Domů

Facebook

Bakalářské a diplomové práce

Studenti a studentky jsou zváni ke zpracování bakalářské či diplomové práce na tato témata:

Geografie města - sídliště

 • Revitalizace socialistických sídlišť: prostorové vzorce a jejich podmíněnosti

Práce sleduje prostorové vzorce revitalizace socialistických sídlišť (i) ve vybraném městě nebo (ii) na úrovni ČR s využitím statistických dat. Metodicky může být práce založena na kvantitativních metodách analýzy dat (zejm. úroveň ČR) a/nebo na mapování a terénní práci a/nebo na rozhovorech s relevantními aktéry (zejm. úroveň vybraného města).

BP a DP

 • Vývojové trajektorie sídlišť: dlouhodobá proměna struktury obyvatel ve vybraném městě

Práce se snaží najít typy sídlišť podle jejich vývojových trajektorií z hlediska proměny jejich obyvatel ve vybraném městě a diskutovat příčiny těchto trajektorií. Metodicky je práce založena na analýze dat ze SLDB 1970-2011 na úrovni ZSJ, případně rozhovorech s relevantními aktéry. 

BP a DP

 • Hodnoty a problémy socialistických sídlišť jako míst pro bydlení

Práce zkoumá, jaké jsou hodnoty a problémy socialistických sídlišť jako místo pro bydlení z hlediska (i) jejich obyvatel / obyvatel města nebo (ii) městské správy (zejm. zastupitelé, plánovači) nebo (iii) jednoho aspektu bydlení (environmentální udržitelnost, segregace apod.). Metodicky může být práce založena na polostrukturovaných rozhovorech s relevantními aktéry a/nebo obyvateli.

DP

 • Každodenní život obyvatel sídlišť: komparativní studie obytných celků v různých geografických kontextech

Práce se zabývá každodenním životem obyvatel (i) dvou až tří různých sídlišť se zaměřením na jejich komparaci nebo (ii) jednoho sídliště se specifickým zaměřením. Metodicky může být práce zaměřena na polostrukturovaných rozhovorech nebo případně na ne/zúčastněném pozorování.

DP 

Každodenní mobilita (a gender)

 • Každodenní mobilita obyvatel v městském / suburbánním prostředí a gender

Práce zkoumá vzorce každodenní mobility obyvatel ve městě a/nebo různých čtvrtích z genderového pohledu a hledá podmíněnosti těchto vzorců na různých úrovních (úroveň domácnosti, úroveň institucí, možnosti na trhu práce, společenské postoje k dělbě placené a neplacené práce apod.). Metodicky je práce založena na kvalitativní analýze dat z polostrukturovaných rozhovorů, případně dalších metod (např. sledování mobility jinými nástroji).

DP

 • Vztah rezidenční a každodenní mobility ve městě

Práce zkoumá vztah rezidenční a každodenní mobility ve městě, resp. vliv lokalizace místa bydliště na každodenní mobilitu. Je možné sledovat vybranou skupinu populace - určenou dosaženým stupněm vzdělání (např. s pouze základním vzděláním nebo naopak doktorským vzděláním), věkem a charakterem domácnosti (např. singles, rodiče s malými dětmi) a podobně. Je možné též využít genderovou perspektivu nebo perspektivu životních drah (life-course perspective). Metodicky může být práce založena na statistické analýze dat ze SLDB nebo dat získaných sledováním mobility (např. GPS trackery) nebo analýze kvalitativních dat (zejm. polostrukturované rozhovory).

BP a DP

Geografie města

 • Procesy proměňující charakter městských čtvrtí ve 20. století (případová studie procesu nebo čtvrti)

Práce se věnuje proměně charakteru městských čtvrtí ve 20. století (ve vybraném městě/vybraných městech) a hledat podmíněnosti tohoto vývoje. Konkrétně je možné sledovat např. dlouhodobý vývoj čtvrtí od období první republiky nebo od poválečného období do současnosti, vývoj v postsocialistickém období. Sledovat je možné proměnu fyzického nebo sociálního prostředí, nebo funkcí v území. Je možné taktéž zaměřit se na vybraný proces (revitalizace, suburbanizace, gentrifikace, úpadek čtvrtí, turistifikace a další); v tomto případě je možné srovnávat i více měst mezi sebou. Metodicky je práce založena na analýze statistických dat (zejm. SLDB 1921-2011), analýze obrazových materiálů (google street view, historické fotografie) nebo terénní práci. Pro analýzu podmíněností současného vývoje je možné provést řízené rozhovory.

BP a DP

 • Dopady procesů proměňující charakter městských čtvrtí v postsocialistickém období (případová studie procesu nebo čtvrti)

Práce se věnuje analýze dopadů proměn městských čtvrtí v postsocialistickém období (např. gentrifikace, turistifikace, suburbanizace, nová bytová výstavba). Specificky je možné se zaměřit například na koncept displacement (tradičně spojovaný s gentrifikací). Metodicky je práce zaměřena na kvalitativní analýze rozhovorů s obyvateli nebo relevantními aktéry.

DP 

Rezidenční mobilita

 • Rezidenční mobilita ve městě 

Práce studuje proměny rezidenční mobility (stěhování) ve vybrané městě / městském regionu. Studovat je možné proměny celkových vzorců stěhování (celá populace) nebo vybraných skupin obyvatelstva. Je možné se též zaměřit na skupiny obyvatel, kteří se nestěhují (a to z různých důvodů, mj. mohou být v lokalitě tzv. uvěznění). Metodicky je práce založena na analýze statistických dat o migraci nebo kvalitativní analýze rozhovorů s obyvateli. 

BP a DP

 • Vztah rezidenční a každodenní mobility ve městě

podrobné informace viz výše

 • Proměny rezidenčních preferencí v druhé polovině 20. století / po roce 1989

Práce se zabývá měnícími se rezidenčními preferencemi v druhé polovině 20. století nebo v postsocialistickém období. Jak se vyvíjela představa o ideálním bydlení? Jak tato představa byla a mohla být naplňována? Například je možné srovnat ideál bydlet v domku se zahradou a možnosti bydlení v socialistickém a postsocialistickém období nebo zaměřit se na současné reurbanizační tendence a preferenci vybraných skupin obyvatel pro bydlení ve vnitřním městě. Je též možné v této souvislosti se zaměřit na rezidenční spokojenost a to i v historickém pohledu (např. spokojenost s výběrem místa bydliště v socialistickém období). Práce je založena na analýze dostupných statistických dat z dotazníkových šetření a/nebo kvalitativní analýze dat z rozhovorů.

BP a DP

Proces reurbanizace (a gender)

 • Reurbanizační tendence českých měst 

Práce sleduje reurbanizační tendence českých měst a hledá příčiny ne/existence tohoto procesu ve vybraném městě / ve vybraných městech. Metodicky je práce zaměřena na analýze statistických dat a/nebo analýze dokumentů a/nebo rozhovorech s relevantními aktéry.

BP a DP

 • Vztah reurbanizace a genderu v postsocialistickém městě

Práce se zaměřuje na vztah reurbanizačních tendencí a proměně genderových vztahů ve společnosti. Tematicky a metodicky je možné navázat např. na práce Kern (2010) nebo van den Berg (2017). Metodicky je práce zaměřena především na kvalitativní analýze polostrukturovaných rozhovorů.

DP 

Studenti a studentky s vlastními návrhy témat jsou taktéž vítáni.

 

Obhájené bakalářské práce

VOSLÁŘOVÁ,K. (2008): Proměna sociálního prostředí Miškovic v kontextu suburbanizačního procesu. 

DUŠEK, P. (2010): Mladí lidé v suburbiu: případová studie obce Zvole. 

ŠTEFÁNEK, J. (2010): Rozvoj obce Rudná u Prahy v kontextu komerční suburbanizace. 

BENÁČKOVÁ, K. (2011): Vliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a kapacity školských zařízení v zázemí Prahy. 

HAVLÍČKOVÁ, B. (2012): Veřejné prostory v suburbiu: případová studie zázemí Prahy. 

SVÁTKOVÁ, L. (2012): Nové formy bydlení: případová studie cohousingu. 

HRUŠKOVÁ, N. (2013):  Vliv suburbanizace na demografickou a sociální strukturu a klima v suburbiích Mladé Boleslavi. 

MARTINOVSKÁ, D. (2014): Vyjednávání starostů suburbánních obcí s developery na příkladu území ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

SÝKORA, J. (2014): Kontrasty různých sociálních světů v pražských Holešovicích. 

BURSA, O. (2015): Zapojení nových obyvatel do volnočasových služeb v městské části Praha 20 – Horní Počernice.  

SUTTROVÁ, I. (2016):  Proces suburbanizace a formování prvních suburbií v zázemí Prahy v první polovině 20. století: případová studie obce Dobřichovice. 

KOSTELECKÝ, P. (2016): Život v suburbiu optikou jeho obyvatel: případová studie obce v zázemí Českých Budějovic.

 

Obhájené diplomové práce

KOPEČNÁ, M. (2010): Analýza residenční stability a spokojenosti v suburbánním zázemí Prahy: případová studie Říčany. 

VOSLÁŘOVÁ,K. (2010): Vývoj bytové výstavby ve správním obvodu ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 

TOBRMAN, M. (2012): Transformace lokálně ukotvené komunity v čase: vliv Facebooku na udržování vztahů. 

BENÁČKOVÁ, K. (2014): Vliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a dostupnost základního vzdělávání v zázemí Prahy. 

DUŠEK, P. (2014): Analýza rezidenční mobility mladých lidí v zázemí Prahy. 

HRUŠKOVÁ, N. (2015): Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízenimi pro seniory v České republice.  

CHRPA, J. (2015):  Pozice města Říčany v pražském zázemí: případová studie rodin s dětmi. 

RICHTEROVÁ, D. (2015): Gentrifikace Karlína. Současný stav fyzického prostředí a vývoj sociodemografické a ekonomické struktury po roce 2002.

SÝKORA, J. (2017): Rezidenční proměny a proces gentrifikace v pražských dolních Holešovicích. Diplomová práce.

MARTINOVSKÁ, D. (2018): Interakce developerů a starostů suburbánních obcí v zázemí Prahy. Diplomová práce. (vedeno společně s J. Jíchovou)

SLAVÍČEK, M. (2018): Rezidenční suburbanizace v okrese Kladno: proměna sociálního prostředí. Diplomová práce.

 

Vedené práce

SLÁDEČEK, O.: Diferenciace a revitalizace panelových sídlišť v České Lípě. Diplomová práce.

 

 

 

Vedené disertační práce

CHRPA, J.: Mobilita obyvatel v rámci pražské metropolitní oblasti a její návaznost na rezidenční kvalitu lokalit.

HORŇÁKOVÁ, M.: Rezidenční mobilita a rezidenční spokojenost obyvatel vybraných lokalit pražského městského regionu.

SÝKORA, J.Dynamika proměn pražského vnitřního města.