Skip to main content

Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS


Poskytovatel

Ministerstvo kultury České republiky

Označení projektu

DF12P01OVV033

Doba řešení

2012 - 2015

Hlavní řešitel/ka

Martin Ouředníček

Externí řešitelé

Netrdová P.

Riška M.

Pavlína Marvanová

Martin Křivka

PhDr. et. Mgr. Eva Novotná

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.

RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.

Doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc.


Anotace

Projekt zpřístupňuje kulturní dědictví ve formě kartografických a statistických dat a vědeckých textů široké obci uživatelů a umožňuje využití výsledků výzkumu ve vzdělávání založeném na poznání národní a regionální identity a kultury.

  • Projekt zpřístupňuje kulturní dědictví ve formě kartografických a statistických dat a vědeckých textů široké obci uživatelů a umožňuje využití výsledků výzkumu ve vzdělávání založeném na poznání národní a regionální identity a kultury. Využívá prostředí GIS a internetu (IMS) pro prezentaci historického vývoje regionů České republiky v českém a anglickém jazyce se zaměřením na cílové skupiny studentů, odborníků, krajanských spolků a ve výuce bohemistiky, demografických, historických, politologických a geografických souvislostí vývoje českého obyvatelstva v období od vzniku Československa do současnosti. Tak přispívá k systematickému a mimořádně efektivnímu využívání moderních technologií ve společenských a humanitních vědách pro vzdělávání nejen v rámci České republiky, ale v globálním měřítku, kde posiluje informovanost o české historii a specifikách jednotlivých regionů. Cílem projektu je zpřístupnit historická prostorová a statistická data pro využití v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Předpokladem je digitalizace hranic státu, krajů a okresů v letech 1921-2011 pro území současné České republiky a dále městských obvodů a katastrálních území v Praze. Soubory ve formátu shp umožní statistickou a kartografickou analýzu historických dat s využitím všech současných nástrojů GIS. Databáze bude naplněna údaji ze všech dosavadních populačních cenzů až do úrovně okresů, v Praze do úrovně katastrálních území. Historický populační vývoj a vývoj národnostní, jazykové, demografické a sociální struktury obyvatelstva v období 1921-2011 bude ve formě specializovaných map, Historického populačního atlasu a výstavy důležitým interaktivním podkladem pro rozhodování státní správy, regionálních a místních samospráv. Samostatným cílem je aplikace výsledků do oblasti všech stupňů vzdělávání, prezentace na mezinárodních konferencích a v domácích a mezinárodních vědeckých publikacích.

  • Cílem projektu je zpřístupnění historických a statistických dat v prostředí GIS. Více na oficiálních stránkách projektu.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace