Skip to main content

Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území


Poskytovatel

Technologická agentura České republiky

Označení projektu

TD010049

Doba řešení

2012 - 2013

Hlavní řešitel/ka

Martin Ouředníček

Externí řešitelé

Boris Burcin

Tomáš Kučera

Věslav Michalik

Jana Neubergová

 • Demografická struktura i vývoj obcí v zázemí českých měst je v posledních dvaceti letech výrazně ovlivňován procesem suburbanizace, který přináší významné důsledky pro kvalitu života obyvatel metropolitních regionů i řadu výzev pro lokální a regionální rozvoj. Cílem projektu je vytvořit metody a postupy sloužící k prognóze demografického vývoje suburbánních obcí v zázemí našich měst, k předvídání dopadů specifického demografického vývoje v těchto obcích a k identifikaci sociálních potřeb specifických demografických a sociálních skupin místních obyvatel. Projekt se zaměřuje na současné problémy a budoucí rizika plynoucí z nevyváženého demografického vývoje suburbánních obcí a z nerovnoměrně rozložené poptávky obyvatel po místní sociální infrastruktuře. Konkrétní výsledky projektu zahrnují 15 specializovaných map zpracovaných na základě terénního šetření a analytické práce a následné syntézy v GIS se zanesenými dílčími částmi populační prognózy na dvou řádovostních (geografických) úrovních hodnocení (suburbánní zázemí Prahy, spádová oblast obce Dolní Břežany), metodiku pro výpočet budoucího demografického vývoje a sociálních potřeb (infrastruktury) s ohledem na plánovanou bytovou výstavbu v suburbánních obcích a čtyři články v profesních recenzovaných časopisech. Celkem osm výsledků bude realizováno v roce 2012, dvanáct pak do konce roku 2013.

 • Výstupy projektu slouží po ukončení projektu celé řadě uživatelů: obci Dolní Břežany, MAS Dolnobřežansko, Středočeskému kraji či Institutu plánování a rozvoje (IPR). Spoluřešitel projektu, obec Dolní Břežany, využil výsledky projektu například pro přípravu Strategického plánu obce na období 2014-2023, pro přípravu ročních rozpočtů obce a pětiletých rozpočtových výhledů či pro podávání žádostí o dotace. Výsledky projektu posloužily také při přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko na období 2014 – 2020. Výsledky projektu se dále staly podkladem pro odůvodnění vzniku Programu 298210, Podprogramu 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst Ministerstva financí ČR, který řeší nedostatečnou kapacitu základních škol v zázemí velkých měst. V neposlední řadě byly výsledky projektu využity jako podklad pro vymezení území zón integrovaných teritoriálních investic Ústecko-chomutovské aglomerace či pro vymezení venkovských oblastí Libereckého kraje.

  Dokončeno v roce 2013

  V roce 2013 byly nově realizovány práce na dílčích cílech DC 05 – DC 07.

  • Hlavním výstupem dílčího cíle DC 05 je prognóza populačního vývoje suburbánní zóny Prahy do roku 2030. Prognostický výhled vývoje počtu a struktury obyvatelstva byl vytvořen s využitím kohortně-komponentního přístupu, spočívajícího v analýze relativně autonomních dílčích procesů populačního vývoje: porodnosti, úmrtnosti a migrace. Dílčí procesy a hlavní výsledky populační prognózy suburbánní zóny Prahy zachycuje sada specializovaných map publikovaná na specializovaném mapovém portálu cz.
  • V rámci dílčího cíle DC 06 byla zpracována Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a místní sociální infrastrukturu v suburbánních obcích. Na základě údajů o rozsahu a struktuře plánované bytové výstavby umožňuje metodika odhadnout vývoj počtu obyvatelstva, věkovou strukturu a sociální potřeby jednotlivých skupin obyvatelstva dynamicky rostoucích obcí. Výstupem DC 06 je kromě textu metodiky také speciální internetová aplikace, která vypočte modelovou projekci na základě uživatelem zadaných vstupních parametrů. Metodika byla v červnu 2014 certifikována Ministerstvem pro místní rozvoj.
  • Současně byla úspěšně dokončena certifikace Metodiky sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice. Hlavním cílem metodiky je nastavit parametry jednotného vymezování suburbánních zón v zázemí městských center v České republice, založené na datech z běžně dostupné statistické evidence, a následně vymezit suburbánní zóny ve třech úrovních intenzity rezidenční suburbanizace. Metodika je vhodná zejména pro analýzy sídelního systému a procesů odehrávajících se v různých typech osídlení: ve městech, v suburbiích a na venkově, ale i pro přípravu úprav územně analytických podkladů ORP i krajů a jiné účely.
  • Výsledkem dílčího cíle DC 07je prognóza populačního vývoje spádového území obce Dolní Břežany do roku 2030, založená na informacích o směřování budoucího rozvoje jednotlivých obcí spádové oblasti. Prognóza hodnotí současné dopady suburbanizačního procesu i předpokládané důsledky specifické proměny věkové struktury v budoucnosti. Základní výsledky prognózy a rozvojový potenciál obce jsou přehledně zpracovány ve specializované mapě dostupné na cz.

  V roce 2013 pokračovaly také práce na  průřezovém dílčím cíli DC 08.

  • V časopise Urbanismus a územní rozvoj byly v roce 2013 publikovány dva články věnující se dynamicky se rozvíjejícímu území v suburbánních zónách českých měst. Jakub Novák a Jiří Novobilský představují inovativní metody pro zachycení velikosti a denní/týdenní fluktuace obyvatelstva – využití mobilních telefonů- na příkladu obce Dolní Břežany. Článek Josefa Mareše vyhodnocuje výsledky šetření disponibilních zastavitelných ploch v obcích v suburbánním zázemí Prahy.
  • V Geografických rozhledech 2/13-14 vyšel článek Martina Ouředníčka, Lucie Pospíšilové a Petry Špačkové zabývající se praktickým užitím statistických dat na příkladu trvale a obvykle bydlícího obyvatelstva s využitím unikátních dat získaných při řešení projektu.
  • K publikaci v č. 6/2013 časopisu Urbanismus a územní rozvoj byla přijata studie Jany Temelové a Petry Špačkové věnující se rezidenční stabilitě obyvatelstva v pražských suburbiích. Na modelovém území Dolnobřežanska autorky analyzují postoje obyvatel k budoucí změně místa bydliště
  • V roce 2013 vyšel sborník z Výroční konference ČGS, konané v Brně v září 2012, kde byly prezentovány některé výsledky projektu. Příspěvek Martina Ouředníčka, Jakuba Nováka a Martina Šimona analyzuje současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí, předmětem zájmu článku Martiny Kopečné je rezidenční stabilita obyvatel zázemí Prahy.
  • Výsledky řešení projektu jsou průběžně zařazovány do akademické výuky na Univerzitě Karlově. V dubnu 2013 proběhl výjezd studentů předmětu Metody terénního výzkumu v sociální geografii, kde se studenti na příkladu rezidenční suburbanizace seznámili s některými metodami výzkumné práce v terénu.        

  Dokončeno v roce 2012 

  V roce 2012 byla ukončena práce na dílčích cílech DC 01 – DC 04.

  • Výstupem DC 01 je sada specializovaných map, zachycujících hlavní trendy demografického a migračního chování v suburbánních obcích v zázemí českých měst. Specializované mapy i doprovodné analytické texty hodnotící stav a vývoj demografických procesů a jevů v zázemí měst s více než 10 tisíci obyvateli v České republice jsou dostupné na serveru cz. Veřejnosti je rovněž k dispozici aktualizovaná třetí verze Metodiky sledování rozsahu rezidenční suburbanizace v České republice.
  • Hlavním výsledkem DC 02 je analýza rezidenční stability obyvatel a identifikace lokalit ohrožených fluktuací obyvatelstva. Na základě analýzy migračních dat a specializovaných map z DC 01 byla vytvořena typologie suburbánních obcípodle předpokládaného perspektivního vývoje migrační bilance, počtu přistěhovalých a vystěhovalých. Tato analýza je podkladem pro populační prognózu suburbánní zóny Prahy, jejíž dokončení je plánováno v roce 2013. V detailu spádového území obce Dolní Břežany pak bylo zrealizováno dotazníkové šetření, zjišťující především stabilitu lokální populace. Výsledky dotazníkového šetření slouží mimo jiné jako podklad pro navazující dílčí cíle projektu (DC 03, DC 06, DC 07).
  • V rámci DC 03 bylo vymezeno spádové území obce Dolní Břežany, v němž bylo ve spolupráci obou partnerů projektu realizováno terénní šetření. Na základě statistických dat a práce v terénu byly vymezeny tzv. přirozené oblasti, tedy homogenní typy zástavby, u nichž předpokládáme diverzifikovaný vývoj struktury obyvatelstva. Hlavní výsledky práce na DC 03 jsou obsaženy ve čtyřech specializovaných mapách, dostupných na serveru cz. Závěrečnou zprávu z kurzu Metody terénního výzkumu v sociální geografii, jehož součástí bylo i terénní šetření v Dolních Břežanech, si můžete prohlédnout zde.
  • Cílem čtvrtého dílčího cíle byla analýza dosavadního demografického vývojesuburbánní zóny Prahy a příprava podkladů pro sestavení její populační prognózy. Hlavními dosaženými výsledky v rámci DC 04 jsou i. vytvoření speciální GIS vrstvy prostorového vymezení suburbánní vrstvy Prahy, ii. analýza dosavadního vývoje sledovaného území a iii. vytvoření databáze statistických dat, jež budou využita pro sestavení prognózy populačního vývoje suburbánní zóny Prahy.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace