Autoři/Authors

Martin Šimon

Ivana Křížková

Adam Klsák

Mikešová R.

Leontiyeva Y.

Kategorie/Category

Odborný článek

Rok publikace/Published

2020

Název publikace/Name

Základní trendy rozmístění cizinců v Česku 2008–2015: Rezidenční segregace perspektivou různě velkých individualizovaných sousedství

Citace/Citation

ŠIMON, M., KŘÍŽKOVÁ, I., KLSÁK, A., MIKEŠOVÁ, R., LEONTIYEVA, Y. (2020): Základní trendy rozmístění cizinců v Česku 2008–2015: Rezidenční segregace perspektivou různě velkých individualizovaných sousedství. Urbanismus a územní rozvoj, 20, č. 3, s. 9-17.

Abstrakt/Abstract

V současném Česku dlouhodobě roste počet bydlících cizinců a otázka jejich soužití s majoritou se dotýká řady oblastí, od trhu práce, bydlení, přes sociální integraci až po bezpečnostní politiku státu. Veřejná správa, samospráva, odborníci, ale i laická veřejnost se zajímá o to, zda jsou nově příchozí obyvatelé přínosem pro českou společnost a zdali se do ní integrují. Jednou z možných indikací disfunkce integračních procesů je rezidenční segregace, tedy stav, kdy cizinci bydlí výrazně jinak a jinde než členové většinové společnosti. Článek seznamuje s novými daty o vývoji rozmístění cizinců a představuje je pomocí nové metody založené na populačním rastru. Tato metoda měří rezidenční segregaci na základě tzv. individualizovaných sousedství, která zohledňují prostorovou blízkost jednotlivých buněk rastru a nejsou závislá na administrativně-správním členění území. Využití různě velkých nejbližších sousedství umožňuje zohlednit různé vývojové trendy na mikro, mezo či makro úrovni. Z hlediska výsledků článek ukazuje obecný trend poklesu rezidenční segregace, kdy zvyšující se počet cizinců vede spíše k jejich plošnějšímu rozmístění než k vytváření lokalit s vysokou koncentrací.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace