Skip to main content

Hranice chudoby: regionální dimenze definice absolutní chudoby


Poskytovatel

Technologická agentura České republiky

Doba řešení

2023 - 2026

Hlavní řešitel/ka

Karel Čada

Externí řešitelé

Pavlína Netrdová

Eva Hejzlarová

Lucie Trlifajová

Zuzana Chytková

Alžběta Wolfová

Kateřina Ptáčková

  • Cílem projektu, na jehož řešení se podílí Vysoká škola ekonomická ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK a Fakultou sociální věd UK, je stanovit hranici absolutní chudoby v ČR a identifikovat klíčové skupiny obyvatel ohrožené absolutní chudobou včetně faktorů zvyšujících riziko chudoby. Projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR.

    Zatímco běžně používaný přístup ke stanovení chudoby vychází z příjmových nerovností (relativní chudoba), my se v rámci projektu zaměříme na identifikaci životních potřeb a finančních nákladů k jejich zajištění, tedy na definici absolutní chudoby. Budeme zjišťovat, jaké typy materiálních a sociálních statků považuje společnost za nezbytné a v jaké míře by měly být dostupné každému. Pokusíme se přitom o průnik názorů veřejnosti (sekundární analýza dostupných dat, vlastní dotazníkové šetření), expertů (průběžná diskuze expertního panelu) a dotčených skupin (kvalitativní výzkum založený na individuálních rozhovorech, etnografický výzkum, skupinové rozhovory). Specifická pozornost bude věnována regionální dimenzi chudoby i životních nákladů.

    Výsledná certifikovaná metodika navrhne na základě těchto výstupů způsob výpočtu standardních rozpočtů domácností. Metodika bude následně k dispozici jak veřejné správě (aplikačním garantem projektu je Agentura pro sociální začleňování), tak široké odborné veřejnosti.

  • Cílem projektu je stanovit hranici absolutní chudoby v ČR a identifikovat klíčové skupiny obyvatel ohrožené absolutní chudobou včetně faktorů zvyšující riziko chudoby. Specifická pozornost je věnována regionální variabilitě. Dílčí cíle projektu jsou: (1) definovat minimální životní standardy dospělých, dětí a domácností s ohledem na názory expertů, veřejnosti i dotčených skupin; (2) změřit absolutní chudobu a identifikovat regionální disparity; (3) identifikovat klíčové skupiny ohrožené absolutní chudobou a faktory zvyšující riziko života v chudobě; (4) vytvořit modely kalkulace minimálních životních standardů rozpočtů v regionálním kontextu. Navržený způsob řešení projektu rovněž umožní ověřit možnosti kombinace expertních a participativních přístupů při tvorbě veřejných politik.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace