Domů

Sylabus

LS 2017/18

1. blok - přednáška

Literatura a zdroje dat

Nakládání s literaturou, databáze článků, Brána k informacím, Internet, citace literatury, zdroje dat (statistiky, evidence), časopisy s impact factorem, databáze Web of Science a Scopus + kvalitativní data (rozhovor, pozorování, dokumenty)

Využití různých technik výzkumu

Práce "od stolu", statistické zpracování a organizace výzkumu, kombinace datových zdrojů, organizace dat, správa a ukládání v databázích, přehled datových zdrojů, software a jeho užití, příprava kvantitativních charakteristik pro vybrané lokality terénního šetření

návrh na výzkumný design

2. blok - 3 dni v terénu - 14 hodin terénního šetření (cvičení). 

Terénní výzkum, případová studie

Terénní výzkum, monitoring stavu prostředí

3. blok - 4 hodiny přednášek v rámci terénního výjezdu

Interpretace a prezentace výzkumu

Kartografické vyjadřování v sociální geografii, grafy, chyby v interpretaci výzkumu

Publikace článku

Zásady geografické publicistiky, jak publikovat článek, hypotézy, stěžejní části publikace, shrnutí výsledků výzkumu, abstrakt, struktura textu, vyváženost, shrnutí a závěry. 

4. blok v Praze - prezentace a postery