Skip to main content

Autoři/Authors

Veronika Dumbrovská

Veronika Fenclová

Kryštof Materna

Vojtěch Starý

Bedřich Sýkora

Jiří Zbíral

Kategorie/Category

Ostatní

Rok publikace/Published

2011

Název publikace/Name

Výzkumná zpráva k případové studii sídliště Kročehlavy v Kladně

Abstrakt/Abstract

Statutární město Kladno si v roce 2008 zaţádalo o dotaci z Evropské unie na revitalizaci sídliště Kročehlavy. Pro tyto účely byl osloven výzkumný tým Přírodovědecké fakulty UK vedený doc. RNDr. Martinem Ouředníčkem Ph.D. a RNDr. Janou Temelovou Ph.D. pro vypracování Socioekonomické analýzy sídliště Kročehlavy (2007). Jejím úkolem bylo zmapovat problémové oblasti sídliště Kročehlavy. Tato studie se společně s Urbanistickou studií (2008) poté stala podkladem pro vypracování Integrovaného plánu rozvoje města Kladna pro Integrovaný operační program – Sídliště Kročehlavy. Dne 3.7.2009 byla městu schválena dotace ve výši 6 213 506,- EUR. Revitalizace sídliště Kročehlavy probíhá od roku 2010 formou několika předem stanovených projektů, které byly rozděleny do pěti oblastí – revitalizace veřejných prostranství, regenerace bytového fondu, META a pilotní projekt. K dnešnímu datu je jiţ většina projektů realizována. Cílem této práce je zhodnotit změny související s realizací integrovaného plánu, jeho dopady na vzhled sídliště a ţivot obyvatel. Součástí výzkumu je srovnání situace před a po realizaci integravaného plánu rozvoje. Výzkum byl zpracován metodami kvalitatativního výzkumu, především terénní výzkum, pozorování a dotazníková šetření s obyvateli sídliště Kročehlavy a řízené rozhovory.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace