Skip to main content

Vyšel článek v Cities o sídlištích v Česku a Estonsku


Vyšel článek zaměřený vývojové na trajektorie sídlišť v Česku a Estonsku. Autory článku jsou Kadi Kalm, Petra Špačková, Jan Sýkora a Ondřej Špaček. Článek vyšel v impaktovaném časopise Cities a je součásti projektu Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost.

Článek studuje trajektorie sídlišť v letech 1989 až 2011 na základě socioekonomických, demografických a etnických charakteristik jejich obyvatel. Zkoumá proměny sídlišť v estonských a českých městech.

Autoři využívají data ze sčítání lidu a techniky shlukování k vytvoření typologií sídlištních čtvrtí.

Výsledky naznačují, že hlavní vývojovou trajektorií estonských a českých sídlišť byla stabilita, přičemž sídliště zůstávají ve stejném typu sídliště a vyvíjejí se podobně jako ostatní městské čtvrti. To souvisí především se specifiky trhu s bydlením v postsocialistických zemích a stárnutím obyvatelstva, které jsou hlavními mechanismy rezidenčních změn sídlišť.

Další typy trajektorií jsou diferencovány podle dvou linií: postavení města v rámci systému osídlení a umístění těžkého průmyslu ve městě v období socialismu, což ukazuje na přetrvávající dopad socialistického rozvoje měst na sídliště.

 
 

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace