Publications Martin Ouředníček

WoS a SCOPUS

KŘÍŽKOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Immigrant internal migration in a new destination country: Do immigrants suburbanise in Czechia and why? Population, Space and Place, 26(7): 1-13 [online].

JÍCHOVÁ, J., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Testing criminological theories beyond the West: evidence from Czechia during and after transition. Eurasian Geography and Economics, 59(5-6): 733-759.

OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P. (2019): In between city and village: the development of spatial patterns of Czech suburbanisation 1997-2016. Demografie, 61(4): 299-308.

OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., HAMPL, M., NOVÁK, J. (2018): A synthetic approach to the delimitation of the Prague Metropolitan Area. Journal of Maps, 14(1): 26-33.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy (The Role of Foreign Migration in the Changing Socio‑Spatial Differentiation of Prague). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 53(5): 659-692.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Editorial: Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after TransitionSociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(6): 787-794.

FRANTÁL, B., MALÝ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2016): Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, 24(1): 213.

OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The relevance of “Western” theoretical concepts for investigations of the margins of post-socialist cities: the case of Prague. Eurasian Geography and Economics, , 57(4-5): 545–564.  

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J. (2016): Historická populační data 1921-2011 v prostředí geografických informačních systémů (Historical population data in Geographic Information System environment). Historická demografie, 40(2): 257-280.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The Long-term Development of Socio-spatial Differentiation in Socialist and Post-socialist Prague. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(6): 821-860.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠIMON, M., KOPEČNÁ, M. (2015): The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23(4): 2535.

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., SVOBODA, P., SOUKUP, M. (2015): Disclosure of Historical Spatial and Statistical Data of Districts in Czechia in a GIS Environment. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 55(2): 139−151.

SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Flexibilita a lokalizace práce: přehled konceptuálních náhledů a jejich relevance pro výzkum metropolitních regionů v Česku (Flexibility and Localisation of Labour: Overview of Conceptual Approaches and their Relevance for Research of Metropolitan Regions in Czechia). Ekonomický časopis, 63(5): 465−485.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Spinning the Web: New Social Contacts of Prague's Suburbanites. Cities, 29(5): 341349.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation. Urban Studies, 48(9): 18111834.

OUŘEDNÍČEK,  M., ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M.(2011): Změny sociálního prostředí a  kvality života v depopulačních regionech České republiky (Changes in Social Milieu and Quality of Life in Depopulating Areas of the Czech Republic). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 777803.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života (Thematic issue  New Socio-spatial Inequalities, Local Development and Quality of Life). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 625631.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku (Socio-spatial Differentiation in the Czech Republic: Implications for Public (Regional) Policy)Ekonomický časopis, 57(7): 700715.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography, 89B(2): 111125.

ILÍK, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Karlín a jeho proměny v souvislostech postsocialistické transformace Prahy (Karlín and Its Changes in Consequences of Post-socialist Transformation of Prague). Geografie, 112(3): 292314.

OUŘEDNÍČEK, M. (2006): New spatial patterns of suburban housing in Prague urban region. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 48: 293302. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2003): Suburbanizace Prahy (Suburbanisation of Prague)Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 39(2): 235253.

OUŘEDNÍČEK, M. (2000): Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace (Theory of Stages of Urban Development and Differential Urbanisation). Geografie, 105(4): 361369.

OUŘEDNÍČEK, M. (1997): The Development of the Educational Structure of Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Supplementum, 227233.

Book

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí (Historical Population Atlas of the Czech Lands). Karolinum, Praha, 136.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. eds. (2017): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století (The Social Environment of Prague: A City on the Threshold of the 21st Century). Academia, Praha, 248. 

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. eds. (2013): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé (Sub Urbs: Landscape, settlements and people). Academia, Praha, 200. Obsah ke stažení zde.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. eds. (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí (Social changes of Prague's quarters). Academia, Praha, 304. Obsah ke stažení zde.

TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. eds. (2012): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života (New Socio-Spatial Inequalities, Local Development and Quality of Life). Aleš Čeněk s. r. o., Plzeň, 204. 

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky (Atlas of Socio-spatial Differentiation of the Czech Republic). Nakladatelství Karolinum, Praha. Obsah zde.

OUŘEDNÍČEK, M. ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu (Social geography of Prague Urban Region)Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha, 159.

Chapter in a book

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2018): Long-term Development and Current Socio-Spatial Differentiation of Housing Estates in Prague, Czechia. In: Hess, D., Tammaru, T., van Ham, M. (eds.): Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges. Springer, Cham, 339-359.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. (2017): Úvod (Introduction). In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 13-26.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., KUPKOVÁ, L. (2017): Úvod a metodika (Introduction and Methodology). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 13-19. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Struktura osídlení (Settlement structure). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 121-131.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NOVÁK, J. (2016): The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition. In: Tammaru, T., Marcińczak, S., van Ham, M., Musterd, S. (eds.): Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge, Abingdon/New York, 261286.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Teoretické přístupy a současná témata výzkumu suburbanizace (Theoretical approaches and recent topics of research of suburbanization). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 13-36.

OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Výzkum suburbanizace v České republice: současné tendence vývoje a možné aplikace (Research into suburbanization in the Czech Republic: current trends and possible applications). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 61-80.

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy a využitím dat dálkového průzkumu Země (Assessment of intensity, spatial distribution and the impacts of suburbanization in the hinterland of Prague: using remote sensing data). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 119-149.

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Analýza aktérů a problémových aspektů rozhodování při nakládání s územím v suburbánních obcích (Analysis of actors and problematic aspects of decision making processes in territorial management of suburban municipalities). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 234-255.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. (2013): Metodické problémy výzkumu a vymezení zón rezidenční suburbanizace v České republice (Methodological problems of research and zoning of residential suburbanization in the Czech Republic). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 309-332.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2012): Populační vývoj Prahy a jejího zázemí v transformačním období (Population development of Prague and it's hinterland during transformation era). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 25-46.

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Obyvatelstvo Prahy a suburbanizace (Prague's population and suburbanization). In: Řezníčková, D. a kol.: Praha a její okolí: region známý neznámý. Výukový a metodický text. Nakladatelství P3K, Praha, 4060.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., SUSOVÁ, K. (2012): Sociální prostředí, sociální kapitál a sociální klima v suburbiu (Social milieu, social capital and social climate in suburbia). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 179-205.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zonace Prahy (Spatial typology and zoning of Prague). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 268-297.

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Sociálně prostorová struktura industriální Prahy (Socio-spatial structure of industrial Prague). In: Chodějovská, E., Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Historický ústav, Praha, 263-283.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Nová sociálně prostorová diferenciace v České republice: přístupy k výzkumu a situace v urbánním prostředí (New socio-spatial differentiation in the Czech Republic: research approaches and situation in urban environment). In: Piscová, M. (eds.): Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 78-93.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy (Spatiotemporal Behaviour of Secondary School Students Living in Prague Suburbs). In: Vacková, B., Galčanová, L., Ferenčuhová, S. (eds.): Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 99132.

OUŘEDNÍČEK, M., ČEJKOVÁ, E. (2009): Rezidenční suburbanizace v zázemí Českých Budějovic (Residential suburbanisation of the city of České Budějovice). In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica, 47-58.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., BRABEC, T., VYHNÁNKOVÁ, M. (2009): Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace (Pražské předměstí, housing estate Máj and suburb Kodetka: case studies of changing localities in agglomeration of the city of České Budějovice). In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica, 169-179.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2009): Metody geografického výzkumu města (Methods of Geographical Research of the City). In: Ferenčuhová, S., Hledíková, M., Galčanová, L., Vacková, B. (eds): Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. Pavel Mervart/Masarykova univerzita, Brno, s. 93-128.

OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Suburbanizace a vývoj měst (Suburbanization and Urban Development). In: Ouředníček, M. (ed.): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 817.

OUŘEDNÍČEK, M. a kol. (2008): Suburbanizace – problémy a doporučení (Suburbanization  Problems and Recommendations). In: Ouředníček M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 7485.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Osídlení. In: Marada, M. a kol.: Zeměpis 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus. Plzeň. Str. 51-58.

SÝKORA, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Sprawling post-communist metropolis: commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic. In: Razin, E., Dijst, M., Vázquez, C. (eds.): Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market Forces versus Planning Regulations. Dordrecht, Springer, 209233. 

OUŘEDNÍČEK, M., POSOVÁ, D. (2006): Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění (Suburban Housing in Prague Urban Region: Development and Spatial Distribution). In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 96113. 

DOLEŽALOVÁ, G., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Životní styl obyvatelstva v suburbánní zóně Prahy (Life style of population in Prague suburban zone)In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 143159.

PULDOVÁ P., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace (Social Environment Changes in the Prague's Hinterland as a Consequence of Suburbanisation Process). In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 128142.

URBÁNKOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu (The impact of suburbanisation on transportation in Prague Urban Region)In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 7995. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2005): New Suburban Development in the Post-socialist City: the Case of Prague. In: Eckardt, F. (ed.): Paths of Urban Transformation. Peter Lang, 143–156.

OUŘEDNÍČEK, M. (2005): Můžeme zjistit míru segregace (Is it Possible to Measure Segregation)? In: Sýkora, L., Temelová, J.: Prevence prostorové segregace. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, 2739.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Suburbanizace v kontextu urbanizačního procesu (Suburbanisation in the Context of Urbanisation Process)In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha, 3954.

OUŘEDNÍČEK, M. (2001): Nová sociálně prostorová struktura v zázemí Prahy (New socio-spatial structure in the hinterland of Prague). In: Létal, I. a kol.: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Přírodovědecká fakulta University Palackého, Olomouc, 248257.

OUŘEDNÍČEK, M. (1999): Vývoj sociální struktury obyvatelstva v zázemí Prahy (Development of socio-spatial structure of population in the hinterland of Prague)In: Urbánne a krajinné štúdie. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 149152.

Expert article

OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Proměny plánování a rozhodování v území v transformačním období (Transformation in planning and decision-making in territories during the transformation and post-transformation periods). Urbanismus a územní rozvoj, 22(5): 24-26.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z. (2016): Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany (Future of the Region in the Vicinity of the Dukovany Nuclear Power Plant). Obec a finance, 21(1): 56-57.

SVOBODA, P., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Ukazatele ekonomické struktury a mobility obyvatelstva ve sčítáních lidu (Indicators of Economic Structure and Mobility in the Population Censuses). Historická geografie, 40(2): 285306.

ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Analýza aktérů suburbánního rozvoje (Analysis of actors of suburban development). Suburbanizace.cz. Publikováno 8.4.2012.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Twenty years after socialism: the transformation of Prague´s inner structure. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Sociologia, 54(1):  930. 

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2009): Budou česká sídliště místy bydlení chudých? (Will Czech Housing Estates Become Housing for the Poor?). Era 21, 9(1): 5354.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Dopad suburbanizace na daňové příjmy obcí (The Impact of Suburbanisation on the Tax Revenue of Municipalities). Obec a finance, 13(1): 2829.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2008): Současná česká suburbanizace a její důsledky (The Contemporary Czech Suburbanization and its Consequences). Veřejná správa, 11(4): 14.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Suburbanizace: nikoli nutně negativní jev (Suburbanisation: Not Necessarily a Negative Phenomenon). Stavební fórum. 20.6. 2008.

OUŘEDNÍČEK, M., BIČÍK, I., VÁGNER, J. (2007): Suburbanizace v zázemí Prahy (Suburbanisation in the Hinterland of Prague). Životné prostredie, 41(6): 303306.

NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2007): Současné procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky (Contemporary Processes Influencing the Social Spatial Differentiation in the Czech Republic). Urbanismus a územní rozvoj, 10(5): 3439.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Segregace sociálně slabých (Segregation of Socially Weak People)Obec a finance, 12(3): 2829.

OUŘEDNÍČEK, M., SÝKORA, L. (2002): Současné změny v rozmístění obyvatelstva a v sociálně prostorové struktuře Prahy (Contemporary changes of population distribution and socio-spatial structure of Prague)Demografie, 44(4): 270272. 

Yearbook

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí (Contemporary changes in migration balance of the smallest Czech municipalities). In: Svobodová, H. (eds.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, 246-255.

ŠIMON, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Migrace na venkov a kontraurbanizace: přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku (Migration into rural areas and counterurbanization: overview of concepts and the discussion of their relevance for research in Czechia). In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 738743.

OUŘEDNÍČEK, M. (2009): Suburbanizace v České republice: velikost, rozmístění, struktura, vývoj (Suburbanisation in the Czech Republic: size, spatial distribution, structure and development). In: Poštolka, V., Lipský, Z., Popková, K., Šmída, J. (eds.): Geodny Liberec 2009. Sborník příspěvků. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 57-62.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2008): Suburbanizace, suburbánní rozvoj a urban sprawl: definice základních pojmů a současná situace v České republice. In: Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji, Sborník přednášek s pilotního vzdělávacího programu. ZO ČSOP Veronica

Popularization article

Ouředníček, M. (2015): Prostory setkávání v nových suburbiích v Česku (Spaces of Encounter in new Suburbs in Czechia). Geografické rozhledy, 25(1): 1011.

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M. (2015):  Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití (Historical spatial and statistical data in GIS). Geografické rozhledy, 25(2): příloha 1−4.

OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky (Historical population data in GIS environment: application in instruction). Geografické rozhledy, 24(5): 1415.

WAGNER, M., HAUSCHKE, D, POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov (A Place's Daily Rhythm: The Albertov Campus Area). Geografické rozhledy, 23(5): 14–16.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011 (Changes in Prague's Nationality Structure from 1921 to 2011). Geografické rozhledy, 23(4): 24-25.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2013): Nové historické mapy (New Historical Maps). Geografické rozhledy, 23(3): 15.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat (Permanent vs. Actual Residential Population: Statistical Evidence in Practice). Geografické rozhledy, 23(2): 30-31.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Suburbanizace v České republice: aktéři suburbánního rozvoje (Suburbanisation in the Czech Republic: Actors of Suburban Development). Geografické rozhledy, 20(3): 25.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář (Everyday Mobility: Project for Geographic Seminar). Geografické rozhledy, 19(5): 1718.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHUMAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz (Suburbanisation.cz). Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Geografie světových měst - seminář ze zeměpisu (Geography of the World's Cities - Seminar on Geography). Geografické rozhledy, 15(5): 17-18. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Evropské metropole (European Metropolis). Geografické rozhledy, 15(5): 23.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Čas a prostor v geografii (Time and Space in Geography). Geografické rozhledy, 11(3): 1–4.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Územní plánování měst (Urban spatial planning). Geografické rozhledy, 11(3): 6061.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Města druhého tisíciletí (Cities of Second Millenia). Geografické rozhledy, 11(3): 5861. 

Map

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Commuting to work in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Historical aspects of migration in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Historical aspects of migration in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

MÍČEK, O., MÜHLSTEIN, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Prague's growth. Specialized map. Charles University in Prague, Faculty of Science. Avalailable here.

OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z., PŘIDALOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2014): A typology of residential areas. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NEMEŠKAL, J., SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Commuting to selected centres in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2014): Migration in Czechia 2000−2013. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2014): Migration in Prague 2000−2013. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

NETRDOVÁ P., PŘIDALOVÁ I., ŠPAČKOVÁ P., OUŘEDNÍČEK M., RIŠKA M. (2013): Index vícenásobné deprivace, dimenze fluktuace, Praha 2011. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

NETRDOVÁ P., PŘIDALOVÁ I., ŠPAČKOVÁ P., OUŘEDNÍČEK M., RIŠKA M. (2013): Index vícenásobné deprivace, dimenze fluktuace, Česko 2011. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., RIŠKA, M., KŘIVKA, M. (2012): Denní a noční obyvatelstvo a funkční rytmy ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK J., KŘIVKA M. (2012): Zóny rezidenční suburbanizace 2010. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., KŘIVKA, M. (2012): Faktické bydlící obyvatelstvo ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KŘIVKA M. (2012): Podíl dětí ve věku 0 – 14 let. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

POSPÍŠILOVÁ L., DUŠEK P., OUŘEDNÍČEK M., KŘIVKA M. (2012): Přirozené oblasti ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ I., NOVÁK J., RIŠKA M. (2012): Příjmové oblasti stěhování. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., RIŠKA M. (2012): Vývoj počtu obyvatel a faktické obyvatelstvo. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

OUŘEDNÍČEK M., BURCIN B., POSPÍŠILOVÁ L., ŠPAČKOVÁ P., RIŠKA M. (2013): Rozvojový potenciál a populační prognóza spádového území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

OUŘEDNÍČEK M., BURCIN B., POSPÍŠILOVÁ L., ŠPAČKOVÁ P., RIŠKA M., KUČERA T., MAREŠ J. (2013): Rozvojový potenciál a populační prognóza suburbánní zóny Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

ŠPAČKOVÁ P., OUŘEDNÍČEK M. (2011): Suburbanizace a sociální infrastruktura. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha. Dostupné zde.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Bytová výstavba. In: Ouředníček, M. Temelová, J.,  Pospíšlová, L. eds., 2011, Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR, 2011, Nakladatelství Karolinum, Praha. ISBN: 978-80-246-1889-0. Dostupné zde.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Extrémy bytové výstavby. In: Ouředníček, M. Temelová, J.,  Pospíšlová, L. eds., 2011, Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR, 2011, Nakladatelství Karolinum, Praha. ISBN: 978-80-246-1889-0.

ČERMÁK Z., NOVÁK J., OUŘEDNÍČEK M. (2011): Saldo migrace. In: Ouředníček, M. Temelová, J.,  Pospíšlová, L. eds., 2011, Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR, 2011, Nakladatelství Karolinum, Praha. ISBN: 978-80-246-1889-0. Dostupné zde.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., CUŘÍNOVÁ, P. (2010): Dokončené byty v letech 1997-2006. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce se základními školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj hustoty zalidnění 1961-1991. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 s.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce se středními školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce s vysokými školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce s mateřskými školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2010): Suburbanizace v zázemí Prahy. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

NOVÁK, J., MACEŠKOVÁ, M., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Dynamika rozvoje obcí. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

HAMPL, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Ekonomická úroveň okresů 1991. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

HAMPL, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Ekonomická úroveň okresů 2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Technická vybavenost obcí 2005. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Ekonomické prostředí obcí. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2010): Sociální prostředí obcí. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al.: Atlas krajiny České republiky, Praha, Průhonice: Ministerstvo životního prostředí ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i, s. 304.

OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj míry urbanizace 1961-2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ.

OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj hustoty zalidnění 1991-2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Míra urbanizace a urbanizované makrostruktury 2005. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

CUŘÍNOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj bytové výstavby 1991-2005 (graf). In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

CUŘÍNOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Struktura bytového fondu 2004. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. eds., 2010, Atlas krajiny České republiky, MŽP Průhonice, VÚKOZ, 332 str. ISBN: 978-80-85116-59-5.

HAMPL, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj ekonomické úrovně okresů 1991-2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

Other

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., HÁNA, D., JÍCHOVÁ (2015): Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment: hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu (Methodology for evaluating area development using the Territorial Impact Assessment approach: Evaluation of regional impacts of changes in significant employer in the region). Certifikovaná metodika MMR. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 39 s.

PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2008): Socioekonomická analýza sídliště Kateřinky v Opavě. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy.)

PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2008): Socioekonomická analýza sídliště Kylešovice v Opavě. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2007). Socioekonomická analýza sídliště Kročehlavy v Kladně. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje města Kladna.

TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2007): Sociálně prostorová diferenciace a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky: diskuse u kulatého stolu : Delphi šetření. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. DVD. ISBN 978-80-86561-81-3.

OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2006): Suburbanizace Prahy. Poster. 

SÝKORA, L., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., MULÍČEK, O. (2005): WP8: Policy Analysis and Prescriptions: Czech Republic, Prague and Brno. SELMA - Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

SÝKORA, L., MAIER, K., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2004): WP6: Governance, Policy and Economic Land Use De-concentration: Czech Republic, Prague and Brno. SELMA - Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

GARB, Y., KAMP, VAN I., KUIJPERS, M., OUŘEDNÍČEK, M., SÝKORA, L. (2004): WP2: Quality of Life Indicators. SELMA - Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

SÝKORA, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2003): WP1: Czech Republic: Prague and Brno. Work Package 1 - Case Study Analysis. SELMA - Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

Classification work

OUŘEDNÍČEK, M. (2009): Současné tendence vývoje pražského metropolitního regionu. Habilitační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Urbanizační procesy obyvatelstva v Pražském městském regionu. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (1994): Vývoj sociálně-prostorové struktury Prahy. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (1992): Vzdělanostní struktura Prahy. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.