Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského metropolitního regionu

Hlavní řešitel: 
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: 
prostorová mobilita
každodenní život
bariéry a omezení
ženy
gender
sociální vazby

Další řešitelé
Doc. RNDr. Martin Ouředníček  Ph.D.
RNDr. Tereza Gelná
Mgr. Nina Dvořáková

Projekt 16-20991S podpořila Grantová agentura České republiky

 

Cíl projektu

Projekt se zabývá prostorovou mobilitou, prostorovými omezeními a bariérami a adaptačními strategiemi (včetně zhodnocení role sociálních vazeb) v každodenním životě žen v různých částech metropolitního regionu Prahy.

 

Cíl 1

Prvním cílem projektu je výzkum genderových aspektů mobility v českém kontextu na makroúrovni. Zaměřujeme se na výzkum rozdílů v každodenním mobilitě a časoprostorovém rozložení aktivit mezi ženami a muži. Na základě dostupných statistických dat je sledována časová náročnost a lokalizace různých typů aktivit obyvatel Pražského metropolitního areálu. Primárně se zaměřujeme na rozdíly mezi pohlavími a proměnu těchto rozdílů v souvislosti s životním cyklem, místem bydliště a socio-ekonomickým statusem obyvatel. Dílčími cíli je rozlišit mužské a ženské vzorce mobility, identifikovat socio-demografické skupiny obyvatel s nejnižší úrovní mobility a s nejvýznamnějšími rozdíly v mobilitě mezi pohlavími.

 

Cíl 2

Druhým cílem projektu je analýza denní mobility, využití času ( time use ), omezení a strategií různý skupin žen na území Pražského metropolitního areálu. Řešení druhého cíle je založeno na případových studiích a analýze dat na mikro a mezo úrovni. Analýza prostorové mobility má za účel odhalit, jakým způsobem nepohyblivost ( imobility ) či nízká úrovně mobility ovlivňuje schopnost žen naplnit jejich potřeby. Účelem druhého cíle je rovněž identifikovat překážky a omezení způsobující nízkou úroveň mobility žen. V této souvislosti je pozornost věnována především (i) místu bydliště, práce a ostatních důležitých každodenních aktivit; (ii) roli vztahů mezi ženami a muži v každodenní mobilitě; (iii) percepci prostorových a časových bariér. Zaměřujeme se také na výzkum strategií, pomocí kterých ženy organizují každodenní aktivity, a význam sociálních sítích, při překonávání prostorových a časových bariér.

 

Doba řešení:

leden 2016 - prosinec 2018

 

Výstupy

Publikace

OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17, č. 1, s. 6376. 

POSPÍŠILOVÁ, L., NOVÁK, J. (2016): Mobile Phone Location Data: New Challenges for Geodemographic Research. Demografie, 58, č. 4 s. 320−337.

KŮSOVÁ, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Jak ženy a muži v Česku tráví svůj čas a co nám to říká o české společnosti? Geografické rozhledy, 26, 2, s. 2223.

 

Konference

26/5-27/5/2016: XLVI. konference České demografické společnosti: Migrace a demografické výzvy. Jindřichův Hradec, Česko. Příspěvek: Městská, suburbánní a venkovská migrace: Diferenciace věkových struktur v post-socialistickém Česku. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová. 

30/8-02/09/2016: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Women and Daily Mobility in Prague during Post-Socialist Time: New Challenges to Well-Know Research. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová. 

 Prezentace_1a

 Prezentace_1b

 Prezentace_1c