Skip to main content

Sociální geografie Prahy


Garant/ka předmětu

Martin Ouředníček

Výuka

zimní semestr

Počet kreditů

2/3 kredity (1/1 z, zk)

Moodle předmětu

přejít na Moodle


 • Přednáška je zaměřena na charakteristiku Prahy z pohledu sociální geografie. Hodnocen je vývoj města, jeho populační a prostorový růst, vnitřní sociálně prostorová struktura, sociální prostředí, postavení Prahy v systému českých a evropských měst. Pozornost je věnována rovněž současnému rozvoji města, správě, plánování a prostorovým vztahům uvnitř metropolitního regionu. Náplň přednášek vychází z grantových projektů a empirického výzkumu členů týmu Urbánní a regionální laboratoře URRlab.

  Výuka se koná v pátek od 9:00 do 10:30 v posluchárně VĚŽ (Albertov 6)

  Předmět na moodlu

   

 • Podmínkou pro udělení zápočtu či připuštění ke zkoušce je zpracování mikroprojektu na schválené téma, jeho prezentace a odevzdání do moodlu.

  Do 27.10.2023 je nutné vybrat téma mikroprojektu (konzultovat na předchozích přednáškách a pak poslat název a zaměření e-mailem (jiri.nemeskal@natur.cuni.cz)

  Zkouška ze předmětu Sociální geografie Prahy se skládá ze a) dvou témat ze seznamu níže a b) diskuze na třemi přečtenými články/ kapitolami z knih k tématům probíraných v průběhu semestru k různým přednáškám. Místo jedné publikace může být nastudována složitější specializovaná mapa z Atlasu obyvatelstva, a to včetně doprovodného textu.

  TÉMATA KE ZKOUŠCE

  1. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města do roku 1945
  2. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města po roce 1945
  3. Územní růst města a aglomerace ve 20. století
  4. Vývoj administrativního členění města a územní jednotky využívané v sociální geografii
  5. Populační vývoj Prahy a jejích částí do roku 1989
  6. Populační vývoj Prahy a jejích částí po roce 1989 a prognóza vývoje
  7. Historický vývoj sociálně prostorové struktury Prahy
  8. Sociálně prostorová struktura Prahy – demografický, etnický a sociální status
  9. Sociální klima pražských čtvrtí
  10. Vývoj a současné podmínky bydlení v Praze
  11. Sociální prostředí v pražských zónách – bydlící x přítomné obyvatelstvo
  12. Centrum Prahy – vývoj sociální geografie, funkce a problémy území
  13. Centrum Prahy – každodenní život a rytmus lokalit
  14. Vnitřní město – vývoj sociální geografie, funkce a problémy území
  15. Sociálně-geografická charakteristika vybrané čtvrti vnitřního města
  16. Vnější město – vývoj sociální geografie, funkce a problémy území
  17. Sociálně-geografická charakteristika vybraného sídliště v Praze
  18. Zázemí města – vývoj sociální geografie, funkce a problémy území
  19. Sociálně-geografická charakteristika vybraného suburbia Prahy
  20. Územní plánování v Praze

 • PRACOVNÍ TEXT K PŘEDMĚTU (3 ČÁSTI)

  OUŘEDNÍČEK, M. ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha.

  OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography 89B, č. 2, s. 111 – 125.

  TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates in the Czech Republic after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation Urban Studies, 48, č. 9, s. 1811 – 1834.

  OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Twenty years after socialism: the transformation of Prague´s inner structure. Studia Sociologia, 54, č. 1, s. 9-30.

  POSPÍŠILOVÁ, L. (2012): Denní rytmus lokalit pražského centra. In: Ouředníček, M., Temelová, J. eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia, s. 136-158.

  OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., PULDOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zónace Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia, s. 268-286.

   

  ADAIR, A., BERRY, J., McGREAL, S., SYKORA, L., GHANBARI PARSA, A., REDDING, B. (1999) Globalization of real estate markets in Central Europe. European Planning Studies 7 (3), s. 295-305.
  BARLOW, M., DOSTAL, P., HAMPL, M., eds (1994), Development and Administration of Prague. Universiteit van Amsterdam.
  BARTUSEK, O. (1978), Long-term radial extension of the growth pole effect in the Prague suburban area. Hospodářské dějiny 2, pp. 295-309.
  Bičík, I., Fialová, D. (2001): Šetření rekreačních objektů v zázemí Prahy v letech 1991-1997. In: Bičík, I. a kol.: Druhé bydlení v Česku. Přírodovědecká fakulta UK Praha. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Str. 72-89.
  BLAZEK, J., HAMPL, M., SYKORA, L. (1994), Administrative system and development of Prague. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds.): Development and Administration of Prague. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, pp. 73-87.
  Boháč, A. (1923): Hlavní město Praha. Studie o obyvatelstvu. SÚS. Bursík a Kohout. Praha. 100 stran.
  Borovička, B., Hrůza, J. (1983): Praha. 1000 let stavby města. Panorama. Praha. 299 stran.
  CARTER, F.W. (1979), Prague and Sofia: an analysis of their changing internal city structure, pp. 425-459. In: French, R.A., Hamilton, F.E.I., eds, The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy. Chichester, John Willey & Sons.
  COOPER, C., MORPETH, N. (1998), The impact of tourism on residential experience in central-eastern Europe: the development of a new legitimation crisis in the Czech Republic. Urban Studies 35 (12), pp. 2253-2275.
  CSU (Czech Statistical Office), Numeri Pragenses 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
  ČERMÁK, Z. (1989), Stěhování do Prahy ve světle výsledků výběrového šetření. Acta Universitatis Carolinae XXIV, č. 2, s. 101-110.
  Čermák, Z. (1999): Migrační aspekty dlouhodobého vývoje Prahy se zvláštním zřetelem k transformačnímu období devadesátých let. Geografie – sborník České geografické společnosti 104, č. 2, str.122-132.
  Čermák, Z., Drbohlav, D., Hampl, M., Kučera, T. (1995): Faktické obyvatelstvo Prahy. Výzkumná zpráva. Přírodovědecká fakulta UK. Praha. Nestránkováno.
  ČSÚ (1997), Lexikon hl. m. Prahy. Praha, Český statistický úřad. [přehled územních jednotek a územního uspořádání Prahy]
  ČSÚ (1998): Pražská-středočeská aglomerace v číslech statistiky. Odbor regionální statistiky ČSÚ. Praha. 136 stran.
  Data o dopravě v Praze. Ústav dopravního inženýrství hl.m. Prahy. Ročenka – 1995, 1996.
  DOSTAL, P., HAMPL, M. (1994), Changing economic base of Prague: towards new organizational dominance. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds.): Development and Administration of Prague. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, pp. 29-46.
  Drbohlav, D. (1993): Intra-urban Migration and Declared Migration Preference Movements in Prague. Geographia Polonica 61, č.4, str. 305-316.
  DRBOHLAV, D., CERMAK, Z. (1998) Prague on the move as well as marching on the spot – an analysis of internal and international migration movements. In: Burdack, J., Grimm, F.D., Paul, L., eds, The political geography of current East-West relations, pp. 33-49. Beiträge zur Regionalen Geographie 47. Leipzig, Institute für Länderkunde.
  Drbohlav, D., Čermák, Z. (1998): International Migrants in Central European Cities. In: Enyedi, G. ed.: Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Akadémiai Kiadó. Budapest. Str. 87-107.
  DRBOHLAV, D., SYKORA, L. (1997), Gateway cities in the process of regional integration in Central and Eastern Europe: the case of Prague. In: Migration, Free Trade and Regional Integration in Central and Eastern Europe, pp. 215-237. Wien, Verlag Österreich.
  Eskinasi, M. (1994): Transforming Prague: A Step over Treshold? A Study of Privatization, Housing and Urban Renewal in a City in Transition. MA thesis. Universiteit van Amsterdam.
  ESKINASI, M. (1995), Changing housing policy and its consequences: the Prague case. Housing Studies 10 (4), pp. 533-548.
  FIALOVÁ, (1973), Vznik a dnešní stav pražských příměstských usedlostí. Acta Universitatis Carolinae – Geographica. s. 47.
  Fórum architektury a stavitelství březen 1996, č. 2. – Dopravní řešení města Prahy
  GHANBARI-PARSA, A.R., MOATAZED-KEIVANI, R. (1999) Development of real estate markets in Central Europe: the case of Prague, Warsaw, and Budapest. Environment and Planning A 31 (8), pp. 1383-1399.
  Grime, K., Kára, J. (1990): The Metropolitan Region of Prague: Spatial Structure and Population Change. Paper presented to the IV. World Congress of Soviet and East European Studies. Harrogate. 34 stran. (manuscript).
  HAMMERSLEY, R., WESTLAKE, T. (1996), Planning in the Prague region: Past, present and future. Cities 13 (4), pp. 247-256.
  HAMPL (1986), Současné tendence vývoje a problémy růstu Prahy a jejího zázemí. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, s. 75.
  HAMPL, M. (1982): Postavení Prahy v regionální struktuře Čech a vývoj migrace obyvatelstva. In: Migrace do velkoměst. Acta Demographica V, Praha, Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací a Československá demografická společnost při ČSAV, s. 39-60.
  HAMPL, M. (1982): Vývoj geografické diferenciace Prahy z hlediska obyvatelstva. Sborník ČGS, 87 (4), s. 251-262.
  Hampl, M. (1990): Populační vývoj velkých měst a jejich zázemí v České republice. Srovnání meziválečného a současného období. Sborník Československé geografické společnosti 95, č. 3, str. 165-177.
  HAMPL, M., KUHNL, K. (1986), Trends of development and problem of the growth of Prague and its hinterland. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, no. 2, pp. 75-85.
  Hampl, M., Kühnl, K. (1993): Migratory Trends in Former Czechoslovakia. Acta Universitatis Carolinae – Geographica 28, č. 1, str. 53-71.
  HÄUFLER, V. (1960), Hospodářskozeměpisné hranice Prahy. Sborník Čs. spol. zeměpisné 65, s. 122-125.
  Hlavsa, V. (1965): Statistické materiály k vývoji hlavního města Prahy v letech 1945-1965. In: Pražský sborník historický. Tiskové a propagační středisko NVP. Praha. Str. 29-50.
  HOFFMAN, L.M., MUSIL, J. (1998), Culture meets commerce: tourism in postcommunist Prague. In: Fainstein, S.S., Judd, D.R., eds, The Tourist City, pp. 179-197. New Haven and London, Yale University Press.
  HRŮZA, J. (1989), Město Praha. Praha, Odeon.
  Hrůza, J. (1992): Urban Concept of Prague. Sborník České geografické společnosti 97, č. 2, str. 75-87.
  Hrůza, J. (1994): Historical Development of Prague. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. eds.: Development and Administration of Prague. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, Str. 15-28.
  Charvát, F., Večerník, J. (1977): Dynamika a reprodukce sociálně třídní struktury Prahy. Sociologický časopis 13, č. 1, str. 13-27.
  Illner, M. (1982): K sociálním stránkám pražské migrace. In: Migrace do velkoměst. Acta demographica V. Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací a Československá demografická společnost při ČSAV. Praha. Str. 185-200.
  IMI ( 1995), Povrchy a zeleň v Praze. Bilance za katastrální území. Praha, Institut městské informatiky hlavního města Prahy.
  IMI (Institute of Municipal Informatics of the City of Prague), Prague: Environment. Yearbooks, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (1992-1994 available in Czech).
  Janáček, J. (1977): Malé dějiny Prahy. 2. přepracované vydání. Orbis. Praha. 438 stran.
  KÁRA, J. (1982), Některé geografické aspekty migrační bilance Prahy. In: Migrace do velkoměst. Acta Demographica V, Praha, Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací a Československá demografická společnost při ČSAV, s. 162-184.
  KARA, J. (1992), The capital of Prague: city growth and its administration. In: P. Dostál, M. Illner, J. Kára, M. Barlow, eds, Changing Territorial Administration in Czechoslovakia: International Viewpoints. Amsterdam, pp. 33-38.
  Kára, J., Kučera, T. (1986): Migrační bilance obcí v zázemí velkých měst na příkladu Prahy, Českých Budějovic a Hradce Králové-Pardubic. In: Ryšavý, Z. ed.: Nové tendence ve vývoji osídlení Československa v posledních patnácti letech a výhled jeho dalšího vývoje. Sborník semináře odborné skupiny pro rozmístění a stěhování obyvatelstva Československé demografické společnosti při ČSAV. Praha 18.-19.9 1985. Str. 136-143.
  Kohout, J., Vančura, J. (1986): Praha 19. a 20. století. Technické proměny. SNTL. Praha. 289 stran.
  KOKTA (1983), Dynamika pražské hromad. dopravy ve vztahu časové dostupnosti centra města. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, s. 27.
  KOT, A., KOWALCZYK, A. (1997) The model of hotel location in Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica XXXII, Supplementum, pp. 349-356.
  KOUBEK, J. (1982), Pražská migrace v posledních třiceti letech a její demografické, sociální a ekonomické aspekty. In: Migrace do velkoměst. Acta Demographica V, Praha, Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací a Československá demografická společnost při ČSAV, s. 105-152.
  Kovařík, V. (1980): Literární toulky Prahou. Albatros. Praha. 537 stran.
  Král, J. (1946): Zeměpisný průvodce Velkou Prahou a její kulturní oblastí. Melantrich. Praha. 311 stran.
  Kühnl, K. (1971): K perspektivě vývoje obyvatelstva v pražské metropolitní oblasti. Acta Universitatis Carolinae – Geographica 56, č. 1-2, str. 59-67.
  KUKRAL, M.A. (1997), Prague 1989: Theater of Revolution. A Study in Humanistic Political Geography. New York, Columbia University Press.
  Ledvinka, V., Pešek, J. (2000): Praha. Dějiny českých měst. Praha. Nakladatelství Lidové noviny.
  Lehovec, O. (1944): Prag, Eine Stadtgeographie und Heimatkunde. Volk und Reich. Praha.
  Librová, E. (1965): Průzkumy bydlení v pražských sídlištích v letech 1959-1963. In: Pražský sborník historický. Tiskové a propagační středisko NVP. Praha. Str. 94-116.
  LICHTENBERGER, E. (1994), Vienna and Prague: political systems and urban development in the postwar period. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. (eds.): Development and Administration of Prague. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie, pp. 91-116.
  LICHTENBERGER, E. (1995), Internationalisierung des Immobilienmarkets und künftige Konkurrenz der Städte Wien, Budapest und Prag. In: Fassmann, H., Lichtenberger, E., eds, Märkte in Bewegung: Metropolen und Regionen in Ostmitteleuropa, pp. 58-64. Böhlau Verlag: Wien, Köln, Weimar.
  Linhart, J., Rak, V., Voženílek, J. (1977): Sociální aspekty ekologické zónace hlavního města Prahy. Sociologický časopis 13, č. 1, str. 94-115.
  MAIER, K. (1998), Problems of housing estates and thee case of Prague. In: Kovács, Z., Wiessner, R. (eds), Procese und Perspektiven der Stadtentvicklung in Ostmitteleuropa, Münchener Geographische Hefte 76, s. 231-243. Passau, L.I.S. Verlag.
  Maier, K., Hexner, M., Kibic, K. (1998): Urban Development of Prague: History and Present Issues. Vydavatelství ČVUT. Praha. 141 stran.
  Mašek, A. (1970): Urbanistická koncepce aglomerace. Územní plánování. Bulletin Terplanu, č. 2-3, str. 3-5.
  Mášková, J., Turba, M. (1986): Vývoj obyvatelstva na území Prahy v závislosti na bytové výstavbě. In: Ryšavý, Z. ed.: Nové tendence ve vývoji osídlení Československa v posledních patnácti letech a výhled jeho dalšího vývoje. Sborník semináře odborné skupiny pro rozmístění a stěhování obyvatelstva Československé demografické společnosti při ČSAV. Praha 18.-19.9 1985. Str. 144-151.
  Matějů, P. (1977): Sociologické aspekty vývoje bydlení v Praze. Sociologický časopis 13, č. 1, str. 39-58.
  Matějů, P. (1980): Vývoj sociálně prostorové struktury Prahy v letech 1930-1970 ve světle faktorové analýzy. Sociologický časopis 16, č. 4, str. 572-591.
  MATEJU, P., VECERNIK, J., JERABEK, H. (1979), Social structure, spatial structure and problems of urban research: the example of Prague. International Journal of Urban and Regional Research 3 (2), pp. 181-202.
  Míka, Z. a kol. (1988): Dějiny Prahy v datech. Panorama. Praha. 423 stran.
  MOSCHELES, J. (1920), Prague: a geographical sketch of the town. Geographiska Annaler, pp. 67-79.
  MOSCHELESOVÁ, J. (1937), Hospodářské oblasti Velké Prahy. Sborník IV. sjezdu československých zeměpisců, s. 123-124.
  Moschelesová, J. (1937): The Demographic, Social and Economic Regions of Greater Prague: A Contribution to Urban Geography. Geographical Review 27, č., str. 413-430.
  MURDYCH (1980), Mapa hustoty pěší dopravy v centru města. Sborník ČSGS, s. 325.
  MUSIL, J. (1960), Vývoj demografické struktury Prahy. Demografie 2, s. 234-249.
  Musil, J. (1967): Sociologie soudobého města. Svoboda. Praha.
  Musil, J. (1968): The Development of Prague´s Ecological Structure. In: Pahl, R.E. ed.: Readings in Urban Sociology. Pergamon Press. Oxford. str. 232-259.
  Musil, J. (1977b): Demografická struktura a vývoj Prahy. Sociologický časopis 13, str. 28-38.
  Musil, J. (1987): Housing Policy and the Sociospatial Structure of Cities in a Socialist Country – the example of Prague. International Journal of Urban and Regional Research 1, str. 27-36.
  Musil, J. (1991): Urban System of Czechoslovakia and Future Internal Structure of Prague. Institute of Sociology. Czechoslovak Academy of Sciences. Praha. 36 stran.
  MUSIL, J. (1992) Změny městských systémů v postkomunistických společnostech střední Evropy. Sociologický časopis 28 (4), s. 451-462.
  MUSIL, J. (1993), Changing urban systems in post-communist societies in Central Europe: analysis and prediction. Urban Studies 30 (6), pp. 899-905.
  MUSIL, J. (1997), Potential and limits of Prague’s future in the context of long-term development. Czech Sociological Review 5 (1), pp. 23-38.
  Musil, J. (2001): Prague Returns to Europe. In: Ladányi, J. ed.: Poverty, Ethnicity and Spatial Change in Central and Eastern Europe. Reader for CEU Summer University Course. Budapest. Str. 144-186.
  Musil, J., Illner, M. (1994): Development of Prague: Long-term Trends and Scenarios. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. eds.: Development and Administrations of Prague. Amsterdam. str. 149-170.
  MUSIL, J., RYSAVY, Z. (1983), Urban and regional processes under capitalism and socialism: a case study from Czechoslovakia. International Journal of Urban and Regional Research 7 (4), pp. 495-527.
  Musil, J., Ryšavý, Z., Velíšková, L. (1984): Dlouhodobý vývoj aglomerací v ČSR. VÚVA. Praha. 146 stran.
  NOVOTNÁ-GALARD, A., KRATOCHVÍL, P., eds (1992) Praha: Budoucnost Historického města. Éditions de l’Aube, Association pour la Communauté Culturelle Européenne, Paris.
  NOVOTNA-GALARD, A., KRATOCHVIL, P., eds (1992), Prague: Avenir d’une ville historique capitale. Éditions de l’Aube, Association pour la Communauté Culturelle Européenne, Paris.
  Ouředníček, M. (1994): Vývoj a současné změny sociálně prostorové struktury Prahy. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Přírodovědecká fakulta University Karlovy. Praha. 166 stran.
  Ouředníček, M. (1997): The Development of the Educational Structure of Prague. Acta Universitatis Carolinae Geographica, Supplementum, str. 227-233.
  Ouředníček, M. (2001): Nová sociálně prostorová struktura v zázemí Prahy. In: Létal, A., Szczyrba, Z., Vysoudil, M. eds.: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti. Olomouc. Str. 248-257.
  Ouředníček, M. (2002): Vývoj sociálně-prostorové struktury v Pražském městském regionu. Dotazníkové šetření v 75 sídlech PMR. Závěrečná zpráva pro GA UK. Praha. 16 stran (rukopis).
  Ouředníček, M. (2003): Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis 39, č. 2, str. 235-253.
  Pešek, J. (1999): Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920. Documenta Pragensia Monografia, vol. 9. Praha. Scriptorium. 319 stran.
  POKORNÝ, O. (1993) Územní členění Prahy. Sborník ČGS, 98 (3), s. 194-198.
  PRAHA – Pražské radniční aktuality, rozhovory, zpravodajství. – Čvrtletník, od jara 1997.
  Praha: životní prostředí. IMI Praha (Institut městské informatiky hlavního města Prahy). – Ročenka, od 1993. (viz http://www.monet.cz)
  PŘIKRYL (1979), Pohyb obyvatelstva v Praze v letech 1970-1977. Sborník ČSGS, s.324.
  Ptáček, P. (1996): Suburbanizační proces v zázemí Prahy. Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Př.f. UK. Praha. 104 stran.
  PUCHER, J. (1998), Prague threatened by auto-mania. Sustainable Transport, No. 8, Winter 1998. [published by the Institute for Transportation and Development Policy, New York]
  PUCHER, J. (1999) The transformation of urban transport in the Czech Republic, 1988-1998. Transport Policy 1999 (6), pp. 225-236.
  Ryšavý, Z., Link, J., Velíšková, L. (1994): Proces suburbanizace v souvislostech procesu přeměny osídlení v letech 1869-1991: Česko, Pražská aglomerace na území okresů Praha, Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Kladno, Mělník. Územní plánování a urbanismus 21, str. 189-199.
  Říha, J.K., Stefan, O., Vančura, J. (1956): Praha včerejška a zítřka. SNTL. Praha. 173 stran.
  SÁRMÁNY-PARSONS, I. (1998), Aesthetic aspects of change in urban space in Prague and Budapest during the transition. In: Enyedi, G. (ed.), Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, pp. 209-231. Budapest, Akadémiai Kiadó.
  SIMONICKOVA, I., SYKORA, L. (1997), Prague metropolitan area. In: ULI Market Profiles: 1997, pp. 79-82. Washington, The Urban Land Institute.
  SIMONICKOVA, I., SYKORA, L. (1998), Prague metropolitan area. In: ULI Market Profiles 1998: Europe, pp. 131-134. Washington, The Urban Land Institute.
  SIMPSON, F. (1999) Tourist Impact in the Historic Center of Prague: Resident and Visitor Perceptions of the Historic Built Environment. Geographical Journal 165 (2), pp. 173-183.
  SIMPSON, F., CHAPMAN, M. (1999) Comparison of urban governance and planning policy. East looking West. Cities 16 (5), pp. 353-364.
  Sociologický časopis č. 1/1977. Monotematické číslo věnované Praze.
  Statistický bulletin. ČSÚ, Městská statistická správa v hl. m. Praze.
  SURAZSKA, W. (1996), Transition to democracy and the fragmentation of a city: four cases of Central European capitals. Political Geography 15 (5), pp. 365-381.
  Sýkora, L. (1993): City in Transition: The Role of Rent Gaps in Prague´s Revitalization. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 84, č. 4, str. 281-293.
  SYKORA, L. (1994), Local urban restructuring as a mirror of globalization processes: Prague in 1990s. Urban Studies 31 (7), pp. 1149-1166.
  SYKORA, L. (1995), Metropolises in transition, metropolises in competition: globalization of Central European cities and their integration into European urban network, pp. 595-619. In: Urban Utopias: New Tools for the Rennaisance of the City in Europe. European Conference Proceedings – CD-ROM. Berlin, TVVF.
  SYKORA, L. (1995), Prague. In: Berry, J., McGreal, S. (eds.): European Cities, Planning Systems and Property Markets. London, E & FN Spon, pp. 321-344.
  Sýkora, L. (1996): Economic and Social Restructuring and Gentrification in Prague. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 37, str. 71-81.
  Sýkora, L. (1996): Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy. In: Hampl, M. a kolektiv: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta University Karlovy. Praha. Str. 361-394.
  SÝKORA, L. (1997) Územně-správní členění hlavního města Prahy. Geografické rozhledy 7 (1), s. 8-11.
  SYKORA, L. (1997), Prague: mutations économiques et sociales. Le courrier des pays de l´Est – Une Europe centrale et orientale en mouvement. Mensuel No. 416, janvier-février 1997, pp. 24-39.
  SYKORA, L. (1998), Commercial property development in Budapest, Prague and Warsaw. In: Enyedi, G. (ed.), Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, pp. 109-136. Budapest, Akademiai Kiado.
  SYKORA, L. (1999) Processes of socio-spatial differentiation in post-communist Prague. Housing Studies 14 (5), pp. 679-701.
  SÝKORA, L. (1999) Proměny vnitřní prostorové struktury postkomunistické Prahy. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis XXXII – Folia Geographica č. 3, s. 98-103.
  SYKORA, L. (1999) Veränderungen in der Stadtraumstruktur von Prag und Brünn. Raum no.36, Dezember 1999, pp. 19-21.
  Sýkora, L. (1999): Changes in the Internal Spatial Structure of Post-communist Prague. GeoJournal 49, č. 1, str. 79-89.
  Sýkora, L. (2001): Živelná urbanizace příměstské krajiny a její ekonomické, sociální a environmentální důsledky. Environmentální aspekty podnikání č. 1/2001, s. 25-27.
  SYKORA, L., CERMAK, Z. (1998) City growth and migration patterns in the context of ´communist´ and ´transitory´ periods in Prague´s urban development. Espace, Populations, Sociétés 1998-3, pp. 405-416.
  SYKORA, L., SIMONICKOVA, I. (1995), Auf dem Weg zu einem Immobilienmarkt: Prag in der kommunistischen Ara und in den fruhen 90er Jahren. In: Fassmann, H., Lichtenberger, E. (eds.): Markte in Bewegung: Metropolen und Regionen in Ostmitteleuropa. Bohlau Verlag, Wien-Koln-Weimar, pp. 65-82.
  SYKORA, L., SIMONICKOVA, I. (1996), The development of the commercial property market and its impact on urban development in the context of transition from a command to a market economy: the case of the Czech Republic and Prague. EMERGO – Journal of Transforming Economies and Societies 3 (3), pp. 74-88.
  SYKORA, L., STEPANEK, V. (1992), Prague. Cities 9 (2), pp. 91-100.
  Sýkora, L., Šimoníčková, I. (1994): From Totalitarian Urban Managerialism to a Liberalized Real Estate Market: Prague´s Transformation in the Early 1990´s. In: Barlow, M., Dostál, P., Hampl, M. eds.: Development and Administration of Prague. Amsterdam. Str. 47-72.
  SYKOROVA, I., SYKORA, L. (1999) Prague metropolitan area. In: ULI Market Profiles 1999: Europe, s. 113-116. Washington, The Urban Land Institute.
  Terplan (1986): Koncepce urbanizace. Úprava hranic sídelních regionálních aglomerací a městských regionů v ČSR. 28 stran.
  Terplan (1988): Koncepce urbanizace. Vymezení SRA a MR v ČSR. studijní materiál. 6 stran.
  Terplan (1993): Podklad pro prognózní úkol k územní prognóze (VÚC) Pražského metropolitního regionu. 75 stran.
  TKÁČ, G. (1999) Pražská kulturní zařízení. Sociologický časopis 35 (2), s. 219-231.
  Ullrich, Z. ed. (1938): Soziologische Studien zur Verstädterung der Prager Umgebung. Revue Sociologie a sociální problémy. Praha. Karlova Universita. 335 stran.
  ÚRM (1994), Praha 2010. 1. část – Problémy Prahy. Útvar rozvoje hl. města Prahy a Technický magazín T94.
  ÚRM (1994), Praha 2010. 2. část – Město na křižovatce. ÚRM Prahy a Technický magazín T94.
  ÚRM (1994), Praha budoucnosti. Cesta ke strategii. Útvar rozvoje hl. města Prahy a Technický magazín T96.
  ÚRM (1995): Výsledky sčítání v urbanistických obvodech. Praha 1991. Útvar rozvoje města hl. m. Prahy – Úsek strategických koncepcí.
  ÚRM (2000): Strategický plán hlavního města Prahy. Útvar rozvoje města hl. m. Prahy – Úsek strategických koncepcí. 108 stran.
  Územní plánování a urbanismus XXI, 3-4, 1994 – Praha a pražský metropolitní region
  Územní plánování a urbanismus XXIII, 1, 1996 – Územní plán hl. m. Prahy
  VORAUER, K. (1999) Samten, nicht sanft – die Transformation Prags. Geographische Rundschau 51 (10), s. 535-541.
  Votrubec, C. (1959): Zanikání nouzových kolonií na území Prahy. Příspěvek k zeměpisu velkoměsta. Sborník Československé společnosti zeměpisné 64, č. 1, str. 6-12.
  Votrubec, C. (1965): Praha – zeměpis velkoměsta. SPN. Praha. 243 stran.
  VRÁNA (1975), Sídelně zeměpisná struktura Prahy. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, s. 93.
  Weclawowicz, G. (1992): The Socio-spatial Structure of the Socialist Cities in East-central Europe. The Case of Poland, Czechoslovakia and Hungary. In: Lando, F. ed.: Urban and Rural Geography. Papers from 6th Italian-Polish Geographical Seminar, September 15.-23., 1990, University of Venice, str. 129-140.
  Weclawowicz, G. (1998): Social Polarisation in Postsocialist Cities: Budapest, Prague and Warsaw. In: Enyedi, G. ed.: Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Akadémiai Kiadó. Budapest. Str. 55-66.
 • Harmonogram 2023/2024

  1 06.10.2023 Martin Ouředníček: Požadavky k zápočtu a ke zkoušce, zadání mikroprojektu, Historický vývoj Prahy, územní členění a růst města, pražský místopis
  2 13.10.2023 Jiří Nemeškal: Populační vývoj Prahy: přirozená měna a migrace
  3 20.10.2023 Lucie Pospíšilová: Bydlení a sociálně prostorová struktura v pražské historii
  4 27.10.2023 Lucie Pospíšilová: Sociální prostředí Prahy po druhé světové válce
  5 03.11.2023 Martin Ouředníček: Vnitřní město, problémy a procesy
  6 10.11.2023 Lucie Pospíšilová: Proměny pražského centra
  7 17.11.2023 státní svátek
  8 24.11.2023 Martin Ouředníček: Suburbánní zóna Prahy, procesy a problémy
  9 01.12.2023 Jiří Nemeškal: Pražská sídliště, rozvoj vnějšího města
  10 08.12.2023 Martin Ouředníček: Současný rozvoj a územní plánování v Praze
  11 15.12.2023 Prezentace mikroprojektů
  12 22.12.2023 Vánoce
  13 29.12.2023 Vánoce
  14 05.01.2024 Jiří Nemeškal, Martin Ouředníček: výzkumy URRlab

   

URRlab


Urbánní a regionální laboratoř

Katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje

Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta

Kontakt


Albertov 2038/6
128 43 Praha 2 - Nové Město

Kontaktní osoba
Jiří Nemeškal
jiri.nemeskal@natur.cuni.cz
211 951 972


©  Urbánní a regionální laboratoř | administrace