Skip to main content

Základy sociální geografie


Garant/ka předmětu

Martin Ouředníček

Přednášející

Martin Ouředníček

Viktor Květoň

Výuka

zimní semestr

Počet kreditů

6


 • Předmět je zaměřen na základní pokrytí okruhů témat a problémů sociální a ekonomické geografie. Diskutovány jsou jádrové koncepty, procesy a vývojové trendy v sociální a ekonomické geografii. Přednáška je postavena na představení stěžejních obecných trendů, rozvedení tématu na konkrétním příkladu ve vybraném regionu a zobecnění trendů pro typologicky nebo regionálně příbuzná území, regiony, místa. Zohledněna jsou přitom různá geografická měřítka sledování od globálních, regionálních až po lokální úrovně. Absolvent kurzu používá s porozuměním vybranou terminologii, dovede zpracovat a interpretovat data a hledat souvislosti mezi nimi, kriticky posuzovat zdroje dat i výsledky hodnocení, vysvětlit souvislosti problémů socioekonomické a sociokulturní povahy v různých měřítkových úrovních.

 • Požadavky ke zkoušce (udělují doc. Ouředníček, dr. Květoň): splnění testu (otevřené i uzavřené otázky založené na prezentacích z přednášek a literatuře)

  Požadavky k zápočtu: účast na cvičeních (max. 1 absence), seminární práce

 • Povinná literatura:

  COE, N., KELLY, P., YEUNG, H. W. C. (2013): Economic geography: a contemporary introduction. 2nd ed. Hoboken, N. J: Wiley-Blackwell, 576 p.

  GREGORY, D., JOHNSTON, R. J., PRATT, G., WATTS, M., WHATMORE, S. (2009): The dictionary of human geography. 5th ed. Malden, MA: Blackwell, 1052 p.

  HAGGETT, P. (1983): Geography: A Modern Synthesis. 3rd rev. ed. New York: Harper & Row Publishers, 670 p.

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 137 s.

  TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 411 s.

  Školní atlas dnešního světa. Terra.

  Školní atlas světa. Kartografie.

   

  Doporučená literatura:

  HAMPL, M. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: DemoArt, 395 s.

  HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA et al. (2009): Atlas krajiny České republiky. Praha a Průhonice: MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 331 s.

  MURDYCH, Z. (1983): Tematická kartografie. 1. vyd. Praha: SPN, 2 sv.

  OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. 1. vyd. Praha: Karolinum.

  PAVLÍK, Z., ŠUBRTOVÁ, A., RYCHTAŘÍKOVÁ, J. (1986): Základy demografie: celostátní vysokoškolská příručka pro studenty přírodovědeckých, ekonomických, filozofických a lékařských fakult. 1. vyd. Praha: Academia, 732 s.

  PAVLÍK, Z., KÜHNL, K. (1982): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. 1. vyd. Praha: SPN, 266 s.

  Časopis Geografické rozhledy, Časopis Ekonom

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace