Domů

Bakalářské a diplomové práce

Studenti jsou zváni ke zpracování bakalářské či diplomové práce na tato témata:

Geografie města

 • Proměny a budoucnost sídlišť
 • Diferenciace sídlišť v České republice
 • Proměňující se vnitřní město velkých měst - procesy revitalizace, gentrifikace
 • Procesy proměňující charakter městských čtvrtí ve 20. století (případová studie procesu nebo čtvrti)

Proces suburbanizace

 • Různé formy rezidenční suburbanizaceDůsledky suburbánního rozvoje pro sociální prostředí lokalit
 • Analýza mechanismů a dopadů rezidenční/komerční suburbanizace na lokální úrovni (případová studie)
 • Přístupy různých aktérů k suburbánnímu rozvoji (případová studie několika lokalit, různých aktérů)
 • Proces suburbanizace a formování prvních suburbií v ČR v první polovině 20. století (př. první pražská suburbia, Otrokovice jako Baťovo satelitní město)

Rezidenční mobilita a migrace

 • Proměny rezidenčních preferencí v druhé polovině 20. století / po roce 1989
 • Rezidenční mobilita obyvatel měst / suburbií / venkovských obcí (proces stěhování, behaviorální geografie)
 • Genderové aspekty rezidenční mobility

Proměny migračního chování obyvatel Česka/města/typu lokalit

 • Každodenní mobilita
 • Každodenní mobilita a její genderové aspekty
 • Vztah rezidenční a každodenní mobility

Sociální deprivace

 • Sociální deprivace a její měření na mikroúrovni
 • Sociální deprivace - studium některé z jejích dimenzí
 • Sociální deprivace - objektivní měření a subjektivní vnímání (případová studie různě deprivovaných lokalit) 
 • Sociální prostředí lokalit a komunitní studie v geografii

Geografické přístupy v komunitních studiích (teoretické přístupy nebo případová studie)

 • Proměna sociálního prostředí v transformující se lokalitě (případová studie městské, suburbánní i venkovské lokality)
 • Sociální a lidský kapitál nově příchozích obyvatel suburbií / lokalit (nové bytové zástavby) ve městě / venkovských lokalit
 • Sociální a lidský kapitál ve venkovských oblastech a jeho vliv na rozvoj území
 • Proměna politického prostředí ve městech a obcích
 • Role dětského hřiště jako integračního prostoru lokálních komunit
 • Každodenní mobilita a role meziosobních vazeb

Studenti s vlastními návrhy témat jsou taktéž vítáni.

 

Obhájené bakalářské práce

VOSLÁŘOVÁ,K. (2008): Proměna sociálního prostředí Miškovic v kontextu suburbanizačního procesu. 

DUŠEK, P. (2010): Mladí lidé v suburbiu: případová studie obce Zvole. 

ŠTEFÁNEK, J. (2010): Rozvoj obce Rudná u Prahy v kontextu komerční suburbanizace. 

BENÁČKOVÁ, K. (2011): Vliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a kapacity školských zařízení v zázemí Prahy. 

HAVLÍČKOVÁ, B. (2012): Veřejné prostory v suburbiu: případová studie zázemí Prahy. 

SVÁTKOVÁ, L. (2012): Nové formy bydlení: případová studie cohousingu. 

HRUŠKOVÁ, N. (2013):  Vliv suburbanizace na demografickou a sociální strukturu a klima v suburbiích Mladé Boleslavi. 

MARTINOVSKÁ, D. (2014): Vyjednávání starostů suburbánních obcí s developery na příkladu území ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

SÝKORA, J. (2014): Kontrasty různých sociálních světů v pražských Holešovicích. 

BURSA, O. (2015): Zapojení nových obyvatel do volnočasových služeb v městské části Praha 20 – Horní Počernice.  

SUTTROVÁ, I. (2016):  Proces suburbanizace a formování prvních suburbií v zázemí Prahy v první polovině 20. století: případová studie obce Dobřichovice. 

KOSTELECKÝ, P. (2016): Život v suburbiu optikou jeho obyvatel: případová studie obce v zázemí Českých Budějovic.

 

Obhájené diplomové práce

KOPEČNÁ, M. (2010): Analýza residenční stability a spokojenosti v suburbánním zázemí Prahy: případová studie Říčany. 

VOSLÁŘOVÁ,K. (2010): Vývoj bytové výstavby ve správním obvodu ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

TOBRMAN, M. (2012): Transformace lokálně ukotvené komunity v čase: vliv Facebooku na udržování vztahů. 

BENÁČKOVÁ, K. (2014): Vliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a dostupnost základního vzdělávání v zázemí Prahy. 

DUŠEK, P. (2014): Analýza rezidenční mobility mladých lidí v zázemí Prahy. 

HRUŠKOVÁ, N. (2015): Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízenimi pro seniory v České republice.  

CHRPA, J. (2015):  Pozice města Říčany v pražském zázemí: případová studie rodin s dětmi. 

RICHTEROVÁ, D. (2015): Gentrifikace Karlína. Současný stav fyzického prostředí a vývoj sociodemografické a ekonomické struktury po roce 2002.

SÝKORA, J. (2017): Rezidenční proměny a proces gentrifikace v pražských dolních Holešovicích. Diplomová práce.

 

Vedené práce

MARTINOVSKÁ, D.: Úspěšnost suburbánních developerských projektů na příkladu území okresu Praha-východ. Diplomová práce.

BURSA, O.: Diferenciace ve využívání lokálních služeb obyvateli Prahy 20. Diplomová práce.

SLAVÍČEK, M.: Rezidenční suburbanizace v okrese Kladno: proměna sociálního prostředí. Diplomová práce.

KOSTELECKÝ, P.: Vývoj suburbanizace a bytové výstavby v zázemí českých měst. Diplomová práce.

KUBALOVÁ, M.: Gender a každodenní mobilita ekonomicky aktivních obyvatel: případová studie města Příbram. Bakalářská práce.

KOZOHORSKÝ, T.: Změny fyzického a funkčního prostředí v pražských Nuslích. Bakalářská práce.

 

Vedené disertační práce

CHRPA, J.: Mobilita obyvatel v rámci pražské metropolitní oblasti a její návaznost na rezidenční kvalitu lokalit.

HORŇÁKOVÁ, M.: Rezidenční mobilita a rezidenční spokojenost obyvatel vybraných lokalit pražského městského regionu.

SÝKORA, J.Dynamika proměn pražského vnitřního města.