Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS

Hlavní řešitel: 
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Ministerstvo kultury České republiky
Klíčová slova: 
NAKI
GIS
historická data
sčítání

Další řešitelé:
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
RNDr. Jakub Novák, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
RNDr. Jana Temelová, Ph.D
RNDr. Jana Jíchová, Ph.D
RNDr. Martin Šimon, Ph.D
Mgr. Peter Svoboda
Mgr. Ivana Přidalová
Mgr. Nina Dvořáková
Mgr. Jiří Nemeškal
Mgr. Martin Riška
Mgr. Martin Křivka
Mgr. Petr Dušek
Bc. Pavlína Marvanová
Bc. Matěj Soukup

Doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc.
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
PhDr. et. Mgr. Eva Novotná
Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.

 

Projekt DF12P01OVV033 podpořilo v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstvo kultury České republiky


Informační leták: Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS

Nové webové rozhraní projektu: www.historickyGIS.cz

  

Představení projektu:

Projekt zpřístupňuje kulturní dědictví ve formě kartografických a statistických dat a vědeckých textů široké obci uživatelů a umožňuje využití výsledků výzkumu ve vzdělávání založeném na poznání národní a regionální identity a kultury. Využívá prostředí GIS a internetu (IMS) pro prezentaci historického vývoje regionů České republiky v českém a anglickém jazyce se zaměřením na cílové skupiny studentů, odborníků, krajanských spolků a ve výuce bohemistiky, demografických, historických, politologických a geografických souvislostí vývoje českého obyvatelstva v období od vzniku Československa do současnosti. Tak přispívá k systematickému a mimořádně efektivnímu využívání moderních technologií ve společenských a humanitních vědách pro vzdělávání nejen v rámci České republiky, ale v globálním měřítku, kde posiluje informovanost o české historii a specifikách jednotlivých regionů. Cílem projektu je zpřístupnit historická prostorová a statistická data pro využití v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Předpokladem je digitalizace hranic státu, krajů a okresů v letech 1921-2011 pro území současné České republiky a dále městských obvodů a katastrálních území v Praze. Soubory ve formátu shp umožní statistickou a kartografickou analýzu historických dat s využitím všech současných nástrojůGIS. Databáze bude naplněna údaji ze všech dosavadních populačních cenzů až do úrovně okresů, v Praze do úrovně katastrálních území. Historický populační vývoj a vývoj národnostní, jazykové, demografické a sociální struktury obyvatelstva v období 1921-2011 bude ve formě specializovaných map, Historického populačního atlasu a výstavy důležitým interaktivním podkladem pro rozhodování státní správy, regionálních a místních samospráv. Samostatným cílem je aplikace výsledků do oblasti všech stupňů vzdělávání, prezentace na mezinárodních konferencích a v domácích a mezinárodních vědeckých publikacích.


Doba řešení:

leden 2012 - prosinec 2015