Skip to main content

Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského metropolitního regionu


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Označení projektu

16-20991S

Doba řešení

2016 - 2018

Hlavní řešitel/ka

Petra Špačková

 • Projekt se zabývá prostorovou mobilitou, prostorovými omezeními a bariérami a adaptačními strategiemi (včetně zhodnocení role sociálních vazeb) v každodenním životě žen v různých částech metropolitního regionu Prahy.

 • Cíl 1

  Prvním cílem projektu je výzkum genderových aspektů mobility v českém kontextu na makroúrovni. Zaměřujeme se na výzkum rozdílů v každodenním mobilitě a časoprostorovém rozložení aktivit mezi ženami a muži. Na základě dostupných statistických dat je sledována časová náročnost a lokalizace různých typů aktivit obyvatel Pražského metropolitního areálu. Primárně se zaměřujeme na rozdíly mezi pohlavími a proměnu těchto rozdílů v souvislosti s životním cyklem, místem bydliště a socio-ekonomickým statusem obyvatel. Dílčími cíli je rozlišit mužské a ženské vzorce mobility, identifikovat socio-demografické skupiny obyvatel s nejnižší úrovní mobility a s nejvýznamnějšími rozdíly v mobilitě mezi pohlavími.

  Cíl 2

  Druhým cílem projektu je analýza denní mobility, využití času ( time use ), omezení a strategií různý skupin žen na území Pražského metropolitního areálu. Řešení druhého cíle je založeno na případových studiích a analýze dat na mikro a mezo úrovni. Analýza prostorové mobility má za účel odhalit, jakým způsobem nepohyblivost ( imobility ) či nízká úrovně mobility ovlivňuje schopnost žen naplnit jejich potřeby. Účelem druhého cíle je rovněž identifikovat překážky a omezení způsobující nízkou úroveň mobility žen. V této souvislosti je pozornost věnována především (i) místu bydliště, práce a ostatních důležitých každodenních aktivit; (ii) roli vztahů mezi ženami a muži v každodenní mobilitě; (iii) percepci prostorových a časových bariér. Zaměřujeme se také na výzkum strategií, pomocí kterých ženy organizují každodenní aktivity, a význam sociálních sítích, při překonávání prostorových a časových bariér.

 • OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17, č. 1, s. 63−76. 

  POSPÍŠILOVÁ, L., NOVÁK, J. (2016): Mobile Phone Location Data: New Challenges for Geodemographic Research. Demografie, 58, č. 4 s. 320−337.

  KŮSOVÁ, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Jak ženy a muži v Česku tráví svůj čas a co nám to říká o české společnosti? Geografické rozhledy, 26, 2, s. 22−23.

  KŮSOVÁ, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2017): Rozdílné trávení času mužů a žen: Návrh studentského výzkumného projektu. Geografické rozhledy, 27, č. 3, s. 10–11.

  KŮSOVÁ, T., FIALOVÁ, D., HUČÍNOVÁ, M. (2017): Sociální sítě a vznik sociálního kapitálu v lokalitách druhého bydlení. Geografie, 122, č. 2, s. 236–256.

  ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., NETRDOVÁ, P. (2017): Každodenní mobilita v Praze: jak muži a ženy dojíždějí do zaměstnání? Geografické rozhledy, 27, č. 2, s. 4–7.

  HAASE, A., WOLFF, M., ŠPAČKOVÁ, P., RADZIMSKI, A. (2017): Reurbanisation in Postsocialist Europe – A Comparative View of Eastern Germany, Poland, and the Czech Republic. Comparative Population Studies, 42, č. 1, s. 353-390. 

  OSMAN, R., POSPÍŠILOVÁ, L. (2018): Z kraje „okraje“. In Osman, R., Pospíšilová, L.: Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. Karolinum. Praha.

  OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., HAMPL, M., NOVÁK, J. (2018): A synthetic approach to the delimitation of the Prague Metropolitan Area. Journal of Maps, 14, č. 1, s. 26-33. 

 • 26/5-27/5/2016: XLVI. konference České demografické společnosti: Migrace a demografické výzvy. Jindřichův Hradec, Česko. Příspěvek: Městská, suburbánní a venkovská migrace: Diferenciace věkových struktur v post-socialistickém Česku. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová. 

  30/8-02/09/2016: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Women and Daily Mobility in Prague during Post-Socialist Time: New Challenges to Well-Know Research. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová. 

  29/8-1/9/2017: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Daily mobility in Prague during post-socialist time: life in suburbia and gender differences in commuting. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová, Pavlína Netrdová.

  29/8-1/9/2017: RGS-IBG Annual International Conference, Londýn, Velká Británie. Příspěvek: Gender and spatial aspects of the time use over the life course in the context of post-socialism. Lucie Pospíšilová, Petra Špačková, Tereza Kůsová.

  26/9-29/9/2017: The 7th international urban geographies of post-communist states conference: A view on cities from elsewhere, Kyjev, Ukrajina. Příspěvek: Daily mobility in Prague during post-socialist time: life in suburbia and gender differences in commuting. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová, Pavlína Netrdová.

  24/11-25/11/2017: (Ne)viditelná města: 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“, Brno, Příspěvek: Význam bydliště a sociálních sítí v každodenní mobilitě žen žijících v suburbánních obcích. Nina Dvořáková, Marie Horňáková.

  28/8-30/8/2018: RGS-IBG Annual International Conference, Cardiff, Velká Británie. Příspěvek: The importance of places of residence and social networks in the daily mobility of women living in municipalities in the hinterland of Prague.  Tereza Kůsová, Nina Dvořáková

  10-14/4/2018: The Annual Meeting of Association of American Geographers, New Orleans, USA. Gender differences in daily mobility: recent evidence from post-socialist Prague. Petra Špačková, Lucie Pospíšilová. 

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace