Domů

Představení projektu

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit tři scénáře vývoje spádového regionu jaderné elektrárny Dukovany zaměřené na dopady v sociálním a ekonomickém prostředí zohledňující (i) odstavení jaderné elektrárny Dukovany; (ii) zachování stávajícího výkonu a (iii) případné vybudování 5. bloku elektrárny. Hlavními úkoly je posoudit dopady na počet a strukturu pracovních příležitostí v regionu, dopady na firmy napojené na fungování jaderné elektrárny a dopady na obce, kraj a jejich fungování.


Hodnocení dopadů sociálního a ekonomického vývoje bude založeno na přístupu, který zohledňuje geografické měřítko a umožňuje vnímat klady a zápory navrhovaných variant rozvoje z hlediska lokálních potřeb obcí, širšího regionu i celospolečenské dopady na úrovni celého státu. Je přitom zřejmé, že vnitřní percepce problémů se bude lišit od vnějšího vidění nezávislé výzkumné instituce. Kombinaci těchto perspektiv chceme využívat a vzájemně sdílet v rámci uzavřeného partnerství obou řešitelů projektu a dalších regionálních partnerů (Západomoravská Univerzita, samosprávy obcí, kraje a firmy).

V teoreticko-metodologické rovině vychází projekt z přístupů zaměřených na posuzování územních dopadů veřejných intervencí, především Territorial Impact Assessment (TIA). Tento metodický přístup zdůrazňuje potřebu prostorového (geografického) vnímání dopadů strategických rozhodnutí ex ante.

Projekt je složen z osmi dílčích cílů a jeho výsledkem je celkem 25 výsledků uplatnitelných v RIV. Většina výsledků bude realizována v podobě specializovaných map zpracovaných jako projekty ArcGIS. Významným výstupem bude metodika hodnocení vycházející z přístupu Territorial Impact Assessment aplikovatelná rovněž v dalších podobných oblastech Česka, dále vizualizační software pro převod kartografických výstupů do prostředí internetu a články do profesních časopisů.

Doba řešení:

leden 2014 - prosinec 2015