Skip to main content

Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých měst


Poskytovatel

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Doba řešení

2016 - 2017

Hlavní řešitel/ka

Ivana Křížková


Anotace

Projekt se nejprve zaměřuje na hodnocení prostorové diferenciace cizinců v Česku a jejich stěhování v Praze. Nakonec se zabývá otázkou, jak ve vybraných městských lokalitách s výrazným podílem cizinců přítomnost a aktivity cizinců působí na lokální sociální prostředí. Analýza sekundárních dat bude doplněna o vlastní terénní šetření zahrnující sběr informací od cizinců i ostatních obyvatel a uživatelů zájmových lokalit a významných lokálních aktérů.

 • Česko se v posledních letech stalo imigrační zemí, vzhledem k probíhající uprchlické krizi se navíc tematika migrace a cizinců dostává do popředí veřejné debaty. Jedním z dosud málo poznaných aspektů života cizinců v Česku je jejich prostorová mobilita a rozmístění v městském prostředí, které je pro cizineckou populaci obvykle nejatraktivnější. Zatím také chybí hlubší pochopení role cizinců jako aktérů podílejících se na utváření sociálního prostředí městských lokalit. Mezery v poznání vztahu mobility cizinců a jejich role v utváření lokálního sociálního prostředí se snaží zaplnit předkládaný projekt stojící na pomezí geografie města a mezinárodní migrace.

  Projekt se nejprve zaměřuje na hodnocení prostorové diferenciace cizinců v Česku a jejich stěhování v Praze. Nakonec se zabývá otázkou, jak ve vybraných městských lokalitách s výrazným podílem cizinců přítomnost a aktivity cizinců působí na lokální sociální prostředí. Analýza sekundárních dat bude doplněna o vlastní terénní šetření zahrnující sběr informací od cizinců i ostatních obyvatel a uživatelů zájmových lokalit a významných lokálních aktérů.

 • Analýza prostorových vzorců rozmístění cizinců v obcích Česka s důrazem na městská sídla

  Důraz bude kromě samotného prostorového rozmístění cizinců kladen i na různorodost cizinecké populace podle státního občanství,  sociálně ekonomických a demografických charakteristik. Výsledky kvantitativně zaměřeného výzkumu budou podkladem pro zhodnocení vlivu cizinců na sociálně prostorovou diferenciaci obcí a především měst.

  Poznání prostorových vzorců migrace cizinců v hlavním městě Praze a jejich podmíněností

  Těžištěm prací směřujících ke splnění druhého dílčího cíle projektu bude kvantitativní analýza dat. Hlavním zdrojem budou unikátní údaje z registrů migrace na úrovni základních sídelních jednotek, které dosud nebyly ve výzkumu prostorové mobility cizinců v rámci hlavního města využity (s výjimkou práce členů řešitelského kolektivu předkládaného projektu).

  Vysvětlení vztahu mezi přítomností cizinců a podobou sociálního prostředí ve vybraných lokalitách

  Ve vybraných lokalitách s významným podílem cizinecké populace se budeme zaměřovat zejména na vliv cizinců na místní komunity a na způsob identifikace cizinců s lokalitou současného bydliště. Tato fáze výzkumu by měla umožnit odhadnout pravděpodobný další vývoj sociálního prostředí lokalit obydlených cizinci v českých městech.

 • Projekt je rozdělen do šesti základních fází. První rok řešení bude věnován rešerši literatury, analýze prostorových vzorců rozmístění cizinců v obcích Česka a jejich migrace v Praze. Proveden bude také výběr případových lokalit a pilotní šetření v jedné z nich. Ve druhém roce řešení bude těžiště prací spočívat v hlubším poznání migrace vybraných skupin cizinců v Praze a především v realizaci terénního šetření lokálního sociálního prostředí v případových lokalitách s významným podílem cizinců.

  Průběh řešení projektu v roce 2017

  K publikaci byl přijat článek Ivany Přidalové a Martina Ouředníčka věnující se roli zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy. Článek vyjde v Sociologickém časopise koncem roku 2017.

  Díky podpoře programu Erasmus+ bylo v roce 2017 rozšířeno terénní šetření vztahu mezinárodní migrace a sociálního prostředí o příklad vybrané zahraniční lokality, kde v posledních letech došlo k výraznému nárůstu mezinárodní migrace. Průběžné výsledky výzkumu byly prezentovány na doktorandské konferenci v Sheffieldu.

  V červnu byla úspěšně obhájena diplomová práce Adama Klsáka Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí, která vznikla v rámci řešení tohoto projektu.

  V srpnu byl zveřejněn článek Ivany Přidalové a Jiřího Hasmana Immigrant groups and the local environment: socio-spatial differentiation in Czech metropolitan areas zpracovaný v rámci projektu.

  Další publikační výstupy projektu jsou v přípravě, průběžné výsledky byly přijaty k prezentaci na domácích i zahraničních konferencích.

  V září byla úspěšně obhájena disertační práce Ivany Přidalové Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí, která vznikla v rámci řešení tohoto projektu.

  V listopadu byl zveřejněn článek Ivany Přidalové a Martina Ouředníčka Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy, který vznikly díky podpoře GAUK a GAČR.

  Proběhlo také terénní šetření v případových lokalitách. Všem zúčastněným děkujeme!

  Průběh řešení projektu v roce 2016

  Na mapovém serveru Atlasobyvatelstva.cz byla zveřejněna specializovaná mapa zabývající se vývojem rozmístění a koncentrace cizinecké populace v Praze v období po vypuknutí ekonomické krize v Česku a jejich aktuálním stavem.

  Výsledky projektu byly v roce 2016 prezentovány na domácích a zahraničních konferencích (viz níže), připravujeme také několik publikačních výstupů.

  Dosavadní výsledky projektu byly představeny také na diskusním večeru pro veřejnost „Místa setkávání: Cizinci a Češi v Praze“ pořádaném organizací Člověk v tísni. O vývoji a aktuálním rozmístění cizinců v Praze zjištěných v rámci řešení projektu přinesl zprávu pražský Deník.

  V roce 2016 byla realizována první fáze terénního šetření ve třech vybraných lokalitách s výrazným zastoupením cizinecké populace. Děkujeme za spolupráci!

 • Odborné články:

  PŘIDALOVÁ, I., HASMAN, J. (2018): Immigrant groups and the local environment: socio-spatial differentiation in Czech metropolitan areas. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography 118, č. 1, s. 72-87.

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 53, č. 5, s. 659-692.

  Popularizační články:

  PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? Geografické rozhledy, 28, č. 3, s. 34-37.

  Specializované mapy:

  PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2016): Rozmístění cizinců v Praze: vývoj a současnost. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.

  Závěrečné práce:

  KLSÁK, A. (2017): Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 129 s.

  PŘIDALOVÁ, I. (2017): Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí. Disertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 71 s.

 • PŘIDALOVÁ, I. (2017): Jak (ne)viditelnost migrantů utváří městské prostředí? Postřehy z tradiční a nové imigrační země. 6. konference urbánních studií „(Ne)viditelná města“. Brno, 24.-25. 11. 2017.

  PŘIDALOVÁ, I., ŠIMON, M., KLSÁK, A. (2017): Foreign citizens´ segregation in Czechia: a new evidence. The 7th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference (CAT-ference): A view on cities from elsewhere. Kyjev a Dnipro, Ukrajina, 26.-29. 9. 2017.

  KLSÁK, A. (2017): Cizinci v městském regionu Karlových Varů: nositelé změn? Workshop doktorandů a doktorandek: Geografie změn. Brno, 15. 9. 2017.

  ŠIMON, M., PŘIDALOVÁ, I. (2017): Residential segregation in and beyond capital cities: an evidence from low in-migration context (Czechia). 7th Nordic Geographers Meeting: Geographies of Inequalities. Stockholm, Švédsko, 18.-21. 6. 2017.

  PŘIDALOVÁ, I. (2017): A comparative perspective on immigrants’ impact on and perceived belonging to neighbourhoods: the UK and Czechia. 3rd Postgraduate Conference on Migration ‘Understanding Migration: States of (Un)Belonging’. Sheffield, UK, 16. 6. 2017.

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2016): Differential impact of economic crisis on various groups of international migrants in Prague. 10th European Urban and Regional Studies Conference: Europe, Crisis and Uneven Development. Chania, Řecko, 14.-16. 9. 2016.

  KLSÁK, A. (2016): Cizinci v městském regionu Karlových Varů a jejich působení na lokální prostorové struktury. Výroční konference České geografické společnosti: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice, 5.-7. 9. 2016.

  PŘIDALOVÁ, I., HASMAN, J. (2016): Cizinci v českých metropolitních areálech: prostorové vzorce a podmíněnosti. Výroční konference České geografické společnosti: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice, 5.-7. 9. 2016.

  PŘIDALOVÁ, I., HASMAN, J. (2016): The New Socio-Spatial Differentiation of the Czech Metropolitan Areas: What is the Role of International Migration? European Sociological Association Research Network 37 – Urban Sociology, Midterm Conference Moving Cities: Contested Views on Urban Life. Krakov, Polsko, 29. 6.-1. 7. 2016.

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2016): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy. XLVI. konference České demografické společnosti – Migrace a demografické výzvy. Jindřichův Hradec, 26.-27. 5. 2016.

  PŘIDALOVÁ, I. (2016): Ethnic Segregation in Contemporary Czechia: The Challenge and the Evidence. 8th International Student and Early Career Conference NEW WAVE. Praha, 19.-20. 5. 2016.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace