Current Publication

WoS a SCOPUS

OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., HAMPL, M., NOVÁK, J. (2018): A synthetic approach to the delimitation of the Prague Metropolitan Area. Journal of Maps, 14(1): 26-33.

PŘIDALOVÁ, I., HASMAN, J. (2017): Immigrant groups and the local environment: socio-spatial differentiation in Czech metropolitan areas. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 1 - 16 (published online).

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy (The Role of Foreign Migration in the Changing Socio‑Spatial Differentiation of Prague). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 53(5): 659-692.

TEMELOVÁ, J., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Urban social problems and marginalized population in post-socialist transition societies: Perception of the city centre of Prague, the Czechia. Urban Affairs Review, 53(2): 273-304.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The Long-term Development of Socio-spatial Differentiation in Socialist and Post-socialist Prague. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(6): 821-860.

FRANTÁL, B., MALÝ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2016): Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, 24(1): 213.

OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu (Experience without Sight: The Opportunity for Reflection of Normative Space). Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17(1): 6376. 

OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The relevance of “Western” theoretical concepts for investigations of the margins of post-socialist cities: the case of Prague. Eurasian Geography and Economics, , 57(4-5): 545–564.  

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Safe Life in the suburbs? Crime and perceptions of safety in new residential developments in Prague's hinterland, Czech Republic. European Urban and Regional Studies, 23(4): 677-696.

POSPÍŠILOVÁ, L., NOVÁK, J. (2016): Mobile phone location data: New challenges for demographic research. Demografie58(4): 320-337.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J. (2016): Historická populační data 1921-2011 v prostředí geografických informačních systémů (Historical population data in Geographic Information System environment). Historická demografie, 40(2): 257-280.

ŠPAČKOVÁ, P., DVOŘÁKOVÁ, N., TOBRMANOVÁ, M. (2016): Residential satisfaction and intention to move: the case of Prague’s new suburbanites. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 98(4): 331-348.

KÄHRIK, A., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., KUBEŠ, J. (2016): What attracts people to inner city areas? The cases of two post-socialist cities in Estonia and the Czech Republic. Urban Studies, 53(2): 355372.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠIMON, M., KOPEČNÁ, M. (2015): The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23(4): 2535.

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., SVOBODA, P., SOUKUP, M. (2015): Disclosure of Historical Spatial and Statistical Data of Districts in Czechia in a GIS Environment. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 55(2): 139−151.

KÄHRIK, A., NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J., KADARIK, K., TAMMARU, T. (2015): Patterns and Drivers of Inner City Social Differentiation in Prague and Tallinn. Geografie, 120(2): 275295.

SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Flexibilita a lokalizace práce: přehled konceptuálních náhledů a jejich relevance pro výzkum metropolitních regionů v Česku (Flexibility and Localisation of Labour: Overview of Conceptual Approaches and their Relevance for Research of Metropolitan Regions in Czechia). Ekonomický časopis, 63(5): 465−485.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Spinning the Web: New Social Contacts of Prague's Suburbanites. Cities, 29(5): 341349.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie pražského Žižkova a Jarova (Criminality and its Perception in the Inner City: Case study of Žižkov and Jarov in Prague). Geografie, 117(3): 329-348.

NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů (Everyday life and spatial mobility of young people in Prague: a pilot study using mobile phone location data). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 48(5): 911-938.

NOVÁK, J., NETRDOVÁ, P. (2011): Prostorové vzorce sociálně ekonomické diferenciace obcí v České republice (Spatial Patterns of Socioeconomic Differentiation in the Czech Republic at the Level of Municipalities). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 717−744.

ŠIMON, M. (2011): Kontraurbanizace: chaotický koncept? (Counterurbanization: Condemned to Be a Chaotic Conception?). Geografie, 116(3): 231255.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2011): Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách (Everyday Life, Daily Mobility and the Coping Strategies of People Living in Peripheral Localities). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 831-858.

FEŘTROVÁ,  M., TEMELOVÁ, J. (2011): Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice (The Spatial Aspects of Structural Unemployment at the Municipal Level in the Czech Republic). Sociologický  časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 681-715.

OUŘEDNÍČEK,  M., ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M.(2011): Změny sociálního prostředí a  kvality života v depopulačních regionech České republiky (Changes in Social Milieu and Quality of Life in Depopulating Areas of the Czech Republic). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 777803.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation. Urban Studies, 48(9): 18111834.

ŠIMON, M. (2011): Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody (Successful Integration of Romanian Community from Bílá Voda). Český lid: Etnologický časopis, 98(2): 155−172.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života (Thematic issue  New Socio-spatial Inequalities, Local Development and Quality of Life). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(4): 625631.

TEMELOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, N., SLEZÁKOVÁ, A. (2010): Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy (Residential Satisfaction of Elderly People in Changing Neighbourhoods of Prague). Sociální studia, 7(3): 95113. 

Book

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí (Historical Population Atlas of the Czech Lands). Karolinum, Praha, 136.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. eds. (2017): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století (The Social Environment of Prague: A City on the Threshold of the 21st Century). Academia, Praha, 248. 

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. eds. (2013): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé (Sub Urbs: Landscape, settlements and people). Academia, Praha, 200. Obsah ke stažení zde.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. eds. (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí (Social changes of Prague's quarters). Academia, Praha, 304. Obsah ke stažení zde.

TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. eds. (2012): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života (New Socio-Spatial Inequalities, Local Development and Quality of Life). Aleš Čeněk s. r. o., Plzeň, 204. 

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky (Atlas of Socio-spatial Differentiation of the Czech Republic). Nakladatelství Karolinum, Praha. Obsah zde.

Chapter in a book

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. (2017): Úvod (Introduction). In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 13-26.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., KUPKOVÁ, L. (2017): Úvod a metodika (Introduction and Methodology). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 13-19. 

ŠIMON, M. (2017): Územně správní členění (Administrative division). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 21-27. 

NETRDOVÁ, P. (2017): Rozmístění obyvatelstva (Population distribution). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 29-35. 

POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Demografické struktury a procesy (Demographic structures and processes). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 37-47. 

DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Prostorová diferenciace věkové struktury obyvatelstva Prahy (Spatial differentiation of age population structure of Prague). In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 27-62.

KAŽMÉR, L. (2017): Úmrtnost (Mortality). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 49-55. 

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Social Status of Housing Estate Populations in Czech Cities. In: Skřivánková, L., Švácha, R., Lehkoživová, I. (eds.): The Paneláks: Twenty-five Housing Estates in the Czech Republic. The Museum of Decorative Arts in Prague, Prague, 252-265.

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kriminalita v Praze: měřítková diferenciace a možnosti měření (Crime in Prague: Measure Differentiation and Possibilities of Measurement)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 63-91.

PŘIDALOVÁ, I. (2017): Migrace (Migration). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 57-69. 

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Demografický a socio-ekonomický vývoj českých sídlišť: stejné, nebo diferencované trajektorie vývoje? (Demographic and Socioeconomic Development of Czech Housing Estates: Uniform or Differentiated Development Trajectories?). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Koukalová, M., Novotná, E. (eds.): Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 1945-1989. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 314-325.

SÝKORA, J., ŠPAČKOVÁ, P. (2017): Kontrasty sociálních světů v dolních Holešovicích (Contrasts of Social Worlds in Lower Holešovice)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 92-119.

SVOBODA, P. (2017): Ekonomická struktura (Economic structure). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 71-77. 

PŘIDALOVÁ, I. (2017): Cizinci a lokální sociální prostředí: případová studie Hůrka (Foreigners and local social environment: Hůrka case study)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 120-149.

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kulturní struktura (Cultural structure). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 79-89. 

SVOBODA, P. (2017): Proměny lokalizace práce v Pražském městském regionu (Changes in work localization within the Prague City Region)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 150-178.

ŠPAČKOVÁ, P. (2017): Sociální status (Social status). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 91-99. 

KOLOUŠEK, P., SVOBODA, P. (2017): Nové (de)koncentrace komerčních aktivit v Pražském městském regionu (New (De)Concentrations of Commercial Activities in the Prague Metropolitan Region). In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 179-211.

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kriminalita (Crime). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 101-107. 

NEMEŠKAL, J. (2017): Komerční suburbanizace na příkladu pražského letiště v Ruzyni (Commercial Suburbanization in the Vicinity of Prague Airport in Ruzyně)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 212-241.

ŠIMON, M. (2017): Volby (Elections). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 109-119.

OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Struktura osídlení (Settlement structure). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 121-131.

POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků dřevní fáze (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Archaic Phase). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 72-81.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků fáze socialistického realismu (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Phase Socialist Realism). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 128-137.

POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků pionýrské fáze (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Pioneering Phase). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 200-209.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NOVÁK, J. (2016): The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition. In: Tammaru, T., Marcińczak, S., van Ham, M., Musterd, S. (eds.): Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge, Abingdon/New York, 261286.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků krásné fáze (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Aesthetic Phase). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 312-323.

POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků technokratické fáze (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Technocratic Phase). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 370-379.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Proměna obyvatelstva vybraných obytných celků fáze pozdních krásných a postmodernistických sídlišť (Population Changes of the Selected Housing Estates of the Phase of the Last Aesthetic and Postmodernist Estates). In: Skřivánková, L., Švácha, R., Novotná, E., Jirkalová, K. (eds.): Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha, 426-435.

POSPÍŠILOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, K. (2014): Feministické prostory (Feminist spaces). In: Matoušek, R., Osman, R. (eds.): Prostor(y) geografie. Karolinum, Praha, 99-122.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Teoretické přístupy a současná témata výzkumu suburbanizace (Theoretical approaches and recent topics of research of suburbanization). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 13-36.

OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Výzkum suburbanizace v České republice: současné tendence vývoje a možné aplikace (Research into suburbanization in the Czech Republic: current trends and possible applications). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 61-80.

KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy a využitím dat dálkového průzkumu Země (Assessment of intensity, spatial distribution and the impacts of suburbanization in the hinterland of Prague: using remote sensing data). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 119-149.

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Analýza aktérů a problémových aspektů rozhodování při nakládání s územím v suburbánních obcích (Analysis of actors and problematic aspects of decision making processes in territorial management of suburban municipalities). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 234-255.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. (2013): Metodické problémy výzkumu a vymezení zón rezidenční suburbanizace v České republice (Methodological problems of research and zoning of residential suburbanization in the Czech Republic). In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 309-332.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a riziková místa centrálního a vnitřního města: sonda do názorů obyvatel vybraných pražských čtvrtí (Crime and Its Hot Spots in Central and Inner City: Insight into the Opinions of Residents in Selected Prague's Neighborhoods). In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, 46-76.

KOPEČNÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P. (2012): Rezidenční stabilita obyvatel pražského zázemí: případová studie obce Říčany u Prahy (Residential Stability of Prague's Suburbanites: a Case Study of Říčany u Prahy). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 206228.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2012): Populační vývoj Prahy a jejího zázemí v transformačním období (Population development of Prague and it's hinterland during transformation era). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 25-46.

TEMELOVÁ, J., ČERMÁK, D., JÍCHOVÁ, J. (2012): Kriminalita a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích (Criminality and Perception of Crime in Prague's quarters). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 47-67.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., SUSOVÁ, K. (2012): Sociální prostředí, sociální kapitál a sociální klima v suburbiu (Social milieu, social capital and social climate in suburbia). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 179-205.

DVOŘÁKOVÁ, N., TEMELOVÁ, J. (2012): Kvalita života seniorů v centru Prahy (The quality of life of elderly people in city centre of Prague). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 68-91.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zonace Prahy (Spatial typology and zoning of Prague). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 268-297.

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Obyvatelstvo Prahy a suburbanizace (Prague's population and suburbanization). In: Řezníčková, D. a kol.: Praha a její okolí: region známý neznámý. Výukový a metodický text. Nakladatelství P3K, Praha, 4060.

OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Sociálně prostorová struktura industriální Prahy (Socio-spatial structure of industrial Prague). In: Chodějovská, E., Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Historický ústav, Praha, 263-283.

POSPÍŠILOVÁ, L. (2012): Denní rytmus lokalit pražského centra (Daily rhythm of localities in Prague centre). In: Ouřeníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 136-158.

ŠUSTROVÁ, K., ŠIMON, M. (2012): Opuštění městského způsobu života? Analýza vybraných aspektů migrace na venkov (The abandonment of an urban way of life? An analysis of selected aspects of rural migration). In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, 99-121.

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy (Spatiotemporal Behaviour of Secondary School Students Living in Prague Suburbs). In: Vacková, B., Galčanová, L., Ferenčuhová, S. (eds.): Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 99132.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Nová sociálně prostorová diferenciace v České republice: přístupy k výzkumu a situace v urbánním prostředí (New socio-spatial differentiation in the Czech Republic: research approaches and situation in urban environment). In: Piscová, M. (eds.): Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 78-93.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M. (2010): Challenges for national regional policies in the New Member States. In: Gorzelak, G., Bachtler, J., Smetkowski, M. (eds.): Regional Development in Central and Eastern Europe: Development Processes and Policy Challenges. Routledge, Taylor&Francis, Oxon, 59–70. 

ŠUSTROVÁ, K. (2010): Analýza migračního chování obyvatel uvnitř Prahy (Analysis of migration behavior inside Prague). In: Ferenčuhová S., Galčanová L., Vacková B. (eds.): Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova Universita, 159–194.

Expert article

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Diferenciace českých panelových sídlišť z hlediska vzdělanosti jejich obyvatel: stav a dlouhodobý vývoj (Differentiation of Czech Housing Estates in Terms of Education Structure: Current Status and Long-Term Development). Historická geografie, 43(2): 171-190.

ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z. (2016): Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany (Future of the Region in the Vicinity of the Dukovany Nuclear Power Plant). Obec a finance, 21(1): 56-57.

KUBEŠ, J. (2015): Suburbia a typy suburbií v zázemí většího města - Českých Budějovic (Suburbs and types of suburbs in hinterland of city – the city of České Budějovice). Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2: 130139.

SVOBODA, P. (2015): Newsletter a web ČGS: alternativní zdroje dat pro výzkum časové a prostorové flexibility práce českých geografů (Newsletter and Web CGS: Alternative Data Sources for Research of Temporal and Spatial Flexibility of Working of Czech Geographers). Informace ČGS, 34(2): 17−37.

JÍCHOVÁ, J. (2014): Výzkum zločinu v Česku z pohledu geografie (Analysis of Crime in Czechia from the Point of View of Geography). Historická geografie, 40(1): 7393.

SVOBODA, P., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Ukazatele ekonomické struktury a mobility obyvatelstva ve sčítáních lidu (Indicators of Economic Structure and Mobility in the Population Censuses). Historická geografie, 40(2): 285306.

NOVÁK, J., NOVOBILSKÝ, J. (2013): Inovativní přístupy k zachycení přítomného obyvatelstva: data mobilních operátorů (Innovative Approaches to the Study of the Present Population: Data of Mobile Operators). Urbanismus a územní rozvoj, 16(3): 1419.

MAREŠ, J. (2013): Zastavitelné rezidenční plochy v suburbánní zóně Prahy (Developable Residential Land within Prague Suburban Zone). Urbanismus a územní rozvoj, 1(4): 3642.

TEMELOVÁ, J., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Rezidenční stabilita obyvatel pražských suburbií. Případová studie mikroregionu Dolnobřežansko (Residential Stability of Prague Suburban Residents: the Case of Dolnobřežansko Microregion). Urbanismus a územní rozvoj, 16(6): 914.

HÁNA, D. (2013): Porcování ministerského medvěda: Souvislost mezi poslaneckými a ministerskými dotacemi v Česku v období 2004–2012 (Pork Barrel on Ministries: Connection between MPs’ and Ministry Grants in Czechia in 2004–2012). Politologická revue, (2): 7692.

ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Analýza aktérů suburbánního rozvoje (Analysis of actors of suburban development). Suburbanizace.cz. Publikováno 8.4.2012.

SVOBODA, P. (2010): Vznik environmentálneho spôsobu myslenia a inštitucionalizácia ochrany prírody a krajiny v USA v 19. a 20. storočí (Formation of environmental way of thinking, and institutionalization of nature and land protection, in the USA, in 19th and 20th century). Klaudyán: internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dejiny, 7(12): 2935.

Yearbook

SVOBODA, P., ŘÍHA, I. (2016): Implementace RIS 3 strategie ve Středočeském kraji. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, s. 302–308.

KOPEČNÁ, M. (2013): Rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy (The Residential Stability of the Population in Prague Suburban Locality). In: Svobodová, H. (eds.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, 190-197.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí (Contemporary changes in migration balance of the smallest Czech municipalities). In: Svobodová, H. (eds.): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, 246-255.

HÁNA, D. (2013): Prostorové aspekty poslaneckých a ministerských dotací v Česku v období 2003-2012 (Spatial aspects of pork barrel in Czechia in period 2003-2012). In: Svobodová, H. (eds.): Nové výzvy pro geografii. Brno, Masarykova univerzita, 163-171.

MAREŠ, J. (2011): Opatření zmírňující důsledky suburbanizace v Severní Americe (Urban Growth management in North America). In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 727-712.

ŠIMON, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Migrace na venkov a kontraurbanizace: přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku (Migration into rural areas and counterurbanization: overview of concepts and the discussion of their relevance for research in Czechia). In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 738743.

Popularization article

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., NETRDOVÁ, P. (2017): Každodenní mobilita v Praze: jak muži a ženy dojíždějí do zaměstnání? (Everyday mobility in Prague: How men and women commute to work?). Geografické rozhledy, 27(2): 4–7.

JÍCHOVÁ, J., NETRDOVÁ, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce (Crime mapping as a topic and practical activity in teaching). Geografické rozhledy, 27(2): 20-23. Online attachement. Geografické rozhledy.

KŮSOVÁ, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Rozdílné trávení času mužů a žen: Návrh studentského výzkumného projektu (Differences in Spending Time Between Men and Women: Proposal for a Student Research Project). Geografické rozhledy, 26(3): 10–11.

KŮSOVÁ, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Jak ženy a muži v Česku tráví svůj čas a co nám to říká o české společnosti (How Czech Women and Men Spend Their Time. What That Says about Czech Society)? Geografické rozhledy, 26(2): 22–23.

OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky (Historical population data in GIS environment: application in instruction). Geografické rozhledy, 24(5): 1415.

SVOBODA, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Nezaměstnanost v Česku v historickém pohledu (Unemployment in Czechia: A Historical Perspective). Geografické rozhledy, 24(4): 28−29.

Ouředníček, M. (2015): Prostory setkávání v nových suburbiích v Česku (Spaces of Encounter in new Suburbs in Czechia). Geografické rozhledy, 25(1): 1011.

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M. (2015):  Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití (Historical spatial and statistical data in GIS). Geografické rozhledy, 25(2): příloha 1−4.

JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z. (2015): Pocit bezpečí ve městě: případová studie města Hodonín (Feeling Safe in Town: a Case Study of Hodonín). Geografické rozhledy, 24(5): 2829.

WAGNER, M., HAUSCHKE, D, POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov (A Place's Daily Rhythm: The Albertov Campus Area). Geografické rozhledy, 23(5): 14–16.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011 (Changes in Prague's Nationality Structure from 1921 to 2011). Geografické rozhledy, 23(4): 24-25.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2013): Nové historické mapy (New Historical Maps). Geografické rozhledy, 23(3): 15.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat (Permanent vs. Actual Residential Population: Statistical Evidence in Practice). Geografické rozhledy, 23(2): 30-31.

LOQUENZ, J., ŠIMON, M. (2013): Amenitní migrace (Amenity migration). Geografické rozhledy, 118(2): 2627.

TEMELOVÁ, J. (2012): Revitalizace panelových sídlišť v Česku (Revitalization of High-rise Housing Estates in Czechia). Geografické rozhledy, 22(2): 67.

OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Suburbanizace v České republice: aktéři suburbánního rozvoje (Suburbanisation in the Czech Republic: Actors of Suburban Development). Geografické rozhledy, 20(3): 25.

KUČEROVÁ, S., PULDOVÁ, P. (2011): Suburbanizace z ptačí perspektivy (A Bird's-Eye View of Suburbanization). Geografické rozhledy, 20(3): 32-33.

NOVÁK, J. (2011): Územní diferenciace intenzity automobilové dopravy: současný stav a vývojové tendence (Regional Differences in Automobile Traffic Volume: The Current Situation and Development Trends). Geografické rozhledy, 20(3): 89.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2011): Kriminalita ve městě (Crime in the city). Geografické rozhledy, 20(3): 1011.

ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov (Fleeing from Cities to the Country). Geografické rozhledy, 20(3): 6-7.

MAREŠ, J. (2011): Rozpínání města na příkladu Calgary (Urban Sprawl in Calgary). Geografické rozhledy, 20(4): 2829.

PULDOVÁ, P., JÍCHOVÁ, J. (2011): Důsledky procesu suburbanizace pro sociální a demografickou strukturu obyvatel suburbií (Consequences of the Suburbanization Process on the Social and Demographic Structure of Suburbia's Residents). Geografické rozhledy, 20(3): 2425. 

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář (Everyday Mobility: Project for Geographic Seminar). Geografické rozhledy, 19(5): 1718.

TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2010): Rezidenční výstavba v obci Bradlec: přístup ke spolupráci obce s developerem (Residential Construction in Bradlec: Attitude to Cooperation with the Developer). Suburbanizace.cz. Publikováno 17.6.2010.

VOSLÁŘOVÁ, K., PULDOVÁ, P. (2010): Soužití starousedlíků s nově příchozími obyvateli: případová studie pražských Miškovic (Old Residents Coexistence with the Newcomers Residents: a Case Study of Prague Miškovice). Suburbanizace.cz. Publikováno 8.4.2010.

Map

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2017): Spatial distribution of foreigners in Prague: development and current state. Specialized map. Faculty of Science, Charles University. Available here.

NEMEŠKAL, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Crime structure typology. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here

KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2015): Quality of house stock in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Crime in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Structure of crime in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Employment status in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Crime in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Level of education in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

PŘIDALOVÁ, I., POSPÍŠILOVÁ, L., NEMEŠKAL, J. (2015): Religion in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Social status of inhabitants in interwar Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

ŠPAČKOVÁ, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Level of education in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Historical aspects of migration in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Historical aspects of migration in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

POSPÍŠILOVÁ, L., NEMEŠKAL, J. (2015): Marital status in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2015): Quality of the housing stock in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

SVOBODA, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Employment structure in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

PŘIDALOVÁ, I., POSPÍŠILOVÁ, L., NEMEŠKAL, J. (2015): Ethnicity in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

MÍČEK, O., MÜHLSTEIN, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Prague's growth. Specialized map. Charles University in Prague, Faculty of Science. Avalailable here.

NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Commuting to work in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Structure of crime in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

POSPÍŠILOVÁ, L., NEMEŠKAL, J. (2015): Age structure in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.