Martin Šimon

 

Vzdělání

Bc. Geografie a kartografie na PřF UK v Praze [2006]

Mgr. Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK v Praze [2008]

Ph.D. Obecné otázky geografie na PřF UK v Praze [2012]

 

Odborné zaměření

sociologie venkova / města

prostorové i-mobility, kontraurbanizace

geografické informační systémy (GIS) v sociálních vědách

migrace životního stylu

teoretická geografie

 

Pedagogická činnost 

M etody a cvičení ze Sociální geografie I, Přírodověděcká fakulta UK

Metody a cvičení ze Sociální geografie II, Přírodověděcká fakulta UK

Urban Social Geography I, Faculty of Science, Charles University in Prague

Urban Social Geography II, Faculty of Science, Charles University in Prague

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty   

2008 - Geographisches Institut, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Německo, studijní pobyt v rámci programu Erasmus, 6 měsíců

Urbánní a Regionální Laboratoř (URRLab)

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Horská 3, Praha 2, 128 43

Telefon: 221 951 391

Email: martin.simon@natur.cuni.cz

 

Publikace

Recenzované články s IF

ŠIMON, M. (2015): Measuring phantom borders: the case of Czech/Czechoslovakian electoral geography. Erdkunde 69(2): 139-150.

ŠIMON, M. (2014): Exploring Counterurbanisation in a Post-Socialist Context: Case of the Czech Republic. Sociologia ruralis. 54(2): 117-142.

BERNARD, J., KOSTELECKÝ, T.,  ŠIMON, M. (2014): Existují prostorové kontextové vlivy na volební chování i v relativně nacionalizovaném stranickém systému? Příklad Česka. Geografie 119 (3): 240-258.

ŠIMON, M. (2011): Kontraurbanizace: chaotický koncept? Geografie 116(3): 231–255.

ŠIMON, M.  (2011): Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody. Český lid : Etnologický časopis 98(2): 155 - 172.

 

Knihy

ŠIMON, M., MIKEŠOVÁ, R., Eds. (2014): Population Development and Policy in Shrinking Regions: the Case of Central Europe. Prague: Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences. 135 s. ISBN 978-80-7330-257-3. http://www.adapt2dc.eu

BARON, M., OCHOJSKI, A., POLKO, A., WARZECHA, K.,   ŠIMON, M. (2014): Economics and Strategic  Management   of Local Public Services in Central Europe: Towards multidisciplinary analysis of infrastructure and service costs. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic. 270 p. . 

KOSTELECKÝ, T., MIKEŠOVÁ, R., POLÁKOVÁ, M., ČERMÁK, D., BERNARD, J.,   ŠIMON, M. (2014): Koho volí Vaši sousedé? Prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 173 s. 

KOSTELECKÁ, Y., KOSTELECKÝ, T., KOHNOVÁ, J., TOMÁŠKOVÁ, M., POKORNÁ, K., VOJTÍŠKOVÁ, K.,   ŠIMON, M. (2013): Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 179 s. 

 

Recenzované články ostatní

LOQUENZ, J.,  ŠIMON, M. (2013): Amenitní migrace. Geografické rozhledy 22(2): 26-27.

ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov. Geografické rozhledy 20(6): 6-7.

NOVÁKOVÁ, A., BAXA, J.,  ŠIMON, M. (2007): Andorra – malý ekonomický zázrak v Pyrenejích. Geografické rozhledy 16(3): 28-29.

 

Kapitoly v knize

KOSTELECKÝ, T., POLÁKOVÁ, M., MIKEŠOVÁ, R., ŠIMON, M. (2013): Volební výsledky na moravské straně moravsko-slovenského pomezí: volby do parlamentu 1920-2010.  In: Goněc, V. (ed). Česko-slovenská historická ročenka. Česko-slovenská historická ročenka. Bratislava: VEGA, s. 69-94.

ŠUSTROVÁ, K.,  ŠIMON, M. (2012): Opuštění městského způsobu života? Analýza vybraných aspektů migrace na venkov. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, s. 99-121.

ŠIMON, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2010): Hustota zalidnění. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L.: Atlas sociálně-prostorové diferenciace České republiky. Karolinum, Praha.

POSPÍŠILOVÁ, L.,  ŠIMON, M. (2010): Administrativní členění. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L.:  Atlas sociálně-prostorové diferenciace České republiky . Karolinum, Praha.

VOBECKÁ, J.,  ŠIMON, M. (2008): Kolovraty. In: Vobecká, J., Kostelecký, T. (eds.) 2008. Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií změn politického chování a občanské participace ve vybraných lokalitách v suburbánním zázemí Prahy a Brna. Sociologické studie 07:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR. s. 32-36.

 

Výzkumná zpráva

ŠIMON, M., MIKEŠOVÁ, R. (2013): Demographic Change in Central Europe. A socio - economic background analysis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 96 p.

 

Článek ve sborníku

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J.,  ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí. In: Svobodová, H. ed.: Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, s. 246-255. ISBN: 978-80-210-6110-1.

ŠIMON, M. , OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Migrace na venkov a kontraurbanizace: Přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 738-743. ISBN 978-80-7368-903-2

 

Dokumenty pro veřejné politiky

DOROGI, Z., GATHER, M., PEREK- BIAŁAS, J., ROTA, F.S., TARNAWSKA, K., TOMČÍK, M.,  ŠIMON, M. (2014): European Strategy for regional responses to demographic changes. The Marshal Office of the Małopolska Region, Krakow, Poland. Available at: ww.adapt2dc.eu/adapt2dc/adapt-doc/eurpeanstrategy.pdf

TOMAY, K., KŐSZEGHY, L., TÖRÖK, L.K.,  ŠIMON, M. (2014): New Innovative Solutions to Adapt Governance and Management of Public infrastructures to Demographic Change: E-book for tackling infrastructure costs in shrinking regions. Office for National Economic Planning, Budapest, Hungary. (E-book). Available at: www.adapt2dc.eu/adapt2dc/trainning/ADAPT2DC_WP6_E-book_20140517.pdf

 

Vědecké konference

  • 3 - 5/7/2012 'Exploring counterurbanization in a post-socialist context: case of Czech Republic', New and Emerging Rural Researchers,RGS - IBG Annual International Conference, Edinburgh, Great Britain.
  • 4 - 5/11/2011 „Analýza rodinných a pracovních strategií migrantů na vzdálený venkov“, Třetí město, FSS MUNI, Brno. (s Klárou Šustrovou)
  • 14/9 - 17/9/2011 'Towards a typology of counter-urban migration: the case of Czech Republic (methods, findings, life-strategies)', Cities after Transition: Space, Culture and Transition, 4th Workshop, University of Bucharest, with Klára Šustrová.
  • 10 - 11/2/2011 Poster: „Kdo se stěhuje z města na venkov v Česku?“, Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života, PřF UK, Praha. (s Klárou Šustrovou)
  • 21 - 22/10/2010 Poster: "Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky", Desaťročia premien slovenskej spoločnosti - konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia Sociologického ústavu SAV a 20. výročia jeho obnovenia, Bratislava, Slovensko. (s P. Puldovou a L. Pospíšilovou)
  • 30/8 - 3/9/2010 "Migrace na venkov a kontraurbanizace: Přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku", XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava, spolu s Martinem Ouředníčkem.
  • 30/8 - 3/9/2010 'Counterurbanization / Neoruralism / Migration to the Countryside: theoretical framework, methodological discussion, and the first empirical findings from the Czech countryside', EuroRural conference 2010, Brno, with Klára Šustrová. 
  • 11/2/2010:  'Paradox of successful integration: the case of Romanian community', Ethnic minorities and their positioning in European space. Reflexion of history versus lived contemporaneity, Faculty of Humanities, Charles University in Prague.
  • 17/9/2009:   'In Search of Counterurbanization: Some Evidence from the Czech Republic', 3rd International Workshop on Post-communist Urban Geographies: Actors Shaping Urban Change, Tartu, Estonia, with Martin Ouředníček and Jakub Novák.
  •  

Členství a funkce v odborných institucích, radách a komisích

Člen České geografické společnosti od roku 2005

Člen akademického senátu Př.F. U.K. 2007-2009

Člen EGEA Praha