Časoprostorová mobilita obyvatel Pražského městského regionu


Poskytovatel

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Doba řešení

2009 - 2010

Hlavní řešitel/ka

Lucie Pospíšilová

Externí řešitelé

Netrdová P.

Šťástka J.

Jelen L.

Pejčochová L.

Čambal J.

Moosová L.

Kotlík K.


Anotace

Projekt využívá metody time-space ke sledování principů denních pohybů obyvatel jednotlivých částí Pražského městského regionu, jejich chování a životního stylu v závislosti na demografických a socioekonomických charakteristikách, roční době a lokalizaci místa bydliště a pracoviště.

 • Projekt využívá metody time-space ke sledování principů denních pohybů obyvatel jednotlivých částí Pražského městského regionu, jejich chování a životního stylu v závislosti na demografických a socioekonomických charakteristikách, roční době a lokalizaci místa bydliště a pracoviště. Důsledkem pohybu osob v prostoru města je jejich nerovnoměrné rozmístění v průběhu dne a s tím spojené rozdíly v zatížení jednotlivých lokalit.

  Cílem projektu je odhalit zásadní rozdíly či podobnosti v každodenním pohybu různých socio-demografických skupin obyvatelstva a zhodnotit vliv denního pohybu na jednotlivé funkční zóny města.

 • Prověření možností realizace rozsáhlého šetření časoprostorové mobility ve spolupráci s učiteli zeměpisu na středních školách

  Způsobů jak získávat data o mobilitě obyvatelstva není mnoho a možnosti jak získat velké množství deníkových záznamů jsou omezené (Novák 2004). Výsledkem tohoto cíle budou velmi cenná data, která pomohou dalšímu výzkumu na fakultě a výrazně rozšíří znalosti o Pražském městském regionu. S prověřením postupu úzce souvisí také navržení a pilotáž nejvhodnější formy dotazníku/deníkového záznamu. 

  Pochopení zásadních principů denních i nedenních pohybů obyvatel Pražského městského regionu

  V rámci tohoto cíle chceme využít time-space přístup ke sledování životního stylu (způsobu života) obyvatel v jednotlivých částech městského regionu (Doležalová, Ouředníček 2006). Předpokládáme, že tento přístup umožní odhalit významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva: mezi generacemi, z hlediska genderu i v závislosti na lokalizaci bydliště a pracoviště. Na tento cíl bezprostředně navazuje zapojení učitelů a studentů vybraných pražských základních a středních škol, kteří se nejen stanou přímými účastníky prováděného šetření, ale budou si moci v rámci výuky zeměpisu vyzkoušet a osvojit odlišné přístupy ke studiu geografie – tzv. behaviorální a časoprostorové geografie. Tento přístup byl již aplikován pro seminář ze zeměpisu (Ouředníček 2002).

  Zhodnocení důsledků denního pohybu osob pro jednotlivé funkční zóny města a stanovení rozdílu mezi denním a nočním obyvatelstvem

  Nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel v průběhu dne se promítá v rozdílném počtu bydlícího a faktického (využívající lokalitu) obyvatelstva. Znalost faktického obyvatelstva je pro mnohé lokality klíčová k tomu, aby mohli správně směřovat svoji komunální politiku (Pospíšilová 2007). Tato nerovnováha způsobuje každodenní problémy, které se budeme snažit specifikovat.

  Prohloubení spolupráce v oblasti studia geografie mezi středními školami a odborníky z Přírodovědecké fakulty

  Jedná se zejména o vytvoření konceptu modelové vyučovací hodiny pro studenty a učitele s pomocí odborníků na didaktiku geografie z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Osloveny byly zejména fakultní školy a účastníci dalšího vzdělávání učitelů geografie na fakultě.

 • Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (2012): Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy. In Ferenčuhová, S., Galčanová, L., Vacková, B. (eds.): Třetí město. Masarykova univerzita/nakladatelství Pavel Mervart, str. 99-132.

  Pospíšilová, L. (2012): Denní rytmus lokalit pražského centra. In Telemová, J., Ouředníček, M.: Sociální proměny pražských čtvrtí. Praha. Academia, str. 136-158.

  Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (2010): Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář. Geografické rozhledy, 5, str. 17-18.

  Ostatní

  Každodenní život v lokalitách. Denní rytmus lokalit. Přednáška v rámci volitelného předmětu Geografie lokálních lokalit, P. Puldová, zimní semestr.

  Šťástka, J. (2010): Časoprostorová mobilita studentů v Praze. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha. 

  Dvě kola dotazníkového šetření zaměřeného na časoprostorové chování studentů a jejich rodin. První kolo proběhlo v listopadu 2009. Bylo rozdáno celkem 2200 dotazníků a návratnost činila 56 % (1224 vyplněných dotazníků). Druhé kolo bylo zrealizováno v červnu roku 2010. Rozdalo se 1300 dotazníků s návratností 41 % (543 vyplněných dotazníků). Šetření proběhlo ve spolupráci s učiteli geografie vybraných pražských gymnázií.

 • Třetí město, Brno, 04-05/11/2011.

  • PříspěvekPospíšilová, L., Ouředníček, M.: Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy.

  Workshop doktorandů: Geografický výzkum v České republice, Brno, 16/09/2011.

  • PříspěvekPospíšilová, L.: Místo-lidé-rytmus: „Nový“ pohled na urbánní prostředí.  

  AAG Annual Meeting, Seattle, USA, 12-16/04/2011

  • Příspěvek Pospíšilová, L., Ouředníček, M.: Time-space behaviour of suburban teenagers: Example of Prague.

  Confronting the Challenges of the Post-Crisis Global Economy and Environment, RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie, 01-03/08/2010.

  • PříspěvekPospíšilová, L.: Everyday life and mobility of population within the prague urban region. Time-space allocation of activities. 

  Československé město včera a dnes: každodennost – reprezentace – výzkum, Brno, 13-14/11/ 2009.

  • PříspěvekPospíšilová, L., Ouředníček, M.: Každodenní život. Životní styl a rytmus lokalit: nové pohledy na urbánní prostředí.

  Empty Country and Lively Cities? Spatial Differentiation in the Face of Demographic Change, Berlín, Německo, 07-08/05/ 2009.

  • PosterPospíšilová, L.: The Daytime Population of Prague City Centre. Depopulation versus Real Population Growth.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace