Skip to main content

Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Doba řešení

2020 - 2022

Hlavní řešitel/ka

Petra Špačková

Externí řešitelé

Jana Kočková

Slavomíra Ferenčuhová

Ondřej Špaček

Markéta Svitáková


Anotace

Poválečná sídliště představují v postsocialistických zemích důležitou součást bytového fondu a jejich vývoj v posledních desetiletích se často diskutuje. Přesto, i přes relativně bohaté výzkumné důkazy založené na případových studiích, systematický a komplexní výzkum sídlišť v konkrétních zemích nebo regionech chybí. Tento projekt si klade za cíl přinést nové empirické znalosti o sídlištích v českých městech za pomoci komparativní perspektivy a kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod.

  • Poválečná sídliště představují v postsocialistických zemích důležitou součást bytového fondu a jejich vývoj v posledních desetiletích se často diskutuje. Přesto, i přes relativně bohaté výzkumné důkazy založené na případových studiích, systematický a komplexní výzkum sídlišť v konkrétních zemích nebo regionech chybí. Tento projekt si klade za cíl přinést nové empirické znalosti o sídlištích v českých městech za pomoci komparativní perspektivy a kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod.

    Projekt má tři hlavní vzájemně propojené cíle: (1) identifikovat vývojové trajektorie sídlišť v českých městech; (2) posoudit spokojenost obyvatel s bydlením a jejich postoje k rezidenční mobilitě; (3) porozumět každodennímu životu na dnešních sídlištích, vztahu obyvatel k místu a k fyzickému a sociálnímu prostředí sídlišť. Výsledky přispějí též k rozvoji urbánních teorií a budou užitečné pro plánování budoucího rozvoje sídlišť.

    Velkorysý rozsah tohoto výzkumného projektu, kombinace metod a jeho celkový charakter z něj činí první pokus navázat na největší průzkum o sídlištích v Československu, který v 70. letech provedl Jiří Musil a jeho kolegové z Výzkumného ústavu výstavby a architektury [VÚVA].

    Projekt je realizován ve spolupráci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Sociologického ústavu Akademie věd. Je financován Grantovou agenturou České republiky.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace