Rezidenční mobilita obyvatel metropolitních oblastí v České republice s důrazem na Pražský metropolitní region


Poskytovatel

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Doba řešení

2013 - 2014

Hlavní řešitel/ka

Martina Kopečná

 • V Česku dochází v současnosti k celé řadě procesů, které výrazně ovlivňují prostorové vzorce i charakter společnosti a místní krajiny. K jednomu z nevýznamnějších procesů patří beze sporu proces suburbanizace, kterému již byla věnována značná pozornost. Na druhou stranu návratu obyvatel ze zázemí zpět do města nebyl dosud podroben tak intenzivnímu výzkumu. Rezidenční mobilita obyvatel metropolitních oblastí výrazně proměňuje nejen fyzickou a sociální strukturu zázemí města, ale také samotné metropole. Fluktuace obyvatel, její příčiny a důsledky se promítají do vývoje současné městské krajiny a přetvářejí celý region. Projekt se bude soustředit na vývoj Pražského metropolitního regionu se zaměřením na současnost.

  Navrhovaný projekt si klade za cíl analyzovat proces rezidenční mobility obyvatel Pražského metropolitního regionu. Důraz se klade zejména na zjištění nejčastějších příčin stěhování obyvatel Prahy do zázemí a především na stěhování obyvatel zpět ze zázemí do města. Výsledkem bude zjištění nejvýznamnějších důsledků pro hlavní město, které způsobuje rezidenční mobilita a jaké jsou nejpodstatnější migrační proudy obyvatel. 

  V prvním roce bude vypracováno teoretické zarámování projektu a dojde k vymezení lokalit, ve kterých se provedou případové studie. V druhém roce studia se v těchto lokalitách provede analýza příčin a důsledků fluktuace obyvatel. Projekt bude metodicky vycházet z kombinace kvalitativních i kvantitativních metod.

 • Předkládaný grant si klade tři hlavní cíle:

  Teoretické zarámování problematiky rezidenční mobility

  Prvním cílem je diskuse teoretických přístupů ke studiu rezidenční mobility a posouzení jejich relevance pro výzkum sídelního systému i jednotlivých částí metropolitních regionů v postsocialistických zemích střední a východní Evropy v současnosti. Účelem je zprostředkovat domácí vědecké komunitě současné teoretické a metodické přístupy v dané tematice. Výsledkem bude vytvoření jednotného teoretického zarámování řešené problematiky a sjednocení metodiky pro výzkum rezidenční mobility v dalších částech projektu. 

  Analýza rezidenční mobility obyvatel metropolitních oblastí Česka 1991 – 2011

  Druhým cílem je ověřit působení a sílu jednotlivých urbanizačních procesů především s ohledem na reurbanizaci a provést analýzu rezidenční mobility obyvatel metropolitních oblastí Česka mezi lety 1991-2011. Výsledkem bude vymezení stabilních a fluktuačních (rezidenčně nestabilních) oblastí a hodnocení příčin této nestability. Práce bude založena na kombinaci dvou komplementárních datových zdrojů: vedle analýzy údajů migračních dat za obce České republiky bude nově možné doplnit některé podstatné informace ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (např. data o bytové výstavbě metropolitních oblastí Česka, charakter a stáří výstavby). Předpokládáme relativně diferencované prostředí v zázemí českých měst v závislosti na stáří suburbánních lokalit, charakteru bydlení i sociální struktuře nových rezidentů. Tyto faktory představují také hlavní oblasti analýzy této části výzkumu.

  Hodnocení rezidenční mobility a stability obyvatel ve vybraných lokalitách Pražského metropolitního regionu

  Třetím cílem je hodnocení rezidenční mobility a stability/fluktuace obyvatel ve vybraných lokalitách Pražského metropolitního regionu. Práce bude založena především na kvalitativních metodách výzkumu, jejichž výsledky se budeme snažit zobecnit pro různé typy rezidenčního prostředí v suburbiích. Účelem terénního šetření je doplnit informace, které není možné založit na analýze statistických dat v úrovni obcí. Předpokládáme výraznou diferenciaci také uvnitř suburbánních obcí, ale také v závislosti na životním stylu, rezidenčních preferencích a stádiích životního cyklu domácností. Tyto proměnné budou patřit mezi hlavní vysvětlující faktory mikrodiferenciace v případových studiích vybraných lokalit.

 • Projekt je členěn do 4 dílčích fází. V prvním roce je plánováno teoretické zarámování, analýza situace rezidenční mobility metropolitních oblastí České republiky za pomoci dat z průběžné statistiky migrace ČSÚ za jednotlivé migrační pohyby obyvatel (věk, rodinný status, do roku 2004 i podle vzdělání a důvodu stěhování), za jednotlivé obce, tak dat z aktuálního SLDB 2011 týkající se stability obyvatel.V druhém roce proběhne vymezení řešeného území v Pražském metropolitním regionu a provedení pilotních případových studií a hodnocení rezidenční mobility obyvatel vybraných lokalit a zjištění jejích příčin.

 • Výsledky projektu budou prezentovány různými formami odpovídajícími jednotlivým fázím projektu prostřednictvím článků, specializovaných map, příspěvků na konferencích apod.

   

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace