Skip to main content

Výzkumný tým Přírodovědecké fakulty UK.

Urbánní a regionální laboratoř

Naším hlavním zaměřením je sdílení a diskuse témat vztahujících se k výzkumu a praktickým problémům měst, osídlení, regionálního rozvoje a příbuzných oborů.

Urbánní a regionální laboratoř je pracovní skupina vědeckých pracovníků a pracovnic, pedagogů a pedagožek a postgraduálních studentů a studentek katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Hlavní oblasti zájmu

 • Středoevropská města

 • Geografie města

 • Sociální a fyzické prostředí měst

 • Migrace a denní mobilita obyvatel

Nabídka spolupráce

Pokrýváme širokou škálu tematických okruhů při zpracování analýz území, strategických dokumentů, plánů a podkladových materiálů. Máme dlouhodobé zkušenosti s projekty zadanými ze strany veřejné správy, výzkumných institucí i soukromých subjektů.

Zabýváme se především výzkumem v následujících tematických okruzích. V těchto okruzích současně poskytujeme tvorbu expertíz a nabízíme konzultační činnost.

 • Sociální a etnická segregace

 • Kvalita života a životní styl

 • Nezaměstnanost a chudoba

 • Sociální a etnická segregace

 • Město, urbanizace, suburbanizace

 • Prostorová mobilita a migrace

 • Rozvoj obcí v okolí velkých měst

 • Výzkum využití a trávení času

 • Sociální a fyzické prostředí měst

 • Problematika věkových skupin

Kontaktujte nás

Pokud nás budete chtít navštívit, rádi Vás uvítáme v naší kanceláři na Albertově nebo v Legerově ulici. Kontakty na jednotlivé osoby jsou uvedeny na jejich osobních stránkách.

Albertov 2038/6

číslo dveří 365
128 43 Praha 2 – Nové Město
tel. 221 951 378

Legerova 1878/5

číslo dveří 325 (zvonek URRlab)
128 43 Praha 2 – Nové Město
tel. 221 951 970

Kontaktní osoba

Korespondenční adresa

KSGRR PřF UK
Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 – Nové Město

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace