Proměny sociálního a fyzického prostředí ve vnitřním městě Prahy po roce 1990

Hlavní řešitel: 
RNDr. Jana Temelová, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura ČR
Klíčová slova: 
vnitřní město
Praha
transformace

Další řešitelé:
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
Mgr. Nina Dvořáková
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D.

 

Cíl projektu:

Cílem POST-DOC projektu je analyzovat změny, ke kterým dochází ve fyzickém a sociálním prostředí vybraných lokalit vnitřního města Prahy po roce 1990 a diskutovat důsledky, které tyto změny přináší pro různé skupiny obyvatel.

 

Představení projektu:

Nové politické a ekonomické podmínky po roce 1989 vytvořily příležitost pro transformaci vnitřního města, které v období socialismu stagnovalo. Z dosavadního výzkumu vnitřního města vyplývá, že tato oblast představuje v postsocialistickém období místo významných proměn, jejichž studiu bylo dosud věnováno poměrně málo pozornosti. Podobně jako v suburbánní zóně je rozvoj lokalit vnitřního města selektivní a odráží atraktivitu jednotlivých území pro různé aktivity a funkce (bydlení, obchod, kanceláře apod.). Vnitřní město představuje velmi rozmanitý prostor, v jehož některých částech dochází k rozvoji (např. rozvíjející se rezidenční čtvrti, sekundární městská centra), zatímco jiné spíše stagnují (např. nevyužívané a opuštěné tovární areály). Procesy odehrávající se ve vnitřním městě jsou různorodé od revitalizačních procesů (komercializace, gentrifikace, regenerace) po procesy naznačující úpadek (fyzická a sociální degradace, segregace). Tato různorodost odráží existující nestejné podmínky čtvrtí i nerovnoměrné dopady obecných procesů společenských změn a institucionálních vlivů. Z toho důvodu je důležité věnovat pozornost transformaci čtvrtí vnitřního města, ve kterých dochází v postsocialistickém období k různým procesům změny a diskutovat důsledky, které tyto procesy přinášejí pro změnu sociálního a fyzického prostředí lokalit.

Cílem projektu je diskutovat vzájemný vztah a provázanost v proměně fyzického a sociálního prostředí ve vybraných lokalitách vnitřního města Prahy. Hlavním úkolem je analyzovat změny, ke kterým dochází v prostředí lokalit, diskutovat procesy, které k těmto změnám vedou a zhodnotit důsledky, které proměna fyzického (funkčního) a sociálního prostředí přináší pro různé skupiny obyvatel.

Hodnocení proměn ve fyzickém a sociálním prostředí vnitřního města je založeno na využití různých informačních zdrojů a metod. Vzhledem k provázanosti proměn a jejich podmíněností jsou důležitým nástrojem poznání případové studie lokalit. Vzhledem k tomu, že se jedná o sledování rozsahem poměrně malých území a snahou je podchytit dynamiku současných proměn, budou ve větší míře využity kvalitativní metody výzkumu.

Tento projekt navazuje na existující výzkum transformace postsocialistické Prahy a rozvíjí poznání pražské metropolitní oblasti o analýzu změn a procesů transformujících vnitřní město a diskusi dopadů  probíhajících proměn na různé skupiny obyvatel. Poznání poměn a procesů měnících vnitřní město umožňuje nejen pochopit charakter současné transformace lokalit, ale také identifikovat důsledky současných procesů a předjímat budoucí vývoj včetně negativních důsledků na kvalitu života určitých skupin obyvatel.