Skip to main content

Autoři/Authors

David Hána

Jiří Hrabák

Dana Macešková

Vlastimil Peterka

Jan Staněk

Marie Syrovátková

Leoš Zavřel

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2009

Název publikace/Name

Hora Svatého Šebestiána: případová studie obce v periferní oblasti

Abstrakt/Abstract

Případová studie zaměřená na studium problémů periferních oblastí Česka byla zpracována v rámci kursu „Metody v sociální geografii“. Řešené území – obec Hora Svatého Šebestiána – bylo vybráno pro svou periferní polohu nedaleko česko- německých hranic v okrese Chomutov. Cílem studie bylo pomocí dostupných statistických dat a následného terénního výzkumu identifikovat hlavní problémy obce. Dále byla pozornost zaměřena především na zjištění příčin a vnímání těchto problémů a možností řešení samotnými obyvateli obce. V následujícím textu je nejdříve stručně popsána charakteristika zkoumaného území. Další kapitoly se pak věnují analýze problémů a příčin znevýhodnění, identifikaci a popisu znevýhodněných sociálních skupin obyvatelstva a pozornost je věnována také roli místních klíčových aktérů a institucí na ovlivňování kvality života v lokalitě. Uvedené poznatky a výsledky vycházejí jednak z materiálů a statistických dat a především pak z informací získaných během intenzivního terénního šetření v lokalitě.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace