Skip to main content

Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole


Poskytovatel

Ministerstvo kultury České republiky

Označení projektu

DG20P02OVV013

Doba řešení

2020 - 2022

Hlavní řešitel/ka

Martin Ouředníček

Externí řešitelé

Zdeněk Čermák

Eva Novotná

Jana Hámková

Josef Paták

Bohumil Ptáček

 • Projekt je zaměřen na hlavní město Prahu, které je nejvýznamnějším sídelním prvkem v České republice přispívajícím k utváření národní a regionální identity a zároveň centrem kultury evropského i světového významu. Hlavním cílem projektu je popsat a vysvětlit proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby. Charakteristickým znakem projektu je využití historických statistických dat, která nebyla doposud kartograficky prezentována a zpřístupnění výsledků výzkumné práce v rámci infrastruktury prostorových informací (SDI) a otevřených dat poskytovaných prostřednictvím internetového mapového serveru široké odborné veřejnosti. Dílčí cíle projektu vycházejí především ze specifického zaměření programu NAKI II a zaměřují se na výzkum geografického vývoje sídelního areálu (Prahy), sociálně kulturní kontinuitu území a jejich prezentaci a zpřístupnění veřejnosti doma i v zahraničí. Spočívají v digitalizaci a veřejném zpřístupnění historických populačních dat a kartografických dokumentů, vytvoření nových specializovaných veřejných databází statistických a prostorových dat (geodatabází) pro historické hranice Prahy a její čtvrti, naplnění SDI a mapového serveru. Výsledky budou prezentovány ve formě čtyř sad specializovaných map, Historického populačního atlasu Prahy, výstavy, prezentací na mezinárodních konferencích, odborných článků a uspořádání závěrečné vědecké konference.

  Klíčová slova: GIS, historická data, historické mapy, městské obyvatelstvo, NAKI II, Praha, předměstí, sčítání, sociální prostředí, urbanizace

 • Řešení projektu je rozděleno do čtyř dílčích cílů, které jsou blíže popsány v sekci „Etapizace“. Aktuální informace o projektu najdete na oficiálních webových stránkách: www.prazskapredmesti.cz

 • Řešení projektu je rozděleno do čtyř dílčích cílů:

  Cílem první etapy (DC01) je zdokumentovat a zpřístupnit stará, poškozená, obtížně dostupná (i) statistická data o vývoji obyvatelstva, jeho demografické a sociokulturní struktuře a (ii) vytvořit nová prostorová GIS data (shp vrstvy, geodatabáze) pro období vývoje Prahy a jejích předměstí v období industrializace (od poloviny 19. století po vznik Velké Prahy) a zpracovat je do formy dvou specializovaných veřejných databází.

  Cílem druhé etapy (DC02) je vytvořit specializované mapy zaměřené na analýzu proměn sociálně-prostorové struktury obyvatelstva Prahy a sociálního prostředí suburbánních lokalit. Z kartografického hlediska budou ve výzkumu zohledněny změny hranic Prahy a jejích předměstí v průběhu 19. a 20. století. Specializované mapy budou rozděleny do čtyř tematických bloků zaměřených na čtyři etapy vývoje pražských suburbií.

  Cílem třetí etapy (DC03) je vytvořit Historický populační atlas Prahy. Atlas bude zaměřen na kartografické zpracování vývoje, struktury a rozmístění demografických, kulturních, ekonomických a sociálních znaků obyvatelstva Prahy od 19. století do současnosti.

  Cílem čtvrté etapy (DC04) je prezentovat výsledky výzkumné práce na domácím i mezinárodním poli. V rámci tohoto dílčího cíle bude publikovaný recenzované stati v odborných časopisech, bude uspořádána konference a výstava doprovázená vydáním odborného katalogu.

 • Aktuální informace o výstupech projektu najdete na oficiálních webových stránkách: www.prazskapredmesti.cz

 • Aktuální informace o konferencích najdete na oficiálních webových stránkách: www.prazskapredmesti.cz

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace