Skip to main content

Flexibilita a lokalizace práce v pražském metropolitním regionu


Poskytovatel

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Označení projektu

898313

Doba řešení

2013 - 2015

Hlavní řešitel/ka

Peter Svoboda

 • Projekt je zaměřen na hodnocení změn prostorových aspektů práce v pražském metropolitním regionu v období 1991-2011. Nárůst časové a prostorové flexibility práce, vznik nových profesí, nárůst nezaměstnanosti a rostoucí rozmanitost forem práce způsobuje změny v tradičním chápání lokalizace pracovních míst, pracovní doby a vztahů mezi bydlištěm a pracovištěm. V některých profesích můžeme hovořit o přenesení práce do nových míst nebo její delokalizaci. Snížená územní vazba řady nových profesí ovlivňuje charakter dojížďky a regiontvorných procesů. Kromě toho dochází k lokalizaci řady nových pracovních příležitostí mimo dřívější ekonomická centra, k decentralizaci některých tradičně městských funkcí do zázemí měst a k vytváření specifických míst s vysokou koncentrací ekonomických aktivit i v periferních oblastech. Projekt hodnotí dvacetileté období na základě dat z populačních cenzů 1991, 2001 a 2011. Metodicky projekt využívá tři měřítkové úrovně sledování: (1) analýzy statistických dat o pracovní dojížďce a (ne)zaměstnanosti v územním detailu sídel v pražském metropolitním regionu; (2) analýzy vztahů bydliště a pracoviště především s ohledem na suburbanizační tendence rezidenční i pracovní funkce (spatial mismatch) v pražském metropolitním regionu; (3) případové studie zaměřené na každodenní strategie, časoprostorové chování a životní styl profesních skupin s vysokou časovou a prostorovou flexibilitou práce na jedné straně a nezaměstnaných na straně druhé.

 • DC 01 Konceptualizace teoretických přístupů studia prostorových aspektů práce

  Prvním dílčím cílem je diskutovat teoretické přístupy ke studiu prostorových aspektů práce a návrh vhodné metodiky pro hodnocení flexibility a lokalizace práce v pražském metropolitním regionu.

  DC 02 Hodnocení prostorových změn trhu práce v pražském metropolitním regionu v období 1991-2011

  Druhým dílčím cílem je pozorování a hodnocení prostorových změn trhu práce v pražském metropolitním regionu v období 1991-2011 prostřednictvím kvantitativního zpracování dat (SLDB, výběrové šetření pracovních sil, registr ekonomických subjektů aj.), jenž napomůže k identifikaci a kategorizaci lokalit pro další výzkum a objasní základní kvantitativní rysy proměn flexibility práce v prostoru a jejich dopadů.

  DC 03 Analýza vlivu komunikačních technologií a médií na změny tradičních prostorových vazeb pracovních příležitostí

  Třetím dílčím cílem je objasnit procesy liberalizace trhu práce, k nimž došlo prostřednictvím nových komunikačních technologií a médií, a jejich vlivu na změny tradičních prostorových vazeb pracovních příležitostí.

 • Article:

  SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Flexibility and Localisation of Labour: Overview of Conceptual Approaches and their Relevance for Research of Metropolitan Regions in Czechia. Journal of Economics, 63, 5. pp. 465−485.

  Article:

  SVOBODA, P. (2015): Newsletter and web CGS: alternative data sources for research of temporal and spatial flexibility of working of Czech geographers. Informace ČGS, 34, 2, pp. 17−37. 

  Specialized map with expert content:

  SVOBODA, P., HÁNA, D., NEMEŠKAL, J. (2014) Pracovní příležitosti v obcích v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1991 – 2011. 

  Diploma Thesis:

  PŘIDALOVÁ, I. (2013): Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 139 s.

 • SVOBODA, P., (2015): Flexibilita a lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu. V. brněnská urbánní konference: „Čas(y) měst: 100 let urbánních studií“, FSS MU, Brno, Česko (12. – 14. 11. 2015).

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Migrace cizinců a vývoj etnické diferenciace Prahy. V. brněnská urbánní konference: „Čas(y) měst: 100 let urbánních studií“, FSS MU, Brno, Česko (12. – 14. 11. 2015).

  PŘIDALOVÁ, I., (2015): International Migration as a factor of change to socio-spatial differentiation of Prague. Migrants in the City: New Dynamics of Migration in Urban Settings, Sheffield, UK (12. – 13. 10. 2015).

  SVOBODA, P. (2015): Changes of work localization in the Prague metropolitan region 1991-2011. 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: „25 years of urban change“ (CATference), Prague, Czechia (23. – 26. 9. 2015).

  OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ, I.(2015):The Role of Foreign Migration in Changing Socio-Spatial Differentiation in Prague Metropolitan Area. 6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: „25 years of urban change“ (CATference), Prague, Czechia (23. – 26. 9. 2015).

  SVOBODA, P. (2015): Changes of Work Localization in Czechia 1991-2011. 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium „Changing Geographies: The transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research“, Litomyšl, Czechia (1. – 3. 6. 2015).

  PŘIDALOVÁ, I.(2015): Foreigners as a factor of change to local social environment: The case of Hůrka in Prague. 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium „Changing Geographies: The transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research“, Litomyšl, Czechia (1. – 3. 6. 2015).

  SVOBODA, P. (2015): Flexibility and Localization of Work in Czechia. International Student and Early Career Conference NEW WAVE 7th, Prague, Czechia (21. – 22. 5. 2015).  

  PŘIDALOVÁ, I., (2014): International Migration as a Challenge to Local Social Environment? Challenges of International Migration II, Prague, Czechia (10. – 12. 12. 2014).

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Migrace a změna sociálně prostorové diferenciace Prahy. Workshop doktorandek a doktorandů 2014: „Prostor ve své transdisciplinaritě“, Brno, Česko (12. – 13. 9. 2014).

  PŘIDALOVÁ, I. (2014): Vnitroměstská migrace v Praze v letech 1992-2012 a role cizinců. 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti „Geografie v srdci Evropy“, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česko (25. – 28. 8. 2014).

  SVOBODA, P. (2014): Prostorové aspekty flexibility práce: proměny vztahů mezi bydlištěm a pracovištěm. 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti „Geografie v srdci Evropy“, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česko (25. – 28. 8. 2014).

  SVOBODA, P. (2014): Flexibility and Localization of Work as Field of Study for Labor Geography: Historical Perspective on Commuting to Work. International Students and Early Careers’ Conference NEW WAVE 6th, Prague, Czechia (16. – 17. 5. 2014).

  PŘIDALOVÁ, I. (2014): Changing Places In The „Era Of Mobilities“. International Students and Early Careers’ Conference NEW WAVE 6th, Prague, Czechia (16. – 17. 5. 2014).

  SVOBODA, P., PŘIDALOVÁ, I. (2014): Flexibility and Localization of Work as Field of Study for Labor Geography: Historical Perspective on Case of the Czech Republic, Tampa, Florida, USA (8. – 12. 4. 2014).

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Nové podoby rezidenční mobility, příklad ruského etnika v Praze. IV. brněnská konference urbánních studií: „Město a domov“, FSS MU, Brno, Česko (7. – 9. 11. 2013).

  SVOBODA, P. (2013): Prostorové aspekty flexibility práce v Pražském metropolitním regionu: analýza vztahu bydliště a pracoviště. IV. brněnská konference urbánních studií: „Město a domov“, FSS MU, Brno, Česko (7. – 9. 11. 2013).

  SVOBODA, P. (2013): Spatial aspects of labour flexibility in Prague’s metropolitan region. 9th Polish, Czech and Slovak Geographical Seminar: Accessibility And Participation As Field Of Geographical Research, Sulejów, Poland (1. – 4. 10. 2013).

  SVOBODA, P. (2013): Spatial aspects of labor flexibility in post-socialist and after transition decades: example of Prague metropolitan region. 5th International urban geographies of post-communist states conference, CAT-ference, Tbilisi, Georgia (11. – 13. 9. 2013).

  SVOBODA, P. (2013): Flexibility and localization of the work as the field of study for Labor Geography: theories, concepts and approaches. New Wave 5: Students´ Geographical Conference: Where the Physical and the Social Meets, Faculty of Science, Prague, Czechia (7. – 8. 6. 2013).

  Poster:

  SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2013): Dekoncentrace ekonomických aktivit do zázemí Prahy: Dvě tváře komerční suburbanizace. Výstava Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Česko (od 17. 10. do 22.11. 2013 – prodlouženo do prosince 2013)

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace