Skip to main content

O nás

Urbánní a regionální laboratoř je pracovní skupina vědeckých pracovníků a pracovnic, pedagogů a pedagožek a postgraduálních studentů a studentek katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Naším hlavním zaměřením je sdílení a diskuse témat vztahujících se k výzkumu a praktickým problémům měst, osídlení, regionálního rozvoje a příbuzných oborů.

Jsme řešitelé a řešitelky mnoha projektů, které se zabývají aktuálními trendy metropolitních regionů a měst, sociálně prostorovou diferenciací a dalšími tématy. Publikujeme v odborných českých i zahraničních časopisech či populárně naučných periodicích a patříme mezi spoluautory a spoluautorky mnoha knižních děl. V rámci výuky se podílíme na přednáškách věnujících se zejména tematice urbánní geografie a používaným metodám výzkumu.

Hlavní oblasti výzkumu

Pokrýváme širokou škálu tematických okruhů při zpracování analýz území, strategických dokumentů, plánů a podkladových materiálů na různých měřítkových úrovních (od jednotlivých lokalit ve městech a na venkově až po makro-regionální úroveň). Máme dlouhodobé zkušenosti s projekty zadanými veřejnou správou, výzkumnými institucemi i soukromými subjekty.

  • Výzkum Prahy a Pražského metropolitního regionu

  • Teoretické přístupy v sociální geografii

  • Urbánní studie, geografie a sociologie města

  • Vývoj sídelního systému, urbanizace a suburbanizace

  • Sociální a fyzické prostředí ve městech a obcích

  • Nerovnosti a sociálně prostorová struktura

  • Chudoba, kriminalita, sociální deprivace

  • Migrace a denní mobilita

  • Geografie času

  • Metody socio-geografického výzkumu

Kontakt

Albertov 2038/6

číslo dveří 365
128 43 Praha 2 Nové Město
tel. 221 951 378

Legerova 1878/5

číslo dveří 325 (zvonek URRlab)
128 43 Praha 2 Nové Město
tel. 221 951 970


Kontaktní osoba

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace