Skip to main content

Doc. RNDr. Martin Ouředníček Ph.D.Pozice

Pedagogický pracovník

Instituce

Univerzita Karlova

Sídlo

Kancelář č. 123

Konzultační hodiny

po domluvě


Pracoviště

Urbánní a regionální laboratoř – URRlab

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova


Odkazy

 • 2011 – Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Sociální geografie; Habilitační práce: Současné tendence vývoje Pražského metropolitního regionu; Docent

  1994-2002 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Sociální geografie a regionální rozvoj; Disertační práce: Urbanizační procesy obyvatelstva v Pražském městském regionu; Rerum Naturalium Doctoris (RNDr.) a Doctoris (Ph.D.)

  1989-1994 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Sociální geografie a regionální rozvoj; Diplomová práce: Vývoj sociálně-prostorové struktury Prahy; Rerum Naturalium Magistri (Mgr.)

  Martin Ouředníček je docentem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, je vedoucím výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoř působícím na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Je editorem několika knih, jako je například bilingvní Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky (2011, Karolinum), Historický atlas obyvatelstva českých zemí (2017, Karolinum), Sociální geografie Pražského městského regionu (2006), Sociální proměny pražských čtvrtí (2012, Academia), Sub Urbs (2013, Academia), Sociální prostředí Prahy (2017, Academia) a autorem více než 100 vědeckých publikací. Je editorem dvou monotematických čísel Sociologického časopisu/Czech Sociological Review “Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života” (2011; s Janou Temelová) a “Urban dynamics and neighborhood change in cities after transition” (2016; s Lucií Pospíšilovou). V minulosti působil jako člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty, člen etické komise, člen Grantové agentury Akademie věd (komise Sociálních věd a komise pro interdisciplinární výzkum). Je členem České geografické společnosti, České demografické společnosti, členem mezinárodní sítě Cities After Transition (CAT), člen komise pro přípravu Strategického plánu hl. m. Prahy a v letech 2013-2017, členem Grantové agentury České republiky (panel 404: Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia). Je recenzentem textů v předních akademických časopisech (např. Annals of the Association of American Geographers, Urban Studies, Cities, European Spatial Research and Policy, Land Use Policy, Journal of Urban Affairs, The Professional Geographer, Regional Studies, Czech Sociological Review, Economic Journal). Od prosince 2016 je proděkanem Geografické sekce a KTV, členem kolegia děkana a Vědecké rady Kampusu Albertov.

  Citační ohlas 2021: 2090 citací na Google Scholar, z toho 398 na WOS, 485 na Scopus. Seznam publikací je k dispozici v záložce Publikace. Hirschův index (2021) = 10 (WoS), 23 (GS)

  Pod vedením Doc. Martina Ouředníčka bylo v letech 2002-2020 obhájeno 6 dizertačních, 1 rigorózní, 33 magisterských a 27 bakalářských a ročníkových prací. Seznam prací je k dispozici v záložce Studentské práce.

 • Nositel projektu

  2020-2022 „Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole“. Projekt na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). DG20P02OVV013.

  2018-2020 “Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích”. Standardní projekt Grantové agentury ČR GA18-14510S.

  2018-2020 “Reálné populace v Praze a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza. Projekt 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Éta Technologické agentury České republiky TL01000170.

  2014-2016 „Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky„. Standardní projekt Grantové agentury ČR GA14-00393S.

  2014-2015 „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment“ program OMEGA Technologické agentury České republiky (TAČR), spoluřešitel sdružení Energetické Třebíčsko. TD020354.

  2014-2015 „Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR“, garant za Univerzitu Karlovu v Praze, řešitel: GAC, MPSV, ESF.

  2012-2015 „Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS“ program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI, Ministerstvo kultury ČR. DF12P01OVV033.

  2012-2013 „Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území“ program OMEGA Technologické agentury České republiky (TAČR), spoluřešitel obec Dolní Břežany. TD010049.

  2010-2011 „Analýza lokalit nové rezidenční výstavby v Pražském metropolitním regionu“ Skanska, a.s.

  2007-2011 „Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí„. SUB2007. Resortní program výzkumu MŽP. SP/4I5/212/07.

  2006-2011 „Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky„. DIF2006. MŠMT. Národní program výzkumu II. 2D06012.

  2010 „Urban Social Geography“ Fond rozvoje vysokých škol č. 85/2010.

  2007-2009 „Socioekonomická analýza území MČ Prahy 1„. Městská část Praha 1. (společně s Janou Temelovou).

  2004-2006 „Urbanizační procesy v Pražském městském regionu“ Post-doc projekt GP403/04/P129 Grantové agentury ČR.

  2000-2002 Grantový projekt Grantové agentury 179/2000/BGEO UK „Vývoj sociálně-prostorové struktury v Pražském městském regionu“.

  Účast na projektu

  2020-2022 „Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost„. Standardní projekt Grantové agentury ČR GA20-09692S (řešitelky: Petra Špačková a Slavomíra Ferenčuhová).

  2019-2021 „Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů„. Standardní projekt Grantové agentury ČR GA19-03211S (řešitelé: Martin Šimon a Ivana Křížková).

  2016-2018 „Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku“ Standardní projekt Grantové agentury ČR GA16-02242S (řešitelka: Jana Jíchová).

  2016-2018 „Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského metropolitního regionu“ Standardní projekt Grantové agentury ČR GA16-20991S (řešitelky: Petra Špačková a Lucie Pospíšilová).

  2016-2018 „Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých měst“ projekt č. 250122 podpořený grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitelka: Ivana Přidalová).

  2013-2015 „Flexibilita a lokalizace práce v pražském metropolitním regionu“ projekt č. 898313 podpořený grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitel: Peter Svoboda).

  2013-2014 „Rezidenční mobilita obyvatel metropolitních oblastí v České republice s důrazem na Pražský metropolitní region“ projekt č. 878913 podpořený grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitelka: Martina Kopečná).

  2010-2013 „Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze“ Grantová agentura ČR GAP404/10/0523 (řešitelka: Jana Temelová).

  2011-2012 „Urban sprawl v Pražském metropolitním regionu: porovnání nákladů kompaktního a nekompaktního suburbánního rozvoje“ projekt 427611 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitel: Josef Mareš)

  2011-2012 „Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením“ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ESF (řešitel: Ivan Gabal).

  2010-2011 „Výzkum kontraurbanizace v České republice: Migrace na venkov, životní styl a proměny rezidenčních preferencí“ projekt č. 104810 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitel: Martin Šimon).

  2009-2010 „Časoprostorová mobilita obyvatel Pražského městského regionu“ č. 65309 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitelka: Lucie Pospíšilová).

  2007 „Socioekonomická analýza katastrálního území Kladno – Kročehlavy„. Středočeský kraj, projekt Partnerství 3.3. SROP.

  2007-2008 „Změna sociálního prostředí a jeho percepce v dynamicky se měnících lokalitách Pražského metropolitního regionu“ – Grantový projekt Grantové agentury UK (řešitelka: Petra Puldová).

  2005-2010 Výzkumný záměr „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“, MŠM 0021620831 (řešitel: Petr Dostál).

  2005-2008 „Atlas krajiny České republiky„. Ministerstvo životního prostředí ČR (řešitel: Ivan Bičík).

  2005-2006 „Segregace v České republice: stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava“. SEG2006. Ministerstvo pro místní rozvoj (řešitel: Luděk Sýkora).

  2002-2005 5. rámcový program Evropské unie – SELMA – „Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas“ – Contract No. EVK4-CT-2002-00102, Project No. EVK4-2001-00163, Utrech University, Faculty of Geographica Sciences (NL – koordinátor), The Hebrew University of Jesusalem (IL), Universidad Autonoma de Madrid (E), Universita G.d´Annunzio (I), University of the West England Bristol(UK), Charles University Prague(CZ), Danish Centre for Forest, Lanscape and Planning (DK), Danish Building and Urban Research (DK), Rijksinstituute voor Volksgezondheid en Milieu (NL) (řešitel: Luděk Sýkora).

 • WoS a SCOPUS

  ZÉVL, J.-J., OUŘEDNÍČEK, M. (2021): Measuring the morphology of suburban settlements: Scale-dependent ambiguities of residential density development in the Prague Urban Region. Moravian Geographical Reports, 29, č. 1, s. 27-38.

  NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2020): Temporality of urban space: daily rhythms of a typical week day in the Prague metropolitan area. Journal of Maps, 16, č. 1, s. 30-39.

  KŘÍŽKOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Immigrant internal migration in a new destination country: Do immigrants suburbanise in Czechia and why? Population, Space and Place, 26, č. 7, s. 1-13 [online].

  OUŘEDNÍČEK, M., KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P. (2019): In between city and village: the development of spatial patterns of Czech suburbanisation 1997-2016. Demografie, 61, č. 4, s. 299-308.

  JÍCHOVÁ, J., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Testing criminological theories beyond the West: evidence from Czechia during and after transition. Eurasian Geography and Economics, 59, č. 5-6, s. 733-759.

  OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., HAMPL, M., NOVÁK, J. (2018): A synthetic approach to the delimitation of the Prague Metropolitan Area. Journal of Maps, 14, č. 1, s. 26-33.

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 53, č. 5, s. 659-692.

  OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2016): Editorial: Urban Dynamics and Neighbourhood Change in Cities after Transition. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52, č. 6, s. 787-794.

  FRANTÁL, B., MALÝ J., OUŘEDNÍČEK M., NEMEŠKAL, J. (2016): Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, 24, č. 1, s. 2–13.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The relevance of “Western” theoretical concepts for investigations of the margins of post-socialist cities: the case of Prague. Eurasian Geography and Economics, 57, č. 4-5, s. 545–564. 

  OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J. (2016): Historická populační data 1921-2011 v prostředí geografických informačních systémů. Historická demografie, 40, č. 2, s. 257-280.

  ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2016): The Long-term Development of Socio-spatial Differentiation in Socialist and Post-socialist Prague. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52, č. 6, s. 821-860.

  OUŘEDNÍČEK, M., ŠIMON, M., KOPEČNÁ, M. (2015): The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23, č. 4, s. 25-35.

  KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., SVOBODA, P., SOUKUP, M. (2015): Disclosure of Historical Spatial and Statistical Data of Districts in Czechia in a GIS Environment. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 55, č. 2, s. 139−151.

  SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Flexibilita a lokalizace práce: přehled konceptuálních náhledů a jejich relevance pro výzkum metropolitních regionů v Česku. Ekonomický časopis, 63, č. 5, s. 465−485.

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Spinning the Web: New Social Contacts of Prague’s Suburbanites. Cities, 29, č. 5, s. 341-349. 

  OUŘEDNÍČEK,  M., ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M.(2011): Změny sociálního prostředí a  kvality života v depopulačních regionech České republiky. Sociologický  časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 777-803.

  TEMELOVÁ, J.; NOVÁK, J.; OUŘEDNÍČEK, M.; PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation. Urban Studies, 48, č. 9, s. 1811-1834.

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47, č. 4, s. 625-631.

  MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku. Ekonomický časopis, 57, č. 7, s. 700-715.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography, 89B, č. 2, s. 111-125. 

  ILÍK, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Karlín a jeho proměny v souvislostech postsocialistické transformace Prahy. Geografie, 112, č. 3, s. 292-314. 

  OUŘEDNÍČEK, M. (2006): New spatial patterns of suburban housing in Prague urban region. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 48, s. 293-302.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2003): Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 39, č. 2, s. 235-253. 

  OUŘEDNÍČEK, M. (2000): Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace. Geografie, 105, č. 4, s. 361-369.

  OUŘEDNÍČEK, M. (1997): The Development of the Educational Structure of Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Supplementum, s. 227-233. 

  Kniha

  OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 136 s.

  OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. eds. (2017): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 248 s. 

  OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. eds. (2013): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, 200 s.
  Obsah ke stažení zde.

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. eds. (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 304 s.
  Obsah ke stažení zde.

  TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. eds. (2012): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Aleš Čeněk, Plzeň, 204 s.

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Nakladatelství Karolinum, Praha, 140 s. Obsah zde.

  OUŘEDNÍČEK, M. ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha.

  Kapitola

  OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L. (2018): Long-term Development and Current Socio-Spatial Differentiation of Housing Estates in Prague, Czechia. In: Hess, D., Tammaru, T., van Ham, M. (eds.): Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges. Springer, Cham, s. 339-359.

  OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. (2017): Úvod. In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, s. 13-26.

  OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., KUPKOVÁ, L. (2017): Úvod a metodika. In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, s. 13-19. 

  OUŘEDNÍČEK, M. (2017): Struktura osídlení. In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, s. 121-131.

  OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., KOPECKÁ, Z., NOVÁK, J. (2016): The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition. In: Tammaru, T., Marcińczak, S., van Ham, M., Musterd, S.: Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West. Routledge, Abingdon/New York, s. 261-286.

  OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Teoretické přístupy a současná témata výzkumu suburbanizace. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, s. 13-36.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Výzkum suburbanizace v České republice: současné tendence vývoje a možné aplikace. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, s. 61-80.

  KUPKOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Hodnocení intenzity, prostorového rozložení a dopadů suburbanizace v zázemí Prahy a využitím dat dálkového průzkumu Země. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, s. 119-149.

  FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2013): Analýza aktérů a problémových aspektů rozhodování při nakládání s územím v suburbánních obcích. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, s. 234-255.

  OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. (2013): Metodické problémy výzkumu a vymezení zón rezidenční suburbanizace v České republice. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, Praha, s. 309-332.

  OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2012): Populační vývoj Prahy a jejího zázemí v transformačním období. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 25-46.

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., SUSOVÁ, K. (2012): Sociální prostředí, sociální kapitál a sociální klima v suburbiu. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 179-205.

  OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zonace Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 268-297.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Sociálně prostorová struktura industriální Prahy. In: Chodějovská, E., Šimůnek, R. (eds.): Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Historický ústav, Praha, s. 263-283. 

  OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Obyvatelstvo Prahy a suburbanizace. In: Řezníčková, D. a kol.: Praha a její okolí: region známý neznámý. Výukový a metodický text. Nakladatelství P3K, Praha, s. 40-60. 

  POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Časoprostorové chování středoškolských studentů bydlících v zázemí Prahy. In: Vacková, B., Galčanová, L., Ferenčuhová, S. (eds.): Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, s. 99-132. 

  OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Nová sociálně prostorová diferenciace v České republice: přístupy k výzkumu a situace v urbánním prostředí. In: Piscová, M. (ed.): Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Sociologický ústav SAV, Bratislava, s. 78-93. 

  OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., TEMELOVÁ, J., PULDOVÁ, P. (2009): Metody geografického výzkumu města. In: Ferenčuhová, S., Hledíková, M., Galčanová, L., Vacková, B. (eds): Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. Pavel Mervart/Masarykova univerzita, Brno, s. 93-128.

  OUŘEDNÍČEK, M., ČEJKOVÁ, E. (2009): Rezidenční suburbanizace v zázemí Českých Budějovic. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica, s. 47-58.

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., BRABEC, T., VYHNÁNKOVÁ, M. (2009): Pražské předměstí, sídliště Máj a suburbium Kodetka: případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace. In: Kubeš, J. a kol.: Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica, s. 169-179. 

  OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Suburbanizace a vývoj měst. In: Ouředníček, M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, s. 8-17.

  OUŘEDNÍČEK, M. a kol. (2008): Suburbanizace – problémy a doporučení. In: Ouředníček, M. (ed): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha, s. 74-85.

  SÝKORA, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Sprawling post-communist metropolis: commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic In: Razin, E., Dijst, M., Vázquez, C. (eds.): Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market Forces versus Planning Regulations. Dordrecht, Springer. pp 209-233. ISBN 978-1-4020-5761-8.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Osídlení. In: Marada, M. a kol.: Zeměpis 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň, s. 51-58.

  URBÁNKOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu. In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 79-95.

  OUŘEDNÍČEK, M., POSOVÁ, D. (2006): Suburbánní bydlení v Pražském městském regionu: etapy vývoje a prostorové rozmístění. In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 96-113.

  DOLEŽALOVÁ, G., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Životní styl obyvatelstva v suburbánní zóně Prahy. In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 143-159.

  PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy jako důsledek procesu suburbanizace. In: Ouředníček, M. (ed.): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 128-142.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2005): New Suburban Development in the Post-socialist City: the Case of Prague. In: Eckardt, F. (ed.): Paths of Urban Transformation. Peter Lang, s. 143-156. 

  OUŘEDNÍČEK, M. (2005): Můžeme zjistit míru segregace? In: Sýkora, L., Temelová, J. (eds.): Prevence prostorové segregace. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, s. 27-39.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Suburbanizace v kontextu urbanizačního procesu. In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha, s. 39-54.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2001): Nová sociálně prostorová struktura v zázemí Prahy. In: Létal, A., Szczyrba, Z., Vysoudil, M. (eds.): Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Přírodovědecká fakulta University Palackého, Olomouc, s. 248-257.

  OUŘEDNÍČEK, M. (1999): Vývoj sociální struktury obyvatelstva v zázemí Prahy. In: Urbánne a krajinné štúdie. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, s. 149-152.

  Odborný článek

  OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Proměny plánování a rozhodování v území v transformačním období. Urbanismus a územní rozvoj, 22, č. 5, s. 24-26.

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z. (2016): Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Obec a finance, 21, č. 1, s. 56-57.

  SVOBODA, P., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Ukazatele ekonomické struktury a mobility obyvatelstva ve sčítáních lidu. Historická geografie 40, č. 2, s. 285−306.

  ŠPAČKOVÁ, P., FEŘTROVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2012): Analýza aktérů suburbánního rozvoje. Suburbanizace.cz. 

  TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2009): Budou česká sídliště místy bydlení chudých? Era 21, 9, č. 1, s. 53-54. 

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Twenty years after socialism: the transformation of Prague´s inner structure. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Sociologia, 54, č. 1, s. 9-30. 

  MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Dopad suburbanizace na daňové příjmy obcí. Obec a finance, 13, č. 1, s. 28-29.

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2008): Současná česká suburbanizace a její důsledky. Veřejná správa, 11, č. 4, s. 1-4. 

  TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2008): Suburbanizace: nikoli nutně negativní jev. Stavební fórum. 20.6. 2008.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Segregace sociálně slabých. Obec a finance, 12, č. 3, s. 28-29.

  NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2007): Současné procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky. Urbanismus a územní rozvoj, 10, č. 5, s. 34-39. 

  OUŘEDNÍČEK, M., BIČÍK, I., VÁGNER, J. (2007): Suburbanizace v zázemí Prahy. Životné prostredie, 41, č. 6, s. 303-306. 

  OUŘEDNÍČEK, M., SÝKORA, L. (2002): Současné změny v rozmístění obyvatelstva a v sociálně prostorové struktuře Prahy. Demografie, 44, č. 4, s. 270-272.

  Sborník

  OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí. In: Svobodová, H. ed.: Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, s. 246-255. 

  ŠIMON, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Migrace na venkov a kontraurbanizace– Přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 738-743. 

  OUŘEDNÍČEK, M. (2009): Suburbanizace v České republice: velikost, rozmístění, struktura, vývoj. In: Poštolka, V., Lipský, Z., Popková, K., Šmída, J. (eds.): Geodny Liberec 2009. Sborník příspěvků. Technická univerzita v Liberci, Liberec, s. 57-62. 

  OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2008): Suburbanizace, suburbánní rozvoj a urban sprawl: definice základních pojmů a současná situace v České republice. In: Ochrana přírody a krajiny ve Zlínském kraji. Sborník přednášek s pilotního vzdělávacího programu. ZO ČSOP Veronica.

  Popularizační článek

  OUŘEDNÍČEK, M., PODHORSKÁ, J. (2021): Proměny obyvatelstva Prahy ve světle sčítání lidu od roku 1869 do současnosti. Geografické rozhledy, 30, č. 3, s. 12–15. 

  KLSÁK, A., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., JÍCHOVÁ, J. (2018): Využití nástroje ArcGIS Collector při terénním šetření v Pražských suburbiích. Sborník konference GIS Esri v ČR 2018, 81-84. Dostupné zde.

  OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M. (2015):  Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití. Geografické rozhledy, 25, č. 2, příloha s. 1−4.

  Ouředníček, M. (2015): Prostory setkávání v nových suburbiích v Česku. Geografické rozhledy, 25, č. 1, s. 10-11.

  OUŘEDNÍČEK, M., SOUKUP, M. (2015): Historická populační data v prostředí GIS: aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 24, č. 5, s. 14−15.

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011. Geografické rozhledy, 23, č. 4, s. 24-25.

  WAGNER, M., HAUSCHKE, D, POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Denní rytmus místa: příklad vysokoškolského areálu Albertov. Geografické rozhledy, 23, 5, s. 14–16.

  OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2013): Trvale a obvykle bydlící obyvatelstvo: praktické užití statistických dat. Geografické rozhledy, 23, č. 2, s. 30-31.

  OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2013): Nové historické mapy. Geografické rozhledy, 23, č. 3, s. 15.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Suburbanizace v České republice: aktéři suburbánního rozvoje. Geografické rozhledy, 20, č. 3, s. 2-5.

  POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Každodenní pohyb obyvatel: projekt pro zeměpisný seminář. Geografické rozhledy, 19, č. 5, s. 17-18. 

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., MACEŠKOVÁ, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P., ROMPORTL, D., CHUMAN, T., ZELENDOVÁ, S., KUNCOVÁ, I. (2008): Suburbanizace.cz. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje a Urbánní a regionální laboratoř, Praha. ISBN 978-80-86561-72-1.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Evropské metropole. Geografické rozhledy, 15, č. 5, s. 2-3.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Geografie světových měst – seminář ze zeměpisu. Geografické rozhledy, 15, č. 5, s. 17-18.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Města druhého tisíciletí. Geografické rozhledy, 11, č. 3, s. 58-61.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Územní plánování měst. Geografické rozhledy, 11, č. 3, s. 60-61.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Čas a prostor v geografii. Geografické rozhledy, 11, č. 3, s. 1-4.

  Mapa

  FRYDRYCH, P., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2020): Reálná noční populace v katastrálních územích Prahy a v obcích Středočeského kraje. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné zde

  NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Pracovní příležitosti ve středních Čechách 2019. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné zde

  NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2020): Čas strávený v Praze obyvateli obcí středních Čech 2019. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné zde

  KLSÁK, A., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2020): Smíchov: křižovatka moderní pražské historie. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde.

  OUŘEDNÍČEK, M., PTÁČEK, B., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Karlín – první plánovitě založené předměstí a proměny jeho sociálního prostředí. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

  DVOŘÁKOVÁ, N., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Vinohrady – od vinic k atraktivní vnitroměstské čtvrti. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

  JÍCHOVÁ, J., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Žižkov – nejen dělnická čtvrť. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde.

  KŘÍŽKOVÁ, I., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Nusle – od vinic k mrakodrapům. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde.

  KLSÁK, A., ŠPAČKOVÁ, P., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J. (2020): Dejvice – výkladní skříň první republiky. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde.

  OUŘEDNÍČEK, M., PTÁČEK, B., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Záběhlice – rozvoj zahradních měst i sídlišť. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

  DVOŘÁKOVÁ, N., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Braník – od zemědělské vsi k pražské rezidenční čtvrti. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde.

  KOPECKÁ, Z., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., NEMEŠKAL, J., KLSÁK, A. (2020): Břevnov – přerod zemědělské periferie na město. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

  NEMEŠKAL, J., PTÁČEK, B., OUŘEDNÍČEK, M., DVOŘÁKOVÁ, N., KLSÁK, A. (2020): Krč – Dvě sídla v minulosti, mnoho tváří v současnosti. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde.

  NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2020): Vymezení metropolitních oblastí a aglomerací Česka pro potřeby ITI 2020. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné zde

  OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A., NEMEŠKAL, J. (2018): Zóny rezidenční suburbanizace v obcích Česka 2016. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné zde

  NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2018): Typologie obcí Středočeského kraje 2018. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné zde.

  NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2015): Dojížďka do zaměstnání v Praze. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

  OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z., NEMEŠKAL, J. (2015): Lidský kapitál navázaný na činnost Jaderné elektrárny Dukovany. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Populační vývoj obcí v území intenzivních socioekonomických vazeb na Jadernou elektrárnu Dukovany 1990-2014. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Historické aspekty migrace v Česku. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Expertní odhad budoucího vývoje sociálních a ekonomických podmínek – scénář odstavení Jaderné elektrárny Dukovany. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

  MÍČEK, O., MÜHLSTEIN, J., POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Růst Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

  PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J. (2015): Historické aspekty migrace v Praze. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

  OUŘEDNÍČEK, M., KOPECKÁ, Z., PŘIDALOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2014): Typologie rezidenčních areálů. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

  NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Vývoj nezaměstnanosti v obcích v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 2000-2011. Specializovaná mapa. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha. Dostupné zde

  OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2014): Migrace v Česku 2000−2013. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

  NEMEŠKAL, J., SVOBODA, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Dojížďka ve vybraných centrech Česka. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

  OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ, I., NEMEŠKAL, J. (2014): Migrace v Praze 2000−2013. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde

  NETRDOVÁ P., PŘIDALOVÁ I., ŠPAČKOVÁ P., OUŘEDNÍČEK M., RIŠKA M. (2013): Index vícenásobné deprivace, dimenze fluktuace, Česko 2011. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  NETRDOVÁ P., PŘIDALOVÁ I., ŠPAČKOVÁ P., OUŘEDNÍČEK M., RIŠKA M. (2013): Index vícenásobné deprivace, dimenze fluktuace, Praha 2011. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  POSPÍŠILOVÁ, L., DUŠEK, P., OUŘEDNÍČEK, M., KŘIVKA, M. (2012): Přirozené oblasti ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  OUŘEDNÍČEK M., BURCIN B., POSPÍŠILOVÁ L., ŠPAČKOVÁ P., RIŠKA M. (2013): Rozvojový potenciál a populační prognóza spádového území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., KŘIVKA, M. (2012): Faktické bydlící obyvatelstvo ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  POSPÍŠILOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., RIŠKA, M., KŘIVKA, M. (2012): Denní a noční obyvatelstvo a funkční rytmy ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK J., KŘIVKA M. (2012): Zóny rezidenční suburbanizace 2010. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., PŘIDALOVÁ I., NOVÁK J., RIŠKA M. (2012): Příjmové oblasti stěhování. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., RIŠKA M. (2012): Hrubá míra přirozeného přírůstku. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.              

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., KŘIVKA M. (2012): Podíl dětí ve věku 0 – 14 let. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., RIŠKA M. (2012): Vývoj počtu obyvatel a faktické obyvatelstvo. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  OUŘEDNÍČEK M., BURCIN B., POSPÍŠILOVÁ L., ŠPAČKOVÁ P., RIŠKA M., KUČERA T., MAREŠ J. (2013): Rozvojový potenciál a populační prognóza suburbánní zóny Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

  TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Bytová výstavba. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha. Dostupné zde.

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2011): Extrémy bytové výstavby. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha.

  ČERMÁK, Z., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Saldo migrace. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha. Dostupné zde.

  ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Suburbanizace a sociální infrastruktura. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha. Dostupné zde.

  NOVÁK, J., MACEŠKOVÁ, M., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Dynamika rozvoje obcí. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj hustoty zalidnění 1961-1991. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj hustoty zalidnění 1991-2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Technická vybavenost obcí 2005. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj míry urbanizace 1961-2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Míra urbanizace a urbanizované makrostruktury 2005. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J. (2010): Sociální prostředí obcí. In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  CUŘÍNOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Struktura bytového fondu 2004. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2010): Suburbanizace v zázemí Prahy. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  CUŘÍNOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj bytové výstavby 1991-2005 (graf). In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  HAMPL, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Ekonomická úroveň okresů 1991. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., CUŘÍNOVÁ, P. (2010): Dokončené byty v letech 1997-2006. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  HAMPL, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Ekonomická úroveň okresů 2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce se základními školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I.(eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  HAMPL, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Vývoj ekonomické úrovně okresů 1991-2001. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce s vysokými školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  MACEŠKOVÁ, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Ekonomické prostředí obcí. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce s mateřskými školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Obce se středními školami. In: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (eds.): Atlas krajiny České republiky. MŽP Průhonice, VÚKOZ.

  Ostatní

  OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A. (2018): Zóny rezidenční suburbanizace. Geodatabáze prostorových dat. Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Dostupné zde.

  OUŘEDNÍČEK, M., NEMEŠKAL, J.: (2018): Typologie obcí Středočeského kraje. Geodatabáze prostorových dat. Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha. Dostupné zde.

  PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2008): Socioekonomická analýza sídliště Kateřinky v Opavě. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy.

  PULDOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2008): Socioekonomická analýza sídliště Kylešovice v Opavě. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy.

  TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2007): Sociálně prostorová diferenciace a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky: diskuse u kulatého stolu: Delphi šetření. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. DVD.

  TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., PULDOVÁ, P. (2007): Socioekonomická analýza sídliště Kročehlavy v Kladně. Analytický materiál pro Integrovaný plán rozvoje města Kladna.

  OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2006): Suburbanizace Prahy. Poster. 

  SÝKORA, L., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M., MULÍČEK, O. (2005): WP8: Policy Analysis and Prescriptions: Czech Republic, Prague and Brno. SELMA – Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

  SÝKORA, L., MAIER, K., TEMELOVÁ, J., OUŘEDNÍČEK, M. (2004): WP6: Governance, Policy and Economic Land Use De-concentration: Czech Republic, Prague and Brno. SELMA – Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

  GARB, Y., KAMP, VAN I., KUIJPERS, M., OUŘEDNÍČEK, M., SÝKORA, L. (2004): WP2: Quality of Life Indicators. SELMA – Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

  SÝKORA, L., OUŘEDNÍČEK, M. (2003): WP1: Czech Republic: Prague and Brno. Work Package 1 – Case Study Analysis. SELMA – Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas. 5th Framework Programme.

  FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., HÁNA, D., JÍCHOVÁ (2015): Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment: hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu. Certifikovaná metodika MMR. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 39 s.

  Kvalifikační práce

  OUŘEDNÍČEK, M. (2009): Současné tendence vývoje pražského metropolitního regionu. Habilitační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Praha.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2002): Urbanizační procesy obyvatelstva v Pražském městském regionu. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

  OUŘEDNÍČEK, M. (1994): Vývoj sociálně-prostorové struktury Prahy. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

  OUŘEDNÍČEK, M. (1992): Vzdělanostní struktura Prahy. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Praha.

 • 25.-27. září 2001, Olomouc, Česko, Výroční konference ČGS: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií, Universita Palackého Olomouc, příspěvek: „Nová sociálně prostorová struktura v zázemí Prahy“.

  22. květen 2002, Praha, Česko, XXXII. demografická konference České demografické společnosti „Demografický portrét Prahy“, příspěvek „Současné změny v rozmístění obyvatelstva a v sociálně-prostorové struktuře Prahy“ (spolu s Luďkem Sýkorou)

  28.-30. srpen 2002, Ústí nad Labem, Česko, XX. sjezd České geografické společnosti „Evropská integrace – Česká společnost a krajina“ v Ústí nad Labem, příspěvek: „

  31. říjen 2002, Praha, Česko, Sociologický ústav ČAV, přednáška „Urbanizační procesy obyvatelstva v Pražském městském regionu“.

  12.-14. červen 2003, Praha, Česko, Mezinárodní konference „New Trends in the Geographical Organisation of Society: Integration and Differentiation Within a Unifying Europe“, příspěvek: „ Changing social structure of Prague´s housing estates“.

  14.-15. listopad 2003, Weimar, Německo,. The City and the Region. 3rd EuroConference „The European City in Transition“ Bauhaus-Universität Weimar, příspěvek: „New suburban development in the post-socialist city: the case of Prague“.

  21. listopadu 2003, Praha, Česko, seminář České geografické společnosti – sekce sociální geografie, Univerzita Karlova v Praze, příspěvek: „Suburbanizace Prahy“

  15.-20. srpen 2004, Glasgow, Spojené království, The 30th Congress of the International Geographical Union IGU v Glasgow, One Earth – Many Worlds, Monitoring Cities of Tomorrow, příspěvek: „The Change of Socio-spatial Structure in Prague Urban Region”.

  30.-31. srpen 2004, Ostrava, Česko, Mezinárodní konference ČGS „Geografie a proměny poznání geografické reality“, příspěvek „Residenční suburbanizace: příležitost nebo hrozba městským regionům?“

  10.-15. květen 2005, Lund, Švédsko, mezinárodní konference Power Over Time-Space, The Inaugural Nordic Geographers meeting, příspěvky „Differential Suburban Development in Post-socialist City: an Example of Prague Urban Region“ a „Residential suburbs of Prague: the evolution and typology of housing built in transformation period” (s Darinou Posovou).

  13.-17. červen 2005, Mojmírovce, Slovensko, 5. slovensko – česko – poľský seminár: Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov), příspěvek: „Vývojové etapy a typologie rezidenční zástavby pražských suburbií„ (společně s Darinou Posovou).

  24.-26. červen 2005, Krakow, Polsko, Mezinárodní konference, Third international conference on post-socialism, Europe in Transition: 15 Years of Post-Socialist Development and its Lessons for European Integration, příspěvek: „New Residential Differentiation in Prague Urban Region: Social Polarisation, Segregation and Integration”.

  9. listopad 2005, Praha, Česko, Segregace: formy, příčiny, důsledky, řešení, Ministerstvo místního rozvoje a Univerzita Karlova v Praze, příspěvek: „Můžeme zjistit míru segregace?“

  11.-14. květen 2006, Warszawa, Polsko, First Bi-Annual European Urban Research Association (EURA) Conference, příspěvky: „Transformation of Socio-spatial Structure of Post-socialist Prague during 1991-2001“ a „Forms of Segregation and Separation in Post-socialist Cities: Case of the Czech Republic“ oba společně s L. Sýkorou, J. Temelovou a J. Novákem.

  1. červen 2006, Praha, Česko, Sustainable Development Week 2006, Environmentally Friendly Cities, CEFRES, příspěvek: „Suburbanisation and Urban Sprawl as a New Phenomenon in the Post-socialist Cities“

  3.-7. červenec 2006, Brisbane, Austrálie, International Geographic Union Conference, Regional Responses to Global Changes: a View from the Antipodes, General Session, příspěvek: „Recent Changes of Social Environment in Prague´s suburbia“.

  29. srpna – 1. září 2006, London, Spojené království, RGS-IBG Annual International Conference, Post-socialist Geography Research Group on Post-socialist Urbanisation in Global Context, příspěvek: „Urbanization Processes in the Czech Republic at the Dawn of 21st Century“.

  10. – 11. listopad 2006, Praha, Česko, Mezinárodní geografická konference „150 let geografie na Univerzitě Karlově“, Příspěvek: „Urbanizační a suburbanizační procesy v Česku“.

  17. – 21. duben 2007, San Francisco, USA, AAG 2007 Annual Meeting, Příspěvky: „Changing Social Environment in Transforming Inner City of Prague after 1990″ a „Forms of Segregation in Czech Cities“ (oba s J. Temelovou a J. Novákem).

  17. květen 2007, Praha, Česko, 5. sociologický večer Kakulta sociálních věd, Hollar. Přednáška: „Satelitní městečka v zázemí Prahy“.

  21. -22. září 2007, Praha, Česko, Evolution of geographical systems and risk processes in global context, Příspěvek: „Development and spatial patterns of suburbanization process in the Czech Republic“ (s J. Temelovou a J. Novákem).

  19. říjen 2007, Praha, Česko, Seminář Česká škola se otevírá multikulturnímu světu, Přednáška: „Kvalita života v sociálně slabých romských lokalitách“ (s J. Temelovou).

  30. listopad – 1. prosinec 2007, Brno, Česko, Město: proměnlivá ne/samozřejmost, Příspěvek: „Metody geografického výzkumu města“ (s J. Temelovou, J. Novákem a P. Puldovou).

  7. – 10. prosinec 2007, Stockholm-Tallinn-Baltic Sea, Švédsko, Estonsko, 2nd International Urban Geographies of Post-communist States workshop „Similarity and difference in post-communist urban change“, příspěvek: „Spinning the Web: Strong and Weak Social Ties of Prague´s Suburbanites“ (s P. Puldovou).

  14. – 16. duben 2008, Lipsko, Německo, International conference „Socio-demographic change of European cities and its spatial consequences“, příspěvek: „Urbanisation and Suburbanisation Processes in the Czech Republic“ (společně s J. Novákem).

  27. – 29. květen 2008, Praha, Česko, Fourteenth international conference of the Regional Studies Association: Regions: The Dilemmas of Integration and Competition?, příspěvek: „Urbanisation and Suburbanisation Processes in the Czech Republic“ (společně s J. Novákem). Convenor panelu City Regions (s T. Herrschelem a I. Sagan), vedoucí sekce E5 Instituonalising for city regions.

  25. – 29. srpen 2008, Liberec, Česko, Geografické dny: Výroční konference České geografické společnosti. Vybraný referát pro plenární sekci: „Suburbanizace v České republice: vývoj, velikost, struktura, rozmístění“.

  5. listopad 2008, Praha, Česko, Akademická kavárna ve Wiehlově domě, Město v historické krajině – obraz smíru nebo střetávání?, příspěvek: „O pěti městech a suburbanizaci“.

  23. – 25. listopad 2008, Sharjah, Spojené arabské emiráty, SUPS 10 – Capital Cities, Wicked Problems: Best Practices in Planning and Policy Response Mechanisms, příspěvek: „Migration and how it is changing social milieu of inner city in post-socialist Prague.“ (s P. Puldovou, J. Temelovou a J. Novákem).

  23. – 24. duben 2009, Beroun, Česko, seminář AUUP „Suburbanizace“, příspěvek: „Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy“ (s P. Puldovou).

  1. – 5. květen 2009, 22. Sedlec-Prčice, Česko, Česko-polsko-slovenské seminárium, příspěvky: „Applied Urban Geography: Suburbanization in the Czech Republic“ (s P. Puldovou a J. Novákem) a „Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku (s M. Maceškovou a J. Temelovou).

  17. – 19. září 2009, Tartu, Estonsko, 3rd International Workshop on Post-communist Urban Geographies: Actors Shaping Urban Change, příspěvky: „Demographic change of Prague’s suburbs and its consequences“ (s P. Puldovou), In search of counterurbanisation: some evidence from the Czech Republic (s M. Šimonem) a New spatial patterns of social differentiation in Prague: the case of socially weak population in the centre of Prague (s M. Maceškovou). Vedoucí sekce A2 Residential differentiation (s A. Kahrik).

  10. – 11. listopad 2009, Praha, Česko, konference URBANUS, Města a vyvážený rozvoj regionů, příspěvek: „Suburbanizace v metropolitním zázemí Prahy“.

  13. – 14. listopad 2009, Brno, Česko, konference Československé město včera a dnes: každodennost – reprezentace – výzkum, příspěvky: „Každodenní život, životní styl a rytmus lokalit: nové pohledy na urbánní prostředí“ (s L. Pospíšilovou) a „Změny v demografickém složení obyvatel pražských suburbií a důsledky pro sociální infrastrukturu“ (s P. Puldovou). Vedení sekce.

  20. leden 2010, Praha, Česko, konference Krajina města – město v krajině, příspěvek: „Rozvoj suburbánních sídel v zázemí Prahy v meziválečném období a v současnosti“.

  31. srpen – 3. září 2010, Ostrava, Česko, XXII. sjezd České geografické společnosti, příspěvek: „Migrace na venkov, kontraurbanizace, neovenkovanství: přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku“ (s Martinem Šimonem).

  15. – 17. září 2010, Vídeň, Rakousko, Eight European Urban & Regional Studies Conference: „Repositioning Europe in an era of global transformation“, příspěvek: “Suburban migration flows and their demographic consequences in the Czech Republic” (s Petrou Puldovou).

  21. – 22. říjen 2010, Bratislava, Slovensko, Konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV, Desaťročia premien slovenskej spoločnosti, zvaný příspěvek: „Nová sociálně prostorová diferenciace v České republice“.

  10. – 11. únor 2011, Praha, Česko, Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, úvodní plenární příspěvek: „Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života“ (s Janou Temelovou), příspěvek: „Změny sociálního prostředí v zázemí Prahy očima starostů“ (s Petrou Puldovou a Lucií Pospíšilovou), spolupořadatel konference, vedení sekce B.

  3.-7. září 2012, Brno, Česko, Výroční konference České geografické společnosti „Nové výzvy pro geografii“, příspěvek: „Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí“ (s Martinem Šimonem a Jakubem Novákem).

  30. leden 2013, Praha, Česko, 9. historickogeografická konference „Historická geografie v digitálním světě“, příspěvek „Historická data o obyvatelstvu a jejich zpracování v prostředí GIS“ (společně s Lucií Pospíšilovou a Lucií Kupkovou).

  14.-15. březen 2013, Tartu, Estonsko, International research seminar „Mobility, Segregation and Neighbourhoods´ Change, příspěvek „Social environment within the post-socialist city: approaches and methods“ (společně s Lucií Pospíšilovou a Petrou Špačkovou).

  6. květen 2013, Plzeň, Česko, 199. Interdisciplinární seminář na Západočeské univerzitě v Plzni, zvaná přednáška „Sociální prostředí a prostorová mobilita ve městě“.

  15. květen 2013, Praha, Česko, Workshop on the 20th Anniversary of the American Term, Dartmouth College, příspěvek „Hegemonic concepts in urban geography from the post-socialist perpective“.

  20.-22. červen 2013, Tarragona, Španělsko, European Network for Housing Research conference „Overcoming the Crisis: integrating the urban environment“, příspěvek „Decline and regeneration of urban residential areas in times of crisis, the Czech case study“ (společně s Martinem Luxem).

  11.-13. září 2013, Tbilisi, Gruzie 5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference (CAT-Ference) „Urban Research, Urban Theory and Planning Practice in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union“, příspěvek „Long-term changes in the socio-spatial differentiation within the Prague urban region 1921-2011“ (společně s Lucií Pospíšilovou a Petrou Špačkovou).

  7.-9. listopad 2013, Brno, Česko, IV. brněnská konference urbánních studií „Město a domov“, příspěvek „Nové podoby rezidenční mobility: příklad ruského etnika v Praze“ (společně s Ivanou Přidalovou).

  4.-5. prosinec 2013, Liberec, Česko, „Konference Kvalita života 2013“, člen organizačního výboru; příspěvek: „Index sociální deprivace v České republice“ (společně s Petrou Špačkovou a Pavlínou Netrdovou).

  11. prosinec 2013, Třebíč, Česko, seminář, příspěvek „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment“ (společně s Petrou Špačkovou, Lucií Pospíšilovou, Davidem Hánou a Ivanou Přidalovou).

  8.-12. duben 2014, Tampa, USA, AAG Annual Meeting 2014, příspěvek: „Long-term changes of socio-spatial differentiation within the Prague Urban Region 1921-2011“ (společně s Lucií Pospíšilovou a Petrou Špačkovou).

  6. květen 2014, Praha, Česko, Fakulta architektury ČVUT, série „Sociální pohled na město“, přednáška: „Městské prostředí z pohledu sociální geografie“.

  21. květen 2014, Praha, Česko, Akademie věd ČR, XLIV. konference České demografické společnosti „Sčítání a my“, příspěvek: „Historický atlas obyvatelstva českých zemí“.

  23. květen 2014, Praha, Česko, Valdštejnský palác, konference „Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie“, příspěvek: „Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment“.

  4. červen 2014, Praha, Česko, workshop „Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy“, příspěvek a organizace bloku: „Teoretické koncepty věnující se prostorové mobilitě a jejich relevance pro výzkum současných měst“.

  12. červen 2014, zámek Valeč, Česko, Konference Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany, příspěvek: „Socioekonomický výzkum dopadů vývoje Jaderné elektrárny Dukovany.

  25.- 28. srpen 2014, Praha, Česko, 28. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti „Geografie v srdci Evropy!, příspěvek: Relevance západních teoretických konceptů při výzkumu postsocialistických sídlišť a suburbií“ a uspořádání sekce „Relevance západních teoretických konceptů při studiu postsocialistických měst (společně se Slavomírou Ferenčuhovou).

  28. srpen 2014, Praha, Česko, UNFPA Executive Training Course on Population and Development, příspěvek: „Contemporary development of internal migration, urbanization and suburbanization processes in postsocialist Europe: demographic, social, economic and political contexts“.

  12. únor 2015, Brno, Česko, Workshop Koncepty času a rytmu v sociálně-vědním výzkumu, příspěvek: „Lokalita jako dějiště „opakujících se“ událostí“ (společně s Lucií Pospíšilovou).

  25. březen 2015, Třebíč, Česko, konference „Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?“, příspěvek Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje Jaderné elektrárny Dukovany“ (společně s Petrou Špačkovou).

  27. květen 2015, Praha, Česko,seminář „Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR“, příspěvek: „Sociálně-prostorová diferenciace v České republice“ (společně se Zuzanou Kopeckou a Matějem Soukupem).

  1.-3. červen 2015, Litomyšl, Česko, 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium „Changing Geographies: The transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research“, příspěvek: „The velvet and mild: Socio-spatial differentiation in Prague after transition“ (společně s Lucií Pospíšilovou, Petrou Špačkovou, Zuzanou Kopeckou a Jakubem Novákem) a „Daily Rhythms within the City: The Case Study of Karlín“ (společně s Janou Korytářovou).

  4. červen 2015, Praha, Česko, Národní technická knihovna, konference „Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě“, uspořádání panelu “ Historická prostorová a statistická data ve vzdělání a praxi“.

  8.-11. červen 2015, Atény, Řecko, 5th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, příspěvek: „Contemporary urbanisation processes in the Czech Republic“.

  23.-26. září 2015, Praha, Česko, „6th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: 25 years of urban change (CATference)“, příspěvek: „The Role of Foreign Migration in Changing Socio-Spatial Differentiation in Prague Metropolitan Area“ (společně s Ivanou Přidalovou) a „Socialist and Post-socialist Prague and its Socio-spatial Differentiation from the Perspective of 1970–2011 Population Censuses“ (společně s Petrou Špačkovou a Lucií Pospíšilovou). Příprava sekce: „Census geographies and beyond: New patterns of housing segmentation, neighbourhood change and segregation“ (společně s Tiitem Tammaru a Szymonem Marcinczakem).

  14. říjen 2015, Praha, Česko, SAS Roadshow 2015 – Veřejná správa, příspěvek: „Sociálně prostorová diferenciace v České republice: možnosti analýz a kartografická vizualizace“.

  12.-14. listopad 2015, Brno, Česko, 5. brněnská konference urbánních studií „Čas(y) měst – 100 let urbánních studií“, příspěvek: „Migrace cizinců a vývoj etnické diferenciace Prahy“ (společně s Ivanou Přidalovou).

  24. listopad 2015, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Česko, Setkání univerzitní inovační sítě, příspěvek: „Aplikovaný výzkum v sociální geografii“.

  26. listopad 2015, Dolní Břežany, Česko, Konference MafraEvents „Středočeský kraj – místo k žití, místo k podnikání“, příspěvek: „Regionální vazby mezi Prahou a Středočeským krajem“.

  2.-3. prosinec 2015, Liberec, Česko, konference Kvalita života 2015, příspěvek: „Dopady Jaderné elektrárny Dukovany na kvalitu života okolního regionu“.

  27. leden 2016, Praha, Česko, 12. konference historických geografů „Proměny historické geografie“, příspěvek: „Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS“.

  29. březen – 2. duben 2016, San Francisco, USA, AAG Annual Meeting, příspěvek: „Socio-spatial differentiation and segregation in post-socialist Prague“.

  26.-27. květen 2016, Jindřichův Hradec, Česko; XLVI. konference České demografické společnosti – Migrace a demografické výzvy. Příspěvek: „Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy“ (s Ivanou Přidalovou).

  5.-7. září 2016, České Budějovice, Česko, Výroční konference České geografické společnosti „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“, příspěvek: „Nová sociálně prostorová diferenciace Prahy“.

  14.-16. září 2016, Chania, Řecko; 10th European Urban and Regional Studies Conference: Europe, Crisis and Uneven Development. Příspěvek: „Differential impact of economic crisis on various groups of international migrants in Prague“ (s Ivanou Přidalovou).

  19. říjen 2016, Praha, Česko, konference „Člověk, stavba, územní plánování 10“, Stavební fakulta ČVUT v Praze, zvaná keynote přednáška „Sociální prostředí ve městě: teorie, metodologie, praxe“.

  26. leden 2017, Praha, Česko, Česká komora architektů, seminář Architektura a sociální vědy, příspěvek: „Sociální geografie, urbanismus a architektura“.

  14.-16. červen 2017, Trenčianske Teplice, Slovensko, 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium „Flows, Spaces and Societies in Central Europe“, Příspěvek: „Crime in Czechia in the transformation period: territorial differentiation and its conditionality“ (s Janou Jíchovou a Ivou Přidalovou).

 • 9.-15. červenec 2001, Budapešť, Maďarsko, CEU Summer University, „Poverty, Ethnicity and Spatial Change in Eastern and central Europe“

 • 2020-2022 „Historie a budoucnost sídlišť: kvalita obytného prostředí a rezidenční spokojenost„. Standardní projekt Grantové agentury ČR GA20-09692S (řešitelky: Petra Špačková a Slavomíra Ferenčuhová).

  2019-2021 „Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů„. Standardní projekt Grantové agentury ČR GA19-03211S (řešitelé: Martin Šimon a Ivana Křížková).

  2016-2018 „Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku“ Standardní projekt Grantové agentury ČR GA16-02242S (řešitelka: Jana Jíchová).

  2016-2018 „Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského metropolitního regionu“ Standardní projekt Grantové agentury ČR GA16-20991S (řešitelky: Petra Špačková a Lucie Pospíšilová).

  2016-2018 „Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých měst“ projekt č. 250122 podpořený grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitelka: Ivana Přidalová).

  2013-2015 „Flexibilita a lokalizace práce v pražském metropolitním regionu“ projekt č. 898313 podpořený grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitel: Peter Svoboda).

  2013-2014 „Rezidenční mobilita obyvatel metropolitních oblastí v České republice s důrazem na Pražský metropolitní region“ projekt č. 878913 podpořený grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitelka: Martina Kopečná).

  2010-2013 „Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze“ Grantová agentura ČR GAP404/10/0523 (řešitelka: Jana Temelová).

  2011-2012 „Urban sprawl v Pražském metropolitním regionu: porovnání nákladů kompaktního a nekompaktního suburbánního rozvoje“ projekt 427611 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitel: Josef Mareš)

  2011-2012 „Model mapy pro sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním ohrožením nebo vyloučením“ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ESF (řešitel: Ivan Gabal).

  2010-2011 „Výzkum kontraurbanizace v České republice: Migrace na venkov, životní styl a proměny rezidenčních preferencí“ projekt č. 104810 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitel: Martin Šimon).

  2009-2010 „Časoprostorová mobilita obyvatel Pražského městského regionu“ č. 65309 podpořený Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (řešitelka: Lucie Pospíšilová).

  2007 „Socioekonomická analýza katastrálního území Kladno – Kročehlavy„. Středočeský kraj, projekt Partnerství 3.3. SROP.

  2007-2008 „Změna sociálního prostředí a jeho percepce v dynamicky se měnících lokalitách Pražského metropolitního regionu“ – Grantový projekt Grantové agentury UK (řešitelka: Petra Puldová).

  2005-2010 Výzkumný záměr „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“, MŠM 0021620831 (řešitel: Petr Dostál).

  2005-2008 „Atlas krajiny České republiky„. Ministerstvo životního prostředí ČR (řešitel: Ivan Bičík).

  2005-2006 „Segregace v České republice: stav a vývoj, příčiny a důsledky, prevence a náprava“. SEG2006. Ministerstvo pro místní rozvoj (řešitel: Luděk Sýkora).

  2002-2005 5. rámcový program Evropské unie – SELMA – „Spatial Deconcentration of Economic Land Use and Quality of Life in European Metropolitan Areas“ – Contract No. EVK4-CT-2002-00102, Project No. EVK4-2001-00163, Utrech University, Faculty of Geographica Sciences (NL – koordinátor), The Hebrew University of Jesusalem (IL), Universidad Autonoma de Madrid (E), Universita G.d´Annunzio (I), University of the West England Bristol(UK), Charles University Prague(CZ), Danish Centre for Forest, Lanscape and Planning (DK), Danish Building and Urban Research (DK), Rijksinstituute voor Volksgezondheid en Milieu (NL) (řešitel: Luděk Sýkora).

 • Témata studentských prací nabízená v roce 2020

  Studenti jsou prioritně zváni ke zpracování dvou témat s danou metodikou práce a s napojením na výzkumné projekty týmu URRlab:

  1. Analýza prostorových aspektů, každodennosti a strategií domácností v konkrétním prostředí (suburbium, nové areály výstavby) na základě analýzydiskusních fórlokálních komunit.
  2. Vývoj sociálně-prostorové struktury čtvrtí z dlouhodobé perspektivy populačních cenzů od průmysové revoluce do současnosti 

  Urbanizační procesy obyvatelstva

  Gentrifikace v Praze – Žižkov, Karlín, Smíchov… – kombinace kvalitativních a kvantitativních metod, dopady

  Vnitropražská migrace, vývoj, struktura (data za urbanistické obvody 1992- současnost)

  Urbanizační procesy v Česku, analýza migračních dat za obce

  Depopulační oblasti v Česku, vnitřní periferie – důvody, řešení, politiky

  Kontraurbanizace a současný populační růst venkovských obcí

  Suburbanizace                                                                                                  

  Residenční suburbanizace (Praha, velká města Česka, Evropy)

  Pozitivní a negativní dopady suburbanizace v zázemí velkých měst/jádrech měst

  Prostorová forma suburbánního rozvoje a urban sprawl, morfologie suburbánní zástavby, ArcCollector

  Reurbanizace – návrat suburbanitů zpátky do měst?

  Dopady suburbanizace na sociální prostředí venkovských lokalit

  Sociálně-prostorová struktura obyvatelstva a její změny

  Historický vývoj sociální struktury Prahy na základě dat ze sčítání

  Bydlení, ceny bydlení, prostorová diferenciace ve městě, v Česku

  Sociální deprivace a segregace, sociálně vyloučené lokality v Česku

  Sociální prostředí uvnitř a v zázemí velkých měst

  Vztahy nových a starých residentů nových suburbií

  Současný vývoj socialistických sídlišť

  Změna sociálního prostředí socialistických sídlišť

  Životní styl obyvatelstva pražských čtvrtí

  Sociální soudržnost a participace v suburbánních sídlech

  Lokální sociální sítě, sociální kapitál

  Časoprostorová geografie a pohyb sociálních skupin v prostoru, data mobilních oprátorů

  Sociálně-prostorová struktura Prahy, alternativní metody výzkumu

  Dojížďka a proměny lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu – data ze sčítání vs. data mobilních operátorů

  Ostatní

  Sociální ekologie města (chicagská škola a její pokračovatelé)

  Community studies – případové studie pražských čtvrtí a sídel v zázemí Prahy

  Statistické územní jednotky a jejich použití v geografii

  Lokální zodpovědnost za sociální život a rozvoj

  Lokalizace práce – možnosti měření

  Po domluvě jsou možná i další (studentem navržená) témata.

  Dosud vedené studentské práce: 

  Bakalářské a ročníkové práce:

  TROUPOVÁ, J. (2002): Migrační bilance mezi Prahou a Českem v období 1993-1999. 39 stran.

  HAVLÍKOVÁ, D. (2002): Hodnocení vybraných středoevropských měst z hlediska počtu vysokoškolských studentů. 23 stran.

  ŠAFRÁNKOVÁ (Šnejdová), I. (2002): Vývoj kriminality v Praze po roce 1990. 33 stran.

  ŽELEZNÝ, M. (2002): Residenční suburbanizace v pražské aglomeraci – její projevy v jádrové oblasti. 38 stran.

  NEVESELÁ, K. (2003): Vývoj vzdělanostní struktury v okrese Uherské Hradiště v letech 1961-2001. 40 stran.

  GONDOVÁ, G. (2003): Zmeny v sociálnej priestorovej štruktúre v zázemí Prahy jako dosledok procesu suburbanizácie. 38 stran.

  ZELENDOVÁ, S. (2003): Dobré adresy v Praze. 54 stran.

  ŠLEMENDA, E. (2004): Bytová situace Drážďan po roce 1989. 40 stran.

  BABIČ, M. (2005): Centra pracovní dojížďky a pracovní mikroregiony v okrese Jičín. 43 stran.

  URBÁNKOVÁ, J. (2005): Vliv suburbanizace na dopravu. 41 stran.

  PODHORSKÁ, J. (2005): Metody měření suburbanizace. 33 stran.

  VASIĆ, M. (2005): Vývoj vzdělanostní struktury Česka mezi lety 1970-2001. 37 stran.

  PULDOVÁ, P. (2005): Změna sociálního prostředí v obcích v zázemí Prahy. 46 stran.

  ŠUSTROVÁ, K. (2005): Sociálně prostorová struktura okresu Wake County v Severní Karolíně. 53 stran.

  ŠIMON, M. (2006): Teoretické přístupy ke studiu urbanizace. 43 stran.

  SUSOVÁ, K. (2007): Sociální kapitál v suburbánních oblastech: případová studie obce Jesenice u Prahy.

  ČEJKOVÁ, E. (2007): Suburbánní bytová výstavba v zázemí Českých Budějovic. 55 stran.

  ZLATNÍKOVÁ, V. (2007): Segregace obyvatelstva ve správním obvodě ORP Teplice. 43 stran.

  FOŘTOVÁ, B. (2007): Vývoj věkové struktury Prahy s důrazem na stárnutí obyvatelstva na sídlištích. 51 stran.

  ŠŤÁSTKA, J. (2008): Migrace mezi metropolitním regionem Prahy a krajskými městy. 52 stran.

  MACEŠKOVÁ, D. (2008): Prostorová diferenciace sociálních dávek v Praze. 43 stran.

  VOJÁČEK, P. (2008): Morfologie suburbií v zázemí Prahy. 48 stran.

  WORSHOVÁ, M. (2012): Vývoj pražských sídlišť: stárnutí a funkční vybavenost.

  DVOŘÁČKOVÁ, T. (nedokončeno): Vývoj sociálně prostorové struktury Prahy.

  HURTOVÁ, A. (2014): Kreativní třída v Praze. 48 stran.

  FORMÁNKOVÁ, M. (2014): Bariéry suburbánního rozvoje na rozhraní Pardubicka a Královéhradecka.

  KLSÁK, A. (2014): Etnická rezidenční diferenciace Karlových Varů: cizinci a lázeňské centrum (společné vedení práce s Janou Temelovou).

  ZÉVL, J.-J. (2017): Morfologie sídel suburbánní zóny Prahy. 57 stran.

  Magisterské a diplomové práce:

  ŠNEJDOVÁ (Šafránková) I. (2004): Změny ve vzdělanostní struktuře Pražského metropolitního areálu. 89 stran.

  GONDOVÁ, G. (2004): Životný štýl obyvateľov v suburbánnej zóne Prahy. 109 stran.

  MUSILOVÁ, M. (2004): Regenerace panelových sídlišť: příklad pražských sídlišť Řepy, Letňany a Opatov.

  KOLÁŘOVÁ, M. (2004): Změny sociálního a fyzického prostředí městského obvodu Plzeň 4 v transformačním období. 127 stran.

  ŠNÝDR, M. (2006): Budoucnost pražských panelových sídlišť. Hodnocení změn demografické a socioekonomické struktury obyvatel pražských sídlišť od roku 1991. 98 stran.

  ŠVÁB, P. (2006): Dopady suburbánního rozvoje na chráněnou krajinnou oblast Český kras. 78 stran.

  PULDOVÁ (Špačková), P. (2006): Vliv suburbanizace na změnu sociálního prostředí v zázemí Prahy.  111 stran.

  ZELENDOVÁ (Vitingerová), S. (2006): Nová bytová výstavba v Praze a její dopady na sociálně prostorovou strukturu čtvrti. 129 stran.

  POSPÍŠILOVÁ, L. (2007): Skutečné obyvatelstvo centra Prahy a každodenní život v jeho lokalitách. 133 stran.

  ŠUSTROVÁ, K. (2007): Vnitropražská migrace v Praze v letech 1992-2006.

  ŠIMON, M. (2008): Nové koncepty v urbánní geografii.

  ŠPAČEK, O. (2009): Sousedství v pražských lokalitách.

  SUSOVÁ, K. (2009): Vliv internetu na komunitní život v suburbiích.

  VOKURKOVÁ, M. (nedokončeno): Stabilní a fluktuační lokality v Praze.

  VYHNÁNKOVÁ, M. (2009): Nové rezidenční lokality v Praze a jejich veřejné prostory.

  ŠŤÁSTKA, J. (2010): Časoprostorová mobilita studentů v Praze.

  ŠENKÝŘOVÁ, V. (2010): Vilové čtvrti Prahy: případová studie Hanspaulka.

  MACEŠKOVÁ, D. (2011): Lokality nové rezidenční výstavby v Praze a struktura jejich obyvatel.

  VINTEROVÁ, J. (2011): Suburbanizace v kontextu sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje. 103 stran.

  ČEJKOVÁ, E. (2012): Lokální aktéři procesu suburbanizace na příkladu Českých Budějovic.

  NEMEŠKAL, J. (2013): Komerční suburbanizace v zázemí Prahy: edge city.

  PŘIDALOVÁ, I. (2013): Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny.

  ROSOL, M. (nedokončená): Gated communities v Bratislave.

  UHRINČAŤ, M. (nedokončeno): Bydlení chudých: špatné adresy v Praze.

  BICANOVÁ, S. (2014): Škola jako rytmizátor každodenního života v zázemí Plzně. 127 stran.

  FENCLOVÁ, V. (nedokončeno): Doprava ve východním zázemí Prahy.

  KORYTÁŘOVÁ, J. (2014): Sociální prostředí transformujícího se Karlína.

  ŽEMLIČKOVÁ, B. (2014): Transformace obchodní funkce a její vnímání obyvateli Prahy 2. (společné vedení práce s Janou Temelovou).

  BOČANOVÁ (Čiháková), T. (2015): Strategie suburbánních rodin řešících problém nedostatečné kapacity mateřských škol. 93 stran.

  HOVORKOVÁ, K. (2015): Vývoj vzdělanostní struktury mikroregionu České Budějovice. 114 stran.

  ŠKOLOUDOVÁ, M. (2017): Změny ve strukturách pražských domácností v období let 1991-2011. 106 stran. 

  WAGNER, M. (2017): Ceny bydlení v Praze. 88 stran.

  KLSÁK, A. (2017): Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí. 121 stran.

  RODOVÁ, A. (nedokončeno): Ceny bydlení v Praze. 

  SACHL, J. (nedokončeno): Regionální diferenciace cen bydlení: případová studie měst okresu Karlovy Vary.

  EDELMANOVÁ, D. (2019): Populační vývoj a současné migrační tendence venkovských obcí Jižních Čech. 127 stran.

  PECHOVÁ, M. (2019): Sociální prostředí a polarizace v suburbiu: případová studie Jesenice u Prahy. 142 stran.

  JIZBA, O. (2019): Diferenciace cen bytů v Česku 2001-2017. 82 stran.

  DVOŘÁKOVÁ, P. (nedokončeno): Vliv suburbanizace na sociodemografický vývoj v zázemí Prahy.

  ZÉVL, J.-J. (2019): Časoprostorová strukturace Pražské metropolitní oblasti. 88 stran.

  LUKÁČ, M. (nedokončeno): Rezidenčná stabilita domácností v obci Šenkvice v intenciách suburbánného vývoja obce.

  ŠTRBA, Š. (předběžný název): Vývoj dojížďkových proudů v Pražském metropolitním regionu.

  BEZDĚKOVÁ, L. (nedokončeno): Gentrifikace v Praze.

  COLUMBY, N. (předběžný název): The process of gentrification in the inner city of Prague: a study of Smíchov and Karlín.

  HÁJKOVÁ, T. (předběžný název): Migrace v Pražském metropolitním regionu v závislosti na specifické věkové struktuře.

  Rigorózní práce:

  MATĚKOVÁ, V. (2011): Sociální prostředí a problémy nových rezidentů suburbií.

  Disertační práce:

  ŠPAČKOVÁ (Puldová), P. (2011): Sociální prostředí a lokální komunity: město, suburbium, venkov.

  POSPÍŠILOVÁ, L. (2012): Prostorové aspekty každodenního života.

  ŠIMON, M. (2012): Kontraurbanizace: rytmy, identity, domovy.

  ZELENDOVÁ (Vitingerová), S. (nedokončeno): Rezidenční diferenciace v Pražském metropolitním regionu.

  ŠUSTROVÁ, K. (nedokončeno): Diferenciace nové bytové výstavby v Praze.

  MAREŠ, J. (nedokončeno): Suburbanizace v Severní Americe a v Česku: prevence a zmírnění negativních dopadů.

  KOPEČNÁ, M. (nedokončeno): Prostorová mobilita obyvatelstva metropolitních oblastí v České republice.

  SVOBODA, P. (2019): Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů. 

  PŘIDALOVÁ, I. (2017): Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí. 

  SLÁMOVÁ, E. (nedokončeno): Komunity participující v územním plánování v Praze. 

  JANÍČKOVÁ, M. (nedokončeno): Pohyb lidí ve veřejném prostoru jako kvalitativní faktor.

  DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Kvalita rezidenčního prostředí a rezidenční spokojenost seniorů. (do roku 2014 vedla práci Jana Temelová)

  KOPECKÁ, Z. (nedokončeno): Sociálně vyloučené lokality v České republice v kontextu konceptu sociálního mixu. (do roku 2014 vedla práci Jana Temelová)

  SVOBODOVÁ, H. (nedokončeno): Role veřejných prostor v komunitním životě městských lokalit. (do roku 2014 vedla práci Jana Temelová)

  KORYTÁŘOVÁ, J. (nedokončeno): Sociální prostředí a denní rytmy Pražského metropolitního regionu.

  NEMEŠKAL, J. (předběžný název): Prostorové vzorce pracovní dojížďky v metropolitním areálu Prahy.

  KOLOUŠEK, P. (předběžný název): Suburbanizace v kontextu systému územního plánování.

  ČERMÁK, M. (nedokončeno): Urbánní rytmy v dynamickém městském prostředí.

  KLSÁK, A. (předběžný název): Cizinci a lokální prostředí v metropolitních regionech Česka.

  KUKELI, G. (předběžný název): Contemporary changes of the social milieu within the postsocialist suburbs.

  ZÉVL, J.-J. (předběžný název): Strukturace pražského zázemí.

  PETROVIĆ, A. (předběžný název): Socio-spatial approach towards understanding identity construction: urban transformations in Prague Urban Region.

Projekty URRlab

nositel projektu


Projekty URRlab

účast na projektu


URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace