Publications Martin Šimon

WoS a SCOPUS

OUŘEDNÍČEK, M., ŠIMON, M., KOPEČNÁ, M. (2015): The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23(4): 2535.

ŠIMON, M. (2011): Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody (Successful Integration of Romanian Community from Bílá Voda). Český lid: Etnologický časopis, 98(2): 155−172.

ŠIMON, M. (2011): Kontraurbanizace: chaotický koncept? (Counterurbanization: Condemned to Be a Chaotic Conception?). Geografie, 116(3): 231255.

Chapter in a book

ŠIMON, M. (2017): Volby (Elections). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 109-119.

ŠIMON, M. (2017): Územně správní členění (Administrative division). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 21-27. 

ŠUSTROVÁ, K., ŠIMON, M. (2012): Opuštění městského způsobu života? Analýza vybraných aspektů migrace na venkov (The abandonment of an urban way of life? An analysis of selected aspects of rural migration). In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, 99-121.

Yearbook

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2018): Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh řešení pro města v Česku (Public presentation of Street Crime Data - Solution Proposal for Czech Cities). In: Ščerba, F. (ed.): Kriminologické dny 2018. Sborník z VI. ročníku mezinárodní konference Kriminologické dny. Iuridicum Olomoucense, Olomouc, 186-204.

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2018): Does Crime Hotspots Overlap with Crime Harmspots? New Analytical Approach for Crime Prevention and Policing (Jsou místa koncentrace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi). In: Lubelcová, G. (ed.): Paralely a divergencie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Univerzita Komenského v Bratislave, 85-95.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí (Contemporary changes in migration balance of the smallest Czech municipalities). In: Svobodová, H. (eds.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, 246-255.

ŠIMON, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Migrace na venkov a kontraurbanizace: přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku (Migration into rural areas and counterurbanization: overview of concepts and the discussion of their relevance for research in Czechia). In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 738743.

Popularization article

LOQUENZ, J., ŠIMON, M. (2013): Amenitní migrace (Amenity migration). Geografické rozhledy, 118(2): 2627.

ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov (Fleeing from Cities to the Country). Geografické rozhledy, 20(3): 6-7.

Map

POSPÍŠILOVÁ, L., ŠIMON, M. (2011): Administrativní členění. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Karolinum, Praha, s. 13-14.

ŠIMON, M., POSPÍŠILOVÁ, L., (2011): Rozmístění obyvatelstva. In Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L.: Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Nakladatelství Karolinum, Praha, s. 15-16.

Classification work

ŠIMON, M. (2012): Kontraurbanizace: rytmy, identity, domovy (Counterurbanisation: rhytmus, identities, homes). Dissertation thesis. Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University, Prague, 150. Available here.