Publications Martin Ouředníček

WoS a SCOPUS

KŘÍŽKOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Immigrant internal migration in a new destination country: Do immigrants suburbanise in Czechia and why? Population, Space and Place, 26(7): 1-13 [online].

JÍCHOVÁ, J., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Testing criminological theories beyond the West: evidence from Czechia during and after transition. Eurasian Geography and Economics, 59(5-6): 733-759.

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P. (2019): In between city and village: the development of spatial patterns of Czech suburbanisation 1997-2016. Demografie, 61(4): 299-308.

OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., HAMPL, M., NOVÁK, J. (2018): A synthetic approach to the delimitation of the Prague Metropolitan Area. Journal of Maps, 14(1): 26-33.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy (The Role of Foreign Migration in the Changing Socio‑Spatial Differentiation of Prague). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 53(5): 659-692.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Editorial: Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after TransitionSociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(6): 787-794.

FRANTÁL, B., MALÝ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2016): Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, 24(1): 213.

OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The relevance of “Western” theoretical concepts for investigations of the margins of post-socialist cities: the case of Prague. Eurasian Geography and Economics, , 57(4-5): 545–564.  

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J. (2016): Historická populační data 1921-2011 v prostředí geografických informačních systémů (Historical population data in Geographic Information System environment). Historická demografie, 40(2): 257-280.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The Long-term Development of Socio-spatial Differentiation in Socialist and Post-socialist Prague. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(6): 821-860.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠIMON, M., KOPEČNÁ, M. (2015): The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23(4): 2535.

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., SVOBODA, P., SOUKUP, M. (2015): Disclosure of Historical Spatial and Statistical Data of Districts in Czechia in a GIS Environment. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 55(2): 139−151.

SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Flexibilita a lokalizace práce: přehled konceptuálních náhledů a jejich relevance pro výzkum metropolitních regionů v Česku (Flexibility and Localisation of Labour: Overview of Conceptual Approaches and their Relevance for Research of Metropolitan Regions in Czechia). Ekonomický časopis, 63(5): 465−485.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Spinning the Web: New Social Contacts of Prague's Suburbanites. Cities, 29(5): 341349.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života (Thematic issue  New Socio-spatial Inequalities, Local Development and Quality of Life). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 625631.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation. Urban Studies, 48(9): 18111834.

OUŘEDNÍČEK,  M., ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M.(2011): Změny sociálního prostředí a  kvality života v depopulačních regionech České republiky (Changes in Social Milieu and Quality of Life in Depopulating Areas of the Czech Republic). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 777803.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku (Socio-spatial Differentiation in the Czech Republic: Implications for Public (Regional) Policy)Ekonomický časopis, 57(7): 700715.

ILÍK, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Karlín a jeho proměny v souvislostech postsocialistické transformace Prahy (Karlín and Its Changes in Consequences of Post-socialist Transformation of Prague). Geografie, 112(3): 292314.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography, 89B(2): 111125.

OUŘEDNÍČEK, M. (2006): New spatial patterns of suburban housing in Prague urban region. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 48: 293302. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2003): Suburbanizace Prahy (Suburbanisation of Prague)Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 39(2): 235253.

OUŘEDNÍČEK, M. (2000): Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace (Theory of Stages of Urban Development and Differential Urbanisation). Geografie, 105(4): 361369.

OUŘEDNÍČEK, M. (1997): The Development of the Educational Structure of Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Supplementum, 227233.

Book

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí (Historical Population Atlas of the Czech Lands). Karolinum, Praha, 136.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. eds. (2017): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století (The Social Environment of Prague: A City on the Threshold of the 21st Century). Academia, Praha, 248. 

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. eds. (2013): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé (Sub Urbs: Landscape, settlements and people). Academia, Praha, 200. Obsah ke stažení zde.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. eds. (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí (Social changes of Prague's quarters). Academia, Praha, 304. Obsah ke stažení zde.

TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. eds. (2012): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života (New Socio-Spatial Inequalities, Local Development and Quality of Life). Aleš Čeněk s. r. o., Plzeň, 204. 

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky (Atlas of Socio-spatial Differentiation of the Czech Republic). Nakladatelství Karolinum, Praha. Obsah zde.

OUŘEDNÍČEK, M. ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu (Social geography of Prague Urban Region)Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha, 159.

Chapter in a book

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2018): Long-term Development and Current Socio-Spatial Differentiation of Housing Estates in Prague, Czechia. In: Hess, D., Tammaru, T., van Ham, M. (eds.): Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges. Springer, Cham, 339-359.

OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Struktura osídlení (Settlement structure). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 121-131.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. (2017): Úvod (Introduction). In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 13-26.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., KUPKOVÁ, L. (2017): Úvod a metodika (Introduction and Methodology). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 13-19. 

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NOVÁK, J. (2016): The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition. In: Tammaru, T., Marcińczak, S., van Ham, M., Musterd, S. (eds.): Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge, Abingdon/New York, 261286.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Teoretické přístupy a současná témata výzkumu suburbanizace (Theoretical approaches and recent topics of research of suburbanization). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 13-36.

OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Výzkum suburbanizace v České republice: současné tendence vývoje a možné aplikace (Research into suburbanization in the Czech Republic: current trends and possible applications). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 61-80.

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy a využitím dat dálkového průzkumu Země (Assessment of intensity, spatial distribution and the impacts of suburbanization in the hinterland of Prague: using remote sensing data). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 119-149.

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Analýza aktérů a problémových aspektů rozhodování při nakládání s územím v suburbánních obcích (Analysis of actors and problematic aspects of decision making processes in territorial management of suburban municipalities). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 234-255.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. (2013): Metodické problémy výzkumu a vymezení zón rezidenční suburbanizace v České republice (Methodological problems of research and zoning of residential suburbanization in the Czech Republic). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 309-332.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2012): Populační vývoj Prahy a jejího zázemí v transformačním období (Population development of Prague and it's hinterland during transformation era). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 25-46.

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Obyvatelstvo Prahy a suburbanizace (Prague's population and suburbanization). In: Řezníčková, D. a kol.: Praha a její okolí: region známý neznámý. Výukový a metodický text. Nakladatelství P3K, Praha, 4060.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., SUSOVÁ, K. (2012): Sociální prostředí, sociální kapitál a sociální klima v suburbiu (Social milieu, social capital and social climate in suburbia). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 179-205.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zonace Prahy (Spatial typology and zoning of Prague). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 268-297.

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Sociálně prostorová struktura industriální Prahy (Socio-spatial structure of industrial Prague). In: Chodějovská, E., Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Historický ústav, Praha, 263-283.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Nová sociálně prostorová diferenciace v České republice: přístupy k výzkumu a situace v urbánním prostředí (New socio-spatial differentiation in the Czech Republic: research approaches and situation in urban environment). In: Piscová, M. (eds.): Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 78-93.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy (Spatiotemporal Behaviour of Secondary School Students Living in Prague Suburbs). In: Vacková, B., Galčanová, L., Ferenčuhová, S. (eds.): Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 99132.

OUŘEDNÍČEK, M., ČEJKOVÁ, E. (2009): Rezidenční suburbanizace v zázemí Českých Budějovic (Residential suburbanisation of the city of České Budějovice). In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica, 47-58.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., BRABEC, T., VYHNÁNKOVÁ, M. (2009): Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace (Pražské předměstí, housing estate Máj and suburb Kodetka: case studies of changing localities in agglomeration of the city of České Budějovice). In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica, 169-179.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2009): Metody geografického výzkumu města (Methods of Geographical Research of the City). In: Ferenčuhová, S., Hledíková, M., Galčanová, L., Vacková, B. (eds): Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. Pavel Mervart/Masarykova univerzita, Brno, s. 93-128.

OUŘEDNÍČEK, M. a kol. (2008): Suburbanizace – problémy a doporučení (Suburbanization  Problems and Recommendations). In: Ouředníček M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 7485.

OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Suburbanizace a vývoj měst (Suburbanization and Urban Development). In: Ouředníček, M. (ed.): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 817.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Osídlení. In: Marada, M. a kol.: Zeměpis 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus. Plzeň. Str. 51-58.

SÝKORA, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Sprawling post-communist metropolis: commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic. In: Razin, E., Dijst, M., Vázquez, C. (eds.): Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market Forces versus Planning Regulations. Dordrecht, Springer, 209233. 

OUŘEDNÍČEK, M., POSOVÁ, D. (2006): Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění (Suburban Housing in Prague Urban Region: Development and Spatial Distribution). In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 96113. 

DOLEŽALOVÁ, G., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Životní styl obyvatelstva v suburbánní zóně Prahy (Life style of population in Prague suburban zone)In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 143159.

PULDOVÁ P., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace (Social Environment Changes in the Prague's Hinterland as a Consequence of Suburbanisation Process). In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 128142.

URBÁNKOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu (The impact of suburbanisation on transportation in Prague Urban Region)In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 7995. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2005): New Suburban Development in the Post-socialist City: the Case of Prague. In: Eckardt, F. (ed.): Paths of Urban Transformation. Peter Lang, 143–156.

OUŘEDNÍČEK, M. (2005): Můžeme zjistit míru segregace (Is it Possible to Measure Segregation)? In: Sýkora, L., Temelová, J.: Prevence prostorové segregace. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, 2739.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Suburbanizace v kontextu urbanizačního procesu (Suburbanisation in the Context of Urbanisation Process)In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha, 3954.

OUŘEDNÍČEK, M. (2001): Nová sociálně prostorová struktura v zázemí Prahy (New socio-spatial structure in the hinterland of Prague). In: Létal, I. a kol.: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Přírodovědecká fakulta University Palackého, Olomouc, 248257.

OUŘEDNÍČEK, M. (1999): Vývoj sociální struktury obyvatelstva v zázemí Prahy (Development of socio-spatial structure of population in the hinterland of Prague)In: Urbánne a krajinné štúdie. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 149152.

Expert article

OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Proměny plánování a rozhodování v území v transformačním období (Transformation in planning and decision-making in territories during the transformation and post-transformation periods). Urbanismus a územní rozvoj, 22(5): 24-26.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z. (2016): Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany (Future of the Region in the Vicinity of the Dukovany Nuclear Power Plant). Obec a finance, 21(1): 56-57.

SVOBODA, P., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Ukazatele ekonomické struktury a mobility obyvatelstva ve sčítáních lidu (Indicators of Economic Structure and Mobility in the Population Censuses). Historická geografie, 40(2): 285306.

ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Analýza aktérů suburbánního rozvoje (Analysis of actors of suburban development). Suburbanizace.cz. Publikováno 8.4.2012.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Twenty years after socialism: the transformation of Prague´s inner structure. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Sociologia, 54(1):  930. 

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2009): Budou česká sídliště místy bydlení chudých? (Will Czech Housing Estates Become Housing for the Poor?). Era 21, 9(1): 5354.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Dopad suburbanizace na daňové příjmy obcí (The Impact of Suburbanisation on the Tax Revenue of Municipalities). Obec a finance, 13(1): 2829.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2008): Současná česká suburbanizace a její důsledky (The Contemporary Czech Suburbanization and its Consequences). Veřejná správa, 11(4): 14.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Suburbanizace: nikoli nutně negativní jev (Suburbanisation: Not Necessarily a Negative Phenomenon). Stavební fórum. 20.6. 2008.

OUŘEDNÍČEK, M., BIČÍK, I., VÁGNER, J. (2007): Suburbanizace v zázemí Prahy (Suburbanisation in the Hinterland of Prague). Životné prostredie, 41(6): 303306.

NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2007): Současné procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky (Contemporary Processes Influencing the Social Spatial Differentiation in the Czech Republic). Urbanismus a územní rozvoj, 10(5): 3439.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Segregace sociálně slabých (Segregation of Socially Weak People)Obec a finance, 12(3): 2829.

OUŘEDNÍČEK, M., SÝKORA, L. (2002): Současné změny v rozmístění obyvatelstva a v sociálně prostorové struktuře Prahy (Contemporary changes of population distribution and socio-spatial structure of Prague)Demografie, 44(4): 270272. 

Yearbook

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí (Contemporary changes in migration balance of the smallest Czech municipalities). In: Svobodová, H. (eds.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, 246-255.

ŠIMON, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Migrace na venkov a kontraurbanizace: přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku (Migration into rural areas and counterurbanization: overview of concepts and the discussion of their relevance for research in Czechia). In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 738743.

OUŘEDNÍČEK, M. (2009): Suburbanizace v České republice: velikost, rozmístění, struktura, vývoj (Suburbanisation in the Czech Republic: size, spatial distribution, structure and development). In: Poštolka, V., Lipský, Z., Popková, K., Šmída, J. (eds.): Geodny Liberec 2009. Sborník příspěvků. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 57-62.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2008): Suburbanizace, suburbánní rozvoj a urban sprawl: definice základních pojmů a současná situace v České republice. In: Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji, Sborník přednášek s pilotního vzdělávacího programu. ZO ČSOP Veronica

Popularization article

OUŘEDNÍČEK, M., PODHORSKÁ, J. (2021): Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do současnosti (Changes in the population of Prague according to the censuses from 1869 to the present). Geografické rozhledy, 30(3): 12–15. 

Ouředníček, M. (2015): Prostory setkávání v nových suburbiích v Česku (Spaces of Encounter in new Suburbs in Czechia). Geografické rozhledy, 25(1): 1011.

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M. (2015):  Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití (Historical spatial and statistical data in GIS). Geografické rozhledy, 25(2): příloha 1−4.

OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky (Historical population data in GIS environment: application in instruction). Geografické rozhledy, 24(5): 1415.

WAGNER, M., HAUSCHKE, D, POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov (A Place's Daily Rhythm: The Albertov Campus Area). Geografické rozhledy, 23(5): 14–16.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011 (Changes in Prague's Nationality Structure from 1921 to 2011). Geografické rozhledy, 23(4): 24-25.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2013): Nové historické mapy (New Historical Maps). Geografické rozhledy, 23(3): 15.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat (Permanent vs. Actual Residential Population: Statistical Evidence in Practice). Geografické rozhledy, 23(2): 30-31.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Suburbanizace v České republice: aktéři suburbánního rozvoje (Suburbanisation in the Czech Republic: Actors of Suburban Development). Geografické rozhledy, 20(3): 25.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář (Everyday Mobility: Project for Geographic Seminar). Geografické rozhledy, 19(5): 1718.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHUMAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz (Suburbanisation.cz). Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Geografie světových měst - seminář ze zeměpisu (Geography of the World's Cities - Seminar on Geography). Geografické rozhledy, 15(5): 17-18. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Evropské metropole (European Metropolis). Geografické rozhledy, 15(5): 23.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Čas a prostor v geografii (Time and Space in Geography). Geografické rozhledy, 11(3): 1–4.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Územní plánování měst (Urban spatial planning). Geografické rozhledy, 11(3): 6061.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Města druhého tisíciletí (Cities of Second Millenia). Geografické rozhledy, 11(3): 5861. 

Map

OUŘEDNÍČEK, M., PTÁČEK, B., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Záběhlice – rozvoj zahradních měst i sídlišť (Záběhlice – Development of Garden Cities and Housing Estates). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

DVOŘÁKOVÁ, N., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Braník – od zemědělské vsi k pražské rezidenční čtvrti (Braník – From an Agricultural Village to a Residential Area of Prague). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KOPECKÁ, Z., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Břevnov – přerod zemědělské periferie na město (Břevnov - Transformation of the Agricultural Periphery into the Town). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., KLSÁK, A. (2020): Krč - Dvě sídla v minulosti, mnoho tváří v současnosti (Krč - Two Settlements in the Past, Many Faces Today). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2020): Vymezení metropolitních oblastí a aglomerací Česka pro potřeby ITI 2020 (Metropolitan Areas and Agglomerations in the Czech Republic 2020). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

FRYDRYCH, P., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2020): Reálná noční populace v katastrálních územích Prahy a v obcích Středočeského kraje (Night Population in Central Bohemia). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Pracovní příležitosti ve středních Čechách 2019 (Jobs in Central Bohemia 2019). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Čas strávený v Praze obyvateli obcí středních Čech 2019 (Time Spent in Prague by Inhabitants of Central Bohemia 2019). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KLSÁK, A., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2020): Smíchov: křižovatka moderní pražské historie (Smíchov – The Intersection of Prague's Modern History). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

OUŘEDNÍČEK, M., PTÁČEK, B., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Karlín – první plánovitě založené předměstí a proměny jeho sociálního prostředí (Karlín – The First Master-planned Suburb and the Changes of its Social Environment)Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

DVOŘÁKOVÁ, N., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Vinohrady – od vinic k atraktivní vnitroměstské čtvrti (Vinohrady – From Vineyards to an Attractive Inner-City Area). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Žižkov – nejen dělnická čtvrť (Žižkov – Not Only Working-class District). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KŘÍŽKOVÁ, I., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Nusle – od vinic k mrakodrapům (From Vineyards to Skyscrapers). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2020): Dejvice – výkladní skříň první republiky (Dejvice – Showcase of the First Republic). Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Commuting to work in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Historical aspects of migration in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Historical aspects of migration in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

MÍČEK, O., MÜHLSTEIN, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Prague's growth. Specialized map. Charles University in Prague, Faculty of Science. Avalailable here.

OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z., PŘIDALOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2014): A typology of residential areas. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Commuting to selected centres in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2014): Migration in Czechia 2000−2013. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2014): Migration in Prague 2000−2013. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NETRDOVÁ P., PŘIDALOVÁ I., ŠPAČKOVÁ P., OUŘEDNÍČEK M., RIŠKA M. (2013): Index vícenásobné deprivace, dimenze fluktuace, Praha 2011. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

NETRDOVÁ P., PŘIDALOVÁ I., ŠPAČKOVÁ P., OUŘEDNÍČEK M., RIŠKA M. (2013): Index vícenásobné deprivace, dimenze fluktuace, Česko 2011. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., RIŠKA, M., KŘIVKA, M. (2012): Denní a noční obyvatelstvo a funkční rytmy ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK J., KŘIVKA M. (2012): Zóny rezidenční suburbanizace 2010. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., KŘIVKA, M. (2012): Faktické bydlící obyvatelstvo ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KŘIVKA M. (2012): Podíl dětí ve věku 0 – 14 let. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

POSPÍŠILOVÁ L., DUŠEK P., OUŘEDNÍČEK M., KŘIVKA M. (2012): Přirozené oblasti ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ I., NOVÁK J., RIŠKA M. (2012): Příjmové oblasti stěhování. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., RIŠKA M. (2012): Vývoj počtu obyvatel a faktické obyvatelstvo. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

OUŘEDNÍČEK M., BURCIN B., POSPÍŠILOVÁ L., ŠPAČKOVÁ P., RIŠKA M. (2013): Rozvojový potenciál a populační prognóza spádového území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

OUŘEDNÍČEK M., BURCIN B., POSPÍŠILOVÁ L., ŠPAČKOVÁ P., RIŠKA M., KUČERA T., MAREŠ J. (2013): Rozvojový potenciál a populační prognóza suburbánní zóny Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ P., OUŘEDNÍČEK M. (2011): Suburbanizace a sociální infrastruktura. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha. Dostupné zde.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Bytová výstavba. In: Ouředníček, M. Temelová, J.,  Pospíšlová, L. eds., 2011, Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR, 2011, Nakladatelství Karolinum, Praha. ISBN: 978-80-246-1889-0. Dostupné zde.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Extrémy bytové výstavby. In: Ouředníček, M. Temelová, J.,  Pospíšlová, L. eds., 2011, Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR, 2011, Nakladatelství Karolinum, Praha. ISBN: 978-80-246-1889-0.

ČERMÁK Z., NOVÁK J., OUŘEDNÍČEK M. (2011): Saldo migrace. In: Ouředníček, M. Temelová, J.,  Pospíšlová, L. eds., 2011, Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR, 2011, Nakladatelství Karolinum, Praha. ISBN: 978-80-246-1889-0. Dostupné zde.

CUŘÍNOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Struktura bytového fondu 2004. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

HAMPL, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj ekonomické úrovně okresů 1991-2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., CUŘÍNOVÁ, P. (2010): Dokončené byty v letech 1997-2006. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce se základními školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj hustoty zalidnění 1961-1991. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 s.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce se středními školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce s vysokými školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce s mateřskými školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2010): Suburbanizace v zázemí Prahy. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

NOVÁK, J., MACEŠKOVÁ, M., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Dynamika rozvoje obcí. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

HAMPL, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Ekonomická úroveň okresů 1991. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

HAMPL, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Ekonomická úroveň okresů 2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Technická vybavenost obcí 2005. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Ekonomické prostředí obcí. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2010): Sociální prostředí obcí. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky, Praha, Průhonice: Ministerstvo životního prostředí ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i, s. 304.

OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj míry urbanizace 1961-2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ.

OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj hustoty zalidnění 1991-2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Míra urbanizace a urbanizované makrostruktury 2005. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

CUŘÍNOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj bytové výstavby 1991-2005 (graf). In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

Other

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., HÁNA, D., JÍCHOVÁ (2015): Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment: hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu (Methodology for evaluating area development using the Territorial Impact Assessment approach: Evaluation of regional impacts of changes in significant employer in the region). Certifikovaná metodika MMR. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 39 s.

PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2008): Socioekonomická analýza sídliště Kateřinky v Opavě. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy.)

PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2008): Socioekonomická analýza sídliště Kylešovice v Opavě. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2007): Sociálně prostorová diferenciace a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky: diskuse u kulatého stolu : Delphi šetření. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. DVD. ISBN 978-80-86561-81-3.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2007). Socioekonomická analýza sídliště Kročehlavy v Kladně. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje města Kladna.

OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2006): Suburbanizace Prahy. Poster. 

SÝKORA, L., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., MULÍČEK, O. (2005): WP8: Policy Analysis and Prescriptions: Czech Republic, Prague and Brno. SELMA - Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

SÝKORA, L., MAIER, K., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2004): WP6: Governance, Policy and Economic Land Use De-concentration: Czech Republic, Prague and Brno. SELMA - Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

GARB, Y., KAMP, VAN I., KUIJPERS, M., OUŘEDNÍČEK, M., SÝKORA, L. (2004): WP2: Quality of Life Indicators. SELMA - Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

SÝKORA, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2003): WP1: Czech Republic: Prague and Brno. Work Package 1 - Case Study Analysis. SELMA - Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

Classification work

OUŘEDNÍČEK, M. (2009): Současné tendence vývoje pražského metropolitního regionu. Habilitační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Urbanizační procesy obyvatelstva v Pražském městském regionu. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (1994): Vývoj sociálně-prostorové struktury Prahy. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (1992): Vzdělanostní struktura Prahy. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.