Martin Šimon

Education 

2012 PhD, General issues in geography, Faculty of Science, Charles University in Prague

2008 MSc, Social geography and regional development, Faculty of Science, Charles University in Prague

2006 BSc, Geography and cartography, Faculty of Science, Charles University in Prague

 

Field of specialisation 

urban-rural sociology

mobilities research, counterurbanisation

geographic information systems (GIS) in social sciences

lifestyle migration

theoretical geography

 

Teaching activities 

Methods in Social Geography I, Faculty of Science, Charles University in Prague

Methods in Social Geography II, Faculty of Science, Charles University in Prague

Urban Social Geography I, Faculty of Science, Charles University in Prague

Urban Social Geography II, Faculty of Science, Charles University in Prague

 

Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad

2008 - Geographisches Institut, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany, Erasmus programme, 6 months

Urban and Regional Laboratory

Faculty of Science, Charles University in Prague

department of Social Geography and Regional Development

Albertov 6, 128 43, Prague, Czechia

Telephone: (+420)  22195 1391

Email: martin.simon@natur.cuni.cz

 

Publications

Per-review articles (with IF)

ŠIMON, M. (2015): Measuring phantom borders: the case of Czech/Czechoslovakian electoral geography. Erdkunde 69(2): 139-150. ISSN 0014-0015. http://dx.doi.org/10.3112/erdkunde.2015.02.04

ŠIMON, M. (2014): Exploring Counterurbanisation in a Post-Socialist Context: Case of the Czech Republic. Sociologia ruralis. 54(2): 117-142. Article first published online: 11 OCT 2012, DOI: 10.1111/j.1467-9523.2012.00576.x

BERNARD, J., KOSTELECKÝ, T., ŠIMON, M. (2014): Are there spatially contextual influences on voter behaviour even in a relatively nationalised party systems? The Case of Czechia. / Existují prostorové kontextové vlivy na volební chování i v relativně nacionalizovaném stranickém systému? Příklad Česka. Geografie 119 (3): 240-258.

ŠIMON, M. (2011): Counterurbanization: condemned to be a chaotic conception? / Kontraurbanizace: chaotický koncept? Geografie, 116, No. 3, pp. 231–255.

ŠIMON, M. (2011): Successful integration of Romanian community from Bílá Voda / Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody. Český lid : Ethnological journal 98, No. 2, pp. 155 - 172.

 

Books

ŠIMON, M., MIKEŠOVÁ, R., Eds. (2014): Population Development and Policy in Shrinking Regions: the Case of Central Europe. Prague: Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences. 135 s. ISBN 978-80-7330-257-3. http://www.adapt2dc.eu

BARON, M., OCHOJSKI, A., POLKO, A., WARZECHA, K.,   ŠIMON, M. (2014): Economics and Strategic  Management   of Local Public Services in Central Europe: Towards multidisciplinary analysis of infrastructure and service costs. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic. 270 p. ISBN 978-80-7330-253-5.

KOSTELECKÝ, T., MIKEŠOVÁ, R., POLÁKOVÁ, M., ČERMÁK, D., BERNARD, J., ŠIMON, M. (2014): Who vote your neighbours for? Spatial patterns of voting behaviour on Czech territory from 1920 to 2006, their changes and possible causes. / Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 173 p. ISBN 978-80-7419-166-4.

KOSTELECKÁ, Y., KOSTELECKÝ, T., KOHNOVÁ, J., TOMÁŠKOVÁ, M., POKORNÁ, K., VOJTÍŠKOVÁ, K., ŠIMON, M. (2013): Pupils-foreigners in primary schools. Facts, analysis, diagnostics / Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 179. p. ISNB 978-80-7290-630-7

 

Per-review article (other)

LOQUENZ, J., ŠIMON, M. (2013): Amenity migration / Amenitní migrace. Geografické rozhledy / Geographical review 22, No. 2, pp. 26-27.

ŠIMON, M. (2011): Fleeing from Cities to the Country / Únik z měst na venkov. Geografické rozhledy / Geographical review 20, No. 6, pp. 6-7.

NOVÁKOVÁ, A., BAXA, J., ŠIMON, M. (2007): Andorra – small economic miracle in Pyrenees /  Andorra – malý ekonomický zázrak v Pyrenejích. Geografické rozhledy / Geographical review 16, No. 3, pp. 28-29.

 

Book chapter

KOSTELECKÝ, T., POLÁKOVÁ, M., MIKEŠOVÁ, R., ŠIMON, M. (2013): Elections results on the moravian side of the Moravian-Slovak borderland: elections to Parliament 1920-2010. / Volební výsledky na moravské straně moravsko-slovenského pomezí: volby do parlamentu 1920-2010.  In: Goněc, V. (ed). Česko-slovenská historická ročenka. Česko-slovenská historická ročenka. Bratislava: VEGA, s. 69-94.

ŠUSTROVÁ, K., ŠIMON, M. (2012): The abandonment of an urban way of life? An analysis of selected aspects of rural migration / Opuštění městského způsobu života? Analýza vybraných aspektů migrace na venkov. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): New socio-spatial inequalities, local development and quality of life / Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, pp. 99-121.

ŠIMON, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2010): Population density / Hustota zalidnění. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic. Karolinum, Prague.

POSPÍŠILOVÁ, L., ŠIMON, M. (2010): Administrative division / Administrativní členění. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic. Karolinum, Prague.

VOBECKÁ, J., ŠIMON, M. (2008): Kolovraty. In: Vobecká, J., Kostelecký, T. (eds.) 2008. The Political Impact of Suburbanization. An Analysis of Case Studies of Changes in Political Behavior and Civic Participation in Selected Suburban Localities around Prague and Brno / Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií změn politického chování a občanské participace ve vybraných lokalitách v suburbánním zázemí Prahy a Brna. Sociologické studie/ Sociological studies 07:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Pp. 32-36.

 

Research report

ŠIMON, M., MIKEŠOVÁ, R. (2013): Demographic Change in Central Europe. A socio - economic background analysis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 96 p.

 

Conference paper

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Contemporary changes in migration balance of the smallest Czech municipalities / Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí. In: Svobodová, H. ed.: Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, s. 246-255. ISBN: 978-80-210-6110-1

ŠIMON, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Migration into rural areas and counterurbanization: An overview of theoretical concepts and discussion of their relevance for research in Czechia. / Migrace na venkov a kontraurbanizace: Přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 738-743. ISBN 978-80-7368-903-2

 

Policy paper

DOROGI, Z., GATHER, M., PEREK- BIAŁAS, J., ROTA, F.S., TARNAWSKA, K., TOMČÍK, M., ŠIMON, M. (2014): European Strategy for regional responses to demographic changes. The Marshal Office of the Małopolska Region, Krakow, Poland. Available at: www.adapt2dc.eu/adapt2dc/adapt-doc/eurpeanstrategy.pdf

TOMAY, K., KŐSZEGHY, L., TÖRÖK, L.K., ŠIMON, M. (2014): New Innovative Solutions to Adapt Governance and Management of Public infrastructures to Demographic Change: E-book for tackling infrastructure costs in shrinking regions. Office for National Economic Planning, Budapest, Hungary. (E-book). Available at: www.adapt2dc.eu/adapt2dc/trainning/ADAPT2DC_WP6_E-book_20140517.pdf

 

Conference presentations

  • 3 - 5/7/2012 'Exploring counterurbanization in a post-socialist context: case of Czech Republic', New and Emerging Rural Researchers,RGS - IBG Annual International Conference, Edinburgh, Great Britain.
  • 4 - 5/11/2011 „Analýza rodinných a pracovních strategií migrantů na vzdálený venkov“, Třetí město, FSS MUNI, Brno. (s Klárou Šustrovou)
  • 14/9 - 17/9/2011 'Towards a typology of counter-urban migration: the case of Czech Republic (methods, findings, life-strategies)', Cities after Transition: Space, Culture and Transition, 4th Workshop, University of Bucharest, with Klára Šustrová.
  • 10 - 11/2/2011 Poster: „Kdo se stěhuje z města na venkov v Česku?“, Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, PřF UK, Praha. (s Klárou Šustrovou)
  • 21 - 22/10/2010 Poster: "Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky", Desaťročia premien slovenskej spoločnosti - konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV a 20. výročia jeho obnovenia, Bratislava, Slovensko. (s P. Puldovou a L. Pospíšilovou)
  • 30/8 - 3/9/2010 "Migrace na venkov a kontraurbanizace: Přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku", XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava, spolu s Martinem Ouředníčkem.
  • 30/8 - 3/9/2010 'Counterurbanization / Neoruralism / Migration to the Countryside: theoretical framework, methodological discussion, and the first empirical findings from the Czech countryside', EuroRural conference 2010, Brno, with Klára Šustrová. 
  • 11/2/2010:  'Paradox of successful integration: the case of Romanian community', Ethnic minorities and their positioning in European space. Reflexion of history versus lived contemporaneity, Faculty of Humanities, Charles University in Prague.
  • 17/9/2009:   'In Search of Counterurbanization: Some Evidence from the Czech Republic', 3rd International Workshop on Post-communist Urban Geographies: Actors Shaping Urban Change, Tartu, Estonia, with Martin Ouředníček and Jakub Novák. 

 

Membership

Member of Czech Geographic Society since 2005

Member of Faculty Senate (Faculty of Science, Charles University in Prague) 2007-2009

Member of EGEA Praha