Domů

Aktuality

Červenec 2014

V Závěrečném oponentním hodnocení Technologické agentury České republiky získal projekt TD010049 kladné hodnocení. Stanovené cíle byly splněny, výstupy a výsledky byly dosaženy v souladu se  Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí účelové podpory, prostředky na řešení projektu byly vynaloženy účelně. Předpokládané výsledky byly podle oponentní komise splněny ve velmi dobré kvalitě a lze očekávat jejich efektivní využití.

 

Červen 2014

Na začátku června byla úspěšně dokončena certifikace obou metodik zpracovaných v rámci projektu TAČR Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst. První z metodik je zaměřena na odhad důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a místní sociální infrastrukturu v suburbánních obcích. Na základě údajů o rozsahu a struktuře plánované bytové výstavby umožňuje metodika odhadnout vývoj počtu obyvatelstva, věkovou strukturu a sociální potřeby jednotlivých skupin obyvatelstva dynamicky rostoucích obcí. Hlavním cílem druhé metodiky je  nastavit parametry jednotného vymezování suburbánních zón v zázemí městských center v České republice, založené na datech z běžně dostupné statistické evidence, a následně vymezit suburbánní zóny ve třech úrovních intenzity rezidenční suburbanizace. Obě metodiky byly certifikovány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

  

Prosinec 2013

Právě vyšel nový článek v časopise Geografické rozhledy . Autoři se zabývají rozdíly v počtech trvale a obvykle bydlících obyvatel v území v kontextu rostoucí mobility obyvatelstva. Článek upozorňuje na význam zjištění skutečného počtu obyvatel v obcích pro spravedlivé rozdělování prostředků do obecních rozpočtů.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat. Geografické rozhledy, 23, č. 2, s. 30-31.

 

Říjen 2013

V nově zpřístupněném stanovisku zpravodaje k průběžné zprávě za rok 2012 získalo dosavadní řešení projektu výborné hodnocení po věcné i finanční stránce.

 

V časopise Urbanismus a územní rozvoj vyšly dva nové recenzované články našich kolegů.

NOVÁK, J., NOVOBILSKÝ, J. (2013): Inovativní přístupy k zachycení přítomného obyvatelstva: data mobilních operátorů . Urbanismus a územní rozvoj 3, s. 14-18.

MAREŠ, J. (2013): Zastavitelné rezidenční plochy v suburbánní zóně Prahy . Urbanismus a územní rozvoj 4, s. 36-42.

 

Duben 2013  

Ve sborníku  příspěvků z Výroční konference České geografické společnosti byly publikovány dva nové články věnující se tématům rezidenční stability, suburbanizace a kontraurbanizace.

  • KOPEČNÁ, M. (2013): Rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy. In: Svobodová, H. ed.: Nové výzvy pro geografii. Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti, 3. - 7. září 2012, Masarykova univerzita, Brno, s. 190-197. ISBN 978-80-210-6110-1.
  • OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí. In: Svobodová, H. ed.: Nové výzvy pro geografii. Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti, 3. - 7. září 2012, Masarykova univerzita, Brno, s. 246-255. ISBN 978-80-210-6110-1.

 

Leden 2013  

V roce 2012 byly dokončeny práce na dílčích cílech DC 01 - DC 04. Vybrané výstupy vytvořené v rámci těchto dílčích cílů naleznete na nově vzniklém webovém portálu http://www.atlasobyvatelstva.cz/suburbanizace .

 

Listopad 2012

Vzhledem k nízké výtěžnosti dříve realizovaného dotazníkového šetření probíhá druhé kolo dotazníkového šetření. 

 

Srpen 2012 

Hlavní fáze dotazníkového šetření v obci Dolní Břežany a jejím blízkém okolí byla ukončena. 

 

Červen 2012

V obci Dolní Břežany a jejím blízkém okolí (Ohrobec, Zvole, Libeř, Zlatníky - Hodkovice, Točná) bylo v rámci realizace dílčích cílů 02 a 03 zahájeno dotazníkové šetření.  

 

Duben 2012

V rámci dílčích cílů DC02 a DC03 bylo zrealizováno terénní šetření k analýze faktického stavu obyvatelstva a rezidenční stability v Dolních Břežanech a okolních obcích.

 

V průběhu terénního šetření se výzkumný tým detailně seznámil s územím obce Dolní Břežany, kde se bude postupně realizovat několik dílčích cílů projektu, i s obcemi ve spádovém území.

 

Studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, účastnící se šetření v rámci kurzu Metody terénního výzkumu v sociální geografii provedli pod vedením členů projektového týmu mapování nové bytové výstavby, služeb, veřejných prostorů a anketu s uživateli služeb v obci Dolní Břežany, členové týmu zároveň mapovali strukturu zástavby ve spádové oblasti Dolních Břežan.

 

Součástí terénního šetření byla beseda se starostou Dolních Břežan Ing. Věslavem Michalikem, CSc. na téma problematiky územního rozvoje obce.

 

Fotografie z terénního šetření

Pracovní porada se studenty před realizací terénního výzkumu.

P4222218a.jpg

Prezentace studentského výzkumu Dolnobřežanska.

DSC_1269a.jpg

Příprava řešitelů k průzkumu spádové oblasti obce Dolní Břežany. Zleva: Lucie Pospíšilová a Martin Ouředníček.

P4222230a.jpg  

Náměstí Na sádkách v Dolních Břežanech - pokus o vytvoření nového jádra obce a obslužného centra pro obec i blízké okolí.

DSC_0001a.jpg  

Ulice Beltinská v nové rezidenční zóně "Za příkopem" v Dolních Břežanech. Regulatorní vliv obce, která se podílela na realizaci developmentu je patrný v náležitém vybavení veřejných prostranství i architektuře celku. 

DSC_1309a.jpg  

Kontrast rostlé struktury původní zástavby se soudobým developmentem. Kolorit původní zástavby zpestřuje i ekonomická aktivita jejích obyvatel, která by v nových rezidenčních zónách nebyla vítána.

P4242359.JPG  

Dětské hřiště v Keltském parku v Dolních Břežanech - jednoho z mála veřejných prostranství v suburbánní obci v zázemí Prahy, kde je živo i dopoledne.

DSC_1349.JPG