Nový článek v časopise Social & Cultural Geography


Janu Sýkorovi a Marii Horňákové vyšel nový článek v časopise Social & Cultural Geography. Článek nese název ‘It is natural’: sustained place attachment of long-term residents in a gentrifying Prague neighbourhood a byl napsán společně s Kirsten Visser a Gideonem Boltem z Utrecht Univerity

Čemu se článek věnuje?

Článek zkoumá, jak dlouhodobí obyvatelé pražské vnitroměstské čtvrti procházející rezidenční a komerční gentrifikací vnímali a prožívali její změny. Konkrétně odhaluje, jak probíhající změny ovlivňují vazbu obyvatel na místo.

Článek se opírá o kvalitativní metodologii využívající polo-strukturované hloubkové rozhovory s dlouhodobými obyvateli.

K jakým závěrům článek dochází?

  • Empirická zjištění poukazují na silnou a stabilní vazbu k místu, a to i přes ambivalentní postoje k nedávným změnám souvisejícím s gentrifikací.
  • Vliv gentrifikace na vazbu k místu se zdá být relativně omezený. Mnozí obyvatelé uznávají, že gentrifikace zvrátila zhoršování stavu, kterým se čtvrť vyznačovala v minulosti.
  • Negativně vnímané změny ve čtvrti navíc často nejsou primárně připisovány procesu gentrifikace, ale jsou chápány jako přirozená součást vlastního stárnutí obyvatel, širších společenských změn a historického vývoje čtvrti.
  • Článek zdůrazňuje potřebu zkoumat osobní, prostorové a časové souvislosti, aby bylo možné pochopit komplexní dopady gentrifikace na dlouhodobé obyvatele. 

Kde si můžete článek přečíst?

Článek je publikován formou open-access, takže je volně dostupný k přečtení i stažení zde

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace