Skip to main content

Nabídka činnosti

pro orgány veřejné správy, samosprávy a komerční subjekty


Pracovní tým Urbánní a regionální laboratoře (URRlab) působící na Univerzitě Karlově v Praze nabízí na komerční bázi své služby v oblasti zpracování analýz a konzultační činnosti.

Máme dlouhodobé zkušenosti s projekty zadanými ze strany veřejné správy, výzkumných institucí i soukromých subjektů.

Pokrýváme širokou škálu tematických okruhů při zpracování analýz území, strategických dokumentů, plánů a podkladových materiálů na různých měřítkových úrovních (od jednotlivých lokalit ve městech a na venkově až po makro-regionální úroveň).


Co vám nabízíme

Výzkumná práce prostřednictvím širokého spektra metod

 • kvantitativní a kvalitativní analýzy sociálních a ekonomických procesů na různých geografických úrovních

 • detailní případové studie pro vybrané lokality a/nebo sociální skupiny obyvatel

 • dotazníková šetření, řízené rozhovory, analýza dokumentů, práce v terénu, mapování

 • zpracování statistických dat

 • kartografická vizualizace a prostorové analýzy pomocí geografických informačních systémů

 • práce se širokou paletou softwaru – mapové, grafické, statistické výstupy

 • schopnost pracovat v cizích jazycích

 • zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí a pro mezinárodní instituce

Přednášky, osvětová činnost a školení

 • pro studenty

 • pro zaměstnance veřejné správy

Spolupráce s médii

Odborné konzultace a expertízy

Formulace návrhů na úpravu legislativy

 • doporučení pro nastavení veřejných politik a strategických dokumentů

 • doporučení při tvorbě akčních plánů a rozvojových strategií

 • návrhy metodických postupů či indikátorů


Tematické okruhy

našich analýz, expertíz a konzultační činnosti

 • Městské prostředí, urbanizace, suburbanizace

 • Prostorová mobilita a migrace

 • Sociální a etnická segregace, deprivace a sociálně patologické jevy

 • Kvalita života, každodenní život a životní styl

 • Problematika specifických věkových skupin obyvatelstva, demografické stárnutí

 • Nerovnosti a sociálně prostorová struktura

 • Sociální a fyzické prostředí ve městech a obcích

 • Nezaměstnanost, chudoba, kriminalita

 • Sociálně a demograficky znevýhodněné skupiny obyvatel

 • Výzkum využití času, trávení volného času a každodennost

 • Rozvoj obcí v okolí velkých měst a prevence negativních dopadů

 • Sociální soudržnost a participace


Reference

Praha 1

Město Opava

Město Kladno

Krajský úřad Středočeského kraje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

CENIA

Skanska

T-mobile

O2

Další reference

 • ROPID

 • Mangan Chvaletice

 • Útvar rozvoje hl. m. Prahy

 • Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 • obec Přišimasy

 • obec Karlík

 • obec Břežany

 • SPF Group v.o.s

 • U-24 s.r.o.

 • Gabal Analysis and Consulting

Máme zkušenosti na projektech následujících poskytovatelů

 • Grantová agentura Univerzity Karlovy

 • Grantová agentura České republiky

 • Technologická agentura České republiky

 • Fond rozvoje vysokých škol

 • Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Ministerstvo kultury

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 • Program START


Úplný přehled aplikovaných projektů naleznete na stránce Projekty

Kontakt

Legerova 1878/5

číslo dveří 325
2. partro, zvonek URRlab
128 43 Praha 2 Nové Město
tel. 221 951 970

Kontaktní osoba

Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
tel. 221 951 972

Adresa pro doručování

KSGRR PřF UK
Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 Nové město

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace