Skip to main content

Změna sociálního prostředí a jeho percepce v dynamicky se měnících lokalitách Pražského metropolitního regionu


Poskytovatel

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Doba řešení

2006 - 2007

Hlavní řešitel/ka

Petra Špačková

Další řešitelé

Martin Ouředníček

Externí řešitelé

Zelendová S.

 • Transformace vlastnických vztahů po roce 1990 a obnovení trhu s rezidenčními nemovitostmi se promítlo ve změnách fyzické i sociální prostorové struktury města. V souvislosti s tím dochází v lokalitách Pražského metropolitního regionu k proměnám sociálního prostředí. Řešitelé projektu na něj nahlížejí jako na soubor charakteristik sociálně prostorové struktury a sociálního klimatu. Zatímco sociálně prostorové struktuře byla již věnována pozornost, problematika sociálního klimatu sídelních lokalit z geografického hlediska není dosud v Česku systematicky studována.

  Prvním cílem projektu je prodiskutovat teoretické přístupy ke studiu sociálního prostředí a jeho konkrétního použití v sociální geografii. Druhým cílem je empirické hodnocení kvality sociálního prostředí a jeho percepce v lokalitách Pražského metropolitního regionu na mikroúrovni zohledňující kvalitativní i kvantitativní přístup.

  V prvním roce projektu bude formulován vlastní koncept sociálního prostředí a vytvořena metodika hodnocení jeho kvality pro různé lokality metropolitního regionu (ověřená na pilotních studiích). Dále budou na základě hodnocení sociálně prostorové struktury a percepce sociálního prostředí na úrovni celého vymezeného území postupně vytipovávány lokality pro případové studie. Ve druhém roce projektu bude v těchto vybraných lokalitách, vykazujících vysokou dynamiku změn, provedeno hodnocení kvality sociálního prostředí (sociální a politická participace, koheze, spjatost s lokalitou a další).

 • Práce je rozdělena do 6 dílčích úkolů, které budou realizovány během 2 let.

  V prvním roce projektu budou řešeny zejména dílčí úkoly zabývající se teoretickým vstupem do problematiky (Dílčí úkol 1), hodnocením změn sociálně prostorové struktury na úrovni celého Pražského metropolitního regionu (Dílčí úkol 2) a budou provedeny pilotní případové studie (Dílčí úkol 3). V dalším roce bude hodnocena percepce sociálního prostředí v lokalitách Pražského metropolitního regionu (Dílčí úkol 4), vytipovány lokality pro další případové studie (Dílčí úkol 5) a provedeno terénní šetření v těchto lokalitách (Dílčí úkol 6).

  Dílčí úkol 1: Teoretické zarámování zkoumaného problému

  První část projektu je teoretické povahy. Na základě dosavadních zkušeností a poznatků bude ujasněn koncept sociálního prostředí a jeho konkrétní použití v sociální geografii. Hlavní činností řešitelů v rámci prvního dílčího úkolu bude rešerše a konfrontace domácí i zahraniční literatury. Vedle tradičních německých, amerických a britských přístupů bude pozornost věnována i v sociální geografii méně citovaným zdrojům (např. francouzská škola). Nedílnou součástí bude kritické hodnocení vybraných konceptů, utřídění přístupů a vytvoření vlastního pohledu na vymezení a obsah konceptu sociálního prostředí. Studium teoretických přístupů budeme dál rozvíjet v průběhu trvání celého projektu.

  Dílčí úkol 2: Hodnocení změn sociálně prostorové struktury na úrovni celého Pražského metropolitního regionu

  Druhý dílčí úkol vychází z výše uvedeného pojetí sociálního prostředí a bude zkoumat sociálně-prostorovou strukturu lokalit jako podklad pro řešení dílčího úkolu 5. V této části navazujeme na projekty řešené v Centru pro výzkum měst a regionů a URRlabu, které nebyly zatím interpretovány na úrovni Pražského metropolitního regionu. Hodnocení na základě běžně používaných statistických dat (zejména SLBD) dále obohatíme o analýzu alternativních dat (migrace, resortní statistiky, výběrová šetření aj.). Povahu sociálního prostředí lokality do značné míry ovlivňuje charakter bydlení. V této části analýzy budou využita data o nové bytové výstavbě, o struktuře bytového fondu a o ceně bydlení.

  Dílčí úkol 3: Provedení pilotních případových studií

  V prvním roce projektu budou provedeny dvě pilotní případové studie zaměřené na výzkum sociálního prostředí ve dvou typech lokalit. Jedná se o terénní šetření (pozorování, dotazníkové šetření) s cílem blíže poznat sociální klima studovaných lokalit. Studie budou ověřovat metodiku terénního šetření v jedné lokalitě vnitřního města a v jedné suburbánní. Na základě evaluace postupů výzkumu v případových studiích, zjištěných problémů a nedostatků spojených s tímto terénním šetřením pak bude upravena metodika použitá pro další lokality (Dílčí úkol 5).

  Dílčí úkol 4: Percepce sociálního prostředí lokalit

  Dílčí úkol spočívá ve výzkumu subjektivního hodnocení sociálního prostředí v celém Pražském metropolitním regionu (vnější percepce) a ve vybraných lokalitách (vnitřní percepce). Cílem šetření je vytipovat lokality, které jsou aktéry rezidenčního trhu vnímány jako atraktivní nebo naopak neatraktivní. Osloveni budou zástupci aktérů na rezidenčním trhu (realitní kanceláře, developerské společnosti, poptávající občané, odbor bytového fondu MČ atd.). Výsledky budou použity pro vytipování lokalit případových studií hodnocených v dalších fázích projektu.

  Dílčí úkol 5: Vytipování lokalit pro provedení případových studií

  Na základě výsledků hodnocení změn sociálně prostorové struktury na úrovni celého Pražského metropolitního regionu (Dílčí úkol 2) a percepce sociálního prostředí (Dílčí úkol 4) budou vytipovány lokality dynamických změn nebo existujícími či hrozícími sociálními problémy. Případové studie by měly reprezentovat odlišné typy sociálního prostředí uvnitř Pražského metropolitního regionu.

  Dílčí úkol 6: Hodnocení sociálního klimatu ve vybraných lokalitách

  Šestý úkol bude spočívat v hodnocení sociálního prostředí/klimatu ve vybraných lokalitách. Hlavní použitou metodou výzkumu bude dotazníkové šetření doplněné pozorováním a řízenými rozhovory, které budou sloužit pro upřesnění výpovědí respondentů. Mezi nejdůležitější respondenty budou patřit obyvatelé lokality, ale také jiní aktéři (např. developer, velký zaměstnavatel, poskytovatelé služeb). Předmětem našeho zájmu bude hodnocení spjatosti rezidentů s lokalitou bydliště.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace