Autor: Marie Horňáková

ahoj

Kongres ČGS a SGS 2022 v Olomouci

V termínu 6. – 8. září 2022 se v Olomouci uskutečnil XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. Hlavní téma Výročního kongresu ČGS a SGS bylo: Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí. Výroční kongres pořádala Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ve spolupráci se Středomoravskou pobočkou ČGS, Katedrou geoinformatiky, Katedrou rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a dalšími partnery z UP v Olomouci, ČGS a SGS. Konference se účastnili i zástupci našeho týmu.

Kdo a co prezentoval?

 • Ouředníček: Hamplova škola sociální geografie: diferenciace a hierarchie
 • Klsák: Představení Mapového a datového centra geografické sekce PřF UK
 • Marada, Zévl, Petříček, Blažek: Meziměstská mobilita: eurytmické vztahy mezi třemi hlavními aglomeracemi Česka
 • Ouředníček: Pražská předměstí: historický vývoj a současná dynamika suburbánního rozvoje
 • Pospíšilová, Porkertová: Vztah maskulinity a postižení v prostorové zkušenosti nevidomých mužů
ahoj

Opět se otevírá kurz 4EU+

We are excited to share with you that last year the 4EU+ course „Urban Regulations and Political Memory: Towards Understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development was a great success and will continue in the new academic year too.
 • The course is conducted by an interdisciplinary team of historians, lawyers, and geographers, and it’s organised by three universities: University of Warsaw, University of Milan, and Charles University.
 • The course will be held online, except for the final stage, which will be held at Charles University, where the participants can meet the lecturers and students from other universities in person.
 • The course is open to students of all levels. If you are interested in joining the course, please send a short CV and Motivation Letter to unread@wpia.uw.edu.pl.
 • The deadline for sending the document is the 25th of September, 2022.

More information about the course, programme and how to apply:

Or you can also contact Adela Petrovic via email (petroviade@natur.cuni.cz)
 
ahoj

Účastnili jsme se konference ENHR v Barceloně

Pět členů našeho týmu vyrazilo na výroční konferenci European Network for Housing Research (ENHR), která letos nesla podtitul „The struggle for the right to housing. The pressures of globalisation and affordability in cities today“.

Kdo prezentoval a jaké příspěvky?

 • From childhood to old age: Life-course differences and similarities in the perception of the residential environment (Frydrych, Horňáková, Sýkora)
 • Revisiting residential satisfaction in a post-socialist city: the case of Prague, Czech Republic (Dilnoza Tasheva)
 • Gentrification as rejuvenation of consumption, but also its population? (Adela Petrovic)
 
ahoj

Nový článek v časopise Social & Cultural Geography

Janu Sýkorovi a Marii Horňákové vyšel nový článek v časopise Social & Cultural Geography. Článek nese název ‘It is natural’: sustained place attachment of long-term residents in a gentrifying Prague neighbourhood a byl napsán společně s Kirsten Visser a Gideonem Boltem z Utrecht Univerity

Čemu se článek věnuje?

Článek zkoumá, jak dlouhodobí obyvatelé pražské vnitroměstské čtvrti procházející rezidenční a komerční gentrifikací vnímali a prožívali její změny. Konkrétně odhaluje, jak probíhající změny ovlivňují vazbu obyvatel na místo. Článek se opírá o kvalitativní metodologii využívající polo-strukturované hloubkové rozhovory s dlouhodobými obyvateli.

K jakým závěrům článek dochází?

 • Empirická zjištění poukazují na silnou a stabilní vazbu k místu, a to i přes ambivalentní postoje k nedávným změnám souvisejícím s gentrifikací.
 • Vliv gentrifikace na vazbu k místu se zdá být relativně omezený. Mnozí obyvatelé uznávají, že gentrifikace zvrátila zhoršování stavu, kterým se čtvrť vyznačovala v minulosti.
 • Negativně vnímané změny ve čtvrti navíc často nejsou primárně připisovány procesu gentrifikace, ale jsou chápány jako přirozená součást vlastního stárnutí obyvatel, širších společenských změn a historického vývoje čtvrti.
 • Článek zdůrazňuje potřebu zkoumat osobní, prostorové a časové souvislosti, aby bylo možné pochopit komplexní dopady gentrifikace na dlouhodobé obyvatele. 

Kde si můžete článek přečíst?

Článek je publikován formou open-access, takže je volně dostupný k přečtení i stažení zde
ahoj

Seminář PRAŽSKÁ PŘEDMĚSTÍ: VČERA A DNES

Pořádáme seminář PRAŽSKÁ PŘEDMĚSTÍ: VČERA A DNES

Akce se uskuteční 27. 9. 2022, odpoledne v prostorách Přírodovědecké fakulty UK (Albertov 6). Těšit se můžete nejen na představení samotného projektu a jeho výstupů, ale i na příspěvky od pozvaných hostů nahlížející na tematiku rozvoje Prahy a jejích předměstí z různých perspektiv.

Seminar NAKI II - pozvanka

Již máme potvrzené hosty! Na koho se můžete těšit?

 • Mgr. Nina Dvořáková Ph.D.
 • RNDr. Jiří Nemeškal
 • Mgr. Martina Koukalová Ph.D.
 • Ing. arch. Dominik Landkammer 
 • Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
 • Mgr. Martin Šveda, PhD.
 • Mgr. David Platil
Témata jednotlivých příspěvků budeme postupně zveřejňovat na Facebooku, kde můžete i potvrdit svoji účast! Akce je výstupem aktuálně řešeného projektu NAKI II Pražská předměstí.
ahoj

Vyšla nám nová kniha věnující se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy a Středočeského kraje

Vyšla nám nová kniha věnující se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy a Středočeského kraje! Kniha je jedním z výstupů projektu Současné změny sociálního prostředí v českých suburbiích, který byl podpořen Grantovou agenturou České republiky a probíhal od roku 2018 do roku 2021. Cíle projektu bylo zmapovat současné změny v sociálním prostředí českých suburbií a otestovat hypotézy o narůstající etnické heterogenizaci a návratu části suburbánní populace zpět do jádrových měst. Kniha je v angličtině a nese název Prague and Central Bohemia: Current Population Processes and Socio-spatial Differentiation Editorem knihy je Doc. RNDr. Martin Ouředníček Ph.D.

Čemu se kniha věnuje?

Obecným cílem knihy je popsat a vysvětlit současnou sociálně-prostorovou diferenciaci Prahy a Středočeského kraje a procesy, které ji v průběhu prvních dvou desetiletí jednadvacátého století ovlivnily. Kniha nabízí vlastní teoretický pohled na strukturování prostorových vzorců a sociálního prostředí, obecný pohled na regionální vývoj a hlavní sociálně-prostorové procesy období po transformaci. Důležitou součástí svazku jsou mapy, které v rámci většiny kapitol soustřeďují zásadní informace. Kromě statických informací popsaných v mapách kniha nabízí pohled na současné populační „procesy“, jak naznačuje podtitul publikace. Prezentace a hodnocení „procesů“ vyžaduje dynamičtější formy kartografické vizualizace a nové metody zkoumání. Mezi nimi jsou v knize představeny nové nástroje měření segregace, různé přístupy k využití dat z mobilních telefonů a inovativní forma populační prognózy. Společným pojítkem všech kapitol je regionální zaměření na Prahu a Středočeský kraj a kvantitativní přístup k porovnávání prostorových vzorců a regionálních procesů.

Jaké kapitoly v knize najdete a kdo jsou autoři a autorky?

 1. Prague and the Central Bohemia Region: Main Socio-Spatial Processes in the Period After Transition (Martin Ouředníček)
 2. Methodological Approach: Concentric Zones of Prague and Typology of Municipalities in the Central Bohemian Region (Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal)
 3. Spatial Patterns of the Foreign Population in Prague and the Central Bohemian Region: The State 10 Years After the Financial Crisis (Adam Klsák, Ivana Křížková)
 4. Migration and Residential Mobility of Foreign Citizens in Prague and the Central Bohemian Region (Ivana Křížková, Adam Klsák, Martin Šimon)
 5. Residential Segregation in Prague and the Central Bohemian Region in 2012–2018: A Multiscalar Approach Using Individualised Neighbourhoods (Martin Šimon, Ivana Křížková, Adam Klsák)
 6. Real Population and Daily Mobility in Prague and the Central Bohemian Region (Jiří Nemeškal, Martin Ouředníček, Lucie Pospíšilová, Pavel Frydrych)
 7. The Dynamics of Age Structure and Primary School Network Development and Its Consequences for Municipalities Within the Central Bohemian Region (Jana Jíchová, Zuzana Kopecká)
 8. Residential Mobility Within the Central Bohemian Suburbs (Nina Dvořáková, Marie Horňáková)
 9. Demographic future of the Central Bohemian Region: A prognostic vision for the next three decades (Tomáš Kučera, Boris Burcin) 
Kniha vyšla v Nakladatelství karolinum, kde je i k zakoupení.
ahoj

Výstava: Pražská předměstí na Albertově

Zveme vás na výstavu Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole, která je jedním z výstupů stejnojmenného tříletého projektu podpořeného v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.

Během května a června probíhala výstava v externí prostorech (NTK, Kasárna Karlín) a nyní se přesouvá k nám na fakultu!

Kdy a kde přesně bude výstava k vidění?

 • 5.9.-5.12.2022 – PřF UK, 2. patro, předsálí Mapové sbírky
Projekt se zaměřuje na hlavní město Prahu a jeho hlavním cílem je popsat a vysvětlit proměny sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí metropole od období industrializace do dnešní doby.
Kromě výstavy jsou či budou výsledky prezentovány také ve formě specializovaných map, Historického populačního atlasu Prahy či například semináře, který se uskuteční 27. 9. 2022!
Více se o projektu se dozvíte zde: www.prazskapredmesti.cz Výstava - Albertov  
ahoj

Nový článek v časopise Applied Geography

V časopise Applied Geography byl nedávno publikován nový článek o rezidenční segregaci neevropských migrantů v Česku, jehož autory jsou Ivana Křížková a Martin Šimon. Analyzuje rezidenční segregaci pomocí metody individualizovaných škálovatelných čtvrtí a využívá anonymizovaná geokódovaná data z registrů. Na základě srovnání rezidenční segregace v Česku a v severozápadní Evropě autoři vyvozují důsledky pro výzkum a politiku sousedství a zpochybňují relevantnost pojmu segregace v evropském kontextu. Celý článek k přečtení zde.
ahoj

CATference 2022 v Budapešti

Zúčastnili jsme se 9. mezinárodní konference Urban Geographies of Post-Communist States (CATference). Budapešťská CATference se konala v kampusu Univerzity Eötvös Loránd na nábřeží Dunaje a po ní následovala dvoudenní postkonferenční exkurze.  

Podíleli jsme se na následujících příspěvcích:

 • Nina Dvořáková: Prague suburbs – History and present
 • Slavomíra Ferenčuhová, Marie Horňáková, Jana Kočková: “It depends on how much coronavirus there is at the moment…” – Residents’ perspective on the large housing estates (LHEs) during the covid-19 pandemics in three Czech cities
 • Pavel Frydrych: Changes in children’s rhythms of everyday life during the COVID-19 pandemic in a small town in the Prague metropolitan area
 • Niloufar Ghafouriazar & Dilnoza Tasheva: Revisiting residential satisfaction in a post-socialist city – the case of Prague, Czech Republic
 • Kadi Kalm, Petra Špačková, Jan Sýkora, Ondřej Špaček: Housing estates’ trajectories in post-socialist countries – Similarities and differences of Estonian and Czech cities
 • Adam Klsák: Ethnic turns of one capital – The non-Czech population of Prague in its modern history
 • Jiří Nemeškal & Martin Ouředníček: Disruption of long-term commuting development – the impact of covid-19 on the daily mobility in the Czech Republic and Prague
 • Adela Petrovic & Martin Ouředníček: Changes in the socio-demographic composition and potential gentrification in formerly working-class neighbourhoods of Prague
 • Jan Sýkora, Marie Horňáková, Kirsten Visser, Gideon Bolt: ‘It is natural’ – Sustained place attachment of long-term residents in a gentrifying Prague neighbourhood
CATference 2022 CATference 2022 CATference 2022
ahoj

Mapa roku 2021

Soubor specializovaných map vytvořený v rámci projektu Pražská předměstí byl nominován na ocenění Mapa roku 2021 v kategorii Atlasy, soubory a edice map. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 9. června v sídle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. V naší kategorii nakonec zvítězil Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí (Moravskoslezský kraj a Urban Planner).
 
Mapa roku 2021
Nominace na mapu roku 2021

Přehled všech nominovaných v naší kategorii:

 • Tipy na cyklovýlety v Karlovarském kraji Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s.
 • Hergetův plán Prahy 1790/1791 nakladatelství Scriptorium a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
 • Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí Moravskoslezský kraj a Urban Planner, spol. s r. o.
 • Historický vývoj obyvatelstva Prahy a jejích předměstí Urbánní a regionální laboratoř Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Mapa roku 2021 konečné výsledky všech kategorií:

 • Atlasy, soubory a edice map: Atlas Moravskoslezského kraje: lidé, podnikání, prostředí ( Moravskoslezský kraj a Urban Planner)
 • Samostatná kartografická díla: Obyvatelstvo Česka: Věková struktura v období 1995-2019 (Univerzita Palackého )
 • Kartografická díla pro školy a vzdělávání: Česko – reliéfní mapa (Kartografie Praha, a. s.)
 • Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu: Dantovo peklo jako ArcGIS Story Map (Josef Münzberger, České vysoké učení technické v Praze)
 • Studentské kartografické práce: Atlas přírodních charakteristik Olomouckého kraje (Ondřej Biemann, Univerzita Palackého)
 

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace