Skip to main content

Socioekonomická geografie


Garant/ka předmětu

Martin Ouředníček

Přednášející

Martin Ouředníček

Viktor Květoň

Dana Fialová

Výuka

zimní semestr

Počet kreditů

8 kreditů (4/2, zk, z)

Moodle předmětu

přejít na Moodle


  • Předmět je zaměřen na základní pokrytí okruhů témat a problémů sociální a ekonomické geografie pro specialisty na vzdělávání v geografii. Diskutovány jsou jádrové koncepty, procesy a vývojové trendy v sociální a ekonomické geografii. Přednáška je postavena na představení stěžejních obecných trendů, rozvedení tématu na konkrétním příkladu ve vybraném regionu a zobecnění trendů pro typologicky nebo regionálně příbuzná území, regiony, místa. Zohledněna jsou přitom různá geografická měřítka sledování od globálních, regionálních až po lokální úrovně. Čtyřhodinové bloky přednášek jsou rozděleny na teoretickou část věnující se výkladu základních pojmů, procesů a problémů a praktickou část, která přináší příklady využití tématu ve výuce zeměpisu na středních školách. Navazující cvičení jsou zaměřena na získání dovedností při aplikaci teoretických a metodických poznatků a jejich využití při pedagogické praxi. Důraz je přitom kladen na individuální i týmovou práci, analytické, syntetické, kartografické a prezentační dovednosti. Absolvent kurzu používá s porozuměním vybranou terminologii, dovede zpracovat a interpretovat data a hledat souvislosti mezi nimi, kriticky posuzovat zdroje dat i výsledky hodnocení, vysvětlit souvislosti problémů socioekonomické a sociokulturní povahy v různých měřítkových úrovních.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace