Skip to main content

Kategorie/Category

Kapitola

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy

Citace/Citation

POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy. In: Vacková, B., Galčanová, L., Ferenčuhová, S. (eds.): Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, s. 99-132.

Abstrakt/Abstract

Rezidenční suburbanizace způsobuje oddělení bydliště a dalších denních funkcí uvnitř metropolitních regionů. Důsledkem jsou na jedné straně zvyšující se nároky na dopravní infrastrukturu a rostoucí intenzita dopravy, na straně druhé časové ztráty vznikající jednotlivcům v důsledku narůstajícího času stráveného v dopravě. Oddělenost bydlení, práce, služeb i zábavy překonávají suburbanité využíváním osobního automobilu, který se stává nezbytnou podmínkou jejich každodennosti. Důležitost a frekvence využívání jednotlivých diferencovaně lokalizovaných funkcí se přitom liší především v závislosti na věku nebo stadiu v životním cyklu. Specifickou skupinu v tomto ohledu tvoří teenageři, kteří jsou ve většině případů závislí na veřejné dopravě a jejichž prostor aktivit a užívané urbánní funkce se nejméně shodují s vlastnostmi suburbií. Za nejvýznamnější problém teenagerů považujeme především jejich omezení v důsledku obtížné fyzické konektivity mezi centrem města a bydlištěm a napětí mezi požadovanou a faktickou mobilitou. V textu hodnotíme na příkladu Pražského městského regionu každodenní pohyb a aktivity suburbánních gymnazistů ve srovnání se stejnou skupinou studentů žijící uvnitř města. Výzkum vychází z vlastního terénního šetření realizovaného v listopadu 2009 a dat o využití času agentury Median. Hlavní zjištění, které je hlouběji diskutováno, ukazuje, že delší doba strávená denně v dopravě zkracuje suburbánním studentům čas na spánek a volnočasové aktivity. Kromě vlivu lokalizace místa školy a bydliště v životě teenagerů se ukázaly i rozdíly ve využití času mezi studenty gymnázií a celkovou populaci teenagerů v Praze, dané na jedné straně větší dojížďkovou vzdáleností, na straně druhé také náročnějším typem studia.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace