Skip to main content

Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Označení projektu

16-02242S

Doba řešení

2016 - 2018

Hlavní řešitel/ka

Jana Jíchová

Externí řešitelé

Ivana Přidalová

 • Projekt byl realizován v letech 2016-2018 a zaměřil se na analýzu prostorových vzorců kriminality a zkoumání pocitu bezpečí v Česku. Cílem bylo přispět jak z empirického, tak metodologického hlediska k rozvoji výzkumu kriminality a pocitu bezpečí v Česku. Výzkum byl realizován na různých měřítkových úrovních (od mikro- po makro-úroveň) a kladl si tři dílčí cíle (i) zhodnotit prostorové vzorce kriminality v Česku v kontextu dalších socioekonomických faktorů vázaných na obyvatele a území, (ii) identifikovat faktory ovlivňující pocit bezpečí a (iii) syntézu poznatků získaných v rámci prvních dvou cílů a nalezení hlubších souvislostí mezi bezpečím a mobilitou obyvatel v metropolitním regionu Prahy.

 • Cílem projektu je (i) zhodnotit prostorové vzorce kriminality v Česku v kontextu dalších socioekonomických faktorů vázaných na obyvatele a území, (ii) identifikovat faktory ovlivňující pocit bezpečí a (iii) nalézt hlubší souvislosti mezi bezpečím a mobilitou obyvatel v metropolitním regionu Prahy.

  Cílem první fáze výzkumu bylo hodnocení prostorových vzorců kriminality na základě:

  • nalezení prostorových vzorců kriminality v Česku na mikro až makro-úrovni na základě dlouhodobého monitorování;
  • vysvětlení hlavních faktorů ovlivňujících kriminalitu na makro-úrovni a popsání jejich vzájemných provázaností;
  • vysvětlení vztahu mezi vývojem kriminality a procesem socio-prostorové diferenciace v rámci pražského metropolitního areálu.

  Cílem druhé fáze byl výzkum pocitu bezpečí a strachu ze zločinu pomocí:

  • nalezení faktorů ovlivňujících pocit bezpečí a strach ze zločinu na určitých místech;
  • nalezení hlubších podmíněností strachu a jeho příčin na určitých místech;
  • nalezení faktorů omezujících mobilitu v důsledku sníženého pocitu bezpečí;
  • nalezení a porozumění strategiím pro překonání faktorů omezujících mobilitu v důsledku sníženého pocitu bezpečí.

  Cílem třetí fáze výzkumu se stala syntéza poznatků první a druhé části se zjištěními z předešlých výzkumů a získat tak komplexnější přehled o kriminalitě v Česku a v Praze prostřednictvím:

  • nalezení vtahu mezi zjištěnou úrovní kriminality a vnímanou mírou kriminality a pocitem bezpečí na základě případových studií v různých lokalitách;
  • diskuze omezení metodologických postupů a validity výsledků.
 • Publikace

  Jíchová, J., Šimon, M. (2020): Stabilita kriminality v místech: Případová studie českého města. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 56 (5): 619-38.

  Šimon, M., Jíchová, J. (2020): Crime count and crime harm in a post-socialist city: How does the law of crime concentration at places apply? European Journal of Criminology, 1-18 [online].

  Osman, R., Jíchová, J. (2019): Pod dohledem/ Geografie „prvaček“. In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie okrajem. Karolinum, Praha, s. 111-144.

  Osman, R., Jíchová, J. (2019): „A přišel ti naproti?: dohled rodičů jako neviditelná bariéra prostorového chování jejich dcer ve vzdálených univerzitních městech. Sociální studia 16 (1): 103-122.

  Přidalová, I., Klsák, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? Geografické rozhledy 208 (3): 34-37. 

  Jíchová, J., Přidalová, I., Ouředníček, M. (2018): Testing criminological theories beyon the West: evidence from Czechia during and after transition. Euroasian Geography and Economics 59 (5-6): 733-759.  

  Šimon, M., Jíchová, J. (2018): Jsou místa koncentrace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi. In: Lubelcová, G. (ed.): Paralely a divergencie. Zborník z medzinarodnej vedeckej konferencie. Univerzita Komenského v Bratislave, s. 85-95.

  Nemeškal, J., Jíchová, J. (2018): Prostorový vzorec kriminality v Česku. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje v Česku 60 (2): 124-139. 

  Šimon, M., Jíchová, J. (2018): Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic – návrh řešení pro města v Česku. Sborník z konference VI. Kriminologické dny, Olomouc. 

  Jíchová, J., Nemeškal, J. (2017): Měřítková diferenciace kriminality v Česku. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova. Atlasobyvatelstva.cz/kriminalita. 

  Jíchová, J., Netrdová, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce. Geografické rozhledy 27 (2): 20-23. Online příloha. Geografické rozhledy.

  Nemeškal, J., Jíchová, J. (2016): Typologie struktury kriminality. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova. Atlasobyvatelstva.cz/kriminalita. 

  Workshop

  Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku. Praha, Pracovna, 29. 11. 2018  (Ivana Přidalová, Jana Jíchová, Zuzana Kopecká, Jiří Nemeškal, Lucie Pospíšilová, Martin Šimon)

 • Kopecká, Z., Pospíšilová, L., Jíchová, J.: Unsafe places in Prague: Male student’s perception of public places. Crime and Fear in Public Spaces: A Conference on the Individual’s Right to Safe Public Places, Stockholm, 17. – 18. 10. 2018. 

  Šimon, M., Jíchová, J.: Koncentrace kriminality a její společenské škodlivosti na příkladu regionálního města. Paralely a Divergencie, slovensko-české kriminologické dni, Modra, Slovensko, 3. – 5. 10. 2018.

  Přidalová, I., Pryce, G., Olner, D., Le Zhang, M., Jíchová, J.: Social frontiers and crime: evidence from a post-socialist regional city. RGS-IBG Annual Inrenational Conference, Cardiff, 30. 8. 2018. 

  Nemeškal, J., Jíchová, J.: Spatial pattern of crime in the Czech Republic. Eurocrim, Sarajevo, 29. 8. – 1. 9. 2018. (poster)

  Netrdová, P., Jíchová, J.: Proměny ozhnisek krádeží aut v Liberci. GIS Ostrava 2018, Ostrava, 21. – 22. 3. 2018.

  Šimon, M., Jíchová, J.: Analýza stability kriminality na úrovni ulic: implikace pro výzkum kriminality a bezpečnostní praxi. VI. Kriminologické dny, Olomouc, 18. – 19. 1. 2018.

  Osman, R., Jíchová, J.: Dohled nad (ne)viditelným: strategie zvládání strachu z města. (Ne)viditelná města: 6. konference urbánních studií, Brno, 24. – 25. 11. 2017.

  Šimon, M., Jíchová, J.: Možnosti a limity analýzy lokalizovaných dat v Česku. Geografické přístupy v kriminologii, seminář IKSP, Praha, 9. 11. 2017.

  Šimon, M., Jíchová, J.: Exploratory analysis of crime in a low-crime context: The law of crime concentration places and social disorganisation theory. Eurocrim, Cardiff, 13.-16. 9. 2017

  Jíchová, J., Přidalová, I., Ouředníček, M.: Crime in Czechia in transformation period: Territorial differentiation and its conditionality. 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium, Trenčianské Teplice, 14. – 16. 6. 2017.

  Šimon, M., Jíchová, J.: Město zločinu: analýza ekologických souvislostí trestné (a přestupkové) činnosti v lokalitách českého města. V. Kriminologické dny, Plzeň, 30. – 31. 1. 2017.

  Jíchová, J., Pospíšilová, L.: Students‘ view of unsafe places. Eurocrim, Münster, 21. – 25. 9. 2016.

  Nemeškal, J., Jíchová, J.: Crime in Czech metropolitan and peripheral areas. EURS, Kréta, 14. – 17. 9. 2016. 

  Jíchová, J., Šimon, M.: Možnosti geografického výzkumu kriminality ve městě. IV. Kriminologické dny, Brno, 25. – 26. 1. 2016.

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace