Domů

Seminární práce II

- aplikace metody výzkumu

Cíle práce

Jak si zvolit metodu výzkumu, jak navrhnout schéma a postup práce?

Jak reprodukovat metodiku článku, který si přečtete v zahraničním časopise, a jak tuto metodiku uzpůsobit či zjednodušit pro vlastní výzkum, pro aplikaci v českém či obecně jiném prostředí?

Úkoly

1) Pracujete ve dvojicích s články, které jste si vybrali na začátku semestru pro úkol I. 

2) Ve dvojici odprezentujete v deseti minutách svůj článek ostatním. Zaměřte se na:

  • cíle výzkumu
  • metody, které jsou v článku používány
  • navržení možností aplikace dané metody ve vlastním výzkumu (pokusit se navrhnout způsob, jakým byste metodu používanou v článku využili ve výzkumu v jiném prostředí/kontextu - v ČR nebo jiné zemi - tak abyste byli schopni výzkum sami uskutečnit)

Po prezentaci proběhne diskuze nad realizovatelností návrhů.

Svou prezentaci nezapomeňte nahrát nejpozději den před prezentací do Moodlu!

3) Po prezentacích si spolu s lektorem/lektorkou vyberete data a postup, kterým metodu aplikujete ve výzkumu pro svou seminární práci.

Každá podskupina zpracuje mikrovýzkum a seminární práci v rozsahu cca 5 stran.

Seminární práce má:

  • tradiční strukturu odborného textu, tj. úvod a cíle, data a metody, výsledky, interpretaci a závěr
  • seznam literatury (tu je třeba v textu dostatečně široce použít a citovat) a dalších zdrojů;
  • u většiny prací bude řazena i různá grafika (mapy, tabulky, grafy, schémata)

Je nutno dbát na správnou formální stránku práce, na kvalitní češtinu, promyšlenou strukturu textu a jeho logiku. Veškerá zjištění musí být nejen popsána, ale především interpretována, zhodnocena, okomentována. Cení se širší používání literatury a dalších zdrojů, a především invence a kreativita.

Seminární práce odevzdejte na cvičení ve dnech  

 

4) Na cvičeních v květnu (info u lektorů) budete prezentovat výsledky výzkumu v rozsahu 10-15 minut.

V prezentaci (ppt, pdf nebo vytištěný poster A3) nezapomeňte uvést:

  • Představení metody výzkumu (zobecnění postupů a metod)
  • Hlavní výsledky výzkumu
  • Kritické zhodnocení využití metody v odlišném prostředí

Důležitá je též formální stránka prezentace (forma, design, mluvený projev, dodržení stanoveného limitu...).