Domů

Facebook

Představení projektu

   

Projekt navazuje na dlouhodobé výsledky realizačního týmu v problematice suburbanizace především v oblasti základního výzkumu. Cílem projektu je transfer některých získaných poznatků do praktického využití. Projekt vznikl z iniciativy obce Dolní Břežany, která má zájem o vytvoření kvalitního prognostického dokumentu využitelného k plánování územního rozvoje a věkově specifických služeb a zařízení ve svém spádovém obvodu.

Projekt je složen z celkem osmi dílčích cílů, které jsou vzájemně provázány a jejichž výstupem bude 20 různých výsledků uplatnitelných v RIV. Na národní úrovni bude výzkumný tým pokračovat jako jediné pracoviště v Česku v monitoringu rozsahu a dopadů procesu rezidenční suburbanizace. Ve spolupráci s ČSÚ dlouhodobě sledujeme bytovou výstavbu, migraci i přirozenou měnu v suburbánních zónách českých měst s populací nad 10 tisíc obyvatel. Vynikající možností doplnit tyto informace o podrobnou věkovou, vzdělanostní a národnostní strukturu obyvatelstva nabídnou čerstvě publikované výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Tyto výsledky budou sloužit nejen pro analýzu stavu demografické a sociální struktury ve vymezených suburbánních zónách, ale také jako prahová data pro dvě územně specifické populační prognózy.


Prognózy pro spádovou oblast obce Dolní Břežany a suburbánní zónu Prahy budou koncipovány jako střednědobé s horizontem do roku 2030, což odpovídá nejen zadání obce Dolní Břežany, ale také zájmu dalších budoucích uživatelů (Ministerstvo pro místní rozvoj, pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a potenciálně i další suburbánní obce v České republice). Metodika bude vycházet ze spolupráce demografů specializovaných na populační projekce a odborníků na problematiku suburbánní migrace. Hlavní výhodou využitého kohortně komponentního projekčního modelu bude začlenění předpokládané struktury migračního salda v dynamicky rostoucích suburbánních obcích. K tomu budeme využívat předešlé výsledky naší práce (Ouředníček 2003, 2007) a také empirická šetření v případové lokalitě Dolních Břežan. Půjde zejména o zjištění tzv. faktického obyvatelstva na základě terénního šetření a dále odhad budoucího potenciálu obce ve výstavbě bydlení (analýza územních plánů) a fluktuační části obyvatelstva s ohledem na možné reurbanizační procesy. Naše práce přinese první populační prognózu vytvořenou na základě Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které bralo v úvahu nejen trvale bydlící, ale také přítomné obyvatelstvo. Prognóza bude originální v tom, že doposud nikdy nebyla zakomponována reálná nabídka zastavitelných ploch a odhad vývoje rezidenční výstavby. Většina výsledků bude realizována v podobě specializovaných map zpracovaných jako projekty ArcGIS, významným výstupem bude dále metodika stanovení důsledků bytové výstavby pro změny demografické struktury obyvatelstva a následnou poptávku po věkově specifické sociální infrastruktuře a službách (školky, školy, doprava, služby pro seniory, volnočasové aktivity).

  

Použité zdroje:

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography 89B, č. 2, s. 111 - 125. ISSN 0435-3684.

OUŘEDNÍČEK, M. (2003): Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis 39, č. 2, str. 235-253. ISSN 0038-0288.