Skip to main content

Prostorová diferenciace kriminality a její podmíněnosti v České republice


Poskytovatel

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Doba řešení

neuvedeno

Hlavní řešitel/ka

Jana Jíchová

 • Kriminalita patří mezi závažné společenské jevy a zároveň představuje významné výzkumné téma městských studií. Je spojována s dalšími patologickými jevy a společně s úrovní chudoby, zdravím, bydlením, vzděláním a občanskými právy bývá považována za jeden z klíčových projevů sociální deprivace (Pacione 2005). Důležitost kriminality se projevuje i v jejím vlivu na každodenní život člověka, jeho prostorovou mobilitu, vnímání různých míst, může ovlivnit spokojenost obyvatel s kvalitou městského života. Prostorové rozmístění trestných činů ovlivňuje vnímání konkrétních míst a může být příčnou negativního obrazu určitých lokalit u v očích veřejnosti. Studium kriminality představuje významné téma nejen z vědeckého hlediska, ale rovněž z pohledu praktického využití.

  V projektu se zaměřujeme na analýzu prostorového rozložení kriminality a jejích podmíněností v České republice. První krok představuje analýza úrovně a struktury kriminality ve velkém územním detailu (tj. na úrovni policejních okrsků). Druhým krokem je statistická analýza zaměřená na hledání vztahů mezi kriminalitou a charakteristikami vázanými na populaci a území. V další fázi se výzkum posunuje jak územním zacílením, na úroveň urbánní problematiky, tak metodicky, od analýzy statistických dat k analýze rozhovorů. V třetím kroku je ve vybraných krajských městech hodnoceno územní rozložení trestné činnosti až na úrovni lokalit (tzv. hot spots) a hlouběji analyzovány podmíněnosti ovlivňující toto rozložení.

  PACIONE, M. (2005): Quality-of-life Research in Urban Geography. In: Berry, B., Wheeler, J. (eds.): Urban Geography in America, 1950-2000: Paradigms and Personalities. New York, Routledge, s. 233-264.

 • Analýza územní diferenciace kriminality v České republice

  Prvním cílem tohoto projektu je analýza územní diferenciace kriminality v České republice ve velkém územním detailu (tj. na úrovni policejních okrsků). Pomocí statistické analýzy (prostorové autokorelace) bude hodnocena úroveň a struktura kriminality a její vývoj v čase v jednotlivých oblastních odděleních policie ČR. K analýze prostorových vzorců kriminality budou využity existující typologie území (město x venkov x suburbia, vnitřní a vnější periferie apod.). Výstupy budou vizualizovány v GIS.  

  Nalezení vztahů mezi intenzitou/strukturou kriminality a sociálněekonomickým a demografickým složením populace a charakteristikami území

  Druhým cílem je nalezení vztahů mezi intenzitou/strukturou kriminality na jedné straně a sociálněekonomickým a demografickým složením populace a charakteristikami území na straně druhé. Propojením dat o kriminalitě a informací o populaci (Sčítání lidu, domů a bytů 2011, databáze nezaměstnanosti / sociálních dávek Ministerstva práce a sociálních věcí) a území (typologie území podle polohy, exponovanosti) vznikne jedinečný soubor dat, který umožní analyzovat vztahy mezi kriminalitou a sociálně prostorovými charakteristikami. V závislosti na charakteru dat budou v analýze využity analytické metody směřující k analýze závislostí (např. regresní modely, korelace, testy kontingenčních tabulek).  

  Analýza podmíněností kriminality v krajských městech

  Třetím cílem je analýza podmíněností kriminality v krajských městech s nejvyšší mírou trestné činnosti. V tomto cíli se projekt posouvá z celorepublikové úrovně k urbánní problematice. Výzkum na úrovni měst a jejich částí je nezbytný pro identifikování hlubších podmíněností kriminality, které neodhalily předchozí analýzy. Vybrána budou čtyři krajská města s nejvyšší intenzitou kriminality, ve kterých budou realizovány řízené rozhovory s významnými aktéry na poli kriminality s cílem identifikovat lokality s vyšší úrovní trestné činnosti uvnitř měst (tzv. hot spots) a odhalit podmíněnosti kriminality v urbánním prostředí.

 • Projekt je členěn do 6 základních fází. V prvním roce je plánováno teoretické zarámování, doplnění datové základny, příprava dat pro explorační analýzu prostorových vzorců a počáteční fáze identifikace a analýzy prostorových vzorců. V druhém roce bude pokračovat analýza prostorových vzorců, analýza vztahů mezi kriminalitou, populací a územím a analýza kriminality v krajských městech.

 • Výsledky projektu budou prezentovány různými formami odpovídajícími jednotlivým fázím projektu prostřednictvím článků, specializovaných map, příspěvků na konferencích, aplikací ve výuce apod. Veškeré výstupy a zjištěné informace budou nabídnuty k praktickému využití Policii ČR a rovněž Městským policiím krajských měst, ve kterých proběhnou detailnější šetření.

  Články

  Temelová, J., Novák, J., Jíchová, J. (2014): Safe life in the suburbs?Crime and perceptions of safety in new residential developments in Prague’s hinterland, Czech Republic. European Urban and Regional Studies, first published on June 11, 2014 as doi:10.1177/0969776414534254.

  Jíchová, J. (2014): Výzkum kriminality v Česku. Historická geografie, 40, č. 1, s. 73-93.

  Jíchová, J., Temelová, J. (2012): Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie pražského Žižkova a Jarova. Geografie, 117, č. 3, s. 329-348.  

  Jiné výstupy

  Jíchová, J. (2013): Kriminalita a její percepce v městském prostředí. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 69 s. (+ soubor publikací)

  Jíchová, J., Temelová, J., Novák, J. (2013): Kriminalita v Praze. Výstava Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze, (2010-2013). 17. 10. – 22. 11. 2013, předsálí Geografické knihovny PřF UK, Praha.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace