Domů

Facebook

Dílčí cíle

 

Projekt je složen z osmi vzájemně provázaných cílů:

 

DC01 - Analýza dopadů rezidenční suburbanizace na demografickou a sociální strukturu v zázemí českých měst (1991-2011)

Doba řešení: leden 2012 - březen 2012

V návaznosti na projekt základního výzkumu, který pracovní tým v současnosti řeší (projekt Suburbanizace, suburbánní rozvoj a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí, MŽP, 2007-2011), je definován první vstupní dílčí cíl projektu. Jeho náplní je retrospektivní i aktuální sledování stavu demografického a migračního chování ve vymezených zónách rezidenční suburbanizace ve všech metropolitních areálech českých měst s více než 10 tisíci obyvateli. Součástí je rovněž aktualizace zón rezidenční suburbanizace, jež byly vymezeny k roku 2008 (nově počítáme s rokem 2010, příp. 2011, podle dostupnosti aktuálních dat).

 

DC02 - Rezidenční stabilita obyvatel suburbánní zóny Prahy

Doba řešení: duben 2012 - červen 2012

Rezidenční stabilita nových obyvatel suburbánních obcí je často diskutovanou otázkou v souvislosti s tzv. reurbanizací (návratem části suburbanitů do jádrových oblastí měst). Suburbánní bydlení je někdy chápáno jako specifická lokace v rámci životního cyklu domácnosti určená pro bydlení mladých rodin s dětmi a je problematizováno jako vhodná adresa pro sociální skupiny v dalších fázích životního cyklu (teenagery, seniory, singles atp.), a to především z důvodů tzv. prostorových neshod (mismatch) mezi nabídkou a specifickou poptávkou služeb dostupných v suburbiu. Jako relevantní výzkumná otázka se jeví také budoucí vztah dětí, které se v suburbiu narodily (budoucích teenagerů a mladých dospělých) k setrvání v suburbanizovaných obcích. Otázkou je, zda se budou stěhovat „zpět" do města nebo budou spíše vázáni na místo svého dosavadního bydliště.

 

DC03 - Analýza faktického stavu a struktury obyvatelstva ve spádové oblasti obce Dolní Břežany - pilotní studie

Doba řešení: červenec 2012 - září 2012

Metody analýzy a přístupy ke studiu demografických změn a jejich negativních důsledků na mikroúrovni budou ověřeny na pilotní případové studii obce Dolní Břežany a jejího přirozeného spádového území (pravděpodobně Zlatníky-Hodkovice, Ohrobec, Libeň). V rámci tohoto úseku projektu bude zmapován stav obyvatelstva a uživatelů území (se zvláštním zřetelem na ověření reliability oficiálních statistik a zjištění podílu obyvatel s nehlášeným trvalým bydlištěm) a stav a struktura nového bydlení.

 

DC04 - Analýza dosavadního demografického vývoje suburbánní zóny Prahy jako podklad pro populační prognózu

Doba řešení: říjen 2012 - prosinec 2012

Pro podrobnější analýzu demografického vývoje a jeho prognózu do budoucnosti bylo vybráno území suburbánní zóny Prahy. Praha představuje centrum inovací a v minulosti bylo možné sledovat difúzní šíření procesu suburbanizace i vzorců demografického chování a životního stylu z tohoto regionu do dalších části České republiky. Získané výsledky poukazující na hlavní trendy je možné (s přihlédnutím k regionálním specifikům) aplikovat i pro další metropolitní oblasti v České republice. Hlavním cílem tohoto úseku projektu je analýza dosavadního demografického vývoje suburbánní zóny Prahy a příprava podkladů pro sestavení populační prognózy (databázi demografických údajů a rozvojových plánů sledovaných obcí).

 

DC05 - Prognóza populačního vývoje suburbánní zóny Prahy

Doba řešení: leden 2013 - březen 2013

Tato část projektu přímo navazuje na předchozí úsek DC04. Hlavním úkolem úseku je sestavit střednědobou prognózu vývoje obyvatel v suburbánní zóně Prahy pro období do roku 2030. Hlavní předností zvolené metody prognózy je stanovení budoucího vývoje migračního chování na základě analýzy rozvojových dokumentů jednotlivých obcí (především územních plánů) a zjištěné rezidenční stability obyvatel suburbií. Územní diferenciace budoucího vývoje bude zakreslena v syntetické mapě znázorňující rozvojový potenciál jednotlivých obcí suburbánní zóny Prahy.

Vzhledem k možnému zpoždění v dostupnosti dat ze SLBD 2011 (tříděných podle skutečného bydliště) předpokládáme, že řešení tohoto úseku projektu může probíhat i v dalších čtvrtletích roku 2013.

 

DC06 - Hodnocení důsledků specifického demografického vývoje a možnosti identifikace sociálních potřeb obyvatel zázemí měst

Doba řešení: duben 2013 - červen 2013

Vývoj obyvatelstva v suburbanizovaných částech metropolitních regionů, který je ovlivněn především migrací specifických věkových skupin, přináší pro dotčené obce problémy plynoucí z nevyváženého demografického vývoje a nerovnoměrně rozložené poptávky obyvatel po místní (sociální) infrastruktuře. V rámci řešení úseku projektu budou hodnoceny důsledky tohoto vývoje pro specifikaci budoucích sociálních potřeb obyvatel. Pozornost bude věnována nejen aktuální situaci (zejména problémům s nedostatečnou kapacitou mateřských a základních škol), ale dlouhodobému vývoji věkové struktury obyvatelstva (teenageři, senioři). Těmto problémům je prozatím věnována malá pozornost.

 

DC07 - Prognóza demografického vývoje a analýza jeho důsledků ve spádové oblasti obce Dolní Břežany - pilotní studie

Doba řešení: červenec 2013 - září 2013

Hlavním výsledkem řešení dílčího cíle je analytický text obsahující střednědobou prognózu demografického vývoje a hodnocení jeho důsledků pro spádovou oblast obce Dolní Břežany. Výsledky budou obsaženy v sadě specializovaných map vytvořených v prostředí GIS. Předpokládaným hlavním uživatelem výsledku bude obecní úřad Dolní Břežany, případně další okolní obce, jejich relevantní místní instituce (školská zařízení apod.) a zpracovatelé územně-plánovací dokumentace.

 

DC08 - Prezentace výsledků aplikovaného výzkumu a jejich implementace v praxi

Doba řešení: březen 2012 - prosinec 2013

Průřezový úsek projektu se věnuje prezentaci výsledků aplikovaného výzkumu a jejich implementaci v praxi. Po celou dobu řešení projektu předpokládáme těsnou spolupráci s uživateli výsledků projektu, a to jak ve fázi jejich zpracování (práce budou průběžně usměrňovány podle požadavků a potřeb uživatelů), tak ve finální fázi, ve které se budeme snažit napomoci zavedení využití výsledků v každodenní praxi relevantních orgánů veřejné správy.