Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského metropolitního regionu

Hlavní řešitel: 
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Poskytovatel: 
Grantová agentura České republiky
Klíčová slova: 
prostorová mobilita
každodenní život
bariéry a omezení
ženy
gender
sociální vazby

Další řešitelé
Doc. RNDr. Martin Ouředníček  Ph.D.
RNDr. Tereza Kůsová, Ph.D
Mgr. Nina Dvořáková, Ph.D

Projekt 16-20991S podpořila Grantová agentura České republiky

 

Cíl projektu

Projekt se zabývá prostorovou mobilitou, prostorovými omezeními a bariérami a adaptačními strategiemi (včetně zhodnocení role sociálních vazeb) v každodenním životě žen v různých částech metropolitního regionu Prahy.

 

Cíl 1

Prvním cílem projektu je výzkum genderových aspektů mobility v českém kontextu na makroúrovni. Zaměřujeme se na výzkum rozdílů v každodenním mobilitě a časoprostorovém rozložení aktivit mezi ženami a muži. Na základě dostupných statistických dat je sledována časová náročnost a lokalizace různých typů aktivit obyvatel Pražského metropolitního areálu. Primárně se zaměřujeme na rozdíly mezi pohlavími a proměnu těchto rozdílů v souvislosti s životním cyklem, místem bydliště a socio-ekonomickým statusem obyvatel. Dílčími cíli je rozlišit mužské a ženské vzorce mobility, identifikovat socio-demografické skupiny obyvatel s nejnižší úrovní mobility a s nejvýznamnějšími rozdíly v mobilitě mezi pohlavími.

 

Cíl 2

Druhým cílem projektu je analýza denní mobility, využití času ( time use ), omezení a strategií různý skupin žen na území Pražského metropolitního areálu. Řešení druhého cíle je založeno na případových studiích a analýze dat na mikro a mezo úrovni. Analýza prostorové mobility má za účel odhalit, jakým způsobem nepohyblivost ( imobility ) či nízká úrovně mobility ovlivňuje schopnost žen naplnit jejich potřeby. Účelem druhého cíle je rovněž identifikovat překážky a omezení způsobující nízkou úroveň mobility žen. V této souvislosti je pozornost věnována především (i) místu bydliště, práce a ostatních důležitých každodenních aktivit; (ii) roli vztahů mezi ženami a muži v každodenní mobilitě; (iii) percepci prostorových a časových bariér. Zaměřujeme se také na výzkum strategií, pomocí kterých ženy organizují každodenní aktivity, a význam sociálních sítích, při překonávání prostorových a časových bariér.

 

Doba řešení:

leden 2016 - prosinec 2018

 

Výstupy

Publikace

OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17, č. 1, s. 6376. 

POSPÍŠILOVÁ, L., NOVÁK, J. (2016): Mobile Phone Location Data: New Challenges for Geodemographic Research. Demografie, 58, č. 4 s. 320−337.

KŮSOVÁ, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Jak ženy a muži v Česku tráví svůj čas a co nám to říká o české společnosti? Geografické rozhledy, 26, 2, s. 2223.

KŮSOVÁ, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Rozdílné trávení času mužů a žen: Návrh studentského výzkumného projektu. Geografické rozhledy, 27, č. 3, s. 10–11.

KŮSOVÁ, T., FIALOVÁ, D., HUČÍNOVÁ, M. (2017): Sociální sítě a vznik sociálního kapitálu v lokalitách druhého bydlení. Geografie, 122, č. 2, s. 236–256.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., NETRDOVÁ, P. (2017): Každodenní mobilita v Praze: jak muži a ženy dojíždějí do zaměstnání? Geografické rozhledy, 27, č. 2, s. 4–7.

HAASE, A., WOLFF, M., ŠPAČKOVÁ, P., RADZIMSKI, A. (2017): Reurbanisation in Postsocialist Europe – A Comparative View of Eastern Germany, Poland, and the Czech Republic. Comparative Population Studies, 42, č. 1, s. 353-390. 

OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2018): Z kraje "okraje". In Osman, R., Pospíšilová, L.: Geografie "okrajem": každodenní časoprostorové zkušenosti. Karolinum. Praha.

OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., HAMPL, M., NOVÁK, J. (2018): A synthetic approach to the delimitation of the Prague Metropolitan Area. Journal of Maps, 14, č. 1, s. 26-33. 

 

Konference

26/5-27/5/2016: XLVI. konference České demografické společnosti: Migrace a demografické výzvy. Jindřichův Hradec, Česko. Příspěvek: Městská, suburbánní a venkovská migrace: Diferenciace věkových struktur v post-socialistickém ČeskuPetra Špačková, Lucie Pospíšilová. 

30/8-02/09/2016: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Women and Daily Mobility in Prague during Post-Socialist Time: New Challenges to Well-Know Research. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová. 

29/8-1/9/2017: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Daily mobility in Prague during post-socialist time: life in suburbia and gender differences in commuting. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová, Pavlína Netrdová.

29/8-1/9/2017: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Gender and spatial aspects of the time use over the life course in the context of post-socialism. Lucie Pospíšilová, Petra Špačková, Tereza Kůsová.

26/9-29/9/2017: The 7th international urban geographies of post-communist states conference: A view on cities from elsewhere, Kyjev, Ukrajina. Příspěvek: Daily mobility in Prague during post-socialist time: life in suburbia and gender differences in commuting. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová, Pavlína Netrdová.

24/11-25/11/2017: (Ne)viditelná města: 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“, Brno, Příspěvek: Význam bydliště a sociálních sítí v každodenní mobilitě žen žijících v suburbánních obcích. Nina Dvořáková, Marie Horňáková.

28/8-30/8/2018: RGS-IBG Annual International Conference, Cardiff, Velká Británie. Příspěvek: The importance of places of residence and social networks in the daily mobility of women living in municipalities in the hinterland of Prague.  Tereza Kůsová, Nina Dvořáková

10-14/4/2018: The Annual Meeting of Association of American Geographers, New Orleans, USA. Gender differences in daily mobility: recent evidence from post-socialist Prague. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová.