Skip to main content

Autoři/Authors

Jiří Faflák

Barbora Medalová

Ondřej Pergl

Alena Slezáková

Marie Tinková

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2010

Název publikace/Name

Obec Letkov: původní část obce – starousedlíci

Abstrakt/Abstract

V této práci se budeme zabývat obcí Letkov. Nejdříve shrneme poznatky o obci, které jsme zjistili před samotným terénním šetřením v tzv. studii od stolu. Dále provedeme vyhodnocení terénního výzkumu, jehož součástí bylo mapování fyzického stavu domů v Letkově, dotazníkové šetření zkoumající vztahy mezi starousedlíky a nově přístěhovalými. Poslední částí výzkumu byly rozhovory s VIP aktéry – důležitými osobami v obci, kterým jsme položili několik otázek mimo dotazník. Před začátkem práce jsme se rozdělili na dvě pracovní skupiny, jedna mapovala starou zástavbu, v níž žijí převážně starousedlíci, druhá skupina se zajímala o zástavbu novou s nově přistěhovalými obyvateli. Tato práce se zabývá starou částí obce. Než samotné šetření započalo, stanovili jsme si několik pracovních hypotéz, které pak mělo šetření prokázat nebo vyvrátit. První se týkala fyzického stavu domů ve staré části Letkova. Předpokládali jsme, že se budeme setkávat převážně se starými domy, které budou oploceny nízkými, průhlednými ploty, že na zahradách těchto domů většinou nenarazíme na psa a ani auto, a že tyto zahrady budou užitkového charakteru. Druhá hypotéza se týkala vztahů mezi starousedlíky a novousedlíky. Očekávali jsme, že vztahy budou spíše chladné až napjaté či záporné. V závěru práce proběhne vyhodnocení těchto očekávání. Terénní šetření proběhlo v polovině května 2010 v Letkově.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace