Skip to main content

Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment


Poskytovatel

Technologická agentura České republiky

Označení projektu

TD020354

Doba řešení

2014 - 2015

Hlavní řešitel/ka

Martin Ouředníček

Externí řešitelé

Vítězslav Jonáš

Bedřich Mozor

 • Hodnocení dopadů sociálního a ekonomického vývoje bude založeno na přístupu, který zohledňuje geografické měřítko a umožňuje vnímat klady a zápory navrhovaných variant rozvoje z hlediska lokálních potřeb obcí, širšího regionu i celospolečenské dopady na úrovni celého státu. Je přitom zřejmé, že vnitřní percepce problémů se bude lišit od vnějšího vidění nezávislé výzkumné instituce. Kombinaci těchto perspektiv chceme využívat a vzájemně sdílet v rámci uzavřeného partnerství obou řešitelů projektu a dalších regionálních partnerů (Západomoravská Univerzita, samosprávy obcí, kraje a firmy).

  V teoreticko-metodologické rovině vychází projekt z přístupů zaměřených na posuzování územních dopadů veřejných intervencí, především Territorial Impact Assessment (TIA). Tento metodický přístup zdůrazňuje potřebu prostorového (geografického) vnímání dopadů strategických rozhodnutí ex ante.

  Projekt je složen z osmi dílčích cílů a jeho výsledkem je celkem 25 výsledků uplatnitelných v RIV. Většina výsledků bude realizována v podobě specializovaných map zpracovaných jako projekty ArcGIS. Významným výstupem bude metodika hodnocení vycházející z přístupu Territorial Impact Assessment aplikovatelná rovněž v dalších podobných oblastech Česka, dále vizualizační software pro převod kartografických výstupů do prostředí internetu a články do profesních časopisů.

 • Cílem projektu je vytvořit tři scénáře vývoje spádového regionu jaderné elektrárny Dukovany zaměřené na dopady v sociálním a ekonomickém prostředí zohledňující (i) odstavení jaderné elektrárny Dukovany; (ii) zachování stávajícího výkonu a (iii) případné vybudování 5. bloku elektrárny. Hlavními úkoly je posoudit dopady na počet a strukturu pracovních příležitostí v regionu, dopady na firmy napojené na fungování jaderné elektrárny a dopady na obce, kraj a jejich fungování.

  Projekt je složen z osmi vzájemně provázaných cílů:

  DC01 – Aplikace metody territorial impact assessment pro případovou studii JE Dukovany

  Doba řešení: leden 2014 – březen 2014

  Projekt využívá obecného přístupu territorial impact assessment (TIA) k hodnocení územních dopadů veřejných intervencí. První dílčí cíl se zaměří na aplikaci obecného rámce TIA na případ odchodu (případně posílení role) významného hráče z pracovního trhu (resp. z regionu) a navrhne metodiku, jak konkrétně lze územní dopady v socioekonomické rovině posuzovat.
  Ačkoliv TIA je primárně určena pro hodnocení dopadů veřejných intervencí (a rovněž v případě pilotní studie jde při uvažování o případném odstavení nebo rozšíření jaderné elektrárny Dukovany především o strategické rozhodnutí veřejné sféry), předpokládáme, že navrženou metodiku bude možné využít i v případě jiných ekonomických subjektů (tedy rozhodování v neveřejné sféře). Příkladem může být rozhodnutí nadnárodních firem zrušit výrobní závod v ČR nebo krach významného regionálního zaměstnavatele.

  DC02 – Příprava a analýza dostupných statistických dat v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany

  Doba řešení: duben 2014 – červen 2014

  Náplní dílčího cíle je provedení první fáze pilotní studie: retrospektivní a aktuální sledování socioekonomických a ekonomických ukazatelů v regionu jaderné elektrárny Dukovany. Sběr dat a jejich analýza poskytnou základní představu o daném území a širších územních a socioekonomických vztazích a jejich významnosti. Výsledky povedou v dalších fázích projektu k vymezení území potenciálního dopadu změn fungování jaderné elektrárny Dukovany a k stanovení potenciálu daného území vyrovnat se s případným ukončením provozu.

  DC03 – Terénní šetření ekonomických subjektů navázaných na jadernou elektrárnu Dukovany

  Doba řešení: červenec 2014 – září 2014

  Jedny z hlavních dopadů realizované investice či naopak uzavření provozu významného subjektu na trhu je třeba sledovat v síti dodavatelských (a odběratelských) firem, jejichž činnost ovlivňuje zaměstnanost resp. nezaměstnanost v regionu a další socioekonomické jevy a procesy.
  Tato část řešení projektu se zaměří na sběr dat a hodnocení reálné navázanosti dodavatelských firem na jadernou elektrárnu Dukovany a potenciálních dopadů změny činnosti elektrárny. Osloveni budou jednak ekonomické subjekty zapojené v dodavatelské síti a specificky rovněž představitelé JE Dukovany.

  DC04 – Vytvoření specializovaných map zachycujících stav sociálních a ekonomických podmínek v mikroregionu JE Dukovany – pilotní studie

  Doba řešení: říjen 2014 – prosinec 2014

  Poslední dílčí cíl roku 2014 se zaměřuje na vytvoření finálních výsledků projektu – prvních osmi map ze sady specializovaných map. Mapy budou vytvořeny na základě analýzy dostupných statistických dat (DC02) a terénního šetření mezi ekonomickými subjekty v regionu (DC03); budou doplněny analytickými texty shrnujícími základní charakter socioekonomické situace v regionu.

  DC05 – Terénní šetření v dotčených obcích a mezi dalšími klíčovými aktéry veřejné sféry

  Doba řešení: leden 2015 – březen 2015

  Vedle primárních dopadů na zaměstnanost v regionu mohou změny v činnosti jaderné elektrárny ovlivňovat také fungování okolních obcí a jiných institucí s přímými či nepřímými vazbami na elektrárnu. ČEZ například představuje výrazného sponzora aktivit jednotlivých obcí. Jaderná elektrárna rovněž zaměstnává řadu kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou představovat lokální elity v obcích v mikroregionu.
  V případě odstavení JE Dukovany budou mít tito úzce specializovaní odborníci problém najít obdobně kvalifikovanou práci v regionu a předpokládáme, že řada z nich bude uvažovat o stěhování mimo region. Odliv lokálních elit by pak mohl mít zásadní vliv na zhoršení místního společenského života a budoucího lokálního rozvoje.

  DC06 – Tvorba interaktivního softwarového nástroje

  Doba řešení: duben 2015 – červen 2015

  Předmětem tohoto dílčího cíle je vytvoření interaktivního softwarového (SW) nástroje v prostředí GIS, který zajistí přehlednou a snadno uživatelsky ovladatelnou prezentaci mapových výstupů ve webovém prostředí. SW nástroj nabídne novou formu prezentace map, které jsou tradičně pro uživatele zobrazovány v programech umožňujících pouze čtení. SW umožní na administrátorské úrovni vkládání a konfiguraci nových výsledků výzkumů a jejich snadné začlenění do výsledné webové prezentace. Zájemcům o výsledky výzkumů umožní snadné interaktivní prohlížení výsledných mapových výstupů a jejich zobrazení na popředí/pozadí vybraných mapových podkladů. SW bude umožňovat parametrizované ovládání/nastavování požadovaných výstupů, tzn. nastavení vstupních/omezujících podmínek, na základě kterých bude vytvořen konkrétní webový výstup. SW dále umožní standardní ovládání jako zoom, posun v mapě, změna/vložení vrstvy apod.

  DC07 – Scénáře budoucího socioekonomického vývoje v širším zázemí jaderné elektrárny Dukovany

  Doba řešení: červenec 2015 – září 2015

  V návaznosti na analýzu stavu stávající situace v regionu (vyplývající zejména z dílčích cílů DC02, DC03 a DC05) budou na základě metodiky postavené na territorial impact assessment zpracovány tři scénáře budoucího socioekonomického vývoje v širším zázemí JE Dukovany:

  A) varianta zachování současného stavu a rozsahu činností vykonávaných v JE Dukovany,
  B) varianta rozšíření jaderné elektrárny o pátý reaktor,
  C) varianta ukončení jejího provozu.

  Výsledky budou znázorněny v sadě specializovaných map.

  DC08 – Prezentace výsledků aplikovaného výzkumu a jejich implementace v praxi

  Doba řešení: říjen 2015 – prosinec 2015

  Průřezový úsek projektu se věnuje transferu výsledků základního a aplikovaného výzkumu do praxe, implementaci dosažených výstupů ve sledovaném území, publikaci výsledků v profesních a odborných časopisech. Součástí dílčího cíle DC08 je příprava účasti na konferencích, tvorba webové prezentace a dalších prezentačních výstupů.

 • Zpráva z výzkumu

  Hlavní výsledky dvouletého řešení projektu shrnuje článek otištěný v časopise Obec a finance, který byl zpřístupněn široké veřejnosti na webu Deníku veřejné správy.

  Výzkumná zpráva shrnující nejdůležitější výsledky projektu je využívána spoluřešitelem projektu jako podklad pro jednání o budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Byla prezentována na Výboru regionálního rozvoje Kraj Vysočina a představena na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Licence výzkumné zprávy byla také komercializována a je nabyvatelem – společností ČEZ – využívána jako podklad pro strategické rozhodování firmy.

  Specializované mapy

  V rámci projektu byla v roce 2014 zpracována první část sady specializovaných map zabývajících se stavem a vývojem sociálních a ekonomických podmínek v regionu Jaderné elektrárny Dukovany. V roce 2015 byla sada rozšířena o tři mapy, jež jsou částečně založeny na realizovaném dotazníkovém šetření mezi firmami navázanými na EDU. Všechny mapy jsou dostupné na mapovém serveru atlasobyvatelstva.cz.

  V roce 2015 byla vytvořena druhá sada čítající dalších devět specializovaných map, které se zaměřují na hodnocení budoucího vývoje sociálních a ekonomických podmínek v území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany. Mapy jsou dostupné na http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/dukovany-scenare-vyvoje.

  Metodika

  V roce 2014 byla výzkumným týmem dokončena Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment. Na metodiku byly vypracovány dva doporučující posudky nezávislými odborníky. Metodika byla certifikována na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR dne 29. června 2015.

  Publikace

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z. (2016): Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Obec & finance 21, č. 1, s. 56-57.

  FRANTÁL, B., MALÝ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2016): Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports 24, č. 1, s. 2-13.

  HÁNA, D., ČERNÝ, T. (2017): Prostorová dimenze finančních příspěvků firmy ČEZ obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Naše společnost 15, č. 2, s. 3-14.

  • Seminář k představení výsledků výzkumu, Třebíč, 21. října 2015.

  Příspěvek: Ouředníček, M. (2015): Představení projektu TAČR „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment“.

  Příspěvek: Květoň, V., Hána, D., Přidalová, I. (2015): Představení výsledků studie „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany: socioekonomická analýza“.

  • Konference „Výzkumné projekty v regionálním rozvoji„, Pardubice, 28. dubna 2015.

  Příspěvek: Hána, D., Ouředníček, M., Špačková, P. (2015): Scénáře budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment.

  • Konference „Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?„, Třebíč, 25. března 2015. 

  Příspěvek: Ouředníček, M., Špačková, P. (2015): Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje Jaderné elektrárny Dukovany“.

  • Cíle projektu a hlavní výsledky výzkumu prezentoval Martin Ouředníček dne 11. prosince 2014 na prvním setkání členů národní sítě PLATENSO na Sociologickém ústavu AV ČR.
  • Konference „Možné socioekonomické dopady v případě ukončení provozu JE Dukovany, aneb Proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany„, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 25. listopadu 2014.

  Příspěvek: Ouředníček, M., Špačková, P., a kol. (2014): Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany.

  • Konference „Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany„, Zámek Valeč, 12. června 2014.

  Příspěvek: Ouředníček, M., a kol. (2014): Socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany.

  • Konference – seminář „Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie„, Praha, Valdštejnský palác, 23. května 2014.

  Příspěvek: Ouředníček, M., a kol. (2014): Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace