou a Českem v období 1993-1999. 39 stran.

HAVLÍKOVÁ, D. (2002): Hodnocení vybraných středoevropských měst z hlediska počtu vysokoškolských studentů. 23 stran.

ŠAFRÁNKOVÁ (Šnejdová), I. (2002): Vývoj kriminality v Praze po roce 1990. 33 stran.

ŽELEZNÝ, M. (2002): Residenční suburbanizace v pražské aglomeraci - její projevy v jádrové oblasti. 38 stran.

NEVESELÁ, K. (2003): Vývoj vzdělanostní struktury v okrese Uherské Hradiště v letech 1961-2001. 40 stran.

GONDOVÁ, G. (2003): Zmeny v sociálnej priestorovej štruktúre v zázemí Prahy jako dosledok procesu suburbanizácie. 38 stran.

ZELENDOVÁ, S. (2003): Dobré adresy v Praze. 54 stran.

ŠLEMENDA, E. (2004): Bytová situace Drážďan po roce 1989. 40 stran.

BABIČ, M. (2005): Centra pracovní dojížďky a pracovní mikroregiony v okrese Jičín. 43 stran.

URBÁNKOVÁ, J. (2005): Vliv suburbanizace na dopravu. 41 stran.

PODHORSKÁ, J. (2005): Metody měření suburbanizace. 33 stran.

VASIĆ, M. (2005): Vývoj vzdělanostní struktury Česka mezi lety 1970-2001. 37 stran.

PULDOVÁ, P. (2005): Změna sociálního prostředí v obcích v zázemí Prahy. 46 stran.

ŠUSTROVÁ, K. (2005): Sociálně prostorová struktura okresu Wake County v Severní Karolíně. 53 stran.

ŠIMON, M. (2006): Teoretické přístupy ke studiu urbanizace. 43 stran.

SUSOVÁ, K. (2007): Sociální kapitál v suburbánních oblastech: případová studie obce Jesenice u Prahy.

ČEJKOVÁ, E. (2007): Suburbánní bytová výstavba v zázemí Českých Budějovic. 55 stran.

ZLATNÍKOVÁ, V. (2007): Segregace obyvatelstva ve správním obvodě ORP Teplice. 43 stran.

FOŘTOVÁ, B. (2007): Vývoj věkové struktury Prahy s důrazem na stárnutí obyvatelstva na sídlištích. 51 stran.

ŠŤÁSTKA, J. (2008): Migrace mezi metropolitním regionem Prahy a krajskými městy. 52 stran.

MACEŠKOVÁ, D. (2008): Prostorová diferenciace sociálních dávek v Praze. 43 stran.

VOJÁČEK, P. (2008): Morfologie suburbií v zázemí Prahy. 48 stran.

WORSHOVÁ, M. (2012): Vývoj pražských sídlišť: stárnutí a funkční vybavenost.

DVOŘÁČKOVÁ, T. (nedokončeno): Vývoj sociálně prostorové struktury Prahy.

HURTOVÁ, A. (2014): Kreativní třída v Praze. 48 stran.

FORMÁNKOVÁ, M. (2014): Bariéry suburbánního rozvoje na rozhraní Pardubicka a Královéhradecka.

KLSÁK, A. (2014): Etnická rezidenční diferenciace Karlových Varů: cizinci a lázeňské centrum (společné vedení práce s Janou Temelovou).

ZEVL, J.-J. (2017): Morfologie sídel suburbánní zóny Prahy. 57 stran.

 

Magisterské a diplomové práce:

ŠNEJDOVÁ (Šafránková) I. (2004): Změny ve vzdělanostní struktuře Pražského metropolitního areálu. 89 stran.

GONDOVÁ, G. (2004): Životný štýl obyvateľov v suburbánnej zóne Prahy. 109 stran.

MUSILOVÁ, M. (2004): Regenerace panelových sídlišť: příklad pražských sídlišť Řepy, Letňany a Opatov.

KOLÁŘOVÁ, M. (2004): Změny sociálního a fyzického prostředí městského obvodu Plzeň 4 v transformačním období. 127 stran.

ŠNÝDR, M. (2006): Budoucnost pražských panelových sídlišť. Hodnocení změn demografické a socioekonomické struktury obyvatel pražských sídlišť od roku 1991. 98 stran.

ŠVÁB, P. (2006): Dopady suburbánního rozvoje na chráněnou krajinnou oblast Český kras. 78 stran.

PULDOVÁ (Špačková), P. (2006): Vliv suburbanizace na změnu sociálního prostředí v zázemí Prahy.  111 stran.

ZELENDOVÁ (Vitingerová), S. (2006): Nová bytová výstavba v Praze a její dopady na sociálně prostorovou strukturu čtvrti. 129 stran.

POSPÍŠILOVÁ, L. (2007): Skutečné obyvatelstvo centra Prahy a každodenní život v jeho lokalitách. 133 stran.

ŠUSTROVÁ, K. (2007): Vnitropražská migrace v Praze v letech 1992-2006.

ŠIMON, M. (2008): Nové koncepty v urbánní geografii.

ŠPAČEK, O. (2009): Sousedství v pražských lokalitách.

SUSOVÁ, K. (2009): Vliv internetu na komunitní život v suburbiích.

VOKURKOVÁ, M. (nedokončeno): Stabilní a fluktuační lokality v Praze.

VYHNÁNKOVÁ, M. (2009): Nové rezidenční lokality v Praze a jejich veřejné prostory.

ŠŤÁSTKA, J. (2010): Časoprostorová mobilita studentů v Praze.

ŠENKÝŘOVÁ, V. (2010): Vilové čtvrti Prahy: případová studie Hanspaulka.

MACEŠKOVÁ, D. (2011): Lokality nové rezidenční výstavby v Praze a struktura jejich obyvatel.

VINTEROVÁ, J. (2011): Suburbanizace v kontextu sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje. 103 stran.

ČEJKOVÁ, E. (2012): Lokální aktéři procesu suburbanizace na příkladu Českých Budějovic.

NEMEŠKAL, J. (2013): Komerční suburbanizace v zázemí Prahy: edge city.

PŘIDALOVÁ, I. (2013): Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny.

ROSOL, M. (nedokončená): Gated communities v Bratislave.

UHRINČAŤ, M. (nedokončeno): Bydlení chudých: špatné adresy v Praze.

BICANOVÁ, S. (2014): Škola jako rytmizátor každodenního života v zázemí Plzně. 127 stran.

FENCLOVÁ, V. (nedokončeno): Doprava ve východním zázemí Prahy.

KORYTÁŘOVÁ, J. (2014): Sociální prostředí transformujícího se Karlína.

ŽEMLIČKOVÁ, B. (2014): Transformace obchodní funkce a její vnímání obyvateli Prahy 2. (společné vedení práce s Janou Temelovou).

BOČANOVÁ (Čiháková), T. (2015): Strategie suburbánních rodin řešících problém nedostatečné kapacity mateřských škol. 93 stran.

HOVORKOVÁ, K. (2015): Vývoj vzdělanostní struktury mikroregionu České Budějovice. 114 stran.

ŠKOLOUDOVÁ, M. (2017): Změny ve strukturách pražských domácností v období let 1991-2011. 106 stran. 

WAGNER, M. (2017): Ceny bydlení v Praze. 88 stran.

KLSÁK, A. (2017): Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí. 121 stran.

RODOVÁ, A. (nedokončeno): Ceny bydlení v Praze. 

SACHL, J. (nedokončeno): Regionální diferenciace cen bydlení: případová studie měst okresu Karlovy Vary.

EDELMANOVÁ, D. (předběžný název): Populační růst malých obcí na venkově v Česku.

PECHOVÁ, M. (předběžný název): Sociální polarizace v suburbiích.

JIZBA, O. (předběžný název): Diferenciace cen bydlení v Česku 2001-2016.

DVOŘÁKOVÁ, P. (předběžný název): Vliv suburbanizace na sociodemografický vývoj v zázemí Prahy.

ZEVL, J.-J. (předběžný název): Denní rytmy populace v Pražském metropolitním regionu.

 

Rigorózní práce:

MATĚKOVÁ, V. (2011): Sociální prostředí a problémy nových rezidentů suburbií.

 

Disertační práce:

ŠPAČKOVÁ (Puldová), P. (2011): Sociální prostředí a lokální komunity: město, suburbium, venkov.

POSPÍŠILOVÁ, L. (2012): Prostorové aspekty každodenního života.

ŠIMON, M. (2012): Kontraurbanizace: rytmy, identity, domovy.

ZELENDOVÁ (Vitingerová), S. (nedokončeno): Rezidenční diferenciace v Pražském metropolitním regionu.

ŠUSTROVÁ, K. (nedokončeno): Diferenciace nové bytové výstavby v Praze.

MAREŠ, J. (nedokončeno): Suburbanizace v Severní Americe a v Česku: prevence a zmírnění negativních dopadů.

KOPEČNÁ, M. (nedokončeno): Prostorová mobilita obyvatelstva metropolitních oblastí v České republice.

SVOBODA, P. (předběžný název): Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů. 

PŘIDALOVÁ, I. (2017): Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí. 

SLÁMOVÁ, E. (nedokončeno): Komunity participující v územním plánování v Praze. 

JANÍČKOVÁ, M. (nedokončeno): Pohyb lidí ve veřejném prostoru jako kvalitativní faktor.

DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Kvalita rezidenčního prostředí a rezidenční spokojenost seniorů. (do roku 2014 vedla práci Jana Temelová)

KOPECKÁ, Z. (nedokončeno): Sociálně vyloučené lokality v České republice v kontextu konceptu sociálního mixu. (do roku 2014 vedla práci Jana Temelová)

SVOBODOVÁ, H. (nedokončeno): Role veřejných prostor v komunitním životě městských lokalit. (do roku 2014 vedla práci Jana Temelová)

KORYTÁŘOVÁ, J. (nedokončeno): Sociální prostředí a denní rytmy Pražského metropolitního regionu.

NEMEŠKAL, J. (předběžný název): Prostorové vzorce pracovní dojížďky v metropolitním areálu Prahy.

KOLOUŠEK, P. (předběžný název): Suburbanizace v kontextu systému územního plánování.

ČERMÁK, M. (nedokončeno): Urbánní rytmy v dynamickém městském prostředí.

KLSÁK, A. (předběžný název): Cizinci a lokální prostředí v metropolitních regionech Česka.