Domů

Seminární práce

Seminární práce - aplikace metody výzkumu

Cíle práce

Jak si zvolit metodu výzkumu, jak navrhnout schéma a postup práce?

Jak reprodukovat metodiku článku, který si přečtete v zahraničním časopise, a jak tuto metodiku uzpůsobit či zjednodušit pro vlastní výzkum, pro aplikaci v českém či obecně jiném prostředí?

Postup

Pracujete ve dvojicích s články, které jste si vybrali na začátku semestru pro úkol I. 

1) Projděte si znovu vybraný článek a navrhněte vlastní aplikaci na Česko. 

2) Připravte si prezentaci, ve které se primárně zaměříte na návrh vlastní aplikace na Česko. Zaměřte se na:

 • představení vybraného článku: cíle výzkumu a metody, které jsou v článku používány (již jen krátce, bylo prezentováno v rámci úkolu I)
 • navržení možností aplikace dané metody ve vlastním výzkumu
  • pokuste se navrhnout způsob, jakým byste metodu používanou v článku využili ve výzkumu v Česku tak, abyste byli schopni výzkum sami uskutečnit (a skutečně ji pak podle návrhu uskutečníte!)
  • metodu lze samozřejmě zjednodušit tak, aby byla pro Vás realizovatelná (např. snížit počet dotazníků, vybrat si menší oblast výzkumu, použít jen jednu metodu místo 4 použitých v článku apod.)
  • přímo nastiňte, jak bude probíhat Váš výzkum (např. která data a odkud získáte, kdy budete realizovat terénní šetření, kolik očekáváte respondentů apod.)

3) Prezentace proběhne 8./11. 4., máte na ni 10 minut. Bude následovat diskuze nad realizovatelností Vašeho návrhu a případné nápady na jeho úpravu. 

4) Každá skupina podle vlastního návrhu zpracuje mikrovýzkum.

5) Na cvičení 22./25. 4. bude diskutován postup Vaší práce, problémy, které řešíte apod. 

6) Každá skupina sepíše seminární práci v rozsahu cca 5 stran.

Seminární práce bude mít:

 • tradiční strukturu odborného textu, tj. úvod a cíle, data a metody, výsledky, interpretaci a závěr
 • seznam literatury (tu je třeba v textu dostatečně široce použít a citovat) a dalších zdrojů
 • u většiny prací bude řazena i různá grafika (mapy, tabulky, grafy, schémata)

Je nutno dbát na správnou formální stránku práce, na kvalitní češtinu, promyšlenou strukturu textu a jeho logiku. Veškerá zjištění musí být nejen popsána, ale především interpretována, zhodnocena, okomentována. Cení se širší používání literatury a dalších zdrojů, a především invence a kreativita.

Seminární práci nezapomeňte v termínu (do 29. 4./2. 5. 23:55) nahrát do Moodlu.   

7) Každá skupina obdrží práci jiné skupiny, kterou projde a sepíše oponentní posudek. Posudek by měl mít rozsah zhruba 1 strany. Termín nahrání do Moodlu je 6./9. 5. 2019 23:55.

V posudku se zaměřte na: 

 • jasnou návaznost na původní článek (téma, metody) či zdůvodnění využití jiných metod,
 • srozumitelnost a jasnost metodiky uskutečněného výzkumu,
 • představení výsledků, 
 • formální stránka práce (struktura práce, náležitosti grafických prvků, stylistika, seznam literatury apod.),
 • celkové shrnutí práce, vč. rozhodnutí, zda byste doporučili práci či ne,
 • min. 1-2 otázky do diskuse. 

8) Finální prezentace Vašich výsledků (seminární práce) proběhne 6./9. 5. 2019 . Na prezentaci máte max. 10 minut. Zároveň zde zazní oponentní posudky (viz dále)

V prezentaci (ppt, pdf nebo vytištěný poster A3) se soustřeďte na Vámi provedený výzkum, nezapomeňte uvést:

 • Představení metody výzkumu (zobecnění postupů a metod)
 • Hlavní výsledky výzkumu
 • Kritické zhodnocení využití metody v odlišném prostředí
 • Neopomeňte též formální stránku prezentace (forma, design, mluvený projev, dodržení stanoveného časového limitu), která bude součástí hodnocení. 

Na oponentní posudek máte 3-5 min. Shrňte v něm nejdůležitější body, zdůrazněte pozitiva, ale neopomeňte i negativa. Součástí posudku je celkové zhodnocení (doporučeno/nedoporučeno) a 1-2 otázky na zpracovatele seminární práce. 

Po oponentním posudku bude možnost na něj reagovat. Následovat budou další otázky z publika...